Големина на текста:
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНО ПОРТФОЛИО В ДИСНИ
IMAGINEERING
Резюме: Внедряването на подход за управление на проектно портфолио с цел
изпълнение на бизнес стратегията на голяма компания е трудна задача. Чрез
Imagineering (бизнес отдел и програма за управление на проекти), Уолт Дисни Компани
е направила това внедряване по успешен начин. Използвайки теоретично проучване,
това изследване анализира "Imagineering" като отправна точка в стратегическото
управление на глобални проекти чрез бизнес портфолиото на Дисни. Като основни
резултати се отбелязва, че Imagineers, които работят в проектни екипи, прилагат
инструменти и техники със стратегическо виждане, фокусирано върху диверсификация,
генериране на стойност и смесване на въображението с технически възможности.
Въпреки, че те трябва да се справят с "традиционните" проблеми, свързани с
управлението на проекти, те също са изправени пред други предизвикателства и много
строги ограничения. Въпреки това проектният екип на WDI има опит в надминаване на
очакванията и изпълнение на проектите в срок и в рамките на бюджета.
1.ВЪВЕДЕНИЕ
Успехът на една компания зависи най-вече от способността й да се адаптира. Все
по-често решение на тази проблемна ситуация мениджмънтът намира в
осъществяването на подхода „управление чрез проекти“. Разбирането на ролята на
проектите за постигане на стратегическите цели на организацията се увеличава
значително през последните години. Въпреки това, все още загубата на ресурси чрез
неадекватен подбор на проекти е огромна. Този фактор ограничава потенциала за
растеж на организацията и подкопава неговата конкурентна позиция. За избягване на
това предизвикателство, може да се използват техники, предложени в управлението на
проектно портфолио. Въпреки че понякога се признава като друга методология за
управление на проекти, в действителност това е нещо съвсем различно. Управлението
на проектен портфейл надхвърля управлението на проекти, надгражда го и го
усъвършенства. Целта е управлението на проектно портфолио да се свърже с визията на
организацията и със стратегическите й цели в процеса на подбор на проекти, тяхното
изпълнение и ползата от техните предимства. Ключът към нов начин на управление на
жизнения цикъл на проект е да се изберат правилните проекти в точното време.
Под проектно портфолио/проектен портфейл се има предвид цялата съвкупност от
проекти, които организацията управлява към даден момент. Проектите, част от едно
проектно портфолио, са групирани с цел ефективно управление и търсене на
мултиплициран ефект от съвкупното им управление. Именно това различава
проектното портфолио от управлението на няколко проекта
1.Същност на управлението на проектно портфолио
Проектите оказват дълбоко въздействие върху развитието на съвременната
организация. Наблюдава се тенденция на значително увеличение през последните
години на стремежа за разбирането на ролята и значението на проектите за постигане
на стратегическите цели на организацията.
Rodney Turner (2007) дефинира проекта като комплекс от усилия, чрез които
човешките, материалните и финансовите ресурси са организирани по нов начин, с цел
осъществяване на уникален набор от определен вид дейности, при наличие на
ограничения на разходите и времето, така че да се постигне промяна, дефинируема в
количествена и качествена форма. От това определение специалистите обособяват шест
основни характеристики на проекта като индивидуална и целенасочена дейност:
1) Проектът е уникален по характер.
2) Проектът се осъществява с помощта на иновативни процеси – не се
използва напълно идентичен подход.
3) Проектът има временен характер – той има определени начало и край.
4) Проектът има собствена конкретна цел.
5) Проектът се реализира в рамките на определени разходи (бюджет на
проекта).
6) Резултатът от проекта е с ясно дефинирани показатели и критерии за
успех.
При непрекъснатия растеж на използването на проекти в бизнес сферата се
наблюдава и използването на определен набор от проекти в една организация; на
хоризонта се появява и проектното портфолио като събирателно за проектите на една
организация към даден момент.
Управлението на проектно портфолио надхвърля необходимите ресурси и
усилия за управление на отделни проекти. То се свързва с визията на организацията и
със стратегическите цели, с процеса на подбор на проекти, тяхното изпълнение и
необходимите ресурси. Ключът към управлението на портфолио от проекти е пряко
обвързан със способността на организацията да избере правилните проекти в точното
време.
Управлението на портфейл от проекти се превръща в приоритет за много
организации, което от своя страна, позволява значително да се подобри практиката на
управление на проекти през последните години. За да бъде успешна една компания,
трябва правилно да управлява своите проекти. На първо място, целта на управлението
на проектно портфолио е да избира и управлява правилните проекти. Съвременното
предизвикателство пред организациите е да управляват потенциално разнообразна гама
от проекти, като същевременно се гарантира, че са избрани подходящите проекти.
Управлението на проектното портфолио според Wysocki и McGary (2003) включва
следните пет основни задачи:
1) формулиране на стратегия за инвестиции на проектното портфолио;
2) уточняване на видовете проекти, отговарящи на условията за целите на
проектното портфолио;
3) оценка и приоритизиране на проекти, които са кандидати за проектното
портфолио;
4) изграждане на балансирано проектно портфолио, което да отговаря на
инвестиционните цели;
5) мониторинг на изпълнението на проектното портфолио и адаптиране на
състава му, за да се постигне желаният резултат.
С други думи може да се направи изводът, че управлението на проектно портфолио
следва да се определи като комплекс от управленски дейности, които се отнасят до:
1) първоначално преглеждане, избор и приоритизиране на проектни
предложения,
2) едновременната промяна на приоритетите на проектите в проектното
портфолио,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2021 в 14:55 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Маркетинг, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Microsoft Project - инструмент за управление на проекти


Презентация на специализиран софтуер за управление на проекти...
 
Онлайн тестове по Управление на бизнес процеси
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 3 курс
Тест по бизнес планиране, стратегии, икономически планове и тактики. Всички въпроси, с изключение на един, имат само един верен отговор.
(Труден)
16
233
1
04.04.2013
Тест по управленски процес и екипна дейност
изпитен тест по Управление на бизнес процеси за Студенти от 5 курс
Тест по управленски процес и екипна дейност за магистри. Има въпроси, които позволяват да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
15
1
5 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на бизнес процеси

Управление на проектно портфолио в Дисни Imagineering

Материал № 1405741, от 28 фев 2021
Свален: 0 пъти
Прегледан: 4 пъти
Предмет: Управление на бизнес процеси
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 3,958
Брой символи: 22,767
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала