Големина на текста:
Въпрос №7- Планиране в организацията
Планирането е процес на определяне на целите на организацията и начертаване на
пътищата и средствата за постигането им във времеви план. Процесът на планиране започва с
определяне на целите на организацията. Следва анализ на вътрешна и външна среда на
организацията, определяне на нейните силни и слаби страни, на шансовете и заплахите.
Планирането включва разработване на планове и стратегии за постигане на целите, определяне на
пътищата за развитие на организацията за определен бъдещ период, т.е. процесът на планиране е и
средство за намаляване на риска, свързан с определени дейности, като се събира информация за
икономическото състояние на страната, положението на пазара, прави се оценка на ресурсите на
организацията. Планирането има водеща роля сред основните функции на менинджмънта, защото
спомага последващото формиране на ОУС, определяне на броя и квалификацията на служителите,
на системата за контрол, която да се въведе. Планирането има всеобхватен характер и е функция
на всички мениджъри.
Основния модел на планирането съдържа няколко етапа: определяне на целите на
организацията, разработване на планове, определяне на стандартите за работа и оценка на
постигнатите резултати. Плановете се разработват на основата на определени цели и дават отговор
за средствата и начините, които ще се използват.Като при тези два етапа трябва да се има предвид
и анализа на външната и вътрешната среда на организацията. Стандартите за работа трябва да
определят междинните резултати, които да се постигнат. В етапа на оценка се определят начините
и средствата за поддържане на обратна връзка и за коригиране, където е необходимо. Като върху
решенията от последните два етапа влияе и политиката на организацията.
Мисията на организацията е компонент на стратигическото планиране, който се съобразява
с основните изисквания на процеса на планиране. Неговите компоненти са: мисия на
организацията, стратегически цели, стратегически анализ и стратегия. Определянето на мисията е
творчески процес. Добре формираната мисия включва: основнатацел, стратегията, стандартите за
поведение, които определят правилата за действие, ценностната система, възприета от
организацията, т.е. вижданията, моралните принципи. Тези четери елемента трябва да са ясни и
логически свързани.
Определянето на целите е изходния етап на процеса на планиране. Целите описват бъдещи
желани резултати. Те са предварително определени и отразяват желанията и вижданията на
управляващите органи. Целите са ръководство за действие, което насочва усилията на хората,
групите, колектива на организацията. Целите определят стандарти за оценка и контрол и са
своеобразни правила за поведение. Целите обхващат целия процес на управление, като осигуряват
база за планирането, организират ръководството и контрола. Целите трябва да са ясни, конкретни,
логически последователни, съгласувани и обмислени. Трябва да бъдат постигнати за определен
срок. Трябва да са достатъчно трудни, за да стимулират допълнителните усилия. Според срока на
изпълнение целите биват краткосрочни – до 1 година, и дългосрочни – над 1 година времеви
обхват. Според равнището на анализ и обхват целите са стратегически, оперативни и
операционни.
Оперативните цели отразяват конкретни резултати, които организацията иска да постигне.
Например внедряване на нов продукт до края на годината.
Операционните цели/тактически/ определят конкретните дейности на низовите звена.
Например осигуряване на необходимите материали.
Стратегическите цели са дългосрочни и са свързани с цялостната дейност на
организацията.Те обхващат областта на пазарния дял, иновацията, производителността,
материалните и финансови ресурси, дейността и развитието на мениджъра, дейността и
отношенията на сътрудниците, социалната отговорност. Пример за стратегическа цел е
увеличаване на продажбите с 5% през следващата година.
Според съдържанието им целите се делят на: цели на функционирането, които са насочени
към поддържане дейността на организацията; цели на усъвършенстването, които посочват
пътищата за постигане на дадена промяна и цели на развитието, например увеличаване броя на
новите продукти.
Стратегията описва пътищата за постигането на поставените дългосрочни цели при
отчитане на измененията на вътрешната и външна среда. При разработване на стратегията трябва
да се знае на каква основа организацията ще се конкурира на пазара, в каква посока и по какъв
начин ще се развива организацията. Основните видове генерални стратегии, които могат да
осигурят конкурентно предимство на дадена организация са:”на най-ниски разходи”,
“диференциация”, “фокусиране”. Стратегията ”най-ниски разходи” предполага предприемане на
мерки за повишаване на ефективността, превръщане на организацията в производител с най-ниски
разходи и за строг контрол върху всички видове разходи. Стратегията ”диференция” изисква
уникалност на продукта, която се постига чрез по-високо качество, иновации, търговска марка, с
които се оправдава по-високата цена на стоката. Стратегията “фокусиране” се препоръчва, когато
фирмата разчита на определен сегмент. Алтернативните стратегии внасят по-голяма
конкретизация. Те позволяват да се определи следваната стратегическа посока за осъществяване
на определена идея от гледна точка на двата фактора пазар и продукт. Такива стратегии са “не
прави нищо”, “оттегляне”. Стратегията “консулидация” се прилага при нарастващ, стабилен и
свиващ се пазар и е свързана с въвеждането на изменения в стила на работа. Други алтернативни
стратегии са:”разширяване на пазара”, свързана с увеличаване на пазарния дял;”развитие на
продукта”, “развитие на пазара”, свързана с търсене на нови пазарни области. “Диверсификацията
е свързана с разширяване асортимента на предлаганата продукция или с навлизане в нови
области.
Планът е конкретен избор на бъдещи действия, които трябва да се предприемат, за да се
постигнат определени цели. Според равнищата, на които се разработват, плановете са:
корпоративни, дивизионни и функционални. Корпоративното планиране е най-високото равнище.
Произтича от определени цели и стратегия. Осъществява се от висшето ръководство. В повечето
случаи е дългосрочно. Дивизионното планиране се извършва на равнище отделно поделение на
организацията. Свързано е с определени функции на поделението, с утвърждаване на политиката
за постигане на целите, произтичащи от корпоративния план, с определяне на ресурсите за
постигането им. Най-ниското равнище на планиране е функционалното. Извършва се на равнище
отделно звено и е свързано със спазване на заплануваните програми и ресурси.
Според сроковете за изпълнение на предвидените в тях задачи плановете биват:
дългосрочни, средносрочни и краткосрочни. Дългосрочните отразяват решенията относно
основните технологии, конкуренция, разпределяне на ресурсите за по продължителен период от
време.
В зависимост от организационната среда средносрочното планиране се прави от 1 до 5
години. То конкретизира дългосрочното планиране и е свързано с основните функции на
организацията. Краткосрочното планиране е за 1 година и е свързано с планирането и
осигуряването на ресурси за конкретни производствени дейности. Тези три вида планове са
взаймно свързани, защото се конкурират за ограничените ресурси в организацията. И
краткосрочните и средносрочните планове трябва да са съобразени с дългосрочните. Плановете
могат да се класифицират и в зависимост от областта на положението им. Това са стратегическите
планове. Те включват мисията на организацията, стратегическите й цели и нейната стратегия.
Засягат всички звена на организацията и са дългосрочни. В тази класификация са операционните
планове планове за доставки, ремонт, поддръжка, производствена програма. Тук са и
мониторингови, финансови планове, планове, свързани с управлението на човешки ресурси,
планове свързани с информационното осигуряване и иновации.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 авг 2014 в 09:54 потребител
14 юни 2014 в 09:38 студент на 31 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технологичен факултет, специалност - Анализ и контрол на хранителните продукти, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
518
·
6
·
5,419
·
914

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
352
·
56
·
12,898
·
715

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Прогнозиране и планиране


Стопанските субекти в условията на пазарното стопанство функционират като автономни единици, които са равнопоставени и действат при еднакви икономически условия и се конкурират свободно...
 

Курсова работа по планиране


Чрез финансовото планиране се определят не само фирмените цели, отнасящи се до организацията и контрола на извършваната дейност, но и се обосновават взаимодействията между решенията за инвестиране и финансиране...
 

Стратегическо и тактическо планиране в предприятието

28 май 2006
·
3,066
·
3
·
626
·
253
·
1

1. Стратегическо планиране – процес на определяне на дългосрочните цели на фирмата и разрабитване и избор на стратегии за постигането им. Основното, което отличава стратегическото от фирменото пласиране е :
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
1 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране в организацията

Материал № 143476, от 10 май 2008
Свален: 255 пъти
Прегледан: 196 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Конспект
Брой страници: 2
Брой думи: 684
Брой символи: 6,415

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране в организацията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения