Големина на текста:
Терминът емоционално „изгаряне” (англ. burnout – изгарям, горя) е въведен от
американския психиатър Х. Фройденберг през 1974 г. Той описва съвкупност от признаци,
които се появяват у хора в тясна професионална връзка с други хора, на които помагат и го
определя като синдром на „високата цена и високите постижения“. Синдромът е известен
още като „Болестта на професионалното изчерпване“.
При този синдром се открива повишено чувство на интелектуално, емоционално и
физиологическо изтощение. Разглежда се като професионален феномен, който влияе върху
всички аспекти на личностното развитие - физиология, емоция, поведение и настроения.
Счита се, че синдромът, възниква от хроничен стрес на работното място, който не е бил
управляван успешно. Това може да включва липса на енергия или изтощение, отрицателни
чувства към работата, намалена увереност, загуба на смисъл в работата, както и депресия.
В основата е заложено емоционалното изтощение, когато емоционалните ресурси са
изчерпани и на психологическо ниво е премината линията, след която човек не може да
даде нищо повече.
Често погрешно се прави паралел между стрес и бърнаут, но те имат съществени разлики.
Докато стресът се асоциира с прекалено напрежение, заетост и активност, то бърнаут води
до липса на интерес към всякаква заетост и безразличие. В сравнение със стреса, бърнаут
притежава комплексна симптоматика. Комбинацията от емоционално изтощение,
деперсонализация и дехуманизация, както и влошените постижения в работата са присъщи
само на засегнатите от бърнаут. Последиците от бърнаут биха могли да се развиват
продължително и оказват влияние върху цялостната личност. Бърнаут е състояние на
празнота, апатия и безчувственост. Характеризира се със загуба на вяра в собствените
способности, негативизъм към професията, липса на радост и удовлетворение в живота,
хронична умора, проблеми със здравето.
Симтомите на емоционалното прегаряне условно могат да бъдат разделени в пет групи:
физиологични, когнитивни, емоционални, поведенчески и социални (Александрова, 2020:
345-346). В групата на физиологичните симптоми попадат хроничната умора, главоболие,
безсъние, мускулно напрежение, изтощение. Когнитивни симптоми са дистанцирането от
проблемите в работната среда, ригидно мислене, съпротива към промени. Групата на
емоционалните симптоми включва безпомощност, безнадежност, раздразнителност,
недоверие. Поведенчески симптоми могат да бъдат чести оплаквания, отсъствие от работа,
рисково поведение. Социалната симптоматика включва липса на интерес към предишно
хоби, ограничаване на социалните контакти, дистанцираност от приятели и семейство.
Картината при бърнаут синдром в голяма степен се доближава до тази на острата психоза
или тежката депресия. Засегнатия е свръхемоционален, сприхав, арогантен. Липсва
самоконтрол на поведението в социална среда. Усеща се напрежение, дискомфорт и тежка
умора, редуват се между депресивни и хиперактивни епизоди.
Развитието на бърнаут синдром може да продължи в дълъг период от време. Съществуват
четири основни етапа на развитие, всеки от които се характеризира със специфични
особености (Александрова, 2020: 348).
1
Първият етап от развитието на бърнаут е този на високите очаквания. Отличава се с
ентусиазъм и посветеност в работата, с високи постижения и позитивни нагласи. Налице е
много енергия, големи надежди, преобладава предствата за идеалното желано състояние.
Във следващият, втори етап се появява песимизмът и ранното неудовлетворение от
работата. Тук енергията не може да бъде задържана на първоначалното си високо ниво.
Реалността се затвърждава и започват да доминират елементи, които не съответстват на
първоначалната идеална представа. Започва конфликт между лични нужди и външни
изисквания. Бавно се развива и натрупва стрес.
Третият етап в развитието на бърнаут е този на оттегляне и изолация. Характеризира се с
избягване на контакти, силна умора, негативизъм, неспособност за концентрация, гняв,
високо ниво на стрес. Енергийните резерви се изчерпват, собствените нужди се игнорират.
Ако на този етап стресът не бъде овладян, настъпва преминаване на собствените граници.
Засилва се отчуждението с твърдо убеждение, че никой не може да промени хода на
събитията.
В последният, четвърти етап на бърнаут е налице необратимо отделяне и загуба на
интерес. Стига се до ниска самооценка, цинизъм, много силни стресови симптоми в
физически, емоционален и поведенчески аспект. Налице е изтощен и изпразнен от
смислово съдържание човек, който е безкрайно далеч от себе си и няма представа какво
трябва да предприеме. Кризата на идентичността е достигнала своя връх и човекът се
нуждае от външна професионална помощ.
Протичането на бърнаут може да се осъществи продължително във времето преди да бъде
разпознато, но развитието на симптомите и нуждата от намеса винаги са налице. Всяко
ново състояние, което се характеризира с високи очаквания и висока мотивация носи
възможност за подобно развитие.
Независимо от комплексността на бърнаут синдрома, възможна и необходима е неговата
превенция. Превенцията на бърнаут е стабилизирането на удовлетвореността от труда чрез
отстраняване на стресовите фактори или повишаването на устойчивостта към стреса при
укрепване на мотиваторите (Александрова, 2020: 349). При противодействие на стреса
голяма ефективност показва социалната превенция, която може да бъде първична,
вторична или третична.
При първичната превенция основният механизъм е елиминирането на психосоциалните
фактори, които носят стрес и водят до изкривявания в поведението.
Вторичната превенция по своята същност е ранна диагностика на съществуващия стрес и
психологически интервенции, които имат за цел да предотвратят развитието на стреса.
Третичната превенция включва в себе си действия, ограничаващи последствията от
натрупания стрес.
Практиката за справяне с бънаут синдрома и предотвратяването му доказва ефективността
на множество техники и полезни навици, които са едновременно достъпни и работещи.
Следването на стриктен график е техника, която създава благоприятна рутина и сигурност,
като е от изключително значение да бъде включена задължителна почивка. Разделянето на
графика на работно и почивно време дава възможност за поддържане на баланса между
личния и професионалния живот и пълноценно използваното време в двата аспекта без те
да бъдат смесвани.
Физическата активност е ключова техника за поддържане на психическото и физическото
здраве, а също и за справяне със стреса. Тренировките подобряват тонуса, дават
възможност на мисловната активност да се пренасочи, а също подобряват функциите на
2
мозъка. Необходимо е активността да бъде подходяща и да корелира с възможностите и
предпочитанията.
Прекарването на време с приятели е практика, която дава възможност за психическо
разтоварване и откъсване от ежедневието. Следва да се внимава обсъжданите теми и
разговори да не бъдат свързани с работата или поне това да е в много малка степен.
Усвояването на умението да се отказва е изключително важно за справяне с бърнаут.
Обикновено, стадащите от бърнаут поемат повече задачи, с цел да се докажат
професионално. Но е необходимо да бъде задействан инстинктът за самосъхраннение и да
се отхвърлят прекомерно много допълнителни задачи, тъй като прегарянето би заличило
всички постигнати до момента постижения.
Друг метод за справяне с бърнаут е преоценката на личните приоритети. Професионалната
реализация не е задължително свързана с прекарване на повече време на работа и
изключително и ексклузивно отдаване на работния процес. Опитът показва, че липсата на
дейности, които водят до откъсване от работата често води до прегаряне.
Промяната също е сред успешно използваните техники за превенция и справяне със
синдрома. Когато проблемът бъде осъзнат, не е необходимо страдащият да се справя сам
със ситуацията. Чуждата помощ от консултант, съветник, ръководител или семейство е
изключително ефективна. Промяна може да се търси в начина на работа, в цикъла на
работно време или задълженията. Не е наложително тя да бъде крайна, понякога малки
промени в рутината дават отличен успех.
Поради своите специфики учителската професия е натоварена с високи отговорности и
очаквания и често е фокус на обществения интерес. Това е причина учителят да е в
рискова професионална група, често засегната от бърнаут синдрома.
Учителската професия като цяло е рискова за фактори на стрес и бърнаут. Но факта, че не
всички учители са засегнати от бънаут синдрома показва, че съществена роля тук играят и
други фактори – индивидуалните особености, личностните характеристики, условията на
работната среда.
Индивидуалните особености и тяхното отнасяне към бърнаут синдрома са сигнификантни
основно по отношение на трудовия стаж, пола и образователното равнище. В повечето
чужди изследвания синдромът се проявява в първите години от практиката като учител,
докато в България той се отнася към учителите с по-дълъг трудов стаж. Това е показателно
за трайното ниво на стрес в българското училище.
По отношение на половите различия, бърнаут синдрома при жените учители се изразява в
емоционално изтощение, докато при мъжете се отличават дехуманизация и отчуждение.
При всички хипотези, обаче, се запазва ангажираността с проблемите на зависимите хора
(учениците), за разлика от този показател при други професии.
Образователно равнище корелира с бърнаут синдрома чрез връзката професионализъм и
квалификация с по-отговорни функции и съответно стрес.
Личностните характеристики и връзката им с прегарянето са описани от Фрайденберг още
при дефиниране на понятието. Хората, страдащи от „изгаряне” по дефиниция са склонни
към съчувствие, хуманни, идеалисти и поради това – често неустойчиви. Други личностни
особености, които са предпоставка за появата на бърнаут са повишената тревожност,
свръхентусиазъм, работохолизъм, амбициозност, перфекционизъм в професията и др.
Характерно за засегнатите от синдрома е, че в началото на процеса са те са
високомотивирани, с мисия и лична отговорност. Поради тази причина бърнаут често се
среща при учители, които имат много високи очаквания от професията.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 юни 2022 в 11:23 учител на 30 години от Велико Търново - Старопрестолна гимназия по икономика, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Психологически аспекти на личността на учителя


Най-често хорактеризирането на личността на учителя се превръща в изброяване на качества с равнозначна роля. Съществува увлечение в максимализъм в очертаването на качествата на учителя и в изискванията към личността му...
 

Супервизия - същност, форми и полета

04 дек 2007
·
423
·
9
·
1,671
·
266
·
1

Според традиционните схващания супервизията е процес на дискутиране на проблеми и конфликти в професионалната интеракция, протичащ съобразно определени правила.
 

Стрес, мениджмънт, душевно здраве.


1. Стрес В едно от своите произведения "Ерос и културата", разглеждайки жизнените нагони - Ерос (себезапазващи, поддържащи организма и вида) и Танатус (разрушителни и себеразрушителни нагони), знаменитият австрийски психиатър Зигмунт Фройд, акцентира..
 

Кризисна интервенция


Кризисната интервенция се дефинира като терапия лимитирана в параметрите на кризисния проблем на пациента консултиран от общопрактикуващия лекар. Кризисната интервенция се базира на теорията за кризи, която подчертава не само необходимостта...
 

Социална психология на личността


Обясненията за природата на човека са изключително разнообразни: еволюционистки, материалистически, религиозни, мистични те си противоречат едно на друго...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Бърнаут синдром

Материал № 1438335, от 13 мар 2022
Свален: 16 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,298
Брой символи: 15,171

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бърнаут синдром"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала