Големина на текста:
Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия 1
Курсова работа по дисциплина:
„Организация и технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия”
На Елина Боянова Миткова
Фак.№172048 /IV-ти курс
ОБОБЩАВАЩА ЗАДАЧА
На 1 март 2016 г. състоянието по сметките в главната книга на търговско
дружество „Пулпудева” ООД – Пловдив, е както следва:
Шифър на
сметките
Наименование на сметките
О с т а т ъ ц и
ДебитКредит
205Машини и оборудване400 000
302Материали 150 000
422Подотчетни лица200
426Вземания по записани дялови вноски500 000
501Каса в левове 300
503Разплащателна сметка в левове 100 000
101Основен капитал, изискващ регистрация 1 000 000
123Печалби и загуби от текущата година 70 000
241
Амортизация на дълготрайни материални
активи
12 000
401Доставчици 10 000
421Персонал 30 000
454
Разчети за данъци върху доходи на физически
лица
4 500
461Разчети с Националния осигурителен институт11 010
463Разчети за здравно осигуряване1 800
499Други кредитори11 190
Всичко:1 150 5001 150 500
Пояснения:
1. Предприятието осъществява промишлена дейност в два основни цеха: № 1 - за
производство на мъжки якета и № 2 - за производство на дамски якета.
2. Остатъкът по сметка 302 Материали се образува от наличните материали по
цени на придобиване както следва:
а) аналитична сметка 3021 Основни материали в склад № 1 с материално-
отговорно лице Иванка Енчева Атанасова:
Наименование на
материала
МяркаКоличество
Единична
цена
Стойност
1.Изкуствена кожакв. м 1 000 40,00 40 000
2.Естествена кожа кв. м 600100,00 60 000
3.Ципове 80 см бр.200 30,006 000
4.Ципове 60 см бр.400 20,008 000
5.Хастар вискозам400 15,006 000
Всичко:***120 000
Център за дистанционно обучение, Стопанска академия „Д. А. Ценов”
2 Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия
б) аналитична сметка 3022 Спомагателни материали (конци, лепило, хартия,
етикети и др.) в склад № 1 с материално-отговорно лице Иванка Енчева Атанасова,
общо за 8 000 лв.;
в) аналитична сметка 3023 Резервни части (ремъци за шевни машини,
совалкови механизми и др.) в склад 2 с материално-отговорно лице Никола
Стефанов Стефанов, общо за 2 000 лв.;
г) аналитична сметка 3024 Горивни материали (бензин и др.) в склад № 3 с
материално-отговорно лице Ганка Иванова Иванова, общо за 20 000 лв.;
д) аналитична сметка 3025 Други материали в склад 4 с материално-
отговорно лице Василка Иванова Василева – няма остатък.
3. Остатъкът по сметка 422 Подотчетни лица изразява неотчетения служебен
аванс на снабдителя Андрей Иванов Илиев в размер на 200 лв.
4. Остатъкът по сметка 401 Доставчици отразява задължението към доставчика
„Петър Караминчев” АД – Русе, за доставени основни материали за 10 000 лв. съгласно
Фактура № 230045 от 24.02.2016 г.
5. Остатъкът по сметка 421 Персонал отразява начисленото, но неизплатено
трудово възнаграждение на персонала за м. февруари, съгласно Ведомост за трудово
възнаграждение № 2, на следния персонал:
01. Пенка Василева Петрова – директор
02. Иван Ангелов Василев – зам. директор
03. Петър Димов Александров – гл. счетоводител
04. Веска Славова Василева – домакин
05. Андрей Иванов Илиев – снабдител
06. Иван Великов Ангелов – нач. цех № 1
07. Емилия Петрова Колева – нач. цех № 2
08. Иванка Енчева Атанасова – нач. склад № 1
09. Никола Стефанов Стефанов – нач. склад № 2
10. Ганка Иванова Иванова – нач. склад № 3
11. Василка Иванова Василева – нач. склад № 4
12. Добринка Василева Илиева – нач. склад № 5
13. Пенка Николова Пенева – касиер
14. Други.
6. Остатъкът по сметка 426 Вземания по записани дялови вноски се отнася за
следните съдружници:
- „УниКредит Булбанк” – Пловдив – 100 000 лв.;
- СД „Чайка” – Пловдив – 400 000 лв.
7. Продукцията се съхранява в склад № 5 с материално-отговорно лице
Добринка Василева Илиева.
8. Остатъците по сметки 454 Разчети за данъци върху доходи на физически
лица, 461 Разчети с Националния осигурителен институт и 463 Разчети за здравно
осигуряване се отнасят за начислените, но невнесени до края на месеца задължения по
повод начисленото трудово възнаграждение на персонала за м. февруари.
През м. март 2016 г. в „Пулпудева” ООД – Пловдив, са извършени следните
стопански операции:
© Доц. д-р Диана Крумова
Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия 3
1.На 1 март. Получен е краткосрочен заем (за един месец) в размер на 100 000
лв. с месечна лихва 1 на сто. Договор № 35. Сумата е постъпила по
разплащателната сметка на дружеството. Платежно нареждане за кредитен
превод.
Д-т с-ка 503100 000
К-т с-ка 151100 000
2. На 2 март. Съдружниците са внесли записаните дялови вноски както следва:
- „УниКредит Булбанк” – Пловдив внася 100 000 лв. Платежно нареждане за
кредитен превод.
- СД „Чайка” – Пловдив – Пловдив внася машини и оборудване за 400 000 лв.
Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 22.
Д-т с-ка 503 100 000
Д-т с-ка 205 300 000
К-т с-ка 426 400 000
Чайка 400 000
Пловдив 100 000
3. На 4 март. Касиерката Пенка Николова Пенева изтегля от разплащателната
сметка 300 лв. за текущи разходи. Нареждане разписка и Приходен касов ордер № 1.
Д-т с-ка501 300
К-т с-ка 503300
4. На 5 март. Предоставени са служебни аванси на главния счетоводител Петър
Димов Александров – 140 лв. за командировка и на домакинката Веска Славова
Василева – 160 лв. за закупуване на канцеларски материали. Разходен касов ордер № 1
и 2. Заповед за командировка № 25.
-Аванс
Д-т с-ка422300
Ан. с-ка П.Димитров (140)
Ан. с-ка В.Василев (160)
К-т с-ка 501300
5. На 10 март. Заместник директорът Иван Ангелов Василев и главният
счетоводител Петър Димов Александров отчитат командировките си до гр. София по
повод участие в курс във връзка с данъчното облагане на търговските дружества
общо за 240 лв. Представени са Авансови отчети №№ 5 и 6. Във всеки от тях са
отразени: пътни – 12 лв., дневни – 3 дни по 20 лв. и квартирни (съгласно представен
документ) – 2 нощувки по 24 лв. Приходен касов ордер № 9 и Разходен касов ордер
№ 10.
-Отчетени командировки:
Д-т с-ка 609 120
Д-т с-ка 501 20
К-т с-ка 422 140
Център за дистанционно обучение, Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия

Обобщаваща задача по организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия...
Изпратен от:
Elina Mitkova
на 2021-05-27
Добавен в:
Казуси
по Счетоводство
Статистика:
4 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Казуси по Счетоводство от София за Студенти в Димитър Ценов от специалност Счетоводство и контрол несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Управление на възнагражденията

03 апр 2008
·
232
·
7
·
961
·
72

Възнаграждение на труда, Метод на сравнение на факторите, проблеми.
 

Стопанска дейност и отчетност, счетоводна отчетност

11 фев 2007
·
1,406
·
11
·
2,586
·
354

Стопанската дейност-това е дейноста на хората по възпроизводството на материални блага.При нас се осъществява от търговските дружества.
 

Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия

30 апр 2007
·
1,596
·
10
·
777
·
323

Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответствие...
 

Учебно ръководство по финансово счетоводство

09 яну 2008
·
1,694
·
102
·
13,308
·
1,067

Учебно ръководство по финансово счетоводство. Финансовото счетоводство в икономиката. Счетоводна политика.
 

Работна заплата

23 яну 2008
·
842
·
9
·
923
·
134

Под доход на наетите лица следва да се разбира РЗ и всички ползи, компенсации и облаги, които наетите лица получават от работодателите си, по време и след изтичането на трудовото или служебното правоотношение...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
41
2
08.10.2019
Оценка на риска
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 3 курс
Теста включва 14 затворени въпроса с верни отговори. Предназначен за студенти 3-ти курс по специалност "Счетоводство и одит" в Икономическа университет - Варна, изучаващи дисциплина "Оценка на риска".
(Труден)
14
3
1
4 мин
11.08.2020
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия

Материал № 1416610, от 27 май 2021
Свален: 4 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 10
Брой думи: 2,055
Брой символи: 10,928

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и технология на счетоводството в не ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
83 19

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
328 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала