Големина на текста:
ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
1 Собствения капитал
изразява стойността на онези части от актива на предприятието, която е придобита с
право на собствеността,но без срещу това да е възникнало задължение към трети лица
( другия предприятия, физически и юридически лица ) той има следните форми на
проявление: Ос. Капитал, Резерви, Финансов резултат, Не разпределена печалба от
непокрити загуби и др.
Отчитане на основния капитал –основния капитал е задължителна за всяко
предприятие форма на проявление на собствения капитал. Той има постоянна устойчив
и траен характер. Формира се при учредяване на предприятие и се разпределя при
неговото ликвидиране.
- Основния капитал се увеличава за сметка на допълнителните вноски; не разпределена
печалба, резерви и др.
- Основния капитал се намаля при напускането на съдружник.
За отчитането на основния капитал се използват с/ка. 101изискваща регистрация и
с/ка. 102 не изискваща регистрация.
Наред с по горе посочените сметки в процеса на счетоводното отчитане участват
сметки от група:
20 – дълготрайни материални активи
21 – дълготрайни не материални активи
27 – дълготрайни биологични активи
30 – материали, продукция и стоки
31 – краткотрайни биологични активи
50 – парични средства и др.
от зависимост икономическата същност и функционалната роля на актива.
2. ОЧИТАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕЗЕРВИ.
Резервите имат временна характеристика и изразяват по стойността целеви активи. Те
се създават по нормативен път и по решение на собствениците. Създаването и
увеличаването на резервите е резултат от протичането на различни стопански
операции: заделени суми от печалба, дълготрайно финансови активи, отчетени премии
на акциите и др.
Счетоводното отчитане на резервите се изразява с помощта на сметките от група:
11 – капиталови резерви –
с/ка 111 общи резерви,
с/ка 112 резерви от последваща оценка от дълготрайни активи,
с/ка 113 резерви от последваща оценка на краткотрайни активи,
с/ка 114 резерви от последваща оценка на финансови инструменти,
с/ка 115 резерви от емисии на акции, с/ка 119 др. резерви.
Приложение намират и с/ки от група 10, 12, 20, 21, 27, 30, 31, 50.
3. Отчитане на получените заеми.
При пазарното стопанство спадат монополното и кредитно право на банките по своята
икономическа същност кредитирането е сделка при която кредитодателят отпуска
паричните средства на кредитополучателя, изплаща негови задължения или поема
гаранциите пред трети лица.
4.Отчитането на получените дългосрочни и краткосрочни заеми.
Временно привлечените чужди парични средства в левове или валута за осъществяване
на дейността на предприятието се отчита като краткосрочни или дългосрочни заеми.
Условията за ползване на всеки заем се уточняват в сключват м/у заемодателят и
заемополучателя.
Получения краткосрочен заем се отчита чрез с-ка 151 получен краткосрочен заем а
дългосрочния чрез 152 получен дългосрочен заем и двете сметки за балансови
пасивни кредитирането на сметките стават при получаване на съответния заем, а
дебитирането при намаление.
С-ка 621 разходи за лихви
С-ка496 разчети по лихва
Освен посочените дотук счетоводните сметки в счетоводните стати се включват сметки
от група 20,21,27,30,31,40,41,50 и др.
5.Отчитане на дълготрайни активи
В същност това са стопански средства които формират имуществото на всяко
предприятие. В закона за счетоводството активите на всяко предприятие са обособени в
две групи: краткотрайни и дълготрайни активи. Активите са дълготрайни когато
очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от 12 месечен период. Те
са ресурси придобити в резултат на минали сделки, които участват в дейността на
предприятието продължително време (повече от един отчетен период) без видимо да
променят своята първоначална форма на съществуване. Дълготрайните активи се под
разделят на : материални, не материални, финансови и търговски ресурси.
Дълготрайни материални активи са: земи, сгради и конструкции, машини,
съоръжения и др. те още се делят на амортизируеми и не амортизируеми.
Амортизации не се начисляват на природните ресурси (земя, терени, гори и
пасища и др.)
активи с обществена значимост (паметници на културата, произведения и изкуства.
Дълготрайните материални активи се оценяват при придобиването на по цена на
придобиване себестойността или справедливата цена цената на придобиване се
образува от покупната цена включва мита и не въстановими данъци и всички преки
разходи необходими за превеждането на актива в работно състояние. Справедливата
цена е сумата за която един актив може да бъде заменен или един пасив да бъде
заменен при пряка сделка.
с-ка 2011 земи
с-ка 2012 подобрение в-у земите
с-ка 202 сгради конструкция
с-ка 203 pс техника
с-ка 204 саоражения
с-ка 205 машини и оборудване
с-ка 206 транспортни средства
с-ка 207 офис обзавеждане
с-ка 208 библиотечни фондове
с-ка 209 ДМА
отчитане на амортизирането на дма.
Участвайки в стопанската дейност на предприятието,дма постепенно се изхабяват
както физически така и морално.Физическото изхабяване зависи от условията на
работа, от техническите качества на активите,от начина на поддръжка и ремонта и др. .
Изхабяването е физически, обективен процес,а амортизацията е разходът, признат за
отчетният пeрйод.
Амортизируем актив е всеки дълготраен материален или не материален А. ,които ще се
използва през повече от един отчетен период, има ограничен срок на годност, използва
Се за целите на производството, доставка на стоки и услуги,отдаване под наем или за
административни цели.
Амортизация- разходът, признат за отчетният период , получен в резултат на
разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемият му
срок на годност.
Балансова стойност тя се изчислява като разликата м/у отчетната стойност и
начислената до момента амортизация на амортизируемият актив.
Остатъчна стойност – стойността която предприятието очаква да получе от актива
при изтичането на срока на годността след изваждането му от употреба.
Амортизационна квота – част от амортизируемата стойност, разпределена като
разход през определени учебни периоди изчислена с помощта на избран метод на
амортизация.
Амортизационна норма – тя може да се изчислява съотношение м/у
амортизационната квота и амортизируемата стойност.
Амортизируема стойност – очакваната стойност след изваждането на актива от
употреба.
Линеен метод – при този метод амортизацията се разпределя пропорционално на
периодите които обхващат този срок
Не линеен метод
увеличаващи – размерът на амортизацията е по голям от този пред предходния
период.
Намаляващи размерът на амортизацията е по малък от този пред предходния период.
Амортизационната флота през отделните години нараства през първата година
най ниска 10% през втората 15% през третата 20% през четвъртата 25% през
петата 30%.
Де гресивен линеен метод – използването на тези методи се препоръчва при
дълготрайните активи, подложени на бързо физическо и морално изхабяване.
6. Отчитане на намалението и ликвидацията на дълготрайните материални
активи
Извеждането от употреба на ДМА е следствие на различни причини. Една от често
срещащите причини за намаление на ДМА е тяхното морално и физическо износване
поради което те стават не годни за употреба и следва да се ликвидират.
За отразяването на стопанските операции се използва с-ка 616 разход за ликвидация
на дма сметката е активна,синтетична. Тя се дебитира при ликвидацията се кредитира
при приключване срещу с-ка 705 приход от продажба на дълготраен А.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 мар 2019 в 07:43 родител на 57 години
21 фев 2018 в 19:08 студентка на 57 години от Благоевград - Колеж по икономика и мениджмънт, специалност - Стопанско управление, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Теми по счетоводство

18 ное 2009
·
96
·
4
·
901
·
267

Основният капитал е най-съществената част от собствения капитал на всяко предприятие...
 

Кредитиране на предприятията от търговските банки

13 юли 2010
·
661
·
57
·
17,044
·
664

В икономическия свят съществуват фактори, които са във взаимна зависимост и всеки от тях оказва влияние върху всички останали фактори. По отношение на кредитната дейност на банките и свързаните с нея фактори, може да се твърди...
 

Отчитане на амортизацията на ДМА. Отчитане подържането и ремонта на ДМА.

16 апр 2008
·
222
·
5
·
1,131
·
121

Участвайки в стопанската дейност на предприятието, ДМА постепенно се изхабяват както физически, така и морално.Физическото изхабяване зависи от условията на работа, от техническите качества на активите, от начина на подържане и ремонт...
 

Отчитане на амортизацията на ДМА. Отчитане поддържането и ремонта на ДМА

22 яну 2009
·
125
·
6
·
900
·
1

Участвайки в стопанската дейност на предприятието, ДМА постепенно се изхабяват, както физически, така и морално. Физическото изхабяване зависи от условията на работа, от техническите качества на активите, от начина на поддържане, ремонт и др. ...
 

Отчетно-икономическа характеристика на капитала.Отчитане на капитала – увеличение и намаление

12 фев 2009
·
96
·
14
·
2,149
·
119

Капиталът е паричният израз на стойността на вложените активи в предприятието. Най-общо може да се определи като притежаваните, създадените и използваните от човека ресурси, които правят възможно и в бъдеще да се произвеждат стоки и услуги. Капиталът се
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
37
1
2 мин
03.08.2018
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Отчитане на собствен капитал

Материал № 163579, от 13 юни 2008
Свален: 228 пъти
Прегледан: 110 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,034
Брой символи: 9,521

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчитане на собствен капитал"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения