Големина на текста:
ТЕМА №16
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Критерии 1 : Познава същността и класификацията на приходите и разходите 5т.
1. Същност и класификация на приходите и разходите
А. Определение на приход?-?основната цел, която преследва всяко едно стопанско
предприятие (в т.ч. банковото предприятие) е да реализира печалба от осъществяваната
дейност. Печалбата представлява положителната разлика между получените приходи от
дейността и извършените разходи, присъщи за дейността.
Приходът е увеличение на икономическите изгоди през отчетния период, под формата на
входящи потоци, увеличение на активи или намаление на пасиви, което води да увеличение на
собствения капитал.
Б. Определение на разход -?всички предприятия извършват разходи в процеса на
осъществяваната от тях дейност. Разходите възникват още при самото създаване на
предприятието – хонорари на юристи, такси за вписване, банкови такси и др.
Разход е намаляването на икономическите изгоди през отчетния период, под формата на
намаление на активите или увеличение на пасивите, което води до намаляване на собствения
капитал.
Разходите в банките могат да се формират от всички парични финансови, материални и
трудови разходи, които финансовата институция извършва във връзка с дейността си.
В. Класификация на приходите в ТБ - в икономическата литература съществуват
разнообразни класификации на приходите, но за нуждите на финансовото счетоводство в
банките могат да се класифицират в три основни групи:
Финансовите?приходи – В ТБ са под форма на лихви по кредитни операции, доходи от
операции с чуждестранна валута, доходи от операции с финансови услуги, доходи под форма
на такси и комисионни и други. Те заемат най-висок относителен дял в банковите приходи.
Приходи?от?продажби – се реализират от продажби на финансови и нефинансови услуги,
като водене на клиентски сметки, информационно банково обслужване, банков маркетинг,
консултации и други.
Приходи?за?бъдеще?периоди – към тях се отнасят приходите, които не са свързани
непосредствено с текущия финансов резултат.
Г. Класификация на разходите в ТБ?-?съществуват различни класификации на разходите,
сред тях приложими за предприятията от банковия сектор са следните:
Според?икономическата?им?същност - разходи за материали, за трудови възнаграждения, за
осигуровки, за амортизации на ДА и др.
Според?състава?на?разходите:
- Едноелементни – с еднороден характер (напр. разходи за заплати, осигуровки и др.)
- Комплексни – обхващат няколко разнородни разходи (напр. административните разходи)
Според?връзката?им?с?обема?на?стопанската?дейност
- Постоянни – не се променят при промяна в мащабите на дейността
- Променливи – променят се при промяна в обема на дейността
?За?нуждите?на?счетоводното?отчитане?на?разходите?,?те?се?разделят?на:
- Финансови разходи - те са свързани с разходите по дебитните операции, отрицателна разлика
при продажба над ДФА И КФА (дългосрочни и краткосрочни финансови активи), отрицателна
разлика при операции с валута и други разходи за отчитане на комисионни и такси към други
финансови институции.
- Разходи по икономически елементи - известни още като административно-стопански разходи
в банките, са свързани с отчитане на стопанската дейност в ТБ в това число разходи за
материали, задължения към доставчици и външни лица извършващи услуги на ТБ, заплатите и
осигуровките на персонала, амортизацията на ДМА и ДНА и на всички други разходи по
икономически елементи.
- Разходи за бъдеще периоди - извършените разходи през отчетния период, които не са
свързани непосредствено с финансовия резултат от текущата година
- Извънредни разходи - тези разходи са възникнали случайно или са породени от събития извън
обичайната дейност.
Критерии 2 : Познава терминологията – приход, разход, доход и разкрива общото и
различното между тях 10 т.
Определение на термините – приход, разход, доход и разкриване на общото и
различното между тях
Определение на термина Доход - увеличение на икономическите ползи през счетоводния
период под формата на входящ поток или увеличение на активите, или намаление на пасивите,
което води до увеличение на собствения капитал, различно от увеличенията, свързани с
вноските на акционерите. Доход са както приходите, така и печалбите.
Общото между термините приход, разход и доход - при отчитане на приходите и на разходите
се спазват основните принципи, заложени в Закона за счетоводството.
Различното между термините приход, разход и доход - разликата между приход и разход се
заключава в това, че приходът води до увеличаване на икономическите изгоди на
предприятието, разходът – до намаляване.
При изготвяне на годишните финансови отчети търговските банки изготвят Отчет за доходите
– в който се посочват подробно счетоводните разходи и приходи, счетоводния финансов
резултат за отчетния период и разходите за данъци.
Приходи са всички парични постъпления, включително и онези, които покриват направените
разходи. За разлика от тях доходите са ново придобитите от индивидите, от фирмите, общи
парични средства, каквито са заплатите, печалбите, националните доходи. Общият (съвкупния)
приход се образува от постъпленията - количеството на реализираната продукция и от нейната
продажна цена.
Най-надеждния документ за общия приход на фирмата за една година е представената данъчна
декларация, придружена с отчет за приходите и разходите.
1) От гледна точка на счетоводното и данъчното отчитане, общия приход на фирмата включва
две основни категории – производствени разходи и брутна печалба (нетни разходи).
Производствените разходи се формират от всички плащания на външни лица и институции, а
нетния доход от всичко, което остава на разпореждане на фирмата. При равни други условия
минимизираните производствени разходи увеличават нетния доход на фирмата.
2) Производствените разходи съдържат в себе си и разходите за работни заплати, които
формират доходите на заетите във фирмата работници и служители. Следователно и интересите
на фирмата за максимизиране на нетните доходи влиза в конфликт с интересите на работещите
в нея за увеличаване на техните възнаграждения (те са част от производствените разходи).
3) Доходите във фирмата условно могат да се разделят на две части: доходи от труда и доходи
от собствеността (печалба, лихви, дивиденти, ренти). От гледна точка на производителя
доходите от собствеността се явяват разходи за капитала.
Критерии 3: Познава основните направления в анализа на приходите и разходите 15т.
Основни моменти в анализа на приходите и разходите - анализът на приходи и разходи
позволява да се определи финансовото състояние на ТБ, като израз на нейното функциониране
за текущи и бъдещи периоди. След анализирането и съпоставянето на приходите и разходите и
приспадането на данъците се получава финансовият резултат на предприятието.
Те?предоставят?възможност?да?се?идентифицират:
-?насоките на съкращаване на разходите и увеличаване на приходите,
- центровете на печалба и огнищата на финансова дестабилизация,
- източниците на средства и направленията на тяхното използване.
Направления в анализа на приходите на търговската банка - източник на приходите на
банките са всички активи: заемни операции, ценни книжа, извършвани услуги по обслужване
на депозитите, акцептиране на менителници, инкасиране на чекове, полици, доверителни,
лизингови операции, посреднически операции с ценни книжа и др.
Приходите?на?банките?се?обособяват?в?две?основни?групи?в?зависимост?от?спецификата?
на?тяхната?дейност:
- лихвени приходи - към групата на лихвените приходи спадат всички приходи от лихви,
получени по парични салда в централни банки, по направени депозити с договорен падеж или
по депозити, договорени за ползване след предизвестие в кредитни институции, по
предоставени кредити и аванси на централни правителства, кредитни институции, предприятия
и физически лица, приходи от лихви от дългови ценни книжа в търговския и инвестиционния
портфейли, както и приходи от лихви по други активи.
- нелихвени приходи - нелихвени приходи са всички останали приходи, реализирани от
дивиденти, такси, комисиони, сделки с ценни книжа, търговия с дериватни финансови
инструменти, валутна търговия и т.н.
Това групиране има важно значение при осъществяване анализа на величината, структурата и
динамиката на приходите на кредитните институции.
При?анализа?на?структурата?на?лихвените?приходи?се?установява?относителният?дял?на
всеки?вид?приход?от?лихви?в?общата?им?величина. Така се определя в каква област е
специализирана банката – кредитно обслужване на корпоративни клиенти, на физически лица и
т.н. Структурният анализ бива два вида – хоризонтален и вертикален:
1. Хоризонталният структурен анализ на приходите има следната последователност: 1.
Определя се разликата между приходите през изследвания и базисния период, която показва
посоката и абсолютния размер на изменението; 2. Изчислява се процентът на изменение на
приходите по видове за текущия спрямо предходния период, като абсолютния му размер се
раздели на стойността на прихода в базисния период.
2. Вертикалният структурен анализ на приходите се извършва чрез определяне на процентното
отношение на всяка група от тях спрямо общата им величина, която се приема за 100%.
Посредством този анализ се установяват причините за изменението на общите приходи през
текущия спрямо предходния период.
Направления в анализа на разходите текущите разходи на банките включват разходи за
заплащане на лихви по депозитите, за работна заплата на ръководителите и служителите, за
поддържане на банковите дълготрайни материални активи (сгради, оборудване и др.), за
формиране на резерви за покриване на трудносъбираеми и несъбираеми заеми, за застраховане
на депозити и за други застрахователни вноски, за реклама, транспортни, съдебни и други
разходи.
Критерий 4 . Анализира влиянието на факторите, допринасящи за изменението на
приходите, разходите и банковата рентабилност. 20т.
Анализ на факторите, допринасящи за изменението на приходите, разходите и банковата
рентабилност
А. Фактори влияещи върху изменението на приходите - Както вече споменахме, най-голям
дял в сумата на приходите на банките заемат лихвените. От тях най-значителни са приходите от
лихви по предоставени кредити. Размерът на всички получени приходи от лихви по кредити
може да се представи като сума от произведенията на следните три фактора:
- величина на кредитния портфейл;
- структура на кредитния портфейл;
- ниво на лихвените проценти за отделните видове кредити.
Всеки от изброените фактори влияе отделно върху размера на лихвените приходи. За да се
изследва влиянието на всеки от факторите, се елиминира влиянието на останалите два. При
така проведения анализ е възможно да се установи, че отделните фактори имат различно по
сила и посока влияние върху прихода от лихви. Така например, увеличението на фактора
величина на кредитния портфейл води до увеличаване на прихода от лихви. Аналогично
действа и увеличението на лихвените проценти по предоставените кредити
Б. Фактори влияещи върху изменението на разходите
Разходи?по?заплащането?на?лихви?по?депозитите - Най-голям дял заемат разходите по
заплащането на лихви по депозитите. Техният дял расте с нарастването на лихвените проценти
и с увеличаването на тези депозити в общия размер на депозитите.
Разходи?за?заплати - значителен е делът и на разходите за работна заплата на банковите
ръководители и служители. Възнагражденията им след започване на банковата реформа (2000
г.) нараснаха значително, което съществено промени структурата на банковите текущи разходи.
Разходи?за?формиране?на?законовите?провизии?на?банките - нарастват в годините след 2008
г. разходите във връзка с формирането на законовите провизии на банките. Доколкото делът на
трудносъбираемите кредити е не само голям, но и расте, тези разходи се увеличават.
Намаляването им изисква не само подобряване на работата по предоставянето на кредити от
банките, но и правилното класифициране на кредитите на редовни, съмнителни, т. е. трудно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

тема за матура

тема за матура за 12 клас по банково дело. За хора учещи в икономиката
Изпратен от:
bobioto
на 2021-04-23
Добавен в:
Теми
по Банково дело
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Банково дело от Благоевград за Ученици в ПГИ "Иван Илиев" от несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

17 авг 2010
·
63
·
24
·
299
·
75

Основен мотив (цел) на бизнес фирмите в пазарни условия е реализирането на печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите.Банките като бизнес фирми също преследват тази цел....
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
357
·
18
·
3,674

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
223
·
10
·
796
·
151

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Банково дело

05 окт 2009
·
65
·
13
·
2,254

Причините за възникване на парите който измерват натуралната форма на размяна са следните...
 

Потребителски кредити

19 апр 2011
·
81
·
12
·
465

Същност на потребителските кредити и сравнение на условията по потребителски кредити в няколко банки...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело
Този материал все още не преминал през модерация от екипа на Pomagalo.com

тема за матура

Материал № 1413623, от 23 апр 2021
Свален: 0 пъти
Прегледан: 3 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 2,209
Брой символи: 14,419

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "тема за матура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала