Големина на текста:
1.Предмет и обект на сп.психология
Сп.псих.възниква като следствие от връзката м/у психологията и
спорта.Като наука възниква късно с името на барон дьо
Кобертен.1913-организира 4-ти олимпийски конгрес в лозана и той
употребява понятието сп.псих.1965-бг, 1969-във варна се създава
европ.федерация по сп.психол.Място и роля на психологическите
знания в профес.компетентност на треньора-фактори:
-соц.значение и място на спортас в живота на обществото.-
изискване за най-добър резултат в точно определено място и
време.-непрекъснато нарастваща конкуренция; -нарастваща
техническа сложност; - снижава се възрастовата граница; -
продължителни тежки,многогодишни натоварвания.Предмет-
особеностите и закономерностите на проявление на психиката в
условията на сп.дейност.Обект-състезателят и
треньора,съвкупността от хора,занимаващи се със спорт.задачи на
сп.псих.-да разкрие специф.псих.особености на сп.дейност; да
разкрие влиянието на спорта в/у развитието и реализ.на личността.;
да изведе предпоставките и условията за успешна реализация.; да
усъвърш. Средствата,формите и методите за псих.въздействие и
самовъдейс.на личността на спортиста.; да разкрие
спец.особености на тренировката и състезанието и прехода м/у
тях.Осн. направления на сп.псих.-в зависимост от насочеността
на сп.дейност(псих. На спорта за всички,=на физ.възпитание,на
рекреационния спорт, на травматизма); в зависимост от
проблематиката(личността и реализацията в спорта,общуването и
взаимоотношенията в спорта,ПО и псих.подготовка, упр на
мотивацията и предстар.състояния.
2.Спортната дейност
Особености на сп.дейност-има съзнателен х-р, има целенасочен х-
р-предварително поставена цел и съответно поведение за
постигането й.; осн.средство е физ.упражнение.;поражда
специфичен продукт-сп.постижение или физ.съвършенство.;
протича през 2 взаимосвърз.етапа-тренировка и състезание.; има
високо емоц.и волеви х-р,има състез.х-р.
7.Двигателни навици
Те са съзнателно заучено и закрепено действие,чиито елементи са
доведени до степен на автоматизираност и дв-ето се изпълнява
бързо,леко,икономично.Етапи при формиране на навик-начално
разучаване-пазучаваме опр.елемент,за да стане по-качаствен
трябва да създадем необход.мотивация,активираме
вниманието,най-характерно е изгр.на зрително-двигателна
представа за дв-то,т.е да знае какво точно д а прави.задълбочено
раз.-основното е повторението с цел изчистване на
грешките,трвньора трябва д а обясни грешките и как да не се
допускат,осмислено повторение,зависи от мотивацията и
физ.качества. затвърждаване и усъвърш.-трябва д а го
превърнем в ел. От двиг.ни култура,съзнанието се премества от
контрол към средство за изпълнение.
5.Внимание-
То е психически пр-с,които осигурява активността и насочеността на
съзнанието към предметите и явленията от
действителността.Особености-има специф.нетрадиц.продукт-
осигуряване на съзнателно отражение на явленията и предметите
от действителността.; има избирателен х-р-в завис.от ситуацията
само отделни обекти попадат в центъра на извърш.от човека
дейност.; има специф.външен израз.Видове вн.-в завис.от
обекта,към които е насочен-сетивно,интелектуално и двигателно.
По произход и характер биват: непроизволно- насочване на
съзнанието в/у опред.обект по силата на неговите физ.особености
като дразнител или на неговата моментна значимост за човека.
Произволно вн.-възниква под влияние на съзнателно поставена
цел. Послеволево-насочване на съзн.към обекта по силата на
неговата значимост за личн.Осн.свойства-
устойчивост,колебания,обем на вн.,концентрация, разпределено
едновремен. Извършване на 2 или повече разл.дейности.;
превключване.
12.Подбора в спорта
Сп.подбор е процес на постигане на съответствие м/у личността на
спортиста и сп.дейност в името на цялостното разгръщане на
силите на личността и високите сп.постижения.целта на сп.подбор е
намиране на такива спортисти,при които процесът на тренировка
би довел до мак.ефект при мин.загуба на време.Видове- 1-вичен
подбор за начинаещи,текущ в процеса на упр.на сп.дейност, подбор
за висококласния спорт, подбор за представителни състави,за
участие в конкр.състезание.критерии за сп.подбор- подструктура
на бъдещето(желание, цели,планове,стремежи); пост.на
настоящето(потребности, мотиви,емоции); подст.на
миналото(знания,умения ,опит, способности). Подстр.на нивото на
нервните пр-и темпераментови особ.-
сила,подвижност,уравновесеност. Подстр.на ниво на псих.процеси-
няма идеални спо-ти с високо развирти качества във вс.псих.
сфера.подстр. на нивото на личн.насоченост и отнош. На личността.
14.психическа подготовка в спорта
Сп.подготовка е единен пр-с,които вкл. физическа,техническа,
психическа,тактическа.псих.под.е пряко свързана с другите.Видове-
в зависимост от насочеността бива-обща-осн.цел е развитие на
цялостия потенциал на личността и исгр. На базови
псих.качества(дисциплина,интерес и мотивация за занимания със
спорт.,организираност,самостоятелност,изгр. На волевото внимание
и изгр. На псих.устойчивост)-специализирана-насочена към
конкретния вид спорт,зависи от индив.особености на конкр.личност;
Задачи-да развие спец.за конкретния вид спорт псих.качества,да
поддържа адекватна мотивация,да актиеира и герулира
вниманието,д изгр.вътр.увереност и самочувствие,да
подър.волевата активност.-специална-насочена към
конкр.състезание,минава през 3 етапа-предсъст,задачи-формиране
на целта,фор. На адекватна мотивация,активиране на
саморегулативните умения,регулация за внимание,готовност за
състезание,стимулиране на волевата активност,овладяване на
предстартовите състояния.
4.Спортна група
Спортният отбор е обединение от спортисти, които освен
индивидуални имат и обща цел и общи задачи, свързани с
постигането на високо спортно майсторство, с индивидуални и
колективни спортни постижения.Спортният отбор е малка социална
група.В зависимост от предмета на своята дейност социалните
групи се делят на: трудови, учебни, спортни, а в зависимост от
принципа на структуриране биват формални и неформални(на
базата на личния избор).Спортният отбор има относителна
самостоятелност, заедно с това е зависима от традициите,
обществото.Отборът е самостоятелен при формиране на обща цел,
изграждане на система от изисквания, правила и норми на
поведение и дейност.Отборът е малка социална група от двама до
четиресет души, оптимален брой от шест до девет човека.Тя е
изградена върху принципа на доброволността. Едни от основни
психически образувания на отбора са сплотеност и
конфликтност.Сплотеността представлява специфично социално-
психологическо явление на отбора, което отразява степените на
неговото единство и цялост. Конфликтите представляват
сблъсък между две или повече позиции, пораждащ взаимно
изключване на страните в социалното взаимодействие спрямо
конфликтния обект.Групова сплотеност-отразява силата и
устойчивостта на м/уличностните връзки в групата.
9.Психологическа надеждност
Основните подходи за изследване на надеждността са:-надж.като
процесоална х-ка на дейността,- надж като резултативна х-ка-за н.
Се съди по постигнатите резултати. –надж като степен на
техническо майсторство-според нивото,което смятаме,че е
достигнал съст-я,прогнозираме резултат на съотв.състезание.
8.Интелект и спорт
Обикновено понятията интелект и интелигентност се посочват като
тъждествени,както и интелект,ум,разум и разсъдък.Отнош.
м/уинтелект и мислене е отнош. На способност за извършване на
опред.дейност.Търстоун застъпва гледището,че интелектът се
състои от редица първични независими 1 от друг фактори.Според
Гилфорд факторите на интелекта са независими и същест.поне 120
фактора.Според Пиаже-различаваме следните етапи на развитие
на интелека-сензомоторен0-2,символично мислене2-4,нагледно-
образно мислене4-6,мислене в конкретни операции6-12, мислене
във формални операции12-15,стадии на поставяне на проблеми-
над16.Спортен интелект-въведено от В.Внев,представлява
динамична подструктура на интелек.сфера на човека,която
подсруктура с е формира и развива в зависимост от
специф.изисквания и условия за изпълнение на сп.дейност.Под
сп.интелект се разбира:целенасочено ориентиране на спортиста в
средата-съперници,партньори,съдии,зрители,вземане на решения
за конкретни действия въз основа на получаваната инфо-я за
условията на тази среда.Сп.интелект се проявява като способност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Спортна психология

Пищови за изпита в НСА след втори курс...
Изпратен от:
rossonero_06
на 2008-05-29
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
488 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Обществено-исторически основи за възникване на учебната дейност

12 мар 2006
·
258
·
2
·
705
·
14

Обществено-исторически основи за възникване на учебната дейност - тема по психология.
 

Формиране и промяна на социалните нагласи

11 фев 2008
·
129
·
10
·
2,136
·
87
·
1

Социалните нагласи изразяват относително устойчива предразположеност на човека към изразяване на дадено отношение към света - обекти, хора, ситуации и действия...
 

Спортът - Обединява или разделя Европа

21 мар 2008
·
93
·
5
·
807
·
86
·
47

На пръв поглед спортът може да не изглежда очевидно средство за по-нататъшно обединяване на Европа, но всъщност той играе доста важна роля в този процес...
 

Психичното развитие като обект на научно изследване

28 апр 2008
·
94
·
6
·
1,142
·
70

Психичното развитие като обект на научно изследване – същност, детерминация, диагностика, Развитието като основен способ на битие на личността. Диалектическият характер на развитието.
 

Спортна психология

09 юли 2008
·
348
·
7
·
1,687
·
262
·
48

Защо е необходимо да се изградят елементите от психологическата структура на личността. Безспорна е важността, мястото и ролята на личността в спортната дейност. Съвременният спорт изисква личности със силни и високо развит...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,184
3
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Спортна психология

Материал № 156787, от 29 май 2008
Свален: 488 пъти
Прегледан: 399 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,514
Брой символи: 9,826

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Спортна психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,929 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения