Големина на текста:
1.ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Малко история
Компютърен интелект (Computer Intelligence)Изкуствен
интелект (ИИ) е едно от най-младите научни направления.
Началните работи са от малко повече от половин век. Основните
етапи, през които е преминало това научно направление, са
скицирани в следната таблица.
1950гАлън
Тюринг
Computing
Machinery and
Intelligence
Статия, в която за
първи път се говори за
компютърна
интелигентност.
1956г.
Дартм
ундски
колеж
Джон
Маккарти
предлага
името
Artificial
Intelligence
Семинар-
рекапитулация на
проекти, чиято цел е
да накарат
компютрите да мислят
и да се обучават
50-те
години
Розенблат
, Винер
Маккалък
Невронни мрежиПоява и развитие на
перцептрона
(Perceptron)
60-те
години
Нюел,
Саймън,
Шенън,
Тюринг
Евристично
търсене
General Problem
Solver (GPS)
70-те
години
Шортлиф,
Мински,
Маккарти
Представяне на
знания
MYCIN
80-те
години
Ленът,Са
мюел,
Холанд
Обучаващи се
машини
EURISKO
90-те
години
Експертни
системи,
Симулирани
.Интелигентните
програми навлизат в
практиката
невронни мрежи
Не може да не споменем името на създателят на Булевата
алгебра Джордж Бул, който в предговора към книгата си
“Изследване на законите на мисленето, върху които се основават
математическите теории на логиката и вероятностите” (1854 г.)
пише следното: “Законите, които трябва да изследваме, са законите
на една от най-важните мисловни способности. Математиката,
която трябва да конструираме, е математиката на изкуствения
интелект”.
Няколко щрихи от развитието на различни напрвления в
областта на изкуствения интелект.
Доказателство на теореми. През 1957г. Нюел и негови колеги
започват разработката на програма Логик-Теоретик, която е
предназначена да доказва теореми в математическата логика. Тази
програма доказва 38 от 52-те теореми включени в гл. 2 на книгата на
Уайтхед и Ръсел “Principia Mathematicа ”.
В основата на програмата е заложен евристичен подход. По-
голямата част от математическите доказателства се правят на
основата на формулиране на догадка за характера на решението и
след това се проверява дали догадката е правилна.
Този подход превъзхожда известния метод на пълното
изчерпване, чиято същност накратко се свежда до следното:
записват се аксиомите, формират се комбинации от по 2,3, и т.н.
аксиоми, получават се нови изводи – отново комбиниране и т.н.,
накрая сред получените изводи е или формулираната теорема, или
нейното опровержение.
Логик-Теоретик представлява съвкупност от няколко правила
за работа с даден клас задачи. Тези правила могат да се почерпят от
начина, по който човека решава задачите от този клас. Разбира се
съществуват и методи, които са по-ефективни и не са свойствени за
човешкия мозък.
Следващият проект на Нюел е програмата “Универсален
решател на задачи”. (General Problem Solver - GPS). GPS е програма
1
за работа с оператори и състояния на абстрактно ниво. За да реши
GPS конкретна задача, необходимо е да се зададе структурата на
състоянията и операторите за конкретната задача – това
специфициране се нарича описание на проблемната среда. GPS
работи в различни области: елементарна логика, шах, ученически
алгебрически задачи, отговори на въпроси на английски език,
ограничена база данни.
През 1972 г. се предлага [Нюел и Саймън] обща методика за
създаване на програми, които моделират човешкото мислене.
Паралелно с евристичното програмиране се развива и
направлението, което стъпва на математическата логика. Същността
на подхода е в следното: истинността на всяко твърдение може да се
докаже, ако се докаже, че неговото отрицание не е вярно. През 1965
г. Дж. Робинсон предлага метод за доказателство, който се нарича
метод на резолюцията и който и до днес се използва широко в
различни усъвършенствувани модификации.
Разпознаване на образи. Разпознаването на образи е
съвкупност от методи и средства, с които компютърните системи
достигат (ако е възможно) или понякога дори надминават
естествените средства за възприемане на обектите от околния свят.
Информационното отражение на всеки конкретен обект, на неговите
свойства и техните конкретни стойности се нарича изображение.
Свойствата са форма, цвят, размери, тегло, структура и т.н.
Обобщените свойства на няколко близки по своите характеристики
изображения се нарича образ.
Типични задачи от областта разпознаване на образи са
разпознаване на обекти от разстояние, четене на печатен и
ръкописен текст, разпознаване на реч, разпознаване на пръстови
отпечатъци, разпознаване на човек по неговия говор, разпознаване
на тактилни изображения и т.н.
В основата на разумното поведение е класификацията –
подреждането на нещата така, че подобните неща да попадат в една
група (подобните изображения да се отнесат към един и същ образ).
За да могат да бъдат класифицирани, нещата се представят чрез
конкретни стойности на техните признаци, т.е. класификацията се
основава на признаци. Признаците са съществени и несъществени
от гледна точка на конкретната класификация.
През далечната 1943 г. Мак-Калок и Питс достигат до извода,
че всяка изчислителна функция може да се реализира чрез
организирана по подходящ начин мрежа от прагови елементи
(идеални неврони). Основният въпрос е как да се намери
организацията. Те предлагат за тази цел да се използува обучение.
Хебб разработва през 1948 г. невронна теория на обучението, а
Розенблат през 1958 г. Предлага перцептрона като основа за
разпознаването на образи. Появяват се реализации на перцептрона
и като програми, и като аналогови устройства.
Игри и вземане на решения. Да се научи компютърът да
играе е направление, в което се появяват опити още в 1957 г.
Първите опити (Люс и Райфа) се основават на доказателството, че
съществува алгоритъм за определяне на оптималния ход при всяка
ситуация от игра между n лица, в която всеки играч има пълна
информация и броят на възможните ходове е краен.
Предизвикателството към създателите на игрови програми е във
факта, че игрите са клас задачи, с които компютрите се справят
лошо. Главната задача е да се представи структурата на играта и да
се прилагат евристики при приемливи ограничения. Големи
надежди се възлагат както на обучението, така и на развитието на
методите за вземане на решения при непълна информация.
В началото най-голям е броят на програмите, които играят
шах. Провежадат се дори и състезания между машини.
Еестествени езици. С развитието на това направление се
преследва съвсем практическа цел, да се постигне по-добро
общуване човек-машина. Първите програми, които преобразуват
естественоезикови текстове в вътрешномашинна форма и обратно
се правят 1959 г. (Мак-Карти). Паралелно вървят и идеите да се
осъществи превод от един естествен език на друг.През 50-те години
се е смятало, че тук въпросът е само на мощна машина и огромен
2
речник. Изминават обаче само десет години и се стига до
отрезвяващия извод, че вложените средства в машинния превод не
могат да бъдат оправдани с твърде скромните постигнати резултати
Анализът на естествени езици включва в себе си
морфологичен анализ (анализ на думите като части на речта),
синтактичен анализ (начините за свързване на думите в изречение и
ролята на думата като част от изречението) и накрая семантичен
анализ (дума и нейното смислово значение). Достатъчно е да се
спомене многозначността на думите и ролята на контекста, за да се
разбере защо при огромния напредък на компютърните науки днес
все още ни се налага да се учим как да общуваме с компютрите и да
се съобразяваме с техните специфични езици.
Твърде далеч сме и от идеалния преводач-машина. Твърде
много усилия трябва да положат лингвистите и компютърните
специалисти и въпреки, че успехите в това направление са въпрос
на оцеляване на езиците на малките нации, твърде малко са
оптимистите.
Разпознаване на реч.
Самоорганизиращи се системи. По принцип съществува
възможност да се имитира еволюцията при конструирането на
машини. През 1956 Джон Фон Нойман потвърди възможността да
се създаде самовъзпроизвеждаща се машина.
Устройства, които изменят вътрешната си структура като се
настройват да разпознават.
1948, 1950. Норберг Винер – кибернетичният принцип.
Роботика
сензори, изпълнителни органи, “мозък”
анализ на тримерни сцени
координация око-ръка
конструиране на промишлени роботи.
Цел разработка на лесно програмируеми манипулатори с
общо предназначение.
Компромис между общност, ефективност за конкретни
приложения и цена.
1. 2.Системи с изкуствен интелект (още интелигентни системи)
Термините:
-компютърна интелигентност (интелигентни компютри),
-изкуствена интелигентност – естествена интелигентност.
1.2.1Понятието ИИ
Нилсън, Слейгл възможност резултатите от творческите
процеси пък и самите те да бъдат моделирани от кибернетични
машини.
Х. Уинстън – наука за концепциите, позволяващи компютри
да правят такива неща, които на хората изглеждат разумни.
В. Бибел – силен тезис – цялостно моделиране на човешката
интелигентност интелигентни прояви на човека и механизми,
които ги управляват
Стърнбърг – интелектът е способност да се решават проблеми
при липса на директни и разгърнати инструкции.
Интелект е множество от специфични особености на всяка
самоорганизираща се система да генерира стратегии за извличане,
формулиране и използуване на знанията чрез целенасочено
поведение в неизвестни проблемни ситуации.
Област от компютърните науки, която изследва методите и
понятията на компютърната обработка на символна информация,
използвана за правене на изводи.
Ново направление когнитивизъм (cognicio - познание)
наука когнитология – изследва познавателните процеси и
поведението на човека като процес на символна обработка на
информация със средствата на когнитивното моделиране.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изкуствен интелект

Компютърен интелект (Computer Intelligence)Изкуствен интелект (ИИ) е едно от най-младите научни направления. Началните работи са от малко повече от половин век.
Изпратен от:
sunnystasi
на 2008-06-10
Добавен в:
Теми
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
421 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Компютърен интелект и Изкуствен интелект


Компютърен интелект (Computer Intelligence)Изкуствен интелект (ИИ) е едно от най-младите научни направления. Началните работи са от малко повече от половин век. Основните...
 

задачи в обучението по Информатика

22 яну 2009
·
178
·
8
·
1,176
·
255

Основните задачи в обучението по Информатика и Информационните технологии...
 

Въведение в аритметико-логическите основи на микропроцесора


В това упражнения ще намерите класификация на бройните системи и преобразуване на числа в различни бройни системи.
 

Бази данни


Информатиката е комплексна и интегрална наука. Главната й цел е разработването на ефективни методи за автоматизирана обработка на големи информационни масиви...
 

Структури данни


За ефективното решаване на конкретна задача най-важното е избор на подходящ алгоритъм. Той определя дали задачата ще бъде решена точно, приближено, частично, какво изчислително време и ресурси ще са необходими...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
99
1
1 мин
25.11.2011
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Изкуствен интелект

Материал № 162096, от 10 юни 2008
Свален: 421 пъти
Прегледан: 276 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Тема
Брой страници: 7
Брой думи: 1,741
Брой символи: 15,173

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изкуствен интелект"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
157 36

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
351 77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения