Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Същност и проблеми на европейската интеграция
в политиката на опазване на природната среда
Европейския съюз е международна организация, която е приютила в своята структура 27
европейски държави. Този съюз е създаден с Договора за Европейския съюз, известен
също като Договора Маастрихт, подписан в холандския град Маастрихт на 7 февруари
1992 година и влязал в сила от 1 ноември 1993 година. Европейския съюз играе
изключително важна роля за страните от Европа и за тяхното население. Той отговаря за
много неща, като се почне от здравеопазване и икономическа политика до отбрана, и
външна политика. Европейският съюз въведе своя парична единица, която неговите
членки използват – € евро, която е в обръщение от 2002 година. Едни от основните задачи
на Европейския съюз са: осигуряването на стабилен общ европейски пазар, обединяваща
единна политика в областта на граничния контрол, борбата с престъпността, земеделието,
търговията, риболова, здравеопазването, външните работи, сигурността и други. Също
така Европейският съюз дава насоки и помага на новите си членки, да се интегрират по
лесно, като им предоставя различни модели на политики, които да ги насочват в
интеграцията. Тези политики обвхващат най-различни области. Една такава област, която
не се радва на голямо внимание, но е също толкова важна, това е областа на опазването на
природната среда.
Екологичната политика на Европейския съюз е обобщена в Членове 2 и 6, и Глава XIX от
Договора за Европейската общност. Тази политика е под влияние на дългогодишния опит
на европейските страни и по този начин се е създала доста обхватна система за опазване на
природната среда. Тя покрива голям брой проблеми, като: нивата на шум, обработка на
отпадъците, консервиране на природни резервати, вредните газови емисии на
автомобилите, употребата на химикали, индустриални инциденти, вода за домакински
нужди и подобряването на комукиацията в случаи на екологични катастрофи. В
Европейският съюз има най-различни и разнообразни по население и природа страни. Това
е проблем и е причината, политиката за опазването на околната среда да е по-гъвкава и да
се съобразява с регионалните особености. Често е нужно е се въвеждат поправки и добавки
в законите и политиката в областа на екологията. По този начин Европейският съюз се
стреми да предостави еднакво ниво на защита на територията на целия Съюз. Европейката
политика за опазване на природната среда е на принципа “замърсителят плаща”. Това
означава, че съюзът може да накара тези, които замърсяват да заплатят по някакъв начин
за своите деяния. Това става чрез принуждаване към инвестиране в по-високите стандарти
на производство, чрез създаване на по-добра система за събиране и обработка на
отпадъците, чрез такса за бизнеа или потребителите поради използване на вреден за
околната среда продукт, като например някои видове опаковки или по някакъв друг
начин, който да е достатъчно ефикасен и обективен. В днешно време изключително
належащ проблем е промяната на климата. За да се предотврати това ЕС се е заел да
намали вредните емисии на въглероден двуокис в атмосферата. Това се осъществява
благодарение на създадената от ЕС Система за търговия с емисии. Тя е резултат от
приемането на Протокол от Киото, чиято цел е да се намалят вредните емисии средно с
5,8% през периода 2008-2012 година. Принципа на действие на тази система е такъв, че
когато някоя компания надхвърли лимита си за вредни емисии, тя може да откупи по-
голям лимит от компании, който не се очаква да достигнат лимита си за вредни емисии,
като цялата тази операция се заплаща. Въпреки, че това решение се простира едва до 2012
година, Европейския съзюз е започнал консултации и разисквания за начина на
продължаването на политиката за опазване на околната среда след 2012 година. Един
доста нашумял филм по проблема с измененията на климата се казва “Неудобната истина”
и негов автор е Ал Гор, който беше кандидат за президент на последните избори в САЩ и
е виден деятел в политическата сфера.
Един от главните проблеми свързани със замърсяването на околната среда е проблемът с
транспорта и вредните газове. Според внесеният наскоро в Копенхаген доклад на
Европейската агенция за околната среда емисиите на парниковите газове от транспорта
остават главният проблем пред Европейският съюз, който пречи на достигането на целите
обещани в договора Киото по отношение на климата. Според този доклад европейската
политика трябва да се справи с нарастващото търсене на транспорт. Между 1990–2003 г.
обемът на пътническите превози в страните, членуващи в ЕАОС, се е увеличил с 20 %.
През този период най­голям ръст е отбелязал въздушният транспорт — с 96 %. Докато в
периода между 1990 и 2004 г. емисиите от повечето други сектори (енергийни доставки,
промишленост, селско стопанство, управление на отпадъците) са намалели, тези от
транспорта са се увеличили значително в резултат от нарасналото търсене. Транспорта е
виновен за 21% от всички емисии на парникови газове без да се включва международния
въздушен и морски транспорт. Шосейния транспорт заема 93% от всички емисии в
транспортния сектор.
Друг очертаващ се бъдещ проблем е този, че Европа е един от най-силно урбанизираните
континенти. Около 75% от населението в Европа живее в градовете. Повече от 1/4 от
територията на Европа е заета от население. На това също трябва да се обърне внимание,
понеже ако се остави неразгледано, може да има лоши последици за природата в Европа
като цяло.
В последно време страна взимат и проблемите с крайбрежните ивици на Европа. Те са
застрашени от нарушаване на деликатния баланс на екосистемите там. Това е резултат от
масовото застрояване и експлоатация на крайбрежните ивици с цел търговия, бизнес и
развлечение. Последните изследвания сочат, че повече от 50% от крайбрежията на европа
са завлядени от бетон. Гъстотата на населението по европейското крайбрежие е по-голяма
и продължава да нараства по-бързо от тази във вътрешността на континента. Между 1990
и 2000 год. изкуствено създадените повърхности (главно пътища и сгради) в крайбрежните
зони нарастнаха в почти всички европейски страни. ай-бързо бе развитието в Португалия
(нарстване от 34 % за десет години), Ирландия (27 %), Испания (18 %), следвани от
Франция, Италия и Гърция. Най-загегнатият морски крайбрежен регион е западното
средиземноморие. Икономическото реструктуриране, реализирано в голяма степен със
субсидии на Европейския съюз, беше двигател за развитието на инфраструктурата, което
на свой ред доведе до неравномерно разрастване на населените места. Климатичните
промени, застаряването на населението и увеличаване на консумативността, както и
поевтиняването на пътуванията и увеличаването на свободното време водят до
отрицателни резултати и крайбрежията вървят към кризисно състояние.
От 2000 г. насам подобрената ефективност в производството на енергия и намаляващото
търсене на енергия от страна на промишлеността бяха изместени от повишеното
енергопотребление от потребителите и от сектора на услугите. Увеличаващ се брой
домакинства използват все повече електроуреди. Проучванията сочат например, че
електроуредите, оставени включени в мрежата в режим 'изчакване', днес са причина за 3-
13 % от потреблението на електроенергия в домакинствата. Очаква се до 2030 г. търсенето
на енергия в Европа да се увеличи с приблизително 20 %, което е много по-малко от
предвижданото увеличение на БВП, но все пак е в грешната посока, спрямо изискванията
за борба с промяната на климата. Икономически ефективните мерки за подобряване на
енергийната ефективност остават недостатъчно използвани. По-ефективните централи за
комбинирано производство на топло- и електроенергия могат да подобрят ефективността в
предлагането на енергия. Улавянето и съхранението на въглерода може да послужи като
преходна технология. Мерките за ефективност за сградите, превозните средства и
потребителските стоки, стимулирани с пазарно-базирани инструменти и регламенти, биха
спомогнали за намаляване на търсенето.
В средносрочен план, устойчивото инвестиране във възобновяеми енергийни източници, в
мерки за енергийна ефективност и във водорода като енергиен носител, би спомогнало за
намаляване зависимостта на Европа от изкопаемите горива. Последното би било от полза
особено в транспортния сектор, който е най-бързо развиващият се участник в процеса на
увеличаване на енергийното търсене и на емисиите на CO2 в Европа. Тревожен е фактът,
че тази тенденция вероятно ще продължи през идните десетилетия. По-конкретно, в
периода между 2000 и 2030 година се очаква въздушният транспорт да удвои своя дял от
транспорта като цяло.
Друг съществен проблем е изчерпването на природните ресурси. Състоянието на
световните запаси от риба илюстрира опасността от свръх употреба на природните ресурси
и увреждане на функциите на екосистемите. Рибата е последният най-главен хранителен
ресурс от дивата природа. По оценки на Организацията по храните и земеделието (FAO) на
Обединените нации, 75 % от световните запаси от риба са обект на свръх улов. Хищници
от първа значимост, като например рибата тон и акулите, се срещат все по-рядко.
След като много от запасите на Европа са вече изчерпани, европейският риболовен флот
измести дейността си по-далеч, подкрепен от двустранни споразумения и субсидии. Тези
флоти играят важна роля за 'риболова надолу по хранителната верига', защото унищожават
значителни количества биологични видове от първа значимост. Това постави в опасност
много биологични видове с пазарно значение, а структурата на екосистемите под заплаха.
По отношение на земята, определянето на 18 % от площта на Европа за защитени
територии в рамките на мрежата Натура 2000 (Natura 2000) ще допринесе за гарантирането
на здравето и разнообразието на екосистемите в тях. Въпреки това ландшафтът на Европа,
който е изключително важна част от нейното културно наследство и основен дом за
биоразнообразието, претърпява широко мащабни и потенциално необратими промени.
Тези промени рефлектират както върху биологичните видове, така и върху
функционирането на екосистемите.
Най-големите загуби на хабитати и екосистеми за биоразнообразието на континента през
90-те години бяха в степите, шубраците и тундрата, както и в мочурищата, блатата и
тресавищата. Много от останалите мочурища изчезнаха в резултат от развитието на
бреговите ивици, планинските водохранилища и речните технически съоръжения. По
подобен начин, много от горите се изсичат по-интензивно от преди, въпреки че днес те
покриват по-голяма част от Европа отколкото в близкото минало.
Тези загуби оказват влияние върху отделните биологични видове. Въпреки политиките за
опазването им, които са част от европейската стратегия за съхранение на критичните
местообитания на дивата природа, много от тези видове остават застрашени, включително
42 % от местните бозайници, 15 % от птиците, 45 % от пеперудите, 30 % от земноводните,
45 % от влечугите и 52 % от сладководните риби.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и проблеми на европейската интеграция в политиката на опазване на природната среда

Този съюз е създаден с Договора за Европейския съюз, известен също като Договора Маастрихт, подписан в холандския град Маастрихт на 7 февруари 1992 година и влязал в сила от 1 ноември 1993 година.
Изпратен от:
BRAIN_PAIN
на 2008-05-22
Добавен в:
Анализи
по Икономика
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
868
·
11
·
1,922
·
1,212
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Езикова комуникация в бизнеса

04 юни 2006
·
1,803
·
6
·
1,043
·
392
·
1

Същност на процеса комуник.чрез словото . 1.Етимология на термина Етимология – Първоначалното значение на създаване на думата. а/Комуникация – дума от латински произход има две значения: -Съобщение , свръзка – най често чрез пътищата
 

Дефиниране на предприятието . Подходи за изследване на предприятието

01 май 2007
·
527
·
3
·
424

Дефиниране на предприятието. Подходи за изследване на предприятието. Работна дефиниция за предприятие...
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
210
·
16
·
1,428
·
238

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Тестове по бюджетна политика

25 фев 2008
·
228
·
23
·
3,749

Това са решавани тестове преди изпит. Надявам се да свършат работа на всички вас, които имате изпити по бюджетна политика.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията при управление на човешките ресурси. Въпросите са от типа вярно/грешно и имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
9
1
8 мин
03.10.2019
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
14
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Същност и проблеми на европейската интеграция в политиката на опазване на природната среда

Материал № 152966, от 22 май 2008
Свален: 88 пъти
Прегледан: 30 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 8
Брой думи: 1,314
Брой символи: 11,351

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и проблеми на европейската интеграция в ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
51

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
57

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения