Големина на текста:
Планиране на бизнеса
Проф.Савов
Същност и съдържание на фирменото планиране
Планирането въобще и на стопанската организация е функция на
управлението на същата. Като практика то е процес на предвиждане на бъдещото
състояние на стопанската организация, с цел постигане на задачите поставени от
национален план и на конкретната организация, на основата на обективно
действащи икономически и социални закони. Като теория фирменото планиране е
система от знания за формите, методите, показателите и други, чрез които се
определя състоянието и развитието на стопанската организация. Фирменото
планиране е основна функция на управлението. Останалите функции като
организация, координиране, отчитане и контрол са свързани с фирменото
планиране. Те зависят от него. За това се приема, че фирменото планиране е
централно звено в системата на управление на фирмата. Обект на планиране са
ресурсите за извършване на производствената стопанска дейност. Към тях се
отнасят материално техническите ресурси, потребност, обезпеченост, степен на
използване и други, машините и съоръженията в наличност, състояние, степен на
използване, трудовите ресурси. Планира се съчетанието на тези ресурси както и
тяхната количествена и качествена определеност, чрез показателите за снабдяване
производство и реализация на продукцията.
Фирменото планиране по съдържание се определя от неговата цел.
Съдържанието на фирменото планиране може да се разглежда в дълбочина и
ширина. В ширина фирменото планиране включва: всички страни на дейността на
фирмата, в това число научно-изследователски и инженерно-внедрителни работи
и услуги; снабдяване с необходимите материали, горива, енергия, полуфабрикати,
производство на продукция, транспорт, реализация на продукта и др. Този аспект
на съдържанието на фирменото планиране се определя от многостранната
производствена и стопанска дейност на фирмата в съвременни условия и
необходимостта от нейната постоянна координация, от сложността на
съвременната фирма, имаща и обуславяща разнообразна планова дейност.
В дълбочина съдържанието на фирменото планиране трябва да се включват
следните моменти:
Проучване на условията, при които е работила фирмата през
предшестващия период
Проектиране на изменение в условията на производство и реализация на
продукцията, с оглед изпълнение на задачите спечелени от държавни
поръчки и при максимална ефективност
Разработване на програми и показатели за определяне на резултатите от
производство и реализация на продукцията, които се залагат в плана на
фирмата за развитие. Проучването на условията, при които е работила
фирмата в предшестващия период означава да се изучат:
-производствено икономическите връзки
-производствено технологичните условия
Икономически връзки – всяка фирма на основата на общественото
1
разделение на труда създава за производство и реализация на определен обем,
номенклатура, асортимент и качество на продукцията икономически връзки,
които са:
- икономически връзки от натурален тип в хоризонтален ред – за своята
дейност всяка фирма чрез пазара се свързва с други организации и национални
стопанства за осигуряване на необходимите материално енергетични ресурси и
готова продукция. Това се реализира чрез разработване на национални баланси за
материално енергетични ресурси и готова продукция
- стойностен тип във вертикален ред - всяка фирма чрез приходи от
реализация образува брутен продукт и участва в създаването и разпределението
на национален доход. По такъв начин тези връзки дават отражение върху
стойностните баланси на националната икономика, върху бюджета на държавата.
Да се планира дейността на фирмата означава да се изучат натурално
веществените и стойностните връзки за производство и реализация на
продукцията.
Втората група влияещи фактори върху произодството на готова продукция
са свързани с производствено техническите условия – състоят се от системата
ресурси за осъществяване на дейността и степента на използването им. Към
ресурсите, които трябва да се изучават се отнасят краткотрайните и
дълготрайните материални активи и участващия персонал. Но това са
разполагаемите ресурси. Резултатите от дейността на фирмата зависят не само от
количеството и качеството, но и от степента им на изпълнение, което зависи от
технологично, техническо и организационно равнище на производителността на
труда и управлението на фирмата. Разработването на фирмения план означава да
се изучат производствено-техническите условия, т.е. разполагаемите ресурси в
предшестващия период и степента им на използване.
Изучаването на икономическите връзки и на производствено-техническите
условия е същност на технико-икономическия анализ.
От тук следва да се каже, че първия момент в съдържанието на фирменото
планиране е технико-икономическия анализ на дейносттана фирмата в
предшестващия период.
Вторият момент в съдържанието на фирменото планиране е проектиране на
изменението по време на производството и реализацията на продукцията в
предшестващия период. Всяка фирма участва в изпълнение на задачи обявени
чрез конкурс като дъжавни или обществени поръчки. Тя изучава маркетинговите
възможности за реализация на своята продукция, проектира изменения в
съществуващите условия на произвдоство и реализация за плановия период.
Изменения в условията обхващат икономическите и производствено-
техническите условия. Въз основа на това се разработват необходимите норми,
нормативи и лимити. Проектирането на изменеия в условия за плановия период се
осъществяват чрез разработване на различни технически, технологични,
организационни, икономически и други мерки.
Трети момент в съдържанието на фирмения план е проектиране на отделни
показатели и на система от програми, в които се прави количествена и качествена
характеристика на резултатите от производството и реализацията на продукцията.
Към показателите се отнасят обем, асортимент на продукцията, себестойност,
печалба и други. А към програмите се отнасят програма за технически,
2
технологични и организационни изменения в производстото, производствените
програми, програмата за реализация на продукцията и др.
Между посочените три момента в съдържанието на фирмения план има
преки връзки. Въз основа анализа на условията на производство и реализация и
резултатите от спечелени конкурси в обществени поръчки се разработват
необходимите мерки за измемения в показателите, нормите и лимитите.
Определените показатели и програми са обосновани и гарантирани с изменение
условията на производство и реализация. Разработените показатели и програми се
залагат във фирмения план за социално и икономическо развитие.
Система на фирменото планиране
В теорията и практиката системата на планиране на дейността на фирмата
включва всички дейности, които възникват във връзка със състоянието на плана,
подготовка на необходимата информация, изготвяне на документи, които служат
за основа на проекто-плана, неговото обслужване, координиране и утвърждаване.
Тази система е съвкупност от взаимосвързани етапи, целящи разработване на
прогнози, програми, концепции и др.
Прогнозата е документ, който съдържа анализ на развитието на фирмата
през предшестващия период и предвиждане на тенденциите за развитие в
бъдещето.
Анализът разкрива тенденциите и динамиката на развитие на фирмата,
очертава необходимите средства и ресурси за него. Той е специфична форма на
разузнаване на научно обосновано предвиждане на бъдещето. Той е източник на
информация за фирмения план, но обосновано решение се взема чрез плана за
развитие на фирмата.
Концепцията определя стратегическите цели и задачи, главните тенденции
и балансово ги обвързва с необходимите ресурси. Тя е зародиш на плана и
очертава неговия скелет. Въз основа на нея се определя висшата цел на развитие
както и ресурсите за постигането й. На нейна основа се определят бъдещите
процеси и явления, както и основните звена за тяхното развитие. Тя е изходна
основа, но се реализира непосредствено чрез плана за фирмено развитие.
Комплексната програма е завършен комплекс от икономически, социални,
интеграционни, производствени и други мерки, които осигуряват постигане на
определена цел в развитието. Всяка комплексна програма съдържа цел, подцели,
одновни задачи, анализ на световните тенденции и показатели, необходими
потребности от ресурси за постигане на целите, определяне на варианти от мерки,
определяне на икономическа ефективност и избор на оптимален вариант, система
за отчитане и контрол по срокове и др. Комплексните програми се разработват за
срок 10-20 год. Въз основа на тях се определя фирмения план.
Между прогнозите, концепциите и комплексните програми има вътрешна
последователност. Разработват се главно на национално равнище, но заедно с
това съдържат изходна информация, която се използва за разработване на
фирмения план. Системата на планиране притежава единство във времето, за
която се отнася. Според продължителността на времето в тази система се
различават следните планове: дългосрочен –за срок от 10,15,20г.; средносрочен –
2 до 5г.; и текущи – за срок от 1 г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране на бизнеса

Същност и съдържание на фирменото планиране. Система на фирменото планиране. Методи за фирмено планиране. Организация на планирането на фирмения бизнес. Същност и съдържание на анализа на фирмения бизнес...
Изпратен от:
dog123
на 2008-05-12
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
294 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
диахронни икономически връзки
добавена от cecovelkovv 28.11.2014
0
5
Подобни материали
 

Упражнение по прогнозиране и планиране


Съдържа няколко упражнения по прогнозиране и планиране в УНСС....
 

Лекции по прогнозиране и планиране

10 юли 2008
·
545
·
14
·
2,510
·
353
·
1

Добре написани и систематизирани лекции по прогнозиране и планиране при Горанова...
 

Прогнозиране

29 апр 2008
·
374
·
8
·
2,162
·
1

Прогнозиране. Същност и видове прогнози. Реферат по дисциплината " Управление на материалното производство".
 

Бизнес план - Фармацефтика

18 юни 2008
·
603
·
6
·
428
·
565
·
1

Бизнес план по микроикономика за 9клас(имам 6)Става въпрос за развитието на фармацефтичната дейност в един жилищен квартал и по-точно една аптека.
 

Лекции по бизнес планиране


Бизнес планът е основен продукт на стратегическото бизнес планиране и основен инструмент стратегическото...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
1
20.08.2020
Бизнес планиране - тест 3
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
35
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране на бизнеса

Материал № 145416, от 12 май 2008
Свален: 294 пъти
Прегледан: 140 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 47
Брой думи: 15,774
Брой символи: 103,522

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на бизнеса"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
автоматизация на печатарски машини агрегатно планиране на промишленото произваодство проекто план планиране на изпълнението и ресурси на изпълнението стратегии за стабилизиране на бизнеса паричен поток финансов план същност значение прогнози балансов отчет фирмен план раздели планиране на производителността на труда основни цели и задачи на планиране на себестойността проф сава савов парични потоци предимства и недостатъци на формите на бизнеса абсолютно изменение на числеността на персонала bizes plan основни направления и фактори за повишаване ефективността на бизнеса на предприятието прогнозиране и планиране корелационен регресионен и статистически анализ на данни и линейно програмиране бюджетен метод на планиране гаранционен задел снабдяването на суровини и материали