Големина на текста:
Раздел
Раздел
VI
VI
Методи, процеси и съоръжения за пречистване на
Методи, процеси и съоръжения за пречистване на
производствени отпадъчни води
производствени отпадъчни води
Тема 3
Тема 3
9
9
Мембранни процеси за пречистване на производствени отпадъчни води
Мембранни процеси за пречистване на производствени отпадъчни води
Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
Същност на процесите
Същност на процесите
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Основни технологични зависимости
Основни технологични зависимости
VI
VI
. 39.
. 39.
Мембранни процеси за пречистване на производствени
Мембранни процеси за пречистване на производствени
отпадъчни води
отпадъчни води
39. 1. Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
39. 1. Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
39. 1. 1. Същност на процесите
39. 1. 1. Същност на процесите
Ултрафилтарцията и хиперфилтрацията са процеси на прецеждане под високо налягане на
Ултрафилтарцията и хиперфилтрацията са процеси на прецеждане под високо налягане на
хетерогенни разтвори през фино-порести мембрани (размери на порите 0,001 – 0,2
хетерогенни разтвори през фино-порести мембрани (размери на порите 0,001 – 0,2
u
u
), които
), които
пропускат водните молекули и задържат хидратираните и по-едрите молекули на разтворените
пропускат водните молекули и задържат хидратираните и по-едрите молекули на разтворените
вещества
вещества
При ултрафилтрацията порите на мембраните са в диапазона 0,005 – 0,2
При ултрафилтрацията порите на мембраните са в диапазона 0,005 – 0,2
u
u
, а налягането – 0,2 – 1
, а налягането – 0,2 – 1
MPa
MPa
При хиперфилтрацията порите на мембраните са около 0,001
При хиперфилтрацията порите на мембраните са около 0,001
u
u
, а налягането достига 10
, а налягането достига 10
MPa
MPa
при
при
малки концентрации (20 – 30
малки концентрации (20 – 30
mg/l
mg/l
)
)
на примесите в разтвора
на примесите в разтвора
39. 1. Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
39. 1. Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
Мембраните се изработват от полимерни материали – ацетатцелулоза, полиакриламид и др.
Мембраните се изработват от полимерни материали – ацетатцелулоза, полиакриламид и др.
Мембраните са обикновено двуслойни, съставени от горен филтриращ слой с дебелина 0,1 – 0,2
Мембраните са обикновено двуслойни, съставени от горен филтриращ слой с дебелина 0,1 – 0,2
u
u
и
и
долен поддържащ едропорьозен слой
долен поддържащ едропорьозен слой
Ефикасността на мембраните е около 99 % и обикновено е гарантирана за около 2 години в
Ефикасността на мембраните е около 99 % и обикновено е гарантирана за около 2 години в
зависимост от следните фактори:
зависимост от следните фактори:
Наличието на микроорганизми (обрастване)
Наличието на микроорганизми (обрастване)
Вида и дисперсността (хидратацията) на разтворените вещества
Вида и дисперсността (хидратацията) на разтворените вещества
Температура на водата (до 40
Температура на водата (до 40
о
о
С
С
)
)
рН (5 – 7)
рН (5 – 7)
Работното налягане
Работното налягане
39. 1. 1. Същност на процесите
39. 1. 1. Същност на процесите
Схема с принципа на мембранните технологии
Схема с принципа на мембранните технологии
1 – сурова вода; 2 – пречистена отпадъчна вода; 3 – концентрат; 4 – високонапорна помпа; 5 – мембранен модул; 6 – мембрана; 7
1 – сурова вода; 2 – пречистена отпадъчна вода; 3 – концентрат; 4 – високонапорна помпа; 5 – мембранен модул; 6 – мембрана; 7
– редуцир-вентил
– редуцир-вентил
39. 1. Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
39. 1. Ултрафилтрация и хиперфилтрация (обратна осмоза)
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Процесите на ултрафилтрация и хиперфилтрация се реализиат на следните основни видове апарати:
Процесите на ултрафилтрация и хиперфилтрация се реализиат на следните основни видове апарати:
Апарати с плоски филтриращи елементи (от типа на филтърпресите)
Апарати с плоски филтриращи елементи (от типа на филтърпресите)
Апарати с тръбни филтриращи елементи (с относителна повърхност на мембраните 100 – 200
Апарати с тръбни филтриращи елементи (с относителна повърхност на мембраните 100 – 200
m
m
2
2
/m
/m
3
3
)
)
Апарати с мембрани навити като руло (с относителна повърхност 300 – 800
Апарати с мембрани навити като руло (с относителна повърхност 300 – 800
m
m
2
2
/m
/m
3
3
)
)
Апарати с мембрани от кухи влакна с диаметър 45 – 200
Апарати с мембрани от кухи влакна с диаметър 45 – 200
u
u
(с относителна повърхност на мембраните до 20 000
(с относителна повърхност на мембраните до 20 000
m
m
2
2
/m
/m
3
3
)
)
Ефикасността на мембранните апарати зависи от правилния подбор на вида на мембраните и
Ефикасността на мембранните апарати зависи от правилния подбор на вида на мембраните и
работното налягане
работното налягане
Мембранните технологии се прилагат както за пречистване на производствени отпадъчни води, така и
Мембранните технологии се прилагат както за пречистване на производствени отпадъчни води, така и
за обезсоляване на морска вода с цел питейно водоснабдяване и напояване
за обезсоляване на морска вода с цел питейно водоснабдяване и напояване
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Технологични схеми с мембранни апарати
Технологични схеми с мембранни апарати
а)
а)
Инсталация с паралелно свързани
Инсталация с паралелно свързани
мембранни апарати
мембранни апарати
б) Инсталация с последователно свързани
б) Инсталация с последователно свързани
мембранни апарати
мембранни апарати
1 – сурова вода
1 – сурова вода
2 – концентрат
2 – концентрат
3 – пречистена вода
3 – пречистена вода
4 – високонапорна помпа
4 – високонапорна помпа
5 – мембранни модули
5 – мембранни модули
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Схема на мембранен модул от кухи влакна
Схема на мембранен модул от кухи влакна
1 – подаване на сурова вода; 2 – опорна шайба; 3 – уплътнителен пръстен; 4 – водоплътен диск; 5 – порьозен диск; 6 –
1 – подаване на сурова вода; 2 – опорна шайба; 3 – уплътнителен пръстен; 4 – водоплътен диск; 5 – порьозен диск; 6 –
ограничителна шайба; 7 – изход за пречистената отпадъчна вода; 8 – порьозна разпределителна тръба; 9 – кухи филтърни
ограничителна шайба; 7 – изход за пречистената отпадъчна вода; 8 – порьозна разпределителна тръба; 9 – кухи филтърни
влакна; 10 – концентрат; 11 – водоплътна тръба
влакна; 10 – концентрат; 11 – водоплътна тръба
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Общ вид на тръбни мембранни елементи
Общ вид на тръбни мембранни елементи
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Общ вид на модули с тръбни мембранни елементи
Общ вид на модули с тръбни мембранни елементи
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Общ вид на рулонни мембранни елементи (развити)
Общ вид на рулонни мембранни елементи (развити)
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Общ вид на мембранни инсталации
Общ вид на мембранни инсталации
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Общ вид на нисконапорен мембранен модул с кухи мембранни влакна, предназначен за разделяне на
Общ вид на нисконапорен мембранен модул с кухи мембранни влакна, предназначен за разделяне на
суспензията в биобасейни
суспензията в биобасейни
39. 1. 2.
39. 1. 2.
Основни технологични модификации
Основни технологични модификации
Схема на инсталация с нисконапорни плоскостни мембранни модули, предназначена за разделяне на
Схема на инсталация с нисконапорни плоскостни мембранни модули, предназначена за разделяне на
суспензията в биобасейни
суспензията в биобасейни
VI
VI
. 39.
. 39.
Мембранни процеси за пречистване на производствени
Мембранни процеси за пречистване на производствени
отпадъчни води
отпадъчни води
39. 2. Основни технологични зависимости
39. 2. Основни технологични зависимости
Количествата на водата -
Количествата на водата -
Q
Q
и на примесите -
и на примесите -
M
M
, преминали през мембранните модули се определят
, преминали през мембранните модули се определят
съответно по следните формули:
съответно по следните формули:
Q = K
Q = K
1
1
(p –
(p –
?
?
p) ;
p) ;
M = K
M = K
2
2
.
.
?
?
C
C
p
p
– работно налягане
– работно налягане
?
?
p
p
– разлика в осмотичното налягане на повърхността на мембраната и в
– разлика в осмотичното налягане на повърхността на мембраната и в
разтвора
разтвора
K
K
1
1
,
,
K
K
2
2
– емпирични константи
– емпирични константи
Производителността на мембранния модул се определя с израза:
Производителността на мембранния модул се определя с израза:
q = V/f.t
q = V/f.t
V
V
– обем на филтрата преминал през площта
– обем на филтрата преминал през площта
f
f
на мембраната за време
на мембраната за време
t
t
Лекционен курс
Лекционен курс
по
по
“Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води”
“Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води”
Лектор:
Лектор:
проф. д.т.н. инж. Румен Арсов
проф. д.т.н. инж. Румен Арсов

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методи, процеси и съоръжения за пречистване на производствени отпадъчни води

Ултрафилтарцията и хиперфилтрацията са процеси на прецеждане под високо налягане на хетерогенни разтвори през фино-порести мембрани (размери на порите 0,001 – 0,2 μ), които...
Изпратен от:

на 2008-06-11
Добавен в:
Теми
по Екология
Статистика:
138 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Екология рядко сваляни с 3 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Фактори на работната среда при производството на амоняк

18 юни 2007
·
277
·
37
·
3,157
·
191
·
1

Основните фактори оказващи влияние на работната среда при производството на амоняк са : амоняк (NH3), шум, температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха.
 

Етапи в управлението на производствени отпадъчни води

18 ное 2008
·
24
·
4
·
317

I-ви етап Изграждане регистър на фирмите изпускащи производствени отпадъчни води в канализацията на гр. Плевен...
 

Екология

07 дек 2008
·
99
·
9
·
4,390
·
95

Главни фактори определящи хидроложкия режим, са: климат, геоложките и геоморфоложките условия...
 

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства

07 фев 2008
·
150
·
11
·
868

Тема: Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства -алкалност, киселинност, нитрати, нитрити, бихроматна и перманганатна окисляемост и др.
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
625
·
14
·
296
·
1,329
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Методи, процеси и съоръжения за пречистване на производствени отпадъчни води

Материал № 162351, от 11 юни 2008
Свален: 138 пъти
Прегледан: 81 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 368
Брой символи: 3,461

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи, процеси и съоръжения за пречистване на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
225 51

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
45 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения