Големина на текста:
Тема 1 Публичните Финанси и съвременната държава.
Дисциплината изучава процесите по осигуряване на приходи и използването им под формата на
разходи от с на държавата. Днес държавата няма водеща роля в икономиката, но не е само
нощен страж, който би единствено за реда, сигурността и спокойствието на гражданите както
твърдеше Дейвид Рикардо.
В нашето съвремие основна задача на държавата е да осигури необходимите ресурси за
финансиране на благата за колективно потребление като държавно управление, национална
сигурност, вътрешен ред, на производствена и социална инфраструктура, образование,
здравеопазване, опазване на околната среда и др. Това са блага и услуги, които частния сектор
не може или не желае да предостави. В този смисъл правителството е участник в
икономическия живот на страната и то трябва да акумулира чрез данъци, такси и заеми толкова
пари, колкото индивидите желаят за финансиране на колективните потребности, а гражданите
имат правото да се стремят да минимизират държавните разходи като ограничават своите
предпочитания за благата, които правителството предлага.
Основата на съвременната теория за публичните финанси е поставена на границата между 19 и
20в. от италианските и шведски икономисти Мацола, Панталеони, Де Вити, К. Виксел, Е.
Линдал, Сакс и Парето, които първи свързват държавния бюджет с публичните разходи, т.е. с
необходимостта от предлагане на блага и услуги от държавата.
По-късно публичните финанси като наука се свързват преди всичко с теорията на
данъците. Едва през последните десетилетия е общо прието да се разглежда дейността на
държавата и нейните финанси през призмата на производството и предлагането на
икономически блага.
Общоприета мярка за оценка на размера на правителствения сектор в икономиката е делът на
държавните разходи в БВП
Данните показват, че държавата /правителството/
доминира като присъствие в икономиката в почти всички държави от ЕС.
Следователно държавата участва в съвременните икономики не само като административно
тяло, но и като икономически субект, който предлага блага за колективно потребление.
Предмет на дисциплината ПФ са паричните отношения, които възникват по повод набирането
на финансови ресурси за държавния бюджет и отношенията свързани с тяхното изразходване
под формата на държавни разходи.
За пръв път термина „финансиа“ се използва през 13-15в. в Италия.
Днес под „финанси“ в съвременната икономическа теория се разбират парични отношения,
свързани с формирането и използването на доходите на държавата, фирмите и домакинствата.
1
Спецификата на публичните финансови отношения се изразява в това, че чрез тях се
осъществява разпределение и преразпределение на националния продукт при формирането и
използването на държавните парични фондове.
Публичните финансови отношения са парични отношения на макро равнище и обхващат
държавните финанси и общинските финанси.
Фирмените и индивидуалните финансови отношения са на микро равнище и те са предмет на
дисциплините Корпоративни финанси и Лични финанси.
Тема 2 Причини за намесата на държавата в стопанската дейност
Икономистите класици от 19 и началото на 20в. като Дейвид Рикардо, Джон Мил, Алфред
Маршал и др. защитаваха тезата, че пазарната система е способна да осигури пълно и
ефективно използване на ресурсите в икономиката. Те възприемаха пазарната икономика като
саморегулираща се икономика, в която чрез цените търсенето и предлагането е възможно да се
постигне пълна заетост.Ролята на държавата в развитието на икономиката се приема като
излишна и даже вредна. За това класиците възприемаха политика на държавно невмешателство.
Привърженици на тази теория има в нашето съвремие и те свързват съществуването на
държавната институция с нейните вътрешна и външна функция, изразяващи се в поддържането
на вътрешния ред, опазването на собствеността, защита от външна агресия.
Световния икономически процес след Първата световна война и голямата депресия от 1929-
1932г. поставиха под съмнение класическото учение и предизвикват еволюция в
икономическата теория и практика.Единствен изход от пълната разруха, спада на
производството, безработицата и инфлацията стават антикризисните мерки на правителството и
активната му намеса в икономическия живот. Настъпва ерата на държавно регулираната
икономика с помощта на държавните финанси. Изразител на новите идеи става Джон Кейнс със
своя труд „Обща теория на заетостта, лихвата и парите“ публикуван през 1936г.
Пазарът без каквото и да е вмешателство от страна на правителството е теоретическа
абстракция. Още в периода на свободната конкуренция държавата е принудена да превърне
част от частната собственост в държавна и да осъществява дейности по предлагането на
железопътни услуги, пощенски и телеграфни услуги и др.По-късно в условията на
монополистическа конкуренция, когато производството става по-сложно, капитало-емко и
енергоемко, самите монополи са заинтересовани държавно регулиране на вътрешните и
международните пазари
В днешно време с глобализацията на икономиката се прекрачват националните граници и
се поставят нови социално-икономически задачи, свързани с отбраната, науката, екологията,
стоковия обмен и стандарти. Пазарния механизъм не е в състояние да реши всички тези
проблеми на икономическото развитие.Конкретните причини, които налагат държавната намеса
в съвременните икономики могат да се систематизират по следния начин:
1. Наличието на пазарни дефекти - /пазарни дефекти се разбират провали, грешки,
неефективност на пазарния механизъм, при разпределението и използването на ограничените
ресурси/
Наличието на дефекти налага участието на правителството, за да коригира и допълни пазара
- Блага за колективно потребление – той се изразява в невъзможността на пазара да осигури
производството и разпределението на определени блага за задоволяване на колективни
потребности. Тези блага са неделими в процеса на потреблението, за това не могат да се
предлагат чрез пазара на части /на парче/. Това са блага като държавно управление, отбрана,
вътрешен ред, изграждане на инфраструктура и др.
2
Ако те се предоставят на частния сектор, това ще изисква възмездност и еквивалентност или
частния производител ще иска да му се заплати съответното благо, например Национална
сигурност.
Много от индивидите обаче няма да имат мотиви да платят или няма да имат възможност да
платят. Това е един от провалите на пазара.
За това съществуват механизми, които принуждават индивидите да участват във
финансирането на такъв род блага.
Държавата като публично тяло единствено има правото да принуждава гражданите да плащат
данъци от своите доходи за финансиране на колективни блага. Това е важно предимство на
държавата пред пазарното стопанство. Субектите в пазарното стопанство участват в своите
сделки на доброволен принцип. Правото на принуждение произтича от своеобразния договор
между гражданите и държавата за осигуряване на колективните блага.
Гражданите участват чрез плащането на данъци според данъчния си капацитет.
В теорията на ПФ се доказва, че потребността от блага за колективно потребление определя
данъчното облагане и дела на държавната намеса в икономиката.
През 19в. немския икономист Адолф Вагнер доказва, че ръстът на държавните разходи е
неотделима част от процеса на развитие и се увеличава с растежа на доходите на глава от
населението.
При неделимите блага за колективно потребление държавата не само коригира пазарния
механизъм, а просто го замества.
- Външни ефекти – пазара не функционира ефективно ако съществуват външни ефекти,
които водят до деформация при използването на ресурсите.
Използването на ресурсите е свързано с разходи и ползи.
При пазарни условия стопанските субекти отчитат само частните разходи и частните ползи.
Доброволните сделки водят до взаимна изгода както за продавача, така и за купувача, защото са
доброволни.
Някои стопански сделки пораждат външни странични разходи и ползи, които засягат трети
лица външни за тези сделки.
В икономическата теория под „външен ефект“ се разбира въздействие върху друга страна, не
въвлечена за дадената икономическа сделка между продавач и купувач.
Външните ефекти могат да бъдат отрицателни и положителни.
- Отрицателни ще бъдат ако намалява полезността на някои потребители и фирми от
определени общи блага или им налага допълнителни разходи без да са получили ползи.
Пример за отрицателен външен ефект е замърсяването на околната среда – химически завод
замърсява общите въздух, вода и почви на околните населени места и това води до разходи
наречени „външни разходи“ за много хора, които не участват в производството и
потреблението на продукта на завода. Това са медицински разходи на индивидите за
поддържане на увреденото си здраве. Това са разходи на общините за овладяване на
замърсяванията на околната среда.Държавата е призвана да коригира тези недостатъци
присъщи на пазарния механизъм.
При отрицателните външни ефекти част от разходите за производство се прехвърлят на
външни лица, а ползите изцяло остават частни. Използват се ресурси без да се поемат
издръжките за тях.
- Положителните – са тези, когато за сметка на частни разходи се получават общи ползи
за лица, които не са направили разходи за това.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 юни 2022 в 00:23 потребител
 
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,625
·
1
·
1,184
·
412
·
2
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Данък върху доходите на физическите лица

12 мар 2006
·
3,864
·
62
·
26,446
·
866
·
1

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи.
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,600
·
3
·
617
·
654

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Местни финанси - характеристика и особености

01 май 2007
·
1,177
·
3
·
901
·
165

1. Местно държавно управление 2. Крайна характеристика на административно-териториалните райони 3. Приходи, разходи и имуществото на общините 4. Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети...
 

Публични финанси. Понятие. Правната концепция за финансите

09 юли 2007
·
656
·
4
·
1,244
·
89

Учението на публичните финанси се основава на известното класическо разграничение между индивидуалните и колективните потребности...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
1 мин
27.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
23
1
1 мин
08.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Публични финанси

Материал № 1436414, от 16 фев 2022
Свален: 12 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 34
Брой думи: 10,362
Брой символи: 67,093

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публични финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала