Големина на текста:
Социална размяна*
Най-голямата част от благата,който получават дадени човешки същества,имат за
източник действията на други човешки същества.Да изпита човек кулминация в
сексуалното удоволствие или удовлетворение в любовта,да се радва на
интелектуално вдъхновение или отморяващо развлечение,да получи
професионално отморяващо разлечение,да получи професионално признание или
да си осигури щастлив семеен живот,да задоволи страст за власт или потребност
от благоразположение-за постигането на което и да е от тези неща е необходимо
някой да накара други хора да постъпват по определен начин.Фактът,че много
възнаграждения,към които хоратасе стремят,могат да се добият само в социални
взаимодействия,лежи в основата на концепцията за въздействието като социална
размяна.
Основни предпоставки
Основните предпоставки на теорията за социалната размяна са,че хората влизат в
нови социални обединения,защото се надяват да бъдат възнаградени,или пък те не
прекъсват отношенията със старите си съдружници и разширяват
взаимодействието си с тях,защото действително установяват,че това им носи
възнаграждение.Свързването им с друга личност може да носи вътрешно
възнаграждение,както и при любовта и общуването или пък
възнаграждения,които са външни за самото обединение,какъвто е случаят с
получаване на съвет от колега или помощ от съсед.Във всеки случай се приема,че
желанието за задоволяване на някаква потребност лежи в основата на
обединението от хора.Както твърди Зимел, „социалното обединение се отнася до
широко вариращи форми,които се пораждат,щом различните интереси на
индивидите ги подбуждат да развият социалните съюзявания,в които те
осъществяват тези интереси,били те от сетивно или идеално естество,трайни или
преходни,осъзнати ил неосъзнати,причинно подбудени или телеологично
предизвикани”.Естествено не всички потребности или интереси се
удовлетворяват в социалното взаимодействие,нагледен пример за което е гладът,а
социалното взаимодействие не се управлява изцяло от интереса от
възнаграждения, тъй като ирационални сили и морални ценности също оказват
влияние.Но в много аспекти на социалния живот рефлектира един или друг
интерес,който печели от социалното взаимодействие, и тъкмо тези аспекти са
средоточие на теорията за социалната размяна.Въпреки , че не се ограничава до
стриктно рационалното поведение,ориентиранокъм материалната изгода,все пак
теорията се стреми да обхване всички усилия за получаване на възнаграждения в
рамките на социалния опит,вкл. желанието да се придвижат по-нататък
хуманитарните идеали или духовни ценности,както и стремежът към личен
напредък и емоционално удовлетворение.
Схващането за социалното взаимодействие като разменен процес произтича
логичното от предпоставката,че хората се стремят да получат възнаграждения в
своите социални обединения.Ако човк е привлечен от други хора,защото очаква,
свързвайки се с тях, да бъде възнаграждаван,той ще иска да се свърже,за да добие
благата,които има предвид.За да се ангажират обаче в социално взаимодйствие с
въпросния индивид, тези хора трябва също да са заинтересувани от това.Но
техният интерес от сдружаване с него е продиктуван съгласно предпоставката от
очакванията им,че взаимодействието в случая ще ги отблагодетелства.
Следователно, за да осъществи желанието си за сдружаване с тях,даденият човек
трябва да им докаже,че това би било от полза за тях.Накратко, за да получи
очакваните възнаграждения от привлекателните потенциални съдружници, човек
трябва да им направи впечатление на желан съдружник с мълчаливо дадено
обещание,че социалното взаимоействие с него ще бъде от взаимна полза.
Човек,който извлича облаги от свои съдружници, е длъжен да отвръща по
същия начин,като на свой ред ги облагодетелства.Хората често се отклоняват от
заниманията си, за да направаят услуги не само на приятели, но и на обикновени
познати и дори на непознати хора,като по този начин създават социални
задължения.Индивид,който не успява да изпълни задълженията си и да се отплати
в необходимата мяра по някаква форма за получени облаги,лишава хората от
стимули да продължат да го подпомагат.Нещо повече,много бероятно е такъв
човек да бъде обвинен в неблагодарност.Именно това обвинение показва,че е
очаквана обещаната по собствено желание взаимност в услугите,и то служи като
социална санкция и предупреждение към хората да не забравят задълженията си.
Признателността,както отбелязва Зимел, „установява спойката на
взаимодействието, на реципрочността на услугата и ответната услуга, дори когато
те не са гарантирани от външна принуда”.Когато облагодетелстваният се
реваншира с услуга на свой ред и двете страни печелят от сдружението, а
размяната на възнаграждения заздравява социалната връзка между тях. Човек,
който помага на други хора, печели тяхната благодарност и признателност и ги
поставя в дълг,обещаващ бъдещи облаги.Тези благоприятни последствия от
извършване на различни услуги са несъмнено главната причина,поради която
хората често си правят много труд да помагнат на други и го вършат с
охота.Наистина даването се възхвалява повече, отколкото получаването и да
имаш социален кредит е за предпочитане пред социален дълг.Разбира се, има хора
които самоотвержено работят за другите,без да мислят за награда и дори без да
очакват благодарност, но те са всъщност светци,а пък свтци се срещат рядко.
Други също постъпват безкористно понякога, но те се нуждаят от повече
непосредствени стимули и социално признание за тяхната безкористност. Такова
социално признание е,разбира се твърде важна награда, към която хората се
стремят в социалното взаимодействие.
Дефиниране на социалната размяна
Размяната не е ограничена до икономическите пазари-социалната размяна е
повсеместна.Съседите си разменят помощ в домакинските работи;дискутантите-
идеи;децата-играчки;приятелите-социална подкрепа;политиците-отстъпки.
Новакът трябва да отговаря на изискванията за групата,за да бъде приет в нея.
Колегите си разменят съвети и ако по-голямата компетентност на един от тях
означава ,че останалите не са е състояние да му се отплатят с подобен съвет в
работата,тогата те изпълняват задължението си ,отдавайки уважение на
способностите му и по този начин неговият статус става по-висок.Дори
любовникът,чиято единствена несъмнена грижа е да се хареса на своето
момиче,иска да спечели чувствата му в отплата за предаността.Групите и
организираните колективи също са въвлечени в социална размяна.Например
медиците получават специален диплом за практикуване на медицина,като в
замяна поемат задължението да посрещат заравните нужди на общността,или
политическаа партия прави отстъпки от своята програма на заинтересуваните
групи,за да получи в замяна подкрепа при избори.
Хоумънс разви първата систематична теория,която се съсредоточава върху
социалното поведение „като размяна на дейност,осезаема или
неосезаема,възраждаваща или струваща,между най-малко двама
души.Психологическите процеси ,които карат хората да се включват в размяна
,са от особен интерес за Хоумъс,но психологическият редукционизьм на теорията
му е критикувана от други социолози.Все пак Хоумьс беше несьмнено първият
,който обърна внимание върху социалната размяна.Антрополозите са разисквали
по-рано значението разпространението на размяната на подаръци и услуги в
примитивните общества.Например през 1925 г. Мос представи общ анализ на
размяната на подаръци в такива общества.Антрополозите обаче не са първите
,които са забелязали това явление.
Като се има предвит повсеместното разпространение на социалната
размяна,може би не е изненадващо,че социалните философи са я разисквали
непрестанно от анти4ността насетне.В своята „Никомахова етика”Аристотел
отделя голямо място на социалната размяна,която той разграничава от
икономическата размяна,твърдейки,че тя „не се основава на уговорени платежни
срокове,а подаръкът или услугата се прави като на приятел,макар че този,който
дава,очаква да получи равностоен или по-голям реванш,като че ли не е ставало
дума за безскористно благодеяние,а за заем”.През следващите векове много
автори,като Ларошфуко,Мандевил,и Адам Смит се интересуват от разменните
връзки,наблудавани в изобилие в социалния живот.По-наскоро една концепция за
размяната относно задълженията на главатар на банда е загатната в разискването
на Уайт.Такава концепция е ясно изразена в анализа на Блау на консултацията в
група от правителствени лица.Тя е също така подчертан елемент в теорията на
Тибо и Кели за диадите и триадите.
Разпространението на социалната размяна превръща в изкушение
изучаването на понятието и неговото богатство,като се прави опит то да се
приложи към всяко социално поведение.Но понятието „размяна”губи своя
определен смисъл и става тавтологично,ако се прилага към всяко поведение в
междуличностните отношения.
Социалното поведение е насочено към очаквания ответни възнаграждения от
страна на другите-даже по-големи,отколкото ние обикновено мислим-в голяма
степен,но не изцяло.
Понятието „размяна”може да се разграничи с помощта на някои илюстрации
отностно това,защо човек дава пари на други хора.Първо,той може да прави
това,защото са застанали пред него с насочени огнестрелни оръжия.Доколкото на
случая може да се погледне като на размяна на пари за живот,изглежда за
предпочитане да се изключват резултатите от физическо насилие от
определението на термина „размяна”.Второ човек може да даде пари от
милост,защото съзнанието му го кара да помогне на бедняци,без да очаква
отблагодаряване под каквато и да е форма от тях.Когато на случая се гледа като
на размяна,при която човек дава парите си,за да получи вътрешно одобрение
неговото супер „его”,тогава отново изглежда,че е по-добре да се изключи
съгласието с интернализираните норми от това,което означава терминът

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 май 2019 в 15:46 ученик на 30 години от Нови Пазар - СОУ "ХАН ИСПЕРИХ", випуск 2017
12 май 2019 в 00:05 в момента не учи на 34 години
26 апр 2017 в 09:29 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2016
16 ное 2016 в 00:17 студентка на 30 години от Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, випуск 2013
25 яну 2016 в 13:54 ученик на 23 години от София - ЧПГ "Банкер", випуск 2015
13 апр 2015 в 15:57 ученичка на 24 години от София - Частно СОУ "Евростар", випуск 2016
12 дек 2014 в 16:32 ученик на 25 години от Бургас - ГПНЕ "Гьоте", випуск 2014
11 дек 2014 в 22:25 студент на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,181
·
11
·
4,623
·
1,354
·
1
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

Социология и медицинска социология

11 мар 2007
·
1,341
·
8
·
680
·
1

Диференциацията на медицинската наука се извършва както по отношение на предмета за изучаване на отделните дисциплини, така и по отношение на методическите възможности – били те класически и рутинни, или нови и специфични.
 

Възникване и развитие на социологията

15 апр 2007
·
1,032
·
18
·
4,169
·
225
·
1

Като наука, социологията изучава най-общите закони на обществото като цялостна система и на отделните негови структури, функционирането и развитието му, както и взаимоотношенията между отделните елементи на групите в обществото...
 

Социология на културата

21 дек 2007
·
1,279
·
142
·
33,096
·
1,012
·
1

Целта на това пособие, както и на учебния курс по “Социология на културата”, не е да разработи съдържанието на някаква жанрово затворена социологическа дисциплина, а напротив, да предложи концепции и емпирични методи, които да бъдат релевантни и полезни
 

Активното демократично гражданско общество

10 фев 2008
·
238
·
2
·
432
·
114

Структурата на съвременното граждаско общество, какво разбираме под гражданско общество и т.н
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Социална размяна

Материал № 154966, от 26 май 2008
Свален: 67 пъти
Прегледан: 61 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,746
Брой символи: 23,737

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална размяна"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения