Големина на текста:
ЛЕКЦИИ ПО ОПЕРАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЗА СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
МЕНИДЖМЪНТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТЕМА: ОПЕРАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ. ПЛАНИРАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО
1. Същност на операционния мениджмън
В теорията и практиката по въпросите на управлението много често се
смесват понятията „производствен мениджмънт”,операционен
мениджмънт” и „оперативен мениджмънт” [4]. В предишна тема бе
изяснено, че производственият мениджмънт основно се занимава с
проблеми свързани със стратегията, политиката, структурата и логическата
организация на дадена производствена система. Понятията операционен и
оперативен са преводни думи от различни езици, но като цяло те
изразяват едно и също съдържание (операционен идва от английски език, а
оперативен от руски). Предмет на операционния (оперативния)
мениджмънт е непосредственото управление на трансформациония процес
в рамките на определен планов период (година, тримесечие, месец, ден,
час), при което се реализира печалба. В същност операционният
мениджмънт засяга въпроси отнасящи се до планирането и управлението
на процеси, които са свързани с елементите на производствената система
(продукция, ресурси, оборудване, отделните операции и т.н.). Операцион-
ният мениджмънт е отговорен за производството на стоки или услуги,
генерирайки предлагането. Като функционална област фокусът в него е
насочен главно към отговорността за вземане на решения и след това
върху методологията за действие.
При управлението на даден производствен процес, независимо от
крайния продукт (потребителска стока или услуга), се оказва въздействие
върху входа, самия трансформационен процес и изхода на системата, като
се вземат решения по отношение на използваните ресурси, как да се
обработват (трансформират, съчетават, разнообразяват и т.н.), какво и как
да се предложи на изхода. За управлението на този процес се разглеждат
всички операции в различна степен на агрегиране и детайлизиране при
отделния изпълнител (звено, група, участък, фирмата като цяло и т.н.). При
управление на операциите същественото е, че се прилага контрол за
постигането на желания резултат, което се явява обратна връзка.
Използването на информацията от обратната връзка е задължение на
операционния мениджър и при необходимост той взема решения за
корекции по изпълнение на отделните елементи на производствения
процес. Тези решения са сложни и изискват намиране на алтернативни
възможности, а това може да бъдe на ниво: проектиране на производстве-
ната система; планиране на производствения процес; изпълнение на опера-
циите; контрол по изпълнение на крайния продукт (услугата) като цяло.
Беспорно е, че между маркетинга и операциония мениджмънт
съществуват много допирни точки и взаимодействия. Немислимо е
производството на дадена стока или предлагането на услуга да се
осъществи без информацията, осигурена от маркетинговите проучвания. В
същност маркетинга информира производството за всяка появила се
претенция на потребителите относно качеството, сроковете на доставка,
формите на обслужване и на база потребностите и възможностите прави
продукта - предмет на производството. Маркетингът се стреми да формира
търсенето на продукта, а операциония мениджмънт реализира на практика
идеите, заложени в маркетинговата концепция. В стремежа си да задоволят
потребностите (нужди и желания) на клиентите маркетинга и операциония
мениджмънт работят съвместно. Въпреки това те често попадат в
противоречие по въпроси отнасящи се до равнището на производствените
мощности, за равнището на запасите от материали, какъв и колко резерв от
наличности да се поддържа.
Жизненият цикъл на всеки трансформационен (възпроизводствен)
процес се осъществява на етапи, което включва: проучване, задание,
проектиране на продукт, проектиране на технология, предпроизводствени
проверки за годност на продукта и готовност на процеса, и накрая,
планиране и подготовка за бъдещо редовно производство. Операционният
мениджмънт като функция на управление се отнася към последния етап -
планирането и привеждането на продукта в производство. Тези дейности
условно се извършват два основни етапа:
- планиране на производството;
- диспечиране на производството;
2. Планиране на производството
Производственото планиране е ключова функция на всяка
производствена компания и обхваща дейности насочени към съставянето
на производствена програма, определянето на производствените мощности
и тяхното съгласуване, както и определянето на основните производствени
разходи. В същност планирането на производството трябва да даде отговор
на въпросите „Какво да се произвежда? Колко да се произвежда? Кога да
се произвежда?”.
Основните задачи пред производственото планиране са:
- Проверка и потвърждение на изпълнимоста на прогнозата за
търсенето и създаденият на нейна база план за продажбите.
- Създаване на дългосрочен план за планиране на производството,
като се планират групи продукти, звена, обособени като работни центрове,
общ обем на продукция и сроковете на изпълнение, проверка за
изпълнимост на основата на планиране на производственният капацитет.
- Създаване на основна производствена програма, формираща
плановете за доставка на материали, специални рецепти (технологични
карти) и различни видове производствени графици – месечни, седмични,
дневни.
- Създаване на план за доставка на материали и суровини.
Разработването на годишната производствена програма е важен етап в
подготовката на фирмения план и това обхваща дейности свързани с:
планирането на продукцията за производство, експлоатация на
оборудването, свързване на производството с пласмента, използването на
материалите, работната сила, разходите и печалбата. При изготвянето на
производствената програма много е важно да се постигне съгласуваност
между подготвените проекти на маркетинговия и на иновационния план, и
производствените мощности (капацитет) на фирмата. В процеса на
съгласуване на трите плана маркетингов, иновационен и производствен,
трябва да се изяснят следните въпроси:
- Предвидената в плана по продажбите продукция може ли да бъде
произведена в предложения асортимент, качество, количество и срокове;
- Необходимо е да се уточни, за производството на кои видове
продукция съществува недостиг от производствени мощности (капацитет)
и за кои продукти не се използва капацитет;
- Предвидената в плана по иновациите, нови и усъвършенствани
продукти и технологии могат ли да бъдат приложени и усвоени в
производството в предложените срокове и мащаби;
За изготвянето на годишната производствена програма на фирмата се
спазва следната последоватерност на планиране:
- планиране на продуктите – изготвя се за година или тримесечие;
- планиране на капацитета – изготвя се за тримесечие или за месец;
- технологично планиранеизготвя се съобразно продължителността
на производствения цикъл;
2.1. Планиране на продуктите
Планирането на продуктите включва разрешаването на следните
функционални задачи:
- планиране на годишната производствена програма с цел задоволява-
не потребностите на пазара, натоварване на мощностите и реализиране на
печалба;
- разпределение на годишната производствена програма с цел изпъл-
нение на годишната програма и балансиране на мощностите;
- планиране на потребността от детайли и възли с цел определяне
потребността от детайли по технологични фази и етапи;
Планирането на продуктите изисква детайлизиране и уточняване на
продуктовата стратегия на фирмата в рамките на текущата година, в
съответствие с реализираната политика на предприятието (фирмата). Това

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по операционен мениджмънт

В теорията и практиката по въпросите на управлението много често се смесват понятията „производствен мениджмънт”, „операционен мениджмънт” и „оперативен мениджмънт”...
Изпратен от:
Danail Mladenov
на 2022-07-14
Добавен в:
Лекции
по Операционен мениджмънт
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Операционен мениджмънт за Студенти несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Основни типове стратегии и стратегически алтернативи

15 май 2006
·
1,604
·
15
·
2,406
·
373

Стратегията на една организация е насочена към това как, с какви средства и ресурси и по какви начини да се реализира нейната политика. При определянето на стратегията се изисква да се направи анализ на околната среда на организацията
 

Същност и основи на мениджмънта

12 яну 2008
·
468
·
2
·
775
·
289

Управлението като човешка дейност (практика) възниква в дълбока древност. Потребността от извършване на съвместна дейност неизбежно поставя въпроса за съгласуване, координиране усилията на всички изпълнители за постигане на поставената цел - управление...
 

Същност и съдържание на мениджмънта

17 фев 2008
·
608
·
5
·
1,598
·
501
·
1

Основи по маниджмънт -същност, планиране, организиране.
 

Мотивация - теории

01 май 2007
·
1,197
·
1
·
435
·
53
·
1

Теория на очакването – опит да се разбере мотивацията, като се изследват процесите от полагането на крайните резултати...
 

Съвремените виждания за мениджмънт

15 мар 2006
·
1,472
·
36
·
6,189
·
141

Бизнесът вече не се обвързва с определена територия. Той не се съобразява с граници настанява се, развива се и се насочва към друго място за завоюване
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Операционен мениджмънт
Тест по управленско консултиране
междинен тест по Операционен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тест за студенти по операционен мениджмънт, дисциплина - управленско консултиране. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
27
32
2
1 мин
20.09.2012
Тест по операционен мениджмънт
тематичен тест по Операционен мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тест по дисциплината "Операционен мениджмънт", изучавана в 4-ти курс в УНСС. Съдържа въпроси с един, и въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
43
1
1 мин
04.01.2012
» виж всички онлайн тестове по операционен мениджмънт

Лекции по операционен мениджмънт

Материал № 1447918, от 14 юли 2022
Свален: 0 пъти
Прегледан: 2 пъти
Предмет: Операционен мениджмънт
Тип: Лекция
Брой страници: 75
Брой думи: 24,177
Брой символи: 141,433

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по операционен мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала