Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
1.Същност на ядрената енергетика
Енергетиката която използва енергията на атомното ядро се нарича ядрена
енергетика.Съществуват два начина за освобождаване на енергията на ядрото- чрез
деление на тежките ядра(енергия при деление) и чрез синтеза на леките ядра(енергия
при синтеза, термоядрена енергия).Всички досегашни атомни(ядрени) централи
използват първия вид енергия.Вторият вид все още не се прилага тъй като не
съществува регулируема термоядрена реакция.
Енергията при деление е енергия на бързодвижещи се парчета от делението на ядрото-
неутрони и гама лъчи.Погълнати от веществото тези продукти от делението дават
топлинна енергия, която може да се използва: като топлинна в ядрени централи за
отопление или за получаване на сладка вода от моретата;като се трансформира направо
в електрическа(постигнато е само опитно, и то за малки мощности);като се превърне
първоначално в механична работа (обикновено чрез парни турбини), а след това в
електронергия(чрез електрогенератори).Съществуващите АЕЦ използват енргетични
ядрени реактори с топлинни неутрони от следните видове: с вода под налягане;
кипящи;графитови с газово охлаждане; с тежка вода.
За сега най перспективни са реакторите на бързи неутрони, които са същевременно и
размножителни- произвеждат повече гориво(плутоний), отколкото изгарят(бързи
реактори размножители).
Първата АЕЦ с мощност 5 мгвт е построена през 1954 година в Обининск,Русия(водно-
графитов реактор)
2.Проблеми при развитието на енергетиката.
Развитието на индустриалното общество се уповава на постоянно растящи нива на
производството и потреблението на различни видове енергия.
В основата на производството на топло- и електроенергията стои процесът на изгаряне
на изкопаеми горива(въглища, нефт, газ),а при ядрената енергетика- делението на
ядрата на урановите и плутониевите атоми.
Мащабът на добив и изразходване на изкопаеми горива, метал,потреблението на вода и
въздух за производството на необходимата на човечеството енергия е огромен, а
запасите на ресурсите – ограничени.Особено сериозен е проблемът с изчерпването на
запасите на органичните природни горива.
Интересен е фактът че с 1 кг уран може да се произведе същото количество
електроенергия както с 20 тона въглища.
Световните запаси на енергоресурси се оценяват на 355Q, където Q е единица на
топлинна енергия, (Q=2,52.10 ккал=36.10 тона условно гориво т.е. гориво с
калоричност 7000 ккал/кг).Или казано с други думи световните запаси на
енергоресурси възлизат на 12,8.10 тона условно гориво.
От това количество приблизително 1/3 могат да бъдат извлечени с помощта на
съвременната техника.От друга страна годишният разход на енергоресурси възлиза на
1,1.10 тона условно гориво и расте с 3-4% годишно.
От тук лесно може да се прецени, че по-голямата част от органични изкопаеми ресурси
ще бъде изчерпана до края на 21 век.
Важно е също така да се отбележи че при изгарянето на въглища и нефт, в атмосферата
годишно се изхвърлят приблизително 400 млн.тона въглероден диоксид,което
предизвиква затопляне на земната атмосфера(парников ефект).
Използването на ядрената енергия обаче може до голяма степен да реши този
проблем.
Запасите на уран в света се оценят на 10 тона, а световната потребност от уран е 10
тона за година, така че тези запаси позволяват да се премахне проблема с липсата на
достатъчно изкопаеми горива за практически неограничено време.
Друг важен проблем на съвременното индустриално общество е състояноето на
околната среда.
Особено актуален е въпросът за така наречения парников ефект, възникващ в следствие
на изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата при изгаряне на изкопаеми
органични горива, и съпътстващото го глобално затопляне.
При нормална експлоатация ядрената енергетика няма никакви негавни последствия за
околната среда.Ако тя замени обикновенната енергетика, това до голяма степен ще
реши проблема с глобалното затопляне.
Друг важен аргумент в полза на ядрената енергетика е фактът, че тя е доказала своята
икономическа ефективност практически във всички райони на земното кълбо.Освен
това даже при голям мащаб на енергопроизводство, ядрената енергетика не създава
особени транспортни проблеми,тъй като не се нуждае от постоянен превоз на огромни
количества органично гориво както обикновената енергетика.
3.Състояние на ядрената енергетика.
В момента в света има общо 438 действащи реактора, които произвеждат около 17% от
световната енергия. Една от водещите световни сили в ядрената енергетика е Франция,
където 78% от произведената енергия е ядрена.Въпреки че ядрената енергетика играе
важна роля в съвременното енергопризводство, нейното развитие чувствително се
забави през последните години.Отчасти това забавяне може да се свърже с общата
тенденция към стабилизиране на енергопотребностите и с успехите на
енергосъхраняващите технологии.Но основната причина се крие в широко
разпространилото се убеждение във “вредността” на ядрената енергетика и съмненията
във възможността за достигане на приемливо ниво на безопастност в АЕЦ.
Голямо влияние върху отношението на широката общественост към ядрената
енергетика оказаха авариите в АЕЦ „Остров Три Мили“, близо до Харисбург,
Пенсилвания,САЩ(28 март 1979г.) и аварията в АЕЦ Чернобил,Украйна(26 април
1986г).
В следствие на тези аварии в редица страни се надига широка вълна на обществено
съпротивление срещу използването на АЕЦ,породена от страха от опастностите от
въздействието на атомната радиация върху природата и хората.
След авариите в Чернобил и на остров”Три Мили” рязко нарастна интензивността на
научните изследвания в областта на осигуряването на безопастност в обектите на
атомната енергетика.Макар че в резултат на тези излседвания бяха открити някои
пропуски в безопастността на АЕЦ,като цяло те само потвърдиха факта че с помощта
на съвременните технологии може да бъде достигнато достатъчно високо ниво на
безопастност в Атомните електрически централи и че ядрената енергетика е един от
най ефективните и сигурни способи за производство на енергия.Няма съмнение че
атомната енергетика ще може да отговаря и на най-строгите изисквания за
безопастност и че бъдещето на енергопроизводството ще зависи от атомната
енергетика.
4.Проблеми на ядрената енергетика.
Атомната енергия,обаче, не бива да се разглежда като отговор на всички проблеми, тъй
като недостатъците й са прекалено значими, за да бъдат пренебрегвани. На първо място
сред тях е фактът, че половин век след изграждането на първата АЕЦ в света все още
липсват адекватни съоръжения за дълготрайното съхранение на ядрените отпадъци,
чиято продължителност на пълен радиоактивен разпад отнема хиляди години. Оттук
следва и опасността от изтичането на радиоактивни вещества в околната среда, както и
възникването на различни аварии в атомните централи.
По данни на МААЕ(Международната агенция за атомна енергия) радиацията,
предизвикана от чернобилската катастрофа, вероятно ще доведе до смъртта на най-
малко 4 хил. души. Съществуват и опасения, че не всички страни по света са склонни
да използват атомната енергия само за мирни цели, а един ден АЕЦ-овете могат да се
превърнат и в мишена на терористите.Някои екологични организации, като например
"Грийнпийс", пък са убедени, че инвестициите в областта на ядрената енергия трябва
да бъдат пренасочени към екологичните и напълно безопасни възобновяеми
енергоизточници.
5.Перспективи за развитието на ядрената енергетика.
Ако не се считат Финландия и Франция, в страните от ЕС има малка държавна
подкрепа за строителството на нови реактори и перспективата е мощността на ядрените
електроцентрали в Европа постепенно да намалява с достигането на проектния срок на
експлоатация от старите централи.
Ако не искаме да се лишим от ценния принос, който ядрената енергетика внася в
момента в намаляването на емисиите на въглероден двуокис ще трябва да се
предприемат стъпки за заместване на онези ядрени електроцентрали, които излизат от
експлоатация с нови.
В краткосрочен план, заместващите мощности ще бъдат усъвършенствувани реактори с
лека вода ( Light Water Reactor, LWR ), такива като Европейския реактор с вода под
налягане ( European Presurised Water Reactor, EPR ), първите образци, на които ще бъдат
построени във Финландия и Франция. Тези централи са икономически
конкурентноспособни и имат доказана висока надежност.
В дългосрочен план, има международен консенсус, че е необходимо да се разработят
реактори от ново, четвърто поколение – Фиг.1.
Фиг. 1
Мотивацията за създаването на ядрен реактор от Четвърто поколение е в осъзнаването
на факта, че ако поддържаме общата мощност на ядрените електроцентрали на
сегашното ниво от около 400 GWe това няма да бъде достатъчно за да стабилизираме
емисиите на въглероден двуокис в дългосрочен план поради растящите нужди от
енергия. При това оценката е направена като се предполага, че в бъдеще ще имаме един
съществен принос от възобновяемите енергийни източници.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ядрена енергетика

Същност, проблеми и насоки за развитие на ядрената енергетика.
Изпратен от:
Headhunter
на 2008-05-18
Добавен в:
Доклади
по Физика
Статистика:
622 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Мощност. Закон на Джаул-Ленц (Решаване на задачи)
добавена от bob4o_marinov 22.10.2013
0
26
физика за 7 клас моля вис пешно еее плс
добавена от rosi_n52 03.03.2013
0
11
Моля ви помогнете мииииии .......
добавена от tanyaaaaa 06.06.2012
0
28
помогнете моля виииии
добавена от stellla_hristova 27.04.2013
1
14
Физика!!!! Помощ !!!!!
добавена от preska99 28.11.2012
1
10
Подобни материали
 

Топлинни източници на светлина

29 май 2007
·
833
·
3
·
119
·
397
·
8

Топлинните източници са източниците, които са нагряти до висока температура. Техните атоми и молекули преобразуват част от енергията на хаотичното топлинно движение в лъчиста енергия.
 

Атомна енергия и атомната бомба

17 май 2006
·
1,579
·
6
·
2,301
·
213
·
1

Когато разглеждаме въпроса за ядрената енергетика, уместно е да припомним пророческите думи на големия учен Пиер Кюри, произнесени в 1903 г. при получаването на Нобеловата награда : Не е трудно да се предвиди, че радият в може да бъде извънредно опасен
 

Авариите в АЕЦ

24 ное 2018
·
4
·
15
·
449

Аварията в АЕЦ Фукушима I е радиационна авария от VII-ма, най-висока степен по международната скала за ядрените събития...
 

протокол - физика

03 апр 2008
·
55
·
4
·
174
·
32

Определяне на електрохимичния еквивалент на мед и фарадеево число
 

Перспективни източници на енергия

18 апр 2008
·
133
·
6
·
526
·
1

Тук можете да намерите информация за различни източници на енергия-слънчеви батериипи др.
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 7-ми клас
изходен тест по Физика за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 25 въпроса по физика за 7-ми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
25
395
1
04.12.2013
Термодинамика
изпитен тест по Физика за Студенти от 2 курс
Предназначен за студентите от университети с инженерно обучение, като упражнение за изпита по физика. Включва въпроси от термодинамиката - закони на термодинамиката, флуиди, цикъл на Карно, топлинен капацитет. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
42
14
1
7 мин
03.10.2014
» виж всички онлайн тестове по физика

Ядрена енергетика

Материал № 150788, от 18 май 2008
Свален: 622 пъти
Прегледан: 615 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 2,112
Брой символи: 18,682

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ядрена енергетика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
73

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения