Големина на текста:
УВОД
Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по
смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответ-
ствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за Общинските
бюджети и другите нормативни документи регламентиращи бюджетната сфера.
За извършване на дейността си бюджетните предприятия се финансират изцяло
или частично от Републиканския или Местните бюджети. Дейността на бюджет-
ните предприятия е твърде разнородна, заедно с бюджетната си те могат да
извършват и стопанска дейност, но независимо от различията в характера на
дейност и начин на финансиране те са длъжни да организират счетоводното
отчитане при спазване изискванията на Закона за счетоводството, Националния
сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.
При това организационната структора на бюджетното предприятие ще
предопредели и формата и съдържанието на счетоводството. Определена роля в
това направление ще играе източника и начина на финансиране на бюджетната
дейност. В този смисъл следва да се отбележи, че организацията на
счетоводството може да се реализира при централизиран, децентрализиран и
смесен вариант. Общите изисквания към организацията на сченоводството в
бюджетните предприятия са регламентирани в Закона за счетоводството и се
отнасят до изграждането и функционирането на системата, качеството на
продукта и съставянето на годишните счетоводни отчети. Целта е чрез
информацията получена от счетоводството да се представя достоверно
имущественото и финансовото състояние на бюджетното предприятие, чрез което
се осигурява контрол върху изразходването на финансовите ресурси на
държавата.
Важно значение за организацията на счетоводната отчетност в бюджетните
предприятия има изграждането на подходяща система от първични счетоводни
документи. Значителна част от документите са типови и са посочени в Албум на
първичните счетоводни документи утвърден от Министерството на финансите.
Заедно с това специфичния характер на бюджетните дейности налага
разработването и на собствена система от първичните и вторичните документи.
С разработване то на пакета документи за счетоводното отчитане дейността
на бюджетните предприятия, трябва да се утвърди и списъка на лицата, които
могат да се занимават със съставянето им, контролират съдържанието и носят
отговорност за правилността наданните отразени в тях. Това е абсолютно
задължително за първичните счетоводни документи свързани с касови операции в
левове и валута, с безналични разплащания в левове и валута, разчети с
подотчетни лица, пътни листа, командировки и други. С цел да се улесни
оперативната работа е разумно да се разработи технология ня
документообработката, която да обхване отделните етапи от съставянето до
използването на документите.
Важно значение за еднаквостта на системата за счетоводното отчитане
дейността на бюджетното предприятие има разработването на оптималната
стуктора на счетоводството. Критерий за ефективността на изградената система
следва да бъдат разходите, които се извършват за издръжка на счетоводните звена
1
и степента на задоволеност на органите за управление на бюджетното
предприятие с навременна, точна и вярна счетоводна информация.
Проблемът за финансиране на бюджетното предприятие има важно
значение за цялостната организация на дейността му.
Спецификата на темата налага нейното разработване в десет основни точки.
Дипломантът счита, съгласувано с научния ръководител че тази структура ще
подчертае по ясно най важните специфики в организацията на счетоводството в
публичния сектор.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БЮДЖЕТНИЯ СЕКТОР
1.1. Същност и видове бъджетни предприятия
Бюджетните предприятия са юридически лица от непроизводствената сфера,
разходите на които се покриват частично или изцяло от бюджета. Бюджетните
единици принадлежат към извън производствената сфера, където не се създава
национален доход, а същият се усвоява, разходва, след като вече е бил създаден в
други народностопански сфери.
Според една от най-разпространените в специализираната литература
дефиниции, бюджетните предприятия са икономически обособени юридически
лица, които извършват своята дейност в съответствие със Закона за устройство на
държавния бюджет, Закона за общинските бюджети и други специфични за
публичния сектор нормативни актове.
По смисъла на счетоводното законодателство, бюджетните предприятия са
държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички
икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки,
извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройство на държав-
ния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и
институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държав-
ните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална
телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици,
чиито сметки и операции се включват от Министерство на финансите в консолиди-
раната фискална програма.
Съобразно спецификата на бюджетната дейност, като бюджетни предприятия
се възприемат всички икономически и бюджетно-обособени самостоятелно
функциониращи икономически единици, чиято дейност цялостно или частично се
финансира с бюджетни ресурси. Следователно бюджетни предприятия са всички
структури от бюджетната система, които извършват законосъобразна дейност в ре-
зултат на която осъществяват разходи, реализират приходи, изготвят финансови
отчети и получават средства под формата на бюджетни финансирания.
Бюджетните предприятия могат да бъдат класифицирани при
възприемането на редица критерии. Съобразно зависимостта им от външни
източници на средства бюджетните организации могат да бъдат класифицирани
като:
? предприятия на пълна бюджетна издръжка;
2
? предприятия със смесено финансиране.
Предприятията на пълна бюджетна издръжка изцяло се издържат с
бюджетни средства, а ако имат някакви извънбюджетни приходи, те са
незначителни по размер. Такива са органите на държавната власт и управление,
органите за поддържане на реда и националната сигурност. Тези бюджетни
единици получават от финансиращите ги звена - министерства, ведомства и
териториални общински администрации бюджетна сметка за разходите, а
приходите, които реализират от извънбюджетните финансирания, внасят в
Държавния бюджет.
Предприятията на смесена издръжка получават значителни извънбюджетни
приходи от операции с финансови средства, от продажби на стоки и услуги и
други дейности. С тези приходи те покриват една значителна част от разходите си.
Към тези бюджетни единици се отнасят; жилищните, комуналните, образовател-
ните услуги, както и градският транспорт.
Според критерия мащаб и значимост за страната и региона различаваме
бюджетни предприятия с национално значение и бюджетни предприятия с терито-
риално значение. Така например бюджетни предприятия с национално значение
са Народното събрание, правителството, министерствата, президентството,
Сметната палата. Те са финансирани от Републиканския бюджет и са органи с
национална значимост.
Като бюджетни предприятия с регионално значение могат да се посочат
областните администрации, областните звена на бюджетна издръжка, общините,
кметствата и структурите към тях.
Според критерия сфера на функциониране различаваме бюджетни предприя-
тия от сферата на здравеопазването, бюджетни предприятия от сферата на образова-
нието и науката, бюджетни предприятия от областта на науката, бюджетни
предприятия от сферата на съдебната власт и др.
В икономическата литература е широко дискутиран проблема за специфи-
ките на бюджетните предприятия, които пряко влияят върху организацията на
отчетността в бюджетния сектор. Като такива следва да се посочат:
? Бюджетните предприятия не създават, а употребяват на национален доход,
те са от извън производствената сфера. В отделни случаи като изключение към
някои учебни и здравни заведения се създават производствени звена.
? Бюджетните предприятия са с подчертана финансова зависимост от
външни източници на финансиран.
? Бюджетните предприятия, а следователно и отчетността в тях са
поставени при по-строги изисквания и засилен контрол, поради факта, че те
усвояват значителни по размер държавни средства.
? Бюджетните предприятия са обект на самостоятелно нормативно
регламентиране, както за общо икономическата си, така и за счетоводната си
дейност.
? Бюджетните предприятия са обект на надзор и контрол от органите на
Сметната палата и Министерство на финансите.
Планирането, предоставянето и усвояването на средства от страна на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 авг 2022 в 11:41 потребител
 
Домашни по темата на материала
Биологични активи. Същност и видове. Организация на счетоводното отчитане.
добавена от ludo_rosi 14.10.2013
0
41
Казус по счетоводство на инвестиционните предприятия! Помощ!
добавена от palavniche_malko 28.09.2013
0
85
Особености при признаване на нематериалните ресурси за счетоводните обекти.
добавена от silviamp 14.04.2013
0
20
Проблеми при счетоводното отчитане на дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
добавена от doni111 07.05.2015
2
13
Отчитане на привлечения капитал
добавена от nanana7 04.05.2013
3
25
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
397
·
2
·
860
·
626
·
1
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
316
·
2
·
339
·
578

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
188
·
7
·
934
·
166
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
189
·
14
·
2,836
·
210

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
 

Управленско счетоводство 2

25 окт 2006
·
2,059
·
23
·
4,357
·
1,169

Особеностите на калкулирането на себестойността по метода на основните производствени разходи; Спецификата на калкулирането на себестойността по променливи разходи с изготвяне на вътрешнофирмения отчет за приходи и разходи по този модел...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
Теория на счетоводството
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът е за самоподготовка на студенти. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
1
1 мин
29.10.2021
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Текущо счетоводство на бюджетните предприятия

Материал № 154124, от 25 май 2008
Свален: 2,333 пъти
Прегледан: 1,676 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 97
Брой думи: 23,062
Брой символи: 214,850

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Текущо счетоводство на бюджетните предприятия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
113 27

Лиляна Велчева
преподава по Счетоводство
в град Пазарджик
1 917 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
задачи корпоративно счетоводство кореспонденция между счетоводните сметки в бюджетното счетоводство счетоводство по публични финанси счетоводна политика на бюджетното предприятие счетоводно отчитане в публичния сектор класификация на разходите в бюджетните предприятия бюджетно счетоводство дурин държавния резерв отчитане на приходите в бюджетните предприятия мсс 1 и проблеми при отчитане на материалните разходи в бюджетните предприятия бюджет на предприятие счетоводство на бюджетите предприятия републикански бюджет състав и размер бюджетно предприятие дма бюджетни предприятия бюджетните предприятия теория на счетоводството решени задачи счетоводно отчитане персонал социално осигуряване бюджет на държавата счетоводно приключване в бюджетните предприятия