Големина на текста:
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. ВИДОВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СПОРЕД ФУНКЦИОНАЛНОТО
ИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПЛАНОВА СХЕМА, ЕТАЖНОСТ. ПРАВИЛА И
НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА, ФАКТОРИ
И ПРИНЦИПИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ РАЗМЕРА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИЛИЩЕТО.
СТИМУЛИРАНЕ НА КЪЩАТА В УРЕГУЛИРАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
Видове жилищни сгради. Жилищните сгради могат да се класифицират според
функционалното им предназначение, плановото решение, етажността, конструктивната система
и т. н. По функционално предназначение жилищните сгради биват два вида: 1. Жилищни
сгради за постоянно обитаване. Към тях спадат едносемейните жилищни сгради на един и два
етажа и различните видове многосеменни многоетажни жилищни сгради. Те се строят в
жилищните квартали и комплекси на селищата. 2. Жилищни сгради за временно обитаване.
Това са специализирани сгради, които задоволяват жилищни нужди за кратко време. Към тях
могат да се отнесат сградите за отдих, туризъм и социални нужди, каквито са вилите, хижите,
почивните домове и пр. По планова схема жилищните сгради могат да се разделят на
едносемейни, гарсониери, апартаменти, общежития др. Според етажността им жилищните
сгради биват: малкоетажни с вилен характер - 1 или 2 етажа; малкоетажни – 1 до 3 етажа;
средноетажни – 4 до 5 етажа; многоетажни - 6 и пошече етажи. По конструктивна схема
жилищните сгради могат да бъдат масивни, скелетни, комбинирани, едропанелни и др.
Фактори и принципи, които определят вида, размера и качеството на жилището.
Жилището е важна съставна част в която се развива животът на семейството. То трябва да за-
доволява разнообразните изисквания и нужди на обитателите му. Семействата имат различен
числен и възрастов състав, който се променя, променят се и изискванията и нуждите на
обитателите му по отношение на удобството, хигиената и жилищната техника. Жилището
трябва да отговаря на нуждите на различни семейства и да дава възможност за приспособяване
към променящите се условия на семейството и бита. Тези основни фактори определят вида на
жилището и броя, големината и предназначението на неговите помещения. Размерите на
жилището и неговите елементи в плоскости и обем трябва да бъдат съобразени с човека.
Докато обществените сгради могат да бъдат оформени в относителен мащаб, жилищните
сгради могат да бъдат проектирани, оразмерявани и оформяни само в зависимост от човешките
размери, възприятия и реакции. Те трябва да имат човешки мащаб и облик. Размерите и
пропорциите на човешкото тяло са обект на проучване от науката и изкуството още от времето
на древния Египет и до наши дни. До въвеждането на метъра голяма част от линейните мерни
единици на всички народи се базират на размери от човешкото тяло, например стъпка, лакът,
длан, педя и т. н. Друго важно качество, което трябва да притежава жилището, е да бъде
хигиенично. То трябва да запазва обитателите от неблагоприятните климатични условия, да
създава най-благоприятен микроклимат за укрепване на здравето и работоспособността им. За
тази цел е необходимо в жилищните помещения да бъде осигурен винаги чист и богат на
кислород въздух с подходяща влажност, помещенията да могат лесно да се проветряват без да
се създава течение, да са достатъчно затоплени и добре осветени. За да се осигурят тези
условия, необходимо е сградата да се ориентира правилно спрямо географските посоки,
преобладаващите ветрове и т. н., помещенията да имат правилни функционални връзки,
прозоречните отвори да бъдат с достатъчни размери и да са целесъобразно разположени.
Необходимо е също жилището да бъде изградено с подходящи и качествени материали,
ограждащите стени и подовите конструкции да имат необходимите топлоизолационни и
звукоизолационни качества и сградата да бъде добре защитена от почвените и атмосферните
води. При дишането човек поема кислород от въздуха и издишва въглероден двуокис и водни
пари. Количеството им зависи от дейността и физиологичните особености на човека, но средно
за 1 час човек издишва 0,02 m
3
въглероден двуокис и 40g водни пари. Чистият атмосферен
въздух съдържа нормално 0,03-0,04% въглероден двуокис, а допустимата от хигиената
концентрация на въглероден двуокис във въздуха на помещението е 0,1%. В свободно стоящите
сгради при затворени прозорци въздухът в помещението се обменя по естествен път през
фугите на отворите и порите на стените около 1 1/2 пъти на час, следователно за един възрастен
човек за 1 час са необходими около 24m
3
въздух, а за дете около половината – 12m
3
. При светла
височина на помещенията 2,65m този обем въздух се осигурява от около 9m
2
жилищна площ за
възрастен. Съгласно с хигиенните изисквания помещенията би трябвало да се оразмеряват
според кубатурата на необходимия вьздух, а не само по жилищната площ, защото светлата
височина на помещенията е различна. При пренаселване на помещенията в процеса на
използуването им недостигащият чист въздух трябва да се осигури с подходяща вентилация.
Най-благоприятната температура на въздуха в жилищните помещения е от 19,5 до 23°С. В
зависимост от условията във въздуха се съдържат различно количество водни пари. Най-
подходящ за човека се смята въздухът с относителна влажност 35-66%. Отоплителните тела,
които развиват температура над 85°С, изсушават въздуха и предизвикват дразнене на лигави-
цата на гърлото. Препоръчва се върху такива топлинни източници да се поставя съд с вода, за
да се поддържа благоприятна относителна влажност. По-голяма влажност е характерна за
някои обслужващи помещения: кухни, бани и др. Основно хигиенно изискване е жилището да
бъде добре ослънчено и осветено. Слънчевите лъчи оказват благотворно влияние върху здра-
вето на човека, неговото самочувствие и работоспособност, активно се отразяват върху
микроклимата на помещенията и околната среда и убиват много вредни микроорганизми. За
нашите условия като най-благоприятно изложение се приема югоизточното и южното, а като
много добро източното, но помещенията с това изложение са студени през зимата. Към тези
посоки се ориентират основните жилищни помещения. Все още като добри се приемат
югозападното и западното изложение, докато на североизток, северозапад и север трябва да се
разполагат обслужващите помещения. Естественото осветление на помещенията се осигурява
както от преките слънчеви лъчи, така и от разсеяната светлина на дебосвода и зависи от
големината и положението на прозорците, от формата на помещението, от изложението и
разположението на околните сгради и природната среда. Площта на отворите за осветление
трябва да съставлява най-малко 1/6 от площта на дневните, 1/7 от площта на спалните,
кабинетите и кухните и 1 /10 от площта на стълбищата, мерено по външните очертания на
отворите. Тези норми дават приблизителни данни за необходимата прозоречна площ. За
жилищните сгради в повечето случаи това е достатъчно. Точните размери на прозорците, както
и необходимото изкуствено осветление се определят по сравнително по-сложната методика за
светлотехническо оразмеряване, дадена в БДС 1786-76. При нея се вземат предвид много-
бройните и конкретни фактори, които влияят на естественото осветление на помещенията:
чистотата и прозрачността на въздуха; отразителната способност на съседните сгради, терена
и вътрешните повърхнини; коефициентът на светлопропускане на употребените стъкла; и др. За
да се определи правилно необходимата площ на прозорците, трябва да се вземат предвид
всички местни условия. Нецелесъобразно е прозоречните отвори да се преоразмеряват, защото
това ще доведе до преохлаждане на помещенията през зимата и до прегряването им през
лятото. Не се препоръчва и ъгловото разположение на прозорците, защотото не осигурява
достатъчна светлина в срещуположния ъгъл на помещението и затруднява нареждането на
мебелите. Приема се, че лежащата форма на прозорците е по-подходяща, защото осигурява по-
равномерно осветяване на помещенията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 авг 2020 в 12:41 в момента не учи на 34 години
15 юни 2020 в 21:57 студент на 30 години от Кърджали - Колеж по минно дело към МГУ “Св.Иван Рилски” - София, факулетет - МИНО ГЕОЛОВКИ, специалност - Минерални технологии, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Довършителни работи в строителството

08 мар 2011
·
261
·
6
·
3,037
·
421

При нанасянето на шпакловъчни и бояджийски състави върху не грундирана повърхност се появяват петна и други дефекти. Грундирането осигурява насищане на основата и предотвратяване на бързото всмукване на свързващото вещество...
 

Лекции по териториално устройство

04 фев 2010
·
436
·
16
·
7,952
·
489

Понятие за териториално устройство. Принципи на териториалното устройство...
 

Контрол по устройство на територията

04 мар 2010
·
129
·
5
·
1,316
·
144

Проблемите по устройството на територията са едни от важните и сложни социално-икономически явления, тъй като се отнасят до владеенето и ползването на недвижими имоти представляващи основен интерес...
 

Строителни материали

06 апр 2011
·
248
·
21
·
4,016
·
592

Лекции за строителните материали - описание, методи, видове...
 

Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
989
·
11
·
951
·
404
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Много лесен)
16
3
1
19 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Архитектурно проектиране 1

Материал № 156500, от 28 май 2008
Свален: 303 пъти
Прегледан: 241 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 474
Брой символи: 4,274

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Архитектурно проектиране 1"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения