Големина на текста:
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
Предмет на изложението по-долу е инвестиционния проект на “Победа”
АД за закупуване на машина за кроасани и бисквити, рязани със струна “wire-
cut”, като поставената цел е да се покаже и анализира ефективността на
инвестиционния проект за развитието дружеството за период от пет години.
В основни линии ще разгледам основните аспекти на финансовото
състояние на дружеството, ще анализирам средата, в която то работи като
погледна както вътре в самото предприятие така и отвън (доставчици, клиенти
и т.н.), ще обърна внимание на макро- и микроикономическата среда, ще се
опитам да опиша и посоча начина за развитие по време на изпълнението на
инвестиционния проект и неговата ефективност.
І. Кратко представяне на “Победа” АД
“Победа” АД гр. Бургас е приемник на държавната фирма “Победа“.
Дружеството е било изцяло държавна собственост. Впоследствие държавата
продава 95 % от основния капитал на Дружеството на юридически и физически
лица.
Исторически преглед на правният статут на фирмата: При
национализацията през 1947 год. на СД”Аврам Чальовски” /регистриран от
Бургаския окръжен съд през 1929 г./ на 27.12.11 127 г се създава ДИП
“Победа”- Бургас. На 01.09.1953 г. предприятието е реорганизирано в комбинат
с наименование ДИК “Толбухин” -без промяна в дейността му - производство
на растителни масла, сапун и захарни изделия. С Решение 529 на
Министерския съвет от 01.10.1965 г. цехът за производство на захарни изделия
от комбинат “Толбухин” се обособява в самостоятелно предприятие ДИП
“Победа” - подчинено на ДСА”Българска захар” - Горна Оряховица.
С протокол от 02.02.1971 г /обн. ДВ. 1971г./ предприятието е
преименувано във “Фабрика за шоколадови и захарни изделия” /ФЗШИ/ на
подчинение на ДСО “Българска захар” - София.
През 1979 г. по Решение на ИК на ОНС - Бургас - Протокол N 7 от
08.05.1979 г. фабриката е преименувана в Завод за шоколадови и захарни
изделия “Победа” - гр.Бургас.
През 1990 год. на основание Постановление N 110 на МС от 14.11.1990
год. “За децентрализация и демонополизация на изкупвателната,
преработвателната и обслужващата дейност в селското стопанство,
хранителната промишленост и търговията” Министъра на земеделието и
хранителната промишленост издава решение за образуване на фирми на
основата на прекратените обединения, комбинати, фирми и предприятия.
С Решение от 22.04.1991 год. на Бургаския окръжен съд е регистрирана
фирма с държавно имущетво с наименование “Победа” със седалище гр.Бургас.
През 1991 г. с Разпореждане N 29 на Министерския съвет от
29.10.1991г.”За образуване на еднолични дружества с държавно имущество” на
основание чл.1, ал.1 от Закона за образумане на еднолични търговски
дружества с държавно имущество и във връзка с чл.147 от ТЗ се образува
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, с държавно
имущество, с наименование “Победа” ЕООД, със седалище и адрес на
управление - гр.Бургас.
Предметът на дейност на дружеството е изкупуване на ядкови суровини,
производство на захарни, шоколадови изделия и полуфабрикати, инженерно-
внедрителска дейност, търговска дейност в страната и чужбина.
През 1996 год. със Заповед N ЕАД-76 на Министерството на земеделието
и хранителната промишленост от 28.02.1976 г. се преобразува “Победа”ЕООД
-Бургас в еднолично акционерно дружество с наименование “Победа”ЕАД.
През 1997 г. с Решение от 10.07.1997 г. на Бургаския окържен съд, на
основание Протокол N 1 на Общото събрание на акционерите на “Победа”АД -
гр.Бургас от 27.06.1997 г. “Победа” ЕАД е преобразувана в акционерно
дружество, с наименование “Победа”АД -Бургас.
Управленската структура на “Победа” АД е линейна едностепенна,
изградена в съотвертствие с изискванията на Търговския закон.
Основната дейност на Дружеството е свързана с производството на
бисквити, шоколадови бонбони, какаово масло и какао на прах. Дружеството
разполага с асортимент от около 76 артикула. Персоналът на Дружеството е
приблизително 570 души.
ІІ. Кратко изложение за съъстоянието на дружеството към края на 2002
година, когато се взема решение за осъществяване на инвестиционния проект.
На първо място е необходимо да се анализира състоянието на
дружеството към момент на вземане на решението за закупуване на машината
за кроасани.
Данните, посочени по-долу са предоставени от счетоводството на
дружеството. Предвид обстоятелството, че обект на изложението ще са
прогнозни парични потоци (положителни и отрицателни) съм взела предвид
финансовите данни за дружеството, които са изготвени не по националните
счетоводни стандарти, а по международните счетоводни стандарти, които са
задължително приложими от януари 2005 година. С оглед съпоставимостта на
данните за 2002 година, през която се взема решението за закупуване на
машината за кроасани съм представила по-долу отчета за паричния поток,
изготвен на база международните счетоводни стандарти.
1. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК към 31 декември 2002
към 31 декември
2002 (хил.лв.)
Към 31 декември
2001 (хил.лв.)
Паричен поток от основна дейност
Печалба преди данъчно облагане546201
Корекции:
Амортизация на дълготрайни активи8151,026
Отрицателни курсови разлики32-
Отписани материални запаси78-
Отписани дълготрайни активи59-
Балансова стойност на продадените дълготрайни активи 116-
Намаление на капиталови инвестиции15 66
Намаление на отсрочени данъци (319) -
Начисления 41-
Разходи за лихви 8774
Амортизация на репутация- 21
Оперативна печалба преди изменение на оборотния
капитал 1,4701,388
Увеличение на материалните запаси(753)(398)
2
Увеличение на вземанията и предплащанията (678)(129)
Увеличение на текущите задължения88660
Нетни парични потоци от основна дейност1271,521
Изплатени лихви, нетно(66) (74)
Изплатени данъци (540)(406)
Нетни парични средства от основна дейност (479) 1,041
Покупка на дълготрайни активи (846) (1,131)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи 1395
Придобиване на съучастия-(427)
Постъпления от продажба на съучастия-188
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(707)(1,365)
Получени краткосрочни заеми1,200919
Плащания по краткосрочни заеми(950)(669)
Плащания по дългосрочни заеми(72) (59)
Изплатени вноски по финансов лизинг(47) (56)
Предоставени краткосрочни заеми (675)(400)
Плащания по предоставени краткосрочни заеми 675400
Емисия на обикновени акции -2,295
Получени лихви 51-
Изплатени дивиденти (159)(200)
Нетен паричен поток от финансова дейност232,230
Увеличение/(намаление) на паричните средства и
парични еквиваленти, нетно (1,163) 1,906
Парични средства и парични еквиваленти в началото на
периода2,119213
Парични средства и парични еквиваленти в края на
периода 9562,119
1.1. Счетоводният отчет на Дружеството за 2002 год. е изготвен в
съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти (МСС).
Текущите счетоводни записвания на Дружеството са в съответствие с
българското счетоводно законодателство и са коригирани, рекласифицирани и
в някой случаи комбинирани, за да отговарят на изискванията на
Международните счетоводни стандарти. При привеждане на текущите
счетоводни записвания в съответствие с изискванията на Международните
счетоводни стандарти са извършени значителни корекции в резултата от
дейността, активите, пасивите и капитала на Дружеството.
Всички суми и оповестявания в годишния счетоводен отчет за 2002 г. са
представени в хиляди лева.
1.2. База за изготвяне на годишния счетоводен отчет
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес план

Предмет на изложението по-долу е инвестиционния проект на “Победа” АД за закупуване на машина за кроасани и бисквити, рязани със струна “wire-cut”, като поставената цел е да се покаже и анализира ефективността на инвестиционния проект ...
Изпратен от:
dufs
на 2008-05-19
Добавен в:
Проекти
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
919 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
проект за създаване на ферма за отглеждане на есетри
добавена от dondoctora 21.08.2017
0
12
Моля за помощ за задача по бизнес планиране 2
добавена от GeroKiroff 20.04.2013
0
17
Експертна оценка на инвестиционно решение на фирмата "Oriental Dream" по дисциплината Проектна организация и управление
добавена от chiniq 10.06.2013
2
21
оценка на инвестиционен проект
добавена от petia25_yahoo_gr 04.01.2013
1
25
Подобни материали
 

Управление на проекти


Корпорация “СНН” регистрира загуби за последните три тримесечия. Опитвайки се да подобри своите финансови показатели ръководството решава да извърши проверка на всяко производствено звено с намерението да се откаже от производството...
 

Система и системен подход

26 ное 2007
·
617
·
19
·
8,628
·
489
·
2
·
2

Материали по планиране и прогнозиране за УНСС...............
 

Анализ на бизнес план

05 апр 2008
·
1,491
·
17
·
2,817
·
757
·
2
·
1

Целта на настоящия бизнес план е да бъде използван като “лице” на фирмата и основен инструмент за развитието й. В него са посочени предметът на дейност, целите,постигнати резултати и други данни, които биха представлявали интерес за различни делови...
 

Бизнес план - Фармацефтика

18 юни 2008
·
604
·
6
·
428
·
572
·
1

Бизнес план по микроикономика за 9клас(имам 6)Става въпрос за развитието на фармацефтичната дейност в един жилищен квартал и по-точно една аптека.
 

Планиране и прогнозиране

02 дек 2008
·
522
·
52
·
10,391
·
354
·
2

Следователно системата е такова цяло, което не може да бъде разделено на независими части. От тук следват две важни свойства на системата...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
115
1
1 мин
22.02.2013
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
31
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Бизнес план

Материал № 151800, от 19 май 2008
Свален: 919 пъти
Прегледан: 679 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Проект
Брой страници: 39
Брой думи: 6,726
Брой символи: 61,143

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес план"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения