Големина на текста:
ИНДЖЕ
"В тия времена ...... кърджалии изгориха села много.."
Из летописа на поп Йовчо
???????Индже е главатар на банда кръвожадни разбойници.?Хора,?събрани?от?кол?и?въже,?грозни,?страшни...?Нож
и?пищови?бяха?затъкнати?в?пояса?на?всеки?един.....Индже върви на белия си кон и едва сега вижда колко
«злочеста» е земята. Полето е пусто, пътищата са буренясали.???Стигат до?селото Урум Еникьой, но вместо
да даде знак да го плячкосат, Индже се замисля и заповядва да се разпрегнат конете, за да нощуват.
Кърджалиите са недоволни, защото в последно време, след раняване и дълго възстановяване, Индже не
приличана себе си – мълчи, нервен е, никой не знае какво мисли. И с връща в мислите си шестнайсет
години назад.
СЛЕДВА РЕТРОСПЕКЦИЯ Нападат някакво село, кърджалиите го плячкосват и го подпалват. Индже
пирува, защото плячката не го интересува...
????????Но?ето?долу?на?улицата,?се?показа?мома.?От?две?страни?към?нея?тичаха?кърджалии,?момата?изпищя,?видя
Индже?и?с?прострени?ръце?се?спусна?към?хана.?Индже?се?изправи,?сви?вежди?и?вдигна?ръка.?Кърджалиите?се
спряха?като?заковани.?Хубава?беше,?тънка,?висока.?Но?хубави?жени?Индже?беше?виждал?много.?Защо?това
момиче,?което?на?косъм?беше?останало?да?загине,?стоеше?пред?него?тъй?спокойно?и?кафявите?й?очи?го?гледаха
радостно?и?занесено??Майка?й,?баща?й,?може?би?избити,?а?в?очите?й?няма?нито?страх,?нито?омраза....
????????Тъй?позна?Индже?Пауна.?Много?жени?бяха?изпитали?променливата?му?страст.?Не?помнеше?нито?лицето,?нито
имената?им.?Но?усмивката?на?тая?жена?и?погледът?заседнаха?дълбоко?в?душата?му.?Тя?стана?негова?жена?по?закон
и?по?обичай.?Яздеше?на?кон,?вървеше?до?него,?следваше?го?навсякъде.?И?по-уверен?беше?Индже?в?себе?си,?и?по-
силна?усещаше?ръката?си.
??????Млад?беше?тогава?Индже,?не?се?боеше?от?смъртта.?Никога?не?делеше?доброто?от?злото,?никога?не?беше?се
запитвал?кое?е?грях?и?кое?не.?Гробища?и?пепелища?оставаха?след?стъпките?му.?Стана?алчен?за?злато?и?лъвския?пай
от?всяка?плячка?вземаше?за?себе?си.?Беше?зъл,?сприхав,?не?даваше?дума?да?се?каже?насреща?му.?Онзи,?който
дръзваше?да?дели?мегдан?с?него,?намираше?смъртта?си?от?куршума?или?от?ятагана?му.?Веднъж?вдигна?ръка?и
против?Сяро?Барутчията.?Човекът,?който?беше?го?спасявал?от?смърт,?който?беше?втори?след?него,?той?го?удари?и
разкървави?лицето?му?с?камшик.?
Един ден Индже чака Пауна да се приготви, обаче е пиян. Когато тя е вече на коня и поема детето, той
побеснява:
-Хайдутин?дете?не?храни!?-?подхвърли?детето??във?въздуха?с?едната?си?ръка,?а?с?другата?го?перна?с?ятагана?си....
Пауна напуска Индже и той става?страшен.?И?по-рано?той?не?знаеше?милост,?но?сега??сърцето?му?се
превърна?на?камък.?Да?биха?се?събрали?костите?на?убитите,?биха?направили?планина,?кръвта?би?потекла?като?река.
Минаха?се?тъй?повече?от?шестнайсет?години.?Не?се?умори?ръката?на?Индже?да?убива.
????Но?една?скорошна?случка?беше?се?врязала?дълбоко?в?паметта?му:?цяло?село?беше?минало?под?огън?и?под?нож.
Трупове?из?улиците,?прясна?димеща?се?кръв.?И?ето?стар?поп?се?повдига?измежду?гъсто?напластените?трупове?на
жени,?мъже?и?деца.
?-?Проклет?да?си!?Проклет?да?си?от?бога?и?всички?свети?отци!?Да?въздишаш?и?да?трепериш?на?земята?като?Каин,?да
наследиш?проказата?на?Геезия?и?бесилото?на?Юда!?Анатема!?Анатема!?
?????Ножът,?втъкнат?в?гърлото?му,?го?доуби?и?го?накара?да?замлъкне?завинаги.?Но?и?досега?Индже?вижда
окървавеното?му?лице,?горят?го?очите?му,?думите?му?го?пронизват?като?ножове.?
???След тая случка Индже е ранен от Сяро Барутчията. Докато му зараства раната, той премисля
досегашния си живот, но мислите му продължават да го измъчват. КРАЙ НА РЕТРОСПЕКЦИЯТА
?????На сутринта Индже заповядва да не нападат селото Урум Еникьой, а кърджалиите са бесни .....Поляната
сред?гората?остана?празна.?Изведнъж?там?изскочи?дребно?човече,?нито?дете,?нито?възрастно.?Беше?гърбаво,
главата?му?хлътнала?в?трупа,?ръцете?му?несъразмерно?дълги?като?на?маймуна.?То намира някаква пушка,
грабва я и побягна.
.....Разбягалите се селяни от Урум Еникьой са се върнали в селото. По едно време се чуват два гърмежа, а
след малко гърбавото момче се появява отнякъде и казва, че е убил някакъв кърджалия и му е взел
пушката. Децата го хващат за гърбицата, а селяните коментират колко е зло това дете и дали е син или
внук на някоя си баба Яна.
?-?Веднъж?каже?син,?веднъж?унук.?А?на?други?разправяла,?че?го?намерила!?-?преди?петнайсет?години,?когато?пак
тъй?бягали?от?тез?кърджалии,?дано?по?кърищата?да?измрат,?кръвниците!?Затуй?го?кръстили?Найден?-?намерено.
??????Гърбавото?стигна?в?къщи.?Баба?Яна?седеше?вън?на?прага.??Изведнъж?то?скочи?развеселено?и?ухилено,?извади
пушката,?замери?в?бабата?и?извика:
-?Сега?ще?те?убия!?Тъй?стой,?не?мърдай!
????Като?наплаши?старата,?Гърбавото?клекна?и?загриза?няколко?сухи?кори.?Баба?Яна?стана,?прозина?се,?но?като
мина?покрай?него,?изведнъж?се?спусна?върху?му,?хвана?го?за?раменете?и?го?раздруса.
?-?Ще?ме?плашиш,?а??Келеш!?Сега?ще?те?удуша!
??????И?тъй?като?Гърбавото?се?кривеше??насреща?й,?отчаяна,?тя?притихна?и?съвсем?ниско?рече:
?-?Хайдутин!?От?баща?си?по-долу?не?ще?паднеш...
.....Повечето кърджалии напускат Индже, защото виждат, че не е предишният свиреп разбойник.?Индже?се
гневеше?на?себе?си,?че?усеща?жалост,?и?все?му?се?струваше,?че?там?някъде,?сред?тая?страшна?гора?от?черни
кръстове?лежи?Пауна?и?до?нея?малкото?сукалче,?разсечено?от?ятагана?му..?...
???....Веднъж?Индже?видя?жени,?които?копаеха.?Но??щом?го?видяха,?пуснаха?мотиките?и?избягаха.?Остава?само?един
старец,?който му казва,?че целият им край е опустошен от Индже и бандата му:
-?Не?те?познавам.?Ама?чуй:?млад?си,?хубав?си.?Юнак?си.?Де?такъв?господар?да?имаме?като?тебе!?Ще?ти?слугуваме,
ще?ти?плащаме?харач.?Но?само?ти?да?си!?Добре?е?да?има?кой?да?се?грижи?за?нас,?да?ни?стриже?и?да?ни?дои,?ама?и?от
вълци?да?ни?пази!
?????Индже?се?засмя?-?първата?му?усмивка?през?тая?пролет?-сграбчи?шепа?жълтици?и?каза?да?оставят?по?една?на
всяка?мотика.
-?Нека?си?ги?вземат?жените?-?каза?той,?-?и?нека?помнят?Индже.?А?ти,?старче,?прощавайи?сполай?ти?за?думите!
..........?????Разнесе?се?пак?славата?на?Индже,?заговориха?за?него?всички.?И?сега?славата?му?беше?много?по-голяма,
отколкото?по-рано.?Защото?Индже?не?не?колеше,?не?убиваше.?(...)??Навред?по?пътищата?увиснаха?по?дърветата
избесени?хайдути,?всяка?сутрин?пред?чадъра?на?Индже?се?търкаляха?глави?на?хайдушки?главатари....Крило?бе
Индже?за?всички?слаби.
????Минават две години, околността е прочистена от всякакви разбойници. За да се увери, Индже праща
красива чобаджийска дъщеря със златен наниз на шията да донесе вода на седем дена път в едната и
седем дена път в обратната посока. Никой?не?посмя?да?я?закачи,?не?падна?косъм?от?главата?й.
???Обикаляйки веднъж околността, Индже чува жетварска песен, в която се пее как от разбойник е станал
народен закрилник.?Нещо?сладко?се?топи?в?гърдите?му,?от?очите?му?се?проронва?сълза?и?пада?върху?бялата?грива
на?коня.?Първата?му?сълза,?която?Индже?беше?пролял?през?живота?си.
......При едно събиране дружината се чуди накъде да тръгне. Индже поглежда накъм Урум Еникьой, селото
на Пауна. «Най-тежкият?ми?грях?е?там.?Трябва?да?ида?и?на?тая?страна....
?....Дружината приближава селото, което днес празнува христянския празник Света Троица. Селяните
решават да ги посрещнат с икона, хляб и сол.?Не?гръмна?пушка,?не?се?чу?уплашен?вик,?както?други?път?хората
не?се?разбягаха.?Индже?се?усмихваше,?лицето?му?светеше,?никога?той?не?е?изглеждал?тъй?хубав?и?юнашки?напет.
До?черквата?бяха?се?спрели?мъж?и?жена.?Тя?не?беше?в?първата?си?младост,?но?беше?хубава,?в?цялата?й?външност
имаше?достойнство?на?царица.?Мъжът?беше?стар?хайдутин,?побелял,?но?здрав?...?Всички?им?казаха,?че?отиват?да
посрещат?Индже.?Мъжът?и?жената?се?спогледаха?и?очите?им?овлажняха.?Мъжът?шепнеше:
-?Ще?му?кажа:?аз?съм?Сяро?Барутчията,?не?ме?ли?познаваш??Ето,?дойдох?сам.?Доведох?и?Пауна.?Когато?ти?колеше
и?убиваше,?аз?гръмнах?в?тебе,?исках?да?те?убия.?Сега?ти?крило?си?за?нас....?
?????Индже влиза в селото.?Внезапно вижда пред себе си малко гърбаво човече с пушка.?
-?Я?слушай!?-?извика?той?на?Гърбавото.?-?Дай?пушката?тука!
?????Гърбавото?се?начумери,?измърмора?нещо?и?избяга.?Тоя?път?Индже?видя?отблизо?очите?му?и?тия?очи?събудиха?у
него?нещо,?което?той?не?можа?да?разбере?какво?е.?Гърбавото?влезе?в?един?двор,?Индже?подир?него.?В?същия?миг
Гърбавото?вдигна?пушката,?прицели?се?и?гръмна.?Подскочи?белият?кон,?Индже?падна.
???????Настава суматоха. Едни се хвърлят да го превързват, други – да хванат Гърбавото.?
??????Тогава?баба?Яна?се?приближи?до.
-?Синко,?ти?ли?си?Индже??Ох,?божичко,?какво?стана...
????????И?като?разбра,?че?има?малко?време?и?трябва?да?бърза,?тя?се?наведе?над?него?и?зашепна:
??????-Туй?дете?е?твоя?син!?Ах,?защо?го?прибрах?тогаз,?по-добре?да?беше?умряло...
?????Като?че?втори?куршум?удари?Индже?и?той?се?дръпна?назад.?Индже?го?погледна?-?грозно,?гърбаво,?ниско,?на
челото?му?падаше?нечиста?сплъстена?коса.?Гледаше?изпод?вежди?като?звяр,?измъкнат?из?дупката?му.?Но?очите?му
се?отделяха?от?цялата?му?грозота,?хубави?кафяви?очи.?Индже?се?вгледа?в?тях?и?позна?очите?на?Пауна.
-?Ей?го?-?викаха?войводите,?-?какво?да?го?правим??Да?го?одерем?жив??Да?го?побием?на?кол?
???????Индже?притвори?очи?като?от?болка?и?не?каза?нищо.??След?малко?погледна?и?каза:
?-?Много?майки?съм?разплакал...?Дойде?и?моя?ред.?Нищо?да?не?правите?на?туй?дете!?Ни?косъм?да?не?падне?от
главата?му.?Аз?искам?тъй.?Дайте?му?туй?-?той?подаде?кесията?си?-?и?пуснете?го?да?си?ходи?със?здраве...
?????На?двора,?сред?струпаните?кърджалии,?се?чу?гласът?на?Сяро?Барутчията:
?-?Умира?ли??Не?може?да?бъде!??Кажете?му,?че?водя?жена?му,?кажете?му,?че?иде?Пауна!
????Както?беше?се?поизправил,?Индже?се?килна?назад?и?падна.?На?двора?изпищя?жена.?Войводите?се?спуснаха,
изправиха?Индже,?викаха?го,?молеха?му?се?да?продума.?Индже?беше?мъртъв.
????????????????

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2021 в 17:17 студентка на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Славянски филологии, специалност - Славянска филология, випуск 2011
08 юни 2021 в 12:28 потребител
04 юни 2021 в 19:55 потребител
 
Подобни материали
 

Йовков - ИНДЖЕ

22 мар 2010
·
149
·
1
·
408
·
437

Авторът използва историята на Стоян/Индже, роден около 1755г. в Сливен. Отначало Стоян е войвода на хайдушка дружина в Стара планина. В края на ХVІІІв., като главатар на кърджалии (разбойници), получава прякора Индже (тънък – от турски)....
 

Йовков

28 фев 2006
·
3,228
·
3
·
845
·
127
·
1

Анализ за цялото творчество на автора.
 

Й.Йовков - Трудът, доброто и любовта - прераждане в красота

15 яну 2008
·
694
·
4
·
1,113
·
270

В творчеството на Йовков нравствената духовна сила на човека винаги е свързана с човечност и красота в конкретно - историческото и непреходното, в националното и общочовешкото...
 

Прекрасното у човека в творчеството на Йордан Йовков

20 фев 2007
·
2,201
·
4
·
331
·
235
·
2

Пълните с човечност и топлота творби на Йовков са своеобразна бяла лястовица в развитието на българската литература от първите десетилетия на век.
 

Грях изкупление и възмездие в разказа “Индже”

01 ное 2009
·
504
·
2
·
432
·
1,124
·
7

Героят на Йовков. Единство от слабости и добродетели. Наказанието на греха....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Н.В. Гогол - "Шинел"
тематичен тест по Литература за Ученици от 10 клас
Тестът е върху произведението на Гогол "Шинел" и е за проверка на знанията на учениците. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
12
4
1
16.10.2019
Творчеството на Алеко Константинов – обобщение
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Вариант 1 на обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
1
13.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература
Този материал все още не преминал през модерация от екипа на Pomagalo.com

Индже Йовков

Материал № 1416282, от 24 май 2021
Свален: 16 пъти
Прегледан: 35 пъти
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 4
Брой думи: 1,513
Брой символи: 7,337

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Индже Йовков"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала