Големина на текста:
Спортното усъвършенстване е неразделно свързано с повишаване на скоростните
възможности на състезателите. В спортнометодичната литература често скоростта и
бързината се разглеждат като синоними. Всъщност това са две качествено различни
понятия: скоростта е обект на изследване на механиката, защото тя характеризира
изминатия път за единица време, докато бързината е двигателно качество на човека,
което му позволява да извършва отделни или цялостни движения за възможно най-
кратко време, т. е. с най-голяма скорост, в конкретните условия на двигателната
дейност.
Следователно скоростта е измерител на бързината като двигателно качество на
човека, т. е. критерий за неговите скоростни възможности.
Съществуват три основни форми на бързината според Н. В. Зимкин (1956), В. С.
Фарфель (1959) и други:
-скорост на отделното движение при малко съпротивление;
-честота на движенията при малка амплитуда;
-латентно време на двигателната реакция.
В спортната практика тези форми най-често се проявяват комплексно с известно
доминиране на някои от тях. В своята съвкупност те определят т. нар. скоростен
потенциал на индивида в съответната двигателна дейност. Въпреки това елементарните
форми на бързината са относително независими една от друга. За спортното
постижение най-голямо значение има скоростта, с която се изпълняват цялостните
двигателни актове ( бягане, плуване и пр. ). Често те се използват и като контролни
упражнения (тестове) за оценяване скоростните възможности на индивида.
Разкриването на основните фактори, които определят скоростните възможности на
човека, има важно методологично и приложно значение за теорията и методиката на
спортната тренировка.
Известна е тезата, че бързината зависи от подвижността на нервните процеси, т. е.
скоростта, с която се преминава от възбудно в тормозно състояние и обратно.
Представата за пряката зависимост на двигателните актове от процесите на възбуждане
и задържане в ЦНС води до заключението, че всеки фрагмент на двигателната дейност
е централно детерминиран, т. е. неговата регулация се определя от т. нар. „корова
активност” и по-конкретно – от динамиката и лабилността на нервните процеси. Този
затворен цикъл на аферентно-еферентна инервация обяснява физиологичните
механизми на някои от формите на бързината – латентното време на реакциите и
максималната скорост, с която се изпълняват отделни упражнения. Съществено се
различават по своята физиологична характеристика упражненията с максимална
честота на движенията. В тези случаи значително са затруднени сензорните корекции в
процеса на изпълнението, поради краткото време, в което отделните сегменти на
мускулите антагонисти развиват и погасяват кинетичната енергия.
Бързината като специфична характеристика на човешката моторика е функция на зва
основни фактора:
-скоростта, с която се съкращават и разпускат мускулите при извършването на
двигателнидействия с максимална мощност;
-скоростта на „превключване” на мускулите от работна в относително пасивно
състояния, т. е. от честотата (темпът) на мускулните контракции.
Известно, че скоростта на мускулното съкращаване е детерминирана от високата
АТФ-азна активност на миозина в бързите мускулни влакна (FT), т. е. от наследствено-
предопределения морфофункционален статус на индивида. В този смисъл работата за
повишаване скоростта на мускулното съкращаване е безперспективна. Така например,
ако времето за съкращаване на мускула е 0,2 s, а за разпускането е 0,4 s, този работен
цикъл не позволява пълния синтез на АТФ и КрФ. Това води до спадане на
1
концентрацията на КрФ и натрупване в бързите и бавните влакна и водородни йони,
които се конкурират с йоните на калция в активните центрове на миозина, което
затруднява образуването на напречните мостчета и до снижаване на мускулното
съкращение. Неговото запазване по време на бягането е в пряка зависимост от масата
на митохондриите в мускулните влакна, респективно от количеството на миоглобина.
Депонираният кислород в миоглобина трябва да облекчи функционирането на мускула
в първите секунди на работата и да минимизира натрупването на водородни йони в
мускулното влакно.Увеличаването на аеробните възможности повишава разпускането
на мускулите антагонисти и спомага за поддържане на темпото на бягане по-дълго
време.
Това именно определя и акцентите в методиката на тренировката за бързина:
-увеличаване количесвото на миофибрилите ( физиологичния напречник ), както в
бавните, така и в бързитемускулни влакна, респективно мощността на
мускулните контракции;
-намаляване на времето за разпускане на мускулите, което води до увеличаване на
честотата ( темпът ) на движенията.
Един от главните фактори за пълна изява на скоростните възможности е равнището
на спортната техника, която се характерезира със съвършена инервация и координация
на движенията при максимална мощност на нервномускулното усилие. Изследванията
показват, че за увеличаване на бързината в съчетание с точността на технико-
тактическите действия е необходимо да се усъвършенстват програмите за
управлението на опорно-двигателния апарат в условия максимално близки до
състезателните. Преходът от обикновен към пределен режим на работа се осъществява
чрез увеличаването на потока от еферентни импулси.
В сравнение с другите двигателни качества на човека бързината най-трудно се
подава на усъвършенстване. Например през последните 100год. (от първите
олимпийски игри до наше време) световните рекорди при спортовете за издръжливост
са се подобрили с 12-20%; при скоковете – с 20-30%; при вдигането на тежести и
хвърлянията в леката атлетика – над 50%, докато при бягането на 100 и 200m – само с
около 9%. Особено трудно се развива честотата на движенията, която в най-голяма
степен се счита за генетично обусловена и може да се подобрява до 14 – 15 – годишна
възраст. След това постиженията се подобряват главно за сметка на силовия
компонент, скоростната издръжливост и техническото усъвършенстване. Това
предполага комплексна методика на обучение и тренировка.
Главна задача на тренировката за бързина е да се повишат възможностите на
организма към максимално интензивна работа за единица време.
За специфичната адаптация на нервно-мускулния апарат към мощни, високочестотни
локомоции е необходимо да се изпълняват системно и целенасочено натоварвания,
които отговорят на следните изисквания:
-предизвикват активизирането на болшинството двигателни единици в мускулните
влакна
-не водят до пълно изчерпване на запасите от КрФ, т. е. упражнението трябва да
продължава около3 – 7 s
-да са циклични, с моменти на ритмично активизиране и разпускане на мускулите
-с интервали на почивка, които да осигуряват пълно възстановяване на запасите
на КрФ и отстраняване на образуващия се La, т. е. почивните интервали да бъдат
активни с продължителност 45 – 69 s
-брой на повторенията в една тренировка – до 15 – 40
-брой на тренировките в един ден – до 1 – 2
-брой на тренировъчните дни от този тип в седмицата – от 2 до 4
2
Основният принцип, който определя обема и интензивността на упражненията е
минимална степен на ацидоза в организма, т. е. забранява се изпълняването на
упражнения при непълно възстановяване, т. е. докато La не е наплно отстранен.
Това определа основните методически задачи за усъвършенставнето на бързината
като кмплексно двигателно качество:
-повишаване равнището на специалната силова подготовка с помоща на
подскочни, бегови и други динамични упражнения
-повишаване на абсолютните скоростни възможности чрез работа за
високочестотна инервация, при сравнително малко съпротивление, за
относително кратко време
-усъвършенстване скоростната издръжливост, чрез различни форми на
интервалния и интервално-промеливия метод
-постигане съвършенна координация и максимална ефективност на нервно-
мускулното усилие, при най-висок интензитет на двигателната дейност
Следователно съдържанието на всяка една тренировка за бързина ще се определя от
нейната насоченост към решаването на посочените задачи. по същество това са
основните спортнопедагогически фактори на бързината, които са взаимно обвързани
във всички етапи на спортната подготовка. Това извежда на преден план проблема за
подбора на тренировъчните средства и методи и тяхното място в учебно-
тренировъчния процес.
Основно средство за развиване на бързината са скоростните упражнения. В
зависимост от тяхната динамична и кинематична характеристика те могат да бъдат
определени в две групи:
1.Специфични състезателни упражнения – по динамика на нервно-мускулното
усилие и по външна старуктура (кинематика) са характерни за дадения спорт или
дисциплина. За да се използват в тренировките за бързина, те те трябва да
отговоарят на следните методически изисквания:
-техниката на изпълнението да осигурява максимална скорост на двигателните
действия
-упражненията да са усвоени (автоматизирани) до такава степен, че по време на
натоварването волевите усилия и вниманието да се насочат към скоростта на
изпълнението
-упражненията да бъдат с продължителност, при която скоростта в края на
изпълнението да не се понижава.
2.Специалноподготвителни упражнения – до известна степен се отличават от
състезателните по един от двта признака – динамика или кинематика на
движенията. Най-често те се разпределят в две групи:
-упражнения, при които съпротивлението превишава състезателното,
следователно и скоростта на изпълнението ще бъде под състезателната – бягане
срещу наклон или вятър, с отежнения, с теглене на някакъв предмет и други
-упражнения с по-малко съпротивление от състезателното, но изпълнявани с по-
голяма скорост. Това са т. нар. облекчени упражнения – бягане по наклон, по
посока на вятъра, хвърляне на по-леки уреди и други.
Всяка тренировъчна програма за бързина включва комплекс от тези упражнения,
които се намират в различни съотношения – според целта и задачите на всяко
занимание. В този план трябва да се подчертае важната роля на
специалноподготвителните упражнения.
Методи за развиване на бързината. Прилагането на едни или други комплекси от
специализирани упражнения с максимална мощност поставя въпроса за тяхната
организация във времето, преди всичко – редуването на работата и почивките както в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 мар 2019 в 23:39 потребител
17 фев 2019 в 18:03 потребител на 23 години
30 яну 2019 в 14:54 в момента не учи на 36 години
14 яну 2019 в 15:17 потребител на 25 години
14 яну 2019 в 08:35 студентка на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", випуск 2009
02 яну 2019 в 20:57 студентка на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2013
17 дек 2018 в 17:38 в момента не учи на 35 години
15 дек 2018 в 18:08 ученик на 28 години от Левски - ОУ "Св. Климент Охридски", Градище, випуск 2010
15 ное 2018 в 15:14 ученик на 14 години от Варна - НГХНИ " Константин Преславски ", випуск 2024
08 ное 2018 в 18:03 студент на 31 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогика, специалност - Педагогика, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
реферат с тема Методика за развитие на издръжливостта
добавена от viktoriya.koleva.5 21.11.2012
0
105
Подобни материали
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
768
·
2
·
333
·
1,573
·
6

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
987
·
92
·
5,175
·
1,494
·
6

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Лекции по баскетбол

07 апр 2011
·
376
·
47
·
1,995
·
577

Презентация с лекция по баскетбол - история, правила на играта, тактики, баскетболът в България...
 

Плуване и стилове

21 сеп 2011
·
165
·
10
·
377
·
335

Стилове плуване, методика, видове, тренировки и подготовка...
 

Курсова работа по плуване

06 дек 2010
·
236
·
15
·
1,512
·
366
·
2

Курсова работа по плуване (изследване на идръжливостта при 12-14 г.плувци)...
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
42
1
2 мин
23.11.2016
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
98
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Теория и методика на спортната тренировка

Материал № 147029, от 13 май 2008
Свален: 636 пъти
Прегледан: 774 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,031
Брой символи: 19,033

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория и методика на спортната тренировка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
30

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
200

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения