Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
Ел.ток-всяко насочено д-ние на
ел.заряд; има посока,големина и
плътност.
Метални проводници-насочено д-е
на електрони-ток на проводимост
Посока на ел.ток-посока на дв-е на
положителния ел. Заряд
Големина на тока-скаларна
физ.величина, която се определя от
количеството на ел.заряд,
преминаващо през напречното
сечение на даден проводник за
единица време
Плътност на тока-векторна физ,
величина, която числено се определя
от големината на тока,преминаващ
през единица площ от напречното
сечение на даден проводник
Странични сили-имат неелектричен
произход
ЕДН-работата, която изваршват
страничните сили, за пренасяне на
единица положителен ел.заряд в
рамките на определен участък от
дадена ел. Верига
Пад на напрежение-общата работа,
която извършват
електростатичните(кулоновите) сили
и страничните сили за пренасяне на
единица полож. Заряд в рамките на
определен участък от дадена
елек.верига
Специфично електрическо
съпротивление- харак.свойствата на
материала, от който е направен
проводника
Свръхпроводимост-явление, при
което някои метали и техните сплави
при определени ниски
температури(наречени критични)
загубват съпротивителните си
свойства и стават идеални
проводници(свръхпроводници)
Магнитно поле-силово поле, което
възниква в пространството около
движещите се ел.заряди и
постояните магнити
Източници на магнитно поле-всеки
проводник по който тече
ел.ток;всеки отделен ел.заряд, който
се движи със скорост в
пространството;всеки постоянен
магнит
Магнитна индукция-векторна
физ.величина, която харак.
магнитното поле в дадена точка и
числено се определя от големината
на максималния въртящ момент
съответстващ на токов контур с
магнитен момент=1 поставен в тази
точка;зависи от големината на тока,
размерите и разстоянието
Магнитни силови линии-такива
линии, допирателните към които във
всяка точка от магнитното поле
съвпадат с посоката на вектора на
магн.индукция в тази точка.
Характерна особеност за магн. Поле
е че неговите силови линии са
винаги затворени;силово поле с
такива линии се нарича вихрово,
причината за това е факта, че в
природата не съществуват свободни
магн.заряди
Макротокове-токове,които протичат
по линейни проводници
Микротокове-свързани с дв-ето на
електроните в рамките на отделните
атоми и молекули(хипотеза на
Ампер)
Интензитет на магнитно поле-
векторна физ. Величина,която
характеризира изменението на
магнитната индукция в различните
среди при един и същ макроток,
създаващ дадено магнитно поле
Магнитен поток-F-определя се от
броя на магнитните силови
линии,които пресичат
перпендикулярно дадена площ
Силата на лоренц-която действа
върху частицата променя скоростта
и само по посока, по големина
частицата се запазва
Електромагнитна индукция-явление
при което в затворен проводящ
контур възниква ел.ток, наречен
индуциран, вследствие на
изменението на магнтния поток,
който пресича площа на контура
Правило на Ленц-посоката на
индуцирания ел.ток е винаги такава
че създаденото от него магнитно
поле, противодейства на
изменението на магнитния
поток,който пресича площа на
контура.Индуцирания ток винаги
противодейства на причината,която
го създава
Масивни проводници-проводници с
големи напречни размери, които не
могат да бъдат пренебрегнати в
сравнение с дължината им.
Линейни проводници-проводници с
напречно сечение, което се
пренебрегва в сравнение с
дължината им
Индуктивност-L-физ.величина,
която характеризира свойствата на
неподвижен токов контур и зависи
от неговата геом.форма, размерии от
средата, в която е поставен
Самоиндукция-явление при което в
неподвижен токов контур възниква
ел.напрежение наречено
самоиндуцирано,вследствие на
изменението на големината на тока,
който протича през контура
Взаймна индукция-явление при
което в единя от двата неподвижни
токови контура които са
разположени близо един доо друг
възниква индуцирано ЕДН
вследствие на изменението на
големината на тока през съседния
контур
Периодични дв-я-дв-я при които
стойностите на параметрите
характеризиращи състоянието на
движеща се мат.точка се повтаря
през равни интервали от време
Период на триене-времето за едно
пълно трептене
Честота-броя на трептенията за
единица време
Хармонични трептения-най-
простите периодични дв-я изразени
чрез sin cos
Взаймна индукция-явление при
което в единя от двата неподвижни
токови контура които са
разположени близко един до друг,
възниква индуцирано ЕДН,
вследствие на изменението на
големината на тока през съседния
контур
Биене-процес при който
амплитудата на дадено трептение се
изменя слабо периодично с времето
Вълнов процес(вълна)-процес на
разпространение на хармоничното
трептене на дадена матер.
Точка,която се намира в
непрекъсната еластична среда.
Взависимост от направлението на
трептене:напречни и надлъжни.
Взависимост от областа която
обхваща:обемни и повърхнини.
Взависимост от вида на вълновата
им повърхност:сферични и плоски
Елементи на вълната:
Фронт-геом.място на точки до които
е достигнал вълновия процес в даден
момент от време
Вълнова повърхност-геом. Място на
точки които трптят с еднакви фази.
Във всеки един момент от време
могат да бъдат построени безброй
много вълнови повърхности но
фронта на вълната е един
Дължина на вълната-разстоянието на
което се предава вълновия процес за
време
Плоски вълни-когато имаме взайм.
Успоредни вълни
Сферични вълни-когато имаме
концетрични сферични повърхности
Вълново число-броя на дължините
на вълните, които се нанасят върху
разстоянието
Незатихващи-когато с-та е затворена
и консервативна и трептенията са
свободни; те са възможни само в с-
те където се пренебрегват силите на
триене и съпротивление; те са
идеализирани; характеризират се с
амплитуда,която се запазва
постоянна с времето и могат да
продължат неограничено дълго
време.
Затихващи- свободни трептения,
които се извършват в реалните
системи. Амплитудата им с течение
на времето намаля
Собствени трептения-възникват в
отсъствие на сили на съпротивление
в средата в която трепти тялото
кактоо и на външни въздействия
върху него; енергията и амплитудата
се запазват постоянни във
времетособствена честота на
незатихващо трептене-зависи от
самата с-ма, от коеф. На еластичност
и от масата на тялото. Силата на
триене винаги е противоположна по
посока на скоростта на дв-е
Затихващите трептения- не са
периодични, честотата зависи от k,
m b; постепенно намалчва
амплитудата
Принудени трептения-ако в с-та се
внесе енергия отвън която да
компенсира загубите дължащи се на
силите на триене съпротивление и
др. Трептенията могат да се
превърнат от затихващи в
затихващи. Те се предизвикват от
външни периодично променливи
сили върху системата и се наричат
още несвободни. Амплитудата на
принудените трептения зависи от
амплитудата и честотата на външни
сили, собствената честота и масата.
Резонанс-явление при което
амплитудата нараства силно при
честота на принудените трептения.
Кривите изразяващи зависимоста на
амплитудата и честотата се наричат
резонансови криви. Формата им
зависи от големината на коеф. На
затихване. С увеличаване на бета
кривите стават по-полегати с по-
ниски максимуми на амплитудата.
Проявява се при всички принудени
трептения.
Интензитет-средната звукова
енергия, пренесена за единица време
през единица площ, която е
разположена перпендикулярно на
разпространение на звуковите вълни
Звукови вълни-надлъжни вълни
които се разпространяват
материална еластична среда с
честота варираща 16-20000херца
Скорост на звука-зависи от
характера на средата в която се
разпространяват звуковите вълни
Звукови вълни във вакуум няма!
Височина на звука-зависи
правопропорционално от честотата
на звуковата вълна
Тембър-свързан е с наличието на
обертонове и зависи от техния брой
и интензитет.
Чист(прост) тон -Звук който
съответства на една определена
честота
Обертон-звук който съответства на
няколко близки честоти, които
образуват непрекъснат интервал
Децибел-горен праг на болка
Ефект на Доплер-честотата на звука
излъчена от даден източник се
различава от честотата на звука
възприемана от един приемник ако
източника и наблюдателя се движат
един спрямо друг или спрямо
средата която се разпространяват
звуковите вълни
Вълнови свойства-интерференция,
дифракция, поляризация
Квантови свойства-топлино
излъчване, фотоелектричен ефект,
ефект на комптън
Закон за праволинейното
разпространение-светлината се
разпространява във всяка еднородна
прозрачна среда праволинейно
Пълно вътрешно отражение-първата
среда е оптично по-плътна, а втората
оптично по-рядка. Пълното
вътрешно отражение в стъкло a>a
гр.
Интерференция-процес, при който в
дадена точка от пространството се
наслагват две или повече кохерентни
вълни; наблюдава се за всички
вълнови процеси
Кохерентни вълни-вълни, чиито
фазова разлика не се променя с
течение на времето
Некохерентни вълни- вълни, чиито
фазова разлика се изменя с течение
на времето
Оптичен път-разпространението,
което изминава една вълна в дадена
среда, умножено по коеф. На
пречупване на средата.
Дифракция-явление при което
светлините вълни се отклоняват от
праволинейното си разпространение
в дадена еднородна среда при среща
с преграда съизмерима с дължината
на вълната.
Принцип на Хюгенс-всяка точка от
фронта на една вълна става източник
на нови вторични вълни, които са
кохерентни и се разпространяват във
всички посоки в пространството
Дифракционна решетка-съвкупност
от голям брой процепи с еднаква
широчина, които лежат в една
равнина на равни разстояния един от
друг
Естествена(неполяризирана)-
светлина, която се характеризира с
всевъзможни еднакво вероятни
ориентации на електричния вектор
Поляризирана(плоска или линейна)-
светлина, която се характеризира с
една определена ориентацияна
електричния вектор
Поляризация-взайм. м/у светлините
вълни и веществото. Методи за
получаване на поляризирана
светлина:преминаване на светлините
вълни през естествения кристал
турмалин; при отражение и
пречупване от диелектрична среда;
преминаване през анизотропни
кристали
Главна оптична ос-оста, която
атомите и йоните на кристалната
решетка са разположени симетрично
Изотропни кристали-светлината се
разпространява с една и съща
скорост във всички направления
Анизотропни- светлината се
разпространява с разллична скорост
в различни направления. При тях се
наблюдава явлението двойно
лъчепречупване. Ето защо те още се
наричат двойно лъчепречупващи
Необикновен лъч-не се подчинява на
законите на геом. Оптика; успорени
на равнината на падане
Поляризационни прибори-призми от
които получаваме поляризирана
светлина
Топлинно (темпер.) излъчване-
излъчването на електромагнитни
вълни от всички тела, които са
нагрети до някаква темпер. По-
висока от абсолютната 0.
Излъчвателна(емисионна)
способност-излъчена енергия с
определена дължина на вълната за
единица време от единица
повърхност на дадено тяло, нагрято
до някаква темпер. По-голяма от 0
келвина
Поглъщателна(абсорбционна)
способност-отношението на
погълнатата към падащата
електромагнитна енергия с
определена дължина за единица
време в/у единица повърхност от
дадено тяло нагрято до някаква
темпер.>0 келвина
Абсолютно черно тяло-тяло с
поглъщателна способност по-голямо
от 1
Сиво тяло-тяло чиято A
?
<1
Оптична пирометрия-изучава
методите за измерване на темпер.,
които са основани на законитена
темпер, излъчване
За всяко вещество съществува
минимална честота(“червена
гранница”) при която фотоефект
няма. Тя зависи от хим. Естество на
метала, от който е направен катода.
Уравнение на Айнщайн-обяснява
фотоефекта с квантовата теория за
електромагнитни вълни. Той твърди
че електромаг. Вълни не само се
излъчват но и поглъщат и
разпространяват във вид на
кванти(фотони). Всеки фотон взайм.
С един електрон
Външен фотоелектричен
ефект(фотоефект)-явление при което
от повърхноста на дадено вещество
се отделят електрони, при
облъчването му с високи
енергетични електромагнитни
вълни.
При постоянна честота на облъчване
броя на отделените електрони от
катода зависи правопропорционално
от интензитета; максималната
кинетична енергия на отделените
електрони зависи
правопропорционално от честотата
на лъчението и не зависи от
интензитета му.
Квантова теория-теория с помоща на
която се описва поведението на
движещите се микрочастици.
Макросвят-макротела-тела с големи
размери
Микросвят-микрочастици-квантова
механика
Луи дьо Бройл-елементарните
частици притежават квантово
вълнови свойства

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по физика

Електрически ток - всяко насочено движение на електрически заряд; има посока,големина и плътност. Метални проводници - насочено движение на електрони - ток на проводимост...
Изпратен от:
mel_cheshlieva
на 2008-05-15
Добавен в:
Пищови
по Физика
Статистика:
212 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Задача Геометрична оптика
добавена от redji90 14.01.2014
0
11
задача по физика за 8 клас
добавена от simon4ettoo 02.02.2013
1
9
Задача по Физика спешнооо имаме Изотермичен процес
добавена от vesy89 21.01.2013
3
30
Подобни материали
 

Сила на триене

03 дек 2007
·
254
·
1
·
183

Урок за силата на триене. Кога възниква. Защо възниква. Какви видове сила на триене има.
 

Ултразвук - доклад

10 май 2008
·
607
·
2
·
373
·
753
·
3
·

Подробен доклад относно физическото явление ултразвук.
 

“Сили на триене и съпротивление”

20 яну 2009
·
189
·
12
·
2,417

В тесния смисъл на думата, явлението триене се проявява при контакт на повърхностите на две тела и възникване на сила Fтр. Обратно насочена на скоростта V на относителното им движение при хлъзгане и търкаляне или в покой...
 

Кохерентни вълни

02 ное 2008
·
134
·
2
·
342

Материалът съдържа основните моменти относно определенията на понятия като кохерентност, кохерентни вълни и условията, в коита те се наблюдават.
 

Слънчевата система

03 дек 2007
·
362
·
3
·
816
·
2

Счита се, че Слънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъглявина - облак от междузвезден прах, газове и лед.
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 10-ти клас над раздел Светлина
тематичен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Тестът е подходящ за тематична проверка след изучаването на раздел Светлина от физиката за 10 клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
68
2
10.09.2014
От атома до космоса
междинен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Това е тест върху дяла "От атома до космоса" по физика за 10 клас. Подходящ е за тематична проверка след изучаването на този дял.
(Труден)
10
38
1
11.08.2014
» виж всички онлайн тестове по физика

Пищови по физика

Материал № 149169, от 15 май 2008
Свален: 212 пъти
Прегледан: 141 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,587
Брой символи: 9,962

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по физика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
83

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения