Големина на текста:
ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА В СТРАНАТА
І. Рд за командироване
1. Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед.
При особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване, командироването може да се извърши с устно нареждане на
командироващия, който в тридневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.
Може да не се издава заповед за командировка на прокурори и следователи във връзка със станали произшествия.
За министрите, ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на общинските съвети и
кметовете на общини писмена заповед за командироване не се издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз
основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за
получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган, а когато няма такъв - от длъжностното
лице, с което е сключен съответният договор, или от упълномощено от него лице.
2. Изменението на времетраенето на командировката или други промени могат да се извършат само с нова писмена заповед.
4. Заповедта за командировка се издава от работодателя или от упълномощено от него длъжностно лице.
5.Заповедта за командировка или командировъчното удостоверение се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се
подпечатва с печата на предприятието, в което е командировано лицето. Задължително се отбелязва дали е ползувана служебно
безплатна храна или безплатна квартира. В случаите, когато командировката е на обект, където няма печат, заверката се
извършва само с подпис на отговорно служебно лице.
ІІ.Структура на документа
А/ заглавна страница
1.наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта;
2. трите имена и длъжността на командированото лице;
3. мястото на командироването;
4. задачата, за която лицето се командирова;
5. времетраенето на командировката;
6. командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;
7. начинът на пътуването и други данни, които имат значение за определяне правото и размера на командировъчните
пътни пари;
8. необходимостта и видът на отчета за извършената работа;
Б/ 2-ра стр.
1.дата на пристигане, място на пристигане, печат и подпис на длъжнастната лице;
2.дата на отпътуване, печат и подпис на длъжнастната лице;
В/ 3-та стр.
1.Доклад за извършената работа
–посочва се каква е била задачата /например: участие в семинар на фирмите производителки на сладкарски
изделия/
–посочва се какво е извъриено /например: участие в семинара, сключване на договори, осъществяване на контакти
с дистрибутори и производители.../
–срещнати трудности при изпълнение на възложените задачи
2.Преценка от ръководителя за извършената работа
Г/ 4-та стр.
1. Отчет за изразходваните командировъчни:
Посочва се:
-датата на пътуване
-обходените места
-цената на билетите
-дневни пари
-квартирни пари
-общо цялата сума на командировъчните
ІІІ. Пътни пари
1. На командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните
разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.
2. Когато между населеното място, където е мястото на постоянната работа, и мястото на командироването има повече от един
вид превозно средство (самолет, експресен влак, бърз и обикновен влак, автобус, кораб и др.), то се определя по преценката на
командироващия, като се вземат предвид условията на превоза, естеството на извършваната работа, необходимото време и др.
Видът на превозното средство се посочва в заповедта за командировка.
3. Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат
пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното
превозно средство, за най-икономичния режим на движение. В заповедта за командировка задължително се посочват данните за
вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в
километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари.
4. На лицата, командировани да придружават чуждестранни гости, се заплащат пътни пари по цени на превоз ползуван от
гостите.
5.На командированите не се заплащат пътни пари:
- когато ползват безплатен превоз;
- за отиване до мястото на командироването, когато се намират там на друго основание;
- за връщане в мястото на постоянната работа, когато виновно не се
завърнат своевременно след изпълнение на служебната задача.
6. Когато командированите имат право на пътуване по намалени тарифи, независимо дали то е използвано, пътните пари им се
заплащат по тези тарифи.
7. Когато няма възможност да се нощува в мястото на командировката, на командирования се разрешава да нощува в съседно
селище и му се заплащат съответните пътни разноски.
8. На командированите за повече от 1 месец може да се разрешава един път месечно през някой от почивните и празнични дни да
се завръщат в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски. За тези дни не се заплащат дневни пари.
ІV. Дневни пари
1. На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки
ден от командировката.
2. На командирования, който изпълнява част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в
размер 50 % / 10,00 лв/
3. За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари
не му се изплащат.
4.На командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 % от размера по преценка на командироващия в следните случаи:
- при придружаване на чуждестранни гости;
- при провеждане на международни прояви;
- за отразяване посещението на чуждестранни официални правителствени делегации - журналисти, кореспонденти и др.;
- при съвместно изпълнение на обекти и задачи с чуждестранни специалисти.
Придружителят получава и еднократно за дребни разходи до 200 % от размера за времето на придружаването.
5. Не се заплащат дневни пари при ползуване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя
се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.
6. Командированият, който е заболял по време на командировката, получава дневни пари за цялото време, през което
здравословното му състояние не позволява да изпълнява възложената задача или да се завърне в постоянното си място на работа.
Когато заболелият постъпи на лечение в болнично заведение, дневни пари не се заплащат.
V.Квартирни пари
1. На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер
на действително платеното, установено по представен документ на името на командирования, но не
повече от утвърдената от командироващия сума за една нощувка. Не се допуска компенсация между
отделните нощувки.
2. Таксата за резервация на легла, ако е платена, както и курортната такса се заплащат допълнително
срещу представен документ.
3. Не се заплащат квартирни пари, когато е ползувана безплатна държавна или обществена квартира,
когато командировката е в населено място, където живее командированият или семейството му.
4.На командирования за придружаване на чуждестранни гости или специалисти квартирни пари се
заплащат по документ за действително платена такса за едно легло за нощуване в хотела, в който са
настанени чуждестранните гости или специалисти.
VІ. Отчетност и контрол
1. Командирования е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа.
Ръководителите са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.
Командированите, които отчитат резултатите от работата си в отделен документ - ревизионен акт, следствен протокол и др.,
могат да не правят отчет за извършената работа.
2. Разходите за изплатените командировъчни пари се отчитат като разходи за съответната дейност.
Когато командироващият определи по-високи размери от посочените в наредбата, със сумата на превишението се увеличава
облагаемата печалба или доходът по ред, установен в съответните нормативни актове.
3. Командировъчните пари се изплащат срещу представяне на:
- заповед за командировка,
- писмен отчет, когато това се изисква със заповедта за командировка;
- сметка за дължимите суми или авансов отчет, ако преди заминаването е получил служебен аванс, към която се прилагат
документи за извършени разходи:
- документ за платена такса за резервация на легла, нощувка и курортна такса; размерът на квартирните пари задължително се
утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да е по-голям от първоначално определения със заповедта за
командировката;
- размерът на пътните пари се изплаща в рамките на определения от командироващия срещу представяне на билет или друг
документ, удостоверяващ извършения разход;
Нормативни документи:
1.Наредба за командировките в страната
2.Кодекс на труда

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2020 в 00:56 учител на 41 години
18 ное 2018 в 12:50 ученик на 19 години от Бяла Слатина - СОУ "Васил Левски", випуск 2019
25 окт 2016 в 18:50 студентка на 26 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2017
14 юли 2016 в 17:58 потребител
28 апр 2014 в 14:57 студентка на 32 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - спорт и сигурност, випуск 2014
20 мар 2013 в 21:57 студентка на 36 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2011
21 ное 2012 в 18:51 студентка на 40 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2017
30 окт 2012 в 16:56 студент на 32 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет
05 окт 2012 в 00:26 ученик
12 юни 2012 в 11:01 студентка на 32 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление управление и администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,095
·
2
·
407
·
169
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

Лекции по Вещно право

26 май 2007
·
1,010
·
19
·
8,834
·
194

Едно гражданско правоотношение се характеризира с два основни елемента: субекти и обекти. Субектите са лицата, които по силата на правната норма имат права и задължения, т.е. са носители на права и задължения. Имаме два вида субекти на правото...
 

Тест по Вещно право

26 май 2007
·
1,086
·
5
·
643

Тест по Вещно Право при проф. Георги Боянов...
 

Право на строеж

09 ное 2008
·
123
·
7
·
1,925
·
157

Подобно на покупко-продажбата учредяването на право на строеж е възмездна, двустранна правна сделка, при която учредителят на правото на строеж извежда от правото си на собственост едно ограничено вещно право и го трансферира ...
 

Вещно право

21 авг 2008
·
471
·
45
·
14,206
·
198

Теми, лекции и помощни материали по вещно право в ЮЗУ-Благоевград.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
6
1
6 мин
24.07.2019
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Заповед за командировка в страната

Материал № 158638, от 03 юни 2008
Свален: 77 пъти
Прегледан: 199 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 2
Брой думи: 811
Брой символи: 7,342

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заповед за командировка в страната"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения