Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
Популацията – основна екологична категория. Същност и видове
популации. Структура и състав на популацията.
В природата индивидите не съществуват изолирано и независимо едни от други.
В ареала, който заемат те образуват групи, където условията са най-благоприятни и
вътре в групата се изграждат тесни взаимоотношения. Така не всички индивиди от
вида могат да общуват помежду си, те остават изолирани териториално за
неопределено време.
Съвкупност от индивиди на даден вид, които заемат продължително време част
от ареала на вида имат сходни екологични изисквания и се размножават свободно
помежду си, се нарича популация.
Вида щука, индивидите на който обитават различни водоеми, изолирано едни от
други, образуват отделни популации на този вид.
Същността на популацията се изразява в няколко важни характеристики: 1/
групата индивиди на вида да обитава една непрекъсната територия, да се осигурява
контакт между индивидите – между тях няма бариери /морета, океани, планини/; 2/
групата да съществува продължително време – в природата се образуват групи,
които често бързо се разпадат. Например група, обитаваща през зимата населени
места /мишки, полевки/; 3/ между индивидите от групата да се извършва
непрекъснато размножаване.
Популацията осигурява възпроизводство и еволюция на вида. В нея се
установяват сложни взаимоотношения, както между индивидите от вида, така и с
индивидите на други видове. Например дърветата от черен бор в една гора са една
популация. Те са в непрекъснато взаимодействие както помежду си, така и с
другите дървета в същата гора: ели, елхи, бял бор и др.
Броят популации на всеки вид зависи от вида на средата – релеф, климат, почва,
но и от биологичните особености на вида – как се приспособява към средата,
подвижността му и т.н. Бързоподвижните видове – риби, птици, хищници и др.
образуват малък брой популации, защото бързо се разселват. Бавноподвижните
/растения, пещерни животни/ имат дори често само една популация. Животни,
които бавно се придвижват /охлюви, костенурки/ имат много популации.
Популацията е основна форма на съществуване на вида в природата. Видът е
съвкупност от популации, които обитават една територия, имат общи биологични
белези, могат да се размножават помежду си като дават плодовито потомство и са
изолирани от други съвкупни популации чрез невъзможност да се кръстосват с тях,
т.е. с репродуктивна изолация. Връзката между популациите на един вид може да е
прекъсната от големи пространства, планини, реки и др. Например популацията на
домашни врабчета и тази на същия вид в САЩ. Между тях не се извършва
размножаване, но теоретично това е възможно.
Видът съществува реално в природата. Неговите индивиди се размножават
помежду си и запазват белезите и свойствата си дълго време и в своето потомство.
Същевременно индивидите бавно и постепенно се приспособяват към изменящите
се условия на средата. Ако връзката между популациите е налице, целостта на вида
се запазва. Ако връзката между популациите на вида се прекъсне, размножаването
между индивидите се нарушава, измененията в свойствата и белезите се
задълбочават и е възможно да настъпи репродуктивна изолация. Тогава постепенно
се образуват вътревидови групировки или нови видове.
Видът е добре обособена биологична система. Индивидите на вида изискват
еднакви условия за съществуване, реагират по сходен начин на промените в
средата, взаимодействат с други видове по един и същ начин.
За популациите е характерна непрекъсната изменчивост. Поради репродуктивна
изолация, пространствена или пък друга изолация между индивидите от популации
на даден вид могат да настъпят големи изменения и от тях да възникнат нови раси
и подвидове.
Расата е обособена в морфологично и в екологично отношение група от вида.
Индивидите от расата имат сходни белези, биологични особености, общ произход и
район на разпространение.
Подвидът е съвкупност от териториално обособени популации на вида, в които
около 75% от индивидите се различават по един или няколко белега от останалите
подвидове на същия вид.
Расата и подвидът са вътревидови групировки, защото индивидите им могат да се
кръстосват помежду си и да дават плодовито потомство. Например домашната
мишка в Северна и в Южна България – два подвида, които в проходите на Стара
планина се кръстосват помежду си. Различават се три основни вида популации:
Елементарни популации – най-често временно образувание при сходно
поведение, гнездови консерватизъм и др. Те са в състава на екологичните
популации.
Екологични популации – вътревидови групи в една територия с общ произход,
сходни белези и едни и същи екологични изисквания. Индивидите им са с
предпочитания към конкретни условия на живот, различни от другите популации
на вида. Например някои видове насекоми се хранят с листа на различни видове
дървета, шараните в изолирани помежду си водоеми и даден район.
Географски популации - групи от индивиди на даден вид, които населяват
географски еднородна местност, със сходни условия на съществуване. Големината
на обитаваната територия зависи от релефа и от вида, който я обитава. Ако теренът
е силно пресечен, териториите на популациите, които го обитават са малко. Ако
видът е слабо подвижен – също. Например точковата калинка обитава Европа,
Азия, Африка, но има само 4 популации.
Екологичните популации възникват на основата на географските, но е възможен
и обратния процес. Между индивидите на популацията на един вид, както и между
популациите на различни видове съществуват специфични вътревидови и
междувидови взаимоотношения.
Популациите, расите и подвидовете са форми на съществуване на вида. Те
осигуряват приспособеността на вида към конкретни условия на средата.
СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ПОПУЛАЦИЯТА
Популациите, чрез които видовете съществуват реално в природата са обект на
изследване както на еволюционната наука, така и на екологията. Те са основният
таксон в систематиката – популация, подвид, вид и основна категория в екологията
– популация, биоценоза, екосистема, биосфера.
Популацията като основна екологична категория е биологична система на
надорганизмово равнище.
Тя има и своя структура, състав и свойства, които се отличават от тези на
съставящите я организми и затова случаен сбор на индивиди на вида не е
популация.
Структурата на популацията зависи от условията на средата и от биологичните
особености на вида. Индивидите, съставящи популацията не съществуват заедно
случайно. Те имат определено пространствено разпространение в територията на
популацията, различават се по възраст и пол, а при животните и по поведение и
йерархичност. Различават се пространствена, демографска, генетична и
поведенческа структура на популацията:
1. Пространствената структура касае разпределението на индивидите от една
популация в тяхната територия. Зависи от биологичните особености на вида и
от условията на средата – релеф, сезонни и денонощни ритми, убежища,
разпределение на храната и др. Различават се три вида разпределение:
-равномерно – най-рядко срещано в природата. Средата е еднородна, а
индивидите на популацията имат единичен начин на живот и са с враждебни
отношения помежду си. Например лисиците.
-случайно – за популации, обитаващи еднородна среда, с разнообразни
екологични фактори, но без силно въздействие, индивидите нямат склонност
към групиране. Например паразит-гостоприемник.
-групово – в среда със съществени различия, при организми с особеност в
начина на живот /активност, размножаване, хранене и др./. Най-често се среща
в природата. Например стада, ята, пасажи.
2. Генетичната структура на популацията се характеризира с честотата на
алелите и честотата на генотиповете. От генетичната уникалност на индивидите
в дадена популация зависи нейната хетерогенност. От генетичния
полиморфизъм в популацията зависи материала, върху който ще действа
естествения отбор, т.е. еволюционния процес.
3. Демографската структура отчита основно възрастовия и половия състав на
популацията:
-възрастовият състав – зависи от биологичните особености на вида и
екологичните условия в отделните физико-географски области: в умерените
ширини растенията живеят при четири сезона, в субтропиците – по два
(дъждовен и сух), а в полярните – при един. Сезонността влияе както върху
възрастовия състав на растенията, така и върху животните. Понякога върху
възрастовия състав влияят и случайни фактори: смерч, урагани, наводнения и
други. Те унищожават предимно възрастните дървета, горите се подмладяват.
При засушаване младите жаби и поповите лъжички умират, но възрастните
жаби се придвижват до съседни водоеми – популацията застарява. По
възрастовия състав на популацията може да се съди дали тя е нарастваща
/Мексико – младите индивиди значително надвишават старите/, стабилна /
САЩ – приблизително еднакви по брой млади и стари индивиди/ или
намаляваща /Швеция – старите хора значително надвишават броя на младите/.
-половият състав – зависи най-вече от биологичните особености на вида. При
моногамните животни съотношението мъжки : женски е приблизително 1 : 1, а
при полигамните има повече женски и по-малко мъжки индивиди.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Популация - основна екологична категория

Популацията – основна екологична категория. Същност и видове популации. Структура и състав на популацията.
Изпратен от:
scout
на 2007-01-23
Добавен в:
Теми
по Биология
Статистика:
870 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Биология рядко сваляни с 5 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Еволюция на човека

19 дек 2010
·
575
·
21
·
399
·
1,111
·
1
·

Еволюция на човека-Голяма част от учените приемат, че най-ранният предшественик на човека е бил рамапитекът от индийския бог Рама и гр. питекус – майнуна. Останки от него са намерени в Индия и Източна Африка...
 

Пестициди,тежки метали и влиянието им върху нашето здраве

15 яну 2008
·
178
·
7
·
727
·
118

Едно неотдавнашно изследване на Европейската Комисия показва, че поне 71% от гражданите на 25-те страни членки имат сериозни притеснения относно остатъците от пестициди в храните от растителен и животински произход...
 

Организмът – единно цяло. Вегетативна нервна система

04 ное 2008
·
83
·
3
·
713

Броят на клетките в многоклетъчния организъм са групирани в тъкани, а тъканите са образуват органи. Органите са особени образувания, в които протичат определени процеси и изпълняват определена функция.
 

Тип Саркомастигофора

12 дек 2008
·
78
·
13
·
2,625
·
117
·
1

Тип Саркомастигофора ( Sarcomastigophora ) Обща характеристика. Обединява най – нисшите в морфологично и еволюционно отношение едноклетачни животни. Тялото им е голо или защитено от външен скелет, а двигателните органели са лъжливи крачка...
 

Биоразнообразие

01 мар 2012
·
130
·
14
·
530
·
205

Какво е биоразнообразие? Това е цялата заобикаляща ни жива природа, която виждаме, която познаваме и за която дори не подозираме. Нещо повече – биоразнообразието е в тясна и неразривна връзка със средата, която обитава...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Биосфера
междинен тест по Биология за Ученици от 10 клас
Учебен тест по биология и здравно образование за Х клас по новата учебна програма. Предназначен за ученици от гимназиален етап на обучение. Тестът е използван в професионална техническа гимназия в IX клас по старата учебна програма. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
16
1
1 мин
21.11.2019
Входно ниво по "Биология и здравно образование" IX клас
входен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тест за установяване на входно равнище по "Биология и здравно образование" IX клас, структуриран по новата учебна програма. Включени са предимно въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
23
21
1
2 мин
02.10.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Популация - основна екологична категория

Материал № 15923, от 23 яну 2007
Свален: 870 пъти
Прегледан: 120 пъти
Качен от:
Предмет: Биология
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 236
Брой символи: 1,935

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Популация - основна екологична категория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Живка Сагрева
преподава по Биология
в град Разлог
с опит от  39 години
18

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения