Големина на текста:
ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО - ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ И
МЕНИДЖЪР
ДИРЕКТОРЪТ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ - ПЕДАГОГИЧЕСКИ
РЪКОВОДИТЕЛ И МЕНИДЖЪР
Когато разглеждаме двете основни понятия - управление и мениджмънт подчертаваме,
че съдържанието на понятието управление е по-широко. Мениджмънтът се включва в
понятието управление, но заедно с това разкрива неговата качествена характеристика.
Следователно чрез мениджмънта управлението се превръща в специфична дейност,
която регулира социалните отношения и характеризира нравствените аспекти на
управлението, интелектуалните качества, дори естетическите измерения на
управленеца.
Видимото сходство между двете понятия дава основание те да се отъждествят. Но
наред с това те се разглеждат и като относително самостоятелни. Управлението
разглежда предимно технологичната страна на процеса, а мениджмънтът е свързан с
характера на междуличностните отношения, нравствените, интелектуалните и
естетическите качества на ръководителя. Мениджмънтът обогатява съдържанието на
управлението.
Демократизирането на образователната система е ориентирано към утвърждаване на
училището като автономна педагогическа и юридическа институция. Това налага
директорът да се разглежда едновременно и като мениджър, и като педагогически
ръководител.
Като институция училището е обединителен център на утвърдените от традицията
духовни ценности с най-новите постижения на науката, техниката, културата,
икономиката.В бързо променящия се свят то е призвано да възпроизвежда и предава
натрупания опит от една страна и от друга - да подготвя подрастващото поколение за
нови предизвикателства.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА
ДИРЕКТОРА МЕНИДЖЪР
Директорът на училището винаги е бил ключова фигура при решаване на проблемите
на образователната система. Моделът на ръководителя на държавно или общинско
училище се намира в длъжностната характеристика, утвърдена от Министерство на
образованието, в Закона за народната просвета, Правилника за приложение на Закона за
народната просвета и Кодекса на труда /в раздела за ръководителя/. Там е посочено, че
"директорът организира, ръководи и носи отговорност за осъществяването на
държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателната
дейност и цялостната административно-стопанска работа в училище". Посочени
са основните му функции и задължения, нормативните актове и други изисквания за
заемане на длъжността.
За да се вмести в профила на "добрия", "ефективния", "функционалния" или просто
съвременен тип директор, фигурата му е необходимо да синтезира в органическо
единство педагога, мениджъра и лидера.
Центърът по съвременни социални изследвания на Пенсилванския университет
определя като приоритетни характеристики за мениджмънта на ХХІ век:
организационното развитие и лидерството.При опита за дефиниране на понятието
лидерство в съвременните условия проф.Мак Форън от Калифорнийския университет
представя четири типа лидери:
лидер с "божествена дарба" - личност с такива психо-физически качества,
благодарение на които печели последователи;
лидер по традиция - личност, получила по наследство лидерството;
ситуационен лидер - личност, ефективна в конкретен вид ситуация; действа
в зависимост от ситуацията;
функционален лидер - личност, която в зависимост от дейността,
необходимо да бъде извършена, проявява и качествата си.
Д. С. Ниномия във "Водачи на кервани" и "Посредствените ръководители"
представя интересен вариант за ръководител лидер. Той анализира отрицателни и
положителни типове ръководен стил, коментирайки начина на работа с хора и
постигане на резултати. Ефективният ръководител, според автора, трудно може да
бъде описан поради това, че той не е готов да влиза в каквито и да е стандартни
схеми.
Едни от най-добрите ръководители, които някога Америка е познавала, твърди
Ниномия, са водачите на кервани при завладяването на "Дивия Запад" през ХІХ
век. Водачът на керван има две задачи: да осигури движението на фургоните ден
след ден в посока на тяхното местоназначение, независимо от множеството
пречки, и да поддържа необходимото разбирателство и колективен дух сред
хората, да решава възникващите ежедневно проблеми, преди те да са се
изострили.
Цената на водача на керван се измерва с неговата способност да доведе по
безопасен начин кервана до местоназначението му и да поддържа висок дух у
хората през целия път. За да изпълни всяка една от тези задачи, е необходимо той
да изпълни и двете.
Ниномия смята, че по същество същите качества трябва да притежава и един
добър ръководител. Авторът накратко излага вижданията си за тези качества.
Способност за вземане на решения - въпреки че в последно време се поставя
акцент на колективния метод на работа и постигането на общо съгласие,
способността за вземане на решение е безспорно най-важният инструмент,
от който ръководителят има нужда всеки ден - да вземе правилно решение,
но заедно с това и да поощри участието на своите подчинени.
Способност за слушане и общуване -необходими са много усилия, за да се
опознае всеки служител поотделно и да се изработи умение за преценяване
динамиката на колектива в дадена ситуация. Ръководителят, подобно на
водача на керван, е необходимо да бъде чувствителен към настроението и
поведението на хората. Способността за слушане е част от ефективния стил
на работа.
Педагогическа способност - едно от задълженията на ръководителя е да
подготвя своите подчинени за бъдещи ръководители. Умението за вземане
на решения се формира чрез делегиране на права и отговорности. Това
изгражда положителен образ на ръководителя пред подчинените му.
Способност за помиряване - добрият ръководител знае как да намали до
минимум силата на конфликтите. Този, който желае неговата организация
на функционира продуктивно, се изправя лице в лице с всекидневните
проблеми.
Способност за виждане в бъдещето - водачите на кервани през ХІХ век са
водили фургоните на кервана към определени цели - Орегон или рудниците
на Калифорния. Съвременният ръководител е необходимо да поставя цели,
които са ясно очертани и значими. Определянето на целите е също толкова
важно, колкото и осигуряването на средства за тяхното реализиране.
Самокритичност - малцина са ръководителите, готови да признаят своите
грешки. Добрите такива бързо признават грешките си и не драматизират
грешките на другите. Целта е да се извлече поука от самата грешка и тя да
не се повтаря.
Способност за колективна работа - вземането на решение с взаимно
съгласие е един от най-мощните инструменти в ръцете на ръководителя.
Такива решения могат да намалят до минимум грешките, да отстранят
голяма част от недоволството сред подчинените, чието мнение иначе би
останало без внимание.
Способност на водач - най-важното качество на ръководителя е неговото
отношение към подчинените.Добрите ръководители са енергични и
решителни, но успоредно с това са надарени с качества като доверие,
скромност, вежливост, търпение и чувствителност. Тези хора -
ръководители са истински хуманисти, ценящи подчинените си. Подобно на
водачите на кервани те осъзнават, че собственият им успех е невъзможен
без успеха на ръководените от тях хора. Те осигуряват изпълнението на
задачите, като полагат грижи за подчинените си, които от своя страна ги
реализират.
Директорът като основна фигура в учебното звено носи отговорност за цялостната
учебно-възпитателна работа, за качеството на педагогически процес. За
изпълнението на тези отговорности той притежава власт, има съответстващи
права и задължения, изпълнява редица функции. В съответствие със
съвременните социално-икономически условия тези традиционни функции се
вплитат в контекста на новите мениджърски функции на директора.
Професорът от университета "Мак Гил" в Монреал Хенри Минцбърг
характеризира мениджърите като актьори, които изпълняват различни роли:
кадрови, информационни, ръководни. За всяка от дейностите, които извършва
мениджърът, се търси място в някоя от десетте му роли.
фигурант - той само представя организацията;
лидер - разпределя задълженията и задачите, дава указания, мотивира;
свързваща роля - обвързва организацията със социалната среда;
контрольор - получава и събира информация;
разпространител - предава информацията в организацията;
говорител - предаване на информация. Изисквания: логичност в
изказването, точност и критичност, ангажиране вниманието на
събеседника;
предприемач - мениджърът реагира активно на променящите се условия,
открива тенденциите, инициатор е и творец, непрекъснато търси нови идеи,
отчитайки възможностите и рисковете;
преодоляващ турболенциите - справя се с всякакви нежелани ситуации и
проблеми, които са извън обсега му на контрол;
разпоредител на ресурсите - решава къде организацията му да насочи
усилията си - пари, време, кадрови ресурси труд, авторитет;
преговарящ - от мениджърските му способности зависи крайния резултат
от преговорите.
Вглеждайки се внимателно в тези роли виждаме, че те са илюстрация на възможен
модел за анализ на мениджърската дейност и разкриват съвременните аспекти на
образованието. Те дават доста точна характеристика на директора-мениджър в
съвременното училище и поставят въпроса за личностните и професионалните му
качества.
Д-р Петер Бетге извежда следните психически белези на ръководителя:
активност на ума - умение да забелязва промените и да реагира адекватно
на тях;
авторитет - притежаване на точност, честност, самоувереност, което го
прави приемлив за обществото;
контактност - умее да събира и обработва информация с цел въздействие
върху сътрудниците си;
способност да понася натоварвания - "стабилитет на личността";
творчество - личен почерк в управленската дейност, нестандартен подход
към проблемите, податлив на иновации;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Директорът на училището - педагогически ръководител и мениджър

Когато разглеждаме двете основни понятия - управление и мениджмънт подчертаваме, че съдържанието на понятието управление е по-широко. Мениджмънтът се включва в понятието управление, но заедно с това разкрива неговата качествена характеристика...
Изпратен от:
DuCHITo
на 2008-05-14
Добавен в:
Лекции
по Мениджмънт
Статистика:
608 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Процецуални теория за мотивация

30 ное 2007
·
409
·
8
·
1,570
·
131

Процецуални теория за мотивация – теория на очакването, на справедливостта, на усилването, мотивация чрез цели.
 

Стилове на ръководство

09 мар 2008
·
639
·
3
·
560
·
145

Авторите на съвременната литература по проблемите на ръководството понякога определят до осем стила на ръководство. За нашите цели, ще разгледаме четирите най-ясно различими стила.........
 

Стилът на ръководство на мениджъра

22 мар 2009
·
113
·
5
·
557
·
63

Стилът на ръководство на мениджъра може да се разгледа,като съвкупност от различни елементи,които сачетани помеждуси го формират,изграждат и са причина за негожото разнообразие. Елементите, които формират стилът на ръководство могат да се обособят в н...
 

Групите - същност, значение и др.

06 юни 2006
·
609
·
9
·
1,136
·
102

Изследването на групите е от значение за мениджъра по редица причини. Първо, групата е ключов елемент от социалната структура на нашето общество. Групите не само представляват фокусна точка в обществения живот. Те са важен източник за индивидите
 

Ръководителят като лидер

11 ное 2006
·
3,255
·
6
·
518
·
262
·
11

Ръководителят е човек, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени - той влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
31
1
4 мин
14.10.2016
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
2 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Директорът на училището - педагогически ръководител и мениджър

Материал № 148398, от 14 май 2008
Свален: 608 пъти
Прегледан: 529 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 2,499
Брой символи: 16,898

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Директорът на училището - педагогически ръковод ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
42

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения