Големина на текста:
1
ПРИНЦИПИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ
1. Общи сведения.
Развитие на науката и техниката и в частност практическото използуване на
резултатите от тяхното развитие във всички области на човешката дейност доведе
до създаването на сложни инженерни комплекси с различно предназначение.
Получените от тях данни се използуват в големи технически системи, например в
системите за управление на въздушното движение или тези, осигуряващи
противовъздушната отбрана на страната.
Такива комплекси включват в себе си множество радиолокационни станции,
устройства за обработка и предаване на информацията и се наричат
радиолокационни системи.
В съответствие с определенията за техническа система под радиолокационна
система може да се разбира съвкупност от радиолокационни средства разместени
по определен начин на дадена територия, като са функционално свързани помежду
си за решаване на информационни задачи, при изменящи се външни (физически и
тактически) условия. Системата е съвкупност от елементи с взаимносвързани
функции. По такъв начин понятието "система" характеризира устройството като
цяло. Следователно радиолокационната станция също може да се разглежда като
система.
Радиолокационната система е целесъобразно да се раздели на три подсистеми:
подсистема на радиолокацонните канали, т.е. на предавателните и на приемните
устройства; подсистема за обработка на радиолокационната информация;
подсистема за предаване на данните. Всяка от тези подсистеми е достатъчно сложна
и изпълнява комплекс от задачи. Всяка радиолокационна система на свой ред може
да се разглежда като подсистема в една много по-крупна система - система за
управление, която може да се смята за система от висш (втори) порядък относно
радиолокационната система.
С цел използуването на еднакви методи за анализ и синтез при изследването и
проектирането на радиолокацонните системи е въведена класификацията на
същите, която има за задача да раздели радиолокационните системи на групи
(класове) в съответствие с определени признаци. Един от най-обобщаващите
принципи при тази класификация на радиолокационните системи е тяхното
взаимодействие с външната среда. Радиолокационната система взаимодействува с
външната среда с помощта на радиолокационните станции от една страна, и
предоставя изходната информация - от друга. Изискванията към изходната
информация се задават от нейните потребители, а принципната възможност за
реализация на тези изисквания напълно се определя от закона на изменение на
сигнала във времето. Като се използуват сведенията за радиолокационната система
и операциите за нейната обработка, като признак на класификация на
радиолокационните системи може да се посочи способа за информационното
взаимодействие между елементите на последователната верига за обработка на
сигнала. Тази верига се състои от устройства за приемане, изобразяване и снемане
2
на информацията, разположени в различните звена на структурната схема на
системата.
Информацията за целите е закодирана във временното положение на сигнала,
в неговата амплитуда и в закона за изменение на фазата и честотата му, а също така
и в посоката на пристигането на отразените сигнали. Ако всички операции по
детектирането на пълния сигнал, отделянето на полезния сигнал от шума и
определянето на параметрите на целта се извършва в един етап при пълно запазване
на цялата информация носена от сигнала, в това число и информацията за честотата
и фазата на високочестотните колебания, то такава система се нарича кохерентна.
Ако в приемното устройство се извършва детектиране на сигнала без запомняне на
фазата и в крайното устройство се подава само видеосигнал, то такава система се
нарича видеокохерентна. В този случай, когато в приемното устройство заедно с
детектирането се извършва и първична обработка, свеждаща се до вземане на
решение за наличие на сигнал и определяне на параметрите на сигнала,
радиолокационната система се нарича некохерентна.
В качеството на следващ признак за класификация на радиолокационните
системи може да се разглеждат способите за разпределение на времето в работата
на предавателните и приемните устройства на системата за една цел. По този
признак радиолокационните системи се разделят на импулсни и с непрекъснато
излъчване.
Освен това, ако информацията от една цел преминава през всички елементи
на системата и всички елементи на матрицата на приетия сигнал се отнасят към
пълния интервал на наблюдението, то такава система се нарича едноканална
(едностепенна). Възможен е и друг случай. В течение на част от интервала на
наблюдение, целта да се наблюдава от една група елементи на системата, която
след това наблюдава целта с друга група елементи, осъществяващи наблюдението в
следващия интервал от време и т.н.. Подобни радиолокационни системи се наричат
многоканални (многостепенни). Специфична особеност на многоканалните системи
е разпределението на функциите между елементите на системата. Това
разпределение на функциите между елементите в многостепенните системи е също
признак за класификация, тясно свързан със структурата на радиолокационната
система.
Направената кратка характеристика и класификация на радиолокационните
системи далеч не са пълни и не обхващат пълния списък на различните видове
системи. Целесъобразно е да се използува съкратена класификация на
радиолокационните системи, основаваща се на най-общите им признаци и
характерности.
Характерни особености.
Системите се отличават с висока степен на автоматизация на процесите по
предаването, приемането и обработката на информацията. Те притежават редица
характерни особености:
- сложност на структурното построение;
- сложност на алгоритъма за функциониране;
-необходимост от съгласуване и стиковане на разнородните системи,
устройства и елементи както по бързодействие, така и по други параметри;
3
- висока степен на автоматизация на процесите по предаване, приемане,
обработка и изображение на информацията и други процеси;
- многофункционалност;
- голямо количество разнородни обратни връзки;
- необходимост от широка универсализация на отделните елементи и блокове
на системата;
- тясна взаимна връзка на характеристиките на системата с характеристиките
на подсистемите, външни фактори и сложност на тяхната взаимовръзка;
- функциониране на системата при изменящи се характеристики на външната
среда и изменящи се условия на взаимодействие между подсистемите, което
изисква от системата наличие на свойства за самоорганизация (адаптация) и
приспособяемост;
- вероятностен характер на процесите по функциониране на системата.
Радиолокационните системи позволяват да се решат задачи, кои не могат да
се решат с помощта на единичните радиолокационни станции. Това е обосновано
преди всичко от геометричните ограничения размерите на зоната на обзора,
предизвикани от кривината на земята. Обстоятелството, че елементите на
радиолокационната система могат да бъдат разнесени на зададени територии,
позволява да се избегнат принципни трудности, които възникват, ако е необходимо
да се получават данни в голяма по размери зона на въздушното просранство над
зададената зона.
Възможността за адаптация на радиолокационната система при изменение на
обстановката позволява да се достигне висока шумоустойчивост на системата като
цяло.
Най-главното преимущество на радиолокационната система се състой в това,
че тя позволява да се получи информация с много високо качество, което е
невъзможно с радиолокационни станции. Разстоянието на действие, точността при
определяне на координатите и параметрите на движение на целите и разделителната
способност, достигаща радиолокационната система, значително са по-високи,
отколкото тези на РЛС, работещи автономно. В този смисъл радиолокационната
система представлява от само себе си преход в ново много по-високо качество,
което определя нейното важно значение при решаване на сложни задачи свързани с
развитието и усъвършенствуването на управление на въздушното движение.
Широко приложение радиодокационните системи намират при контрола и
регулирането въздушното движение и управлението на полетите. Тук влизат
диспечерски радиолокационни системи на летищата, системи за сляпо кацане,
системи за контрол полетите на авиацията, различни навигационни системи и др.
Характерно свойство на изброените радиолокационни системи е това, че част
от техните средства се намират на самите локационни обекти, т.е. на самолети,
геофизични ракети, изкуствени спътници на земята, крилати ракети и др., което
позволява използуването на методи на активния отговор.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изграждане на радиолокационни системи

Материалът описва много пълно изграждането на радиолокационна система...
Изпратен от:
Lisko
на 2021-12-22
Добавен в:
Лекции
по Радиоелектроника
Статистика:
3 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Изследване на спектрите на периодични сигнали

06 апр 2006
·
264
·
7
·
140
·
29
·
25

Да се изследват и начертаят амплитудно-честотната характеристика и фазово-честотната характеристика на следните периодични сигнали: а) синусоидален б) правоъгълен с κ = 0,5 и κ = 0,25 в) трионообразен г) триъгълен д) с произволна форма
 

Модулирани сигнали - упражнение

06 апр 2006
·
257
·
3
·
198
·
19

Опитна и теоретична постановка, схеми, формули, резултати.
 

Честотен анализ на линейни стационарни системи от първи и втори ред

06 апр 2006
·
113
·
5
·
630
·
23

Целта на упражнението е да се извършат експериментални изследвания на амплитудночестотните характеристики (АЧХ) на линейни стационарни системи(ЛСС) от първи и втори ред и да се направят съответни изводи за свойствата на тези системи.
 

Системи - видове

30 юни 2007
·
116
·
1
·
204

Материална среда свързваща обекта и oператора, през която сепредават сигналите.
 

Системи и сигнали - пищови

30 юни 2007
·
117
·
1
·
763

Понятие за сигнал и система. За да може оператора да направи анализ на обекта, трябва да се подаде информация от обекта...
 

Изграждане на радиолокационни системи

Материал № 1430666, от 22 дек 2021
Свален: 3 пъти
Прегледан: 1 пъти
Предмет: Радиоелектроника, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 4,443
Брой символи: 28,118

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане на радиолокационни системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала