Големина на текста:
TEMA 37
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН
Обособяването на Северния централен регион е резултат от продължителното
въздействие на няколко фактора: благоприятно географско положение; разнообразни
природни условия и ресурси; тесни производствени, трудови, културни и търговски
връзки между селищата в територията му, за което допринася и дългогодишното им
развитие в рамките на бившите окръзи /сегашни области/; взаимното допълване в
природно, стопанско и демографско отношение на административните области на
територията му /Плевенска, В.Търновска, Ловешка и Габровска/.
І.Географско положение, граници и териториален обхват.
Регионът обхваща централната част на Северна България. Територията му граничи с
река Дунав и обхваща предимно равнинни и хълмисти земи. Това способства за
развитието на транспортната инфраструктура и определя до голяма степен
положителната оценка на географското му положение. През територията му
преминават важни за България сухоземни транспортни магистрали, като: ж.п. линиите
София - Горна Оряховица - Варна, Русе - Горна Оряховица -Стара Загора – Кърджали -
Подкова; трасето на автомагистрала “Хемус” и др. Това е доказателство за
благоприятно географско положение на Северния централен регион спрямо основните
градски и индустриални центрове в България, както и по отношение на връзките й с
други страни в Европа.
С разпадането на СИВ и Варшавския договор, през последните 10 години значително се
променя и политико-географското положение на региона. Това е видно от периода на
икономическите санкции срещу СРЮгославия. През посочения период и през периода
март-април 1999г. се наблюдава ново нарастване на товаропотоците и пътникопотоците
през територията на региона, насочени към страните от Централна и Западна Европа и
обратно. Това се дължи основно на близостта му до моста на река Дунав в Русе.
Северната граница на региона /река Дунав/ предоставя редица възможности за преки
контакти със страните от Централна и Западна Европа. Както преди 1989г., така и през
последните 10 години тези възможности не се реализират, поради влиянието на
политически фактори. По тази причина не са развити големи пристанища на река Дунав
в рамките на региона, с изключение на Свищовското пристанище, разширено за
нуждите на “Свилоза”.
Западната граница на региона е до голяма степен условна, с изключение на частта й
край град Искър /Пелово/, където тя преминава по река Искър. Условността се
определя от гравитирането на някои селища от Врачанска област към Плевенска и
обратно.
На юг регионът граничи с всички региони от Южна България. Границата е ясно
очертана, като преминава в по-голямата си част по билото на Стара планина. Това
затруднява транспортните връзки с Горнотракийската низина. За осъществяването им
се използват основно проходите Витиня, Шипченски и Хаинбоаз /”Проход на
Републиката”/. Останалите проходи /Арабаконак, Русалийски, Троянски, Вратник,
Твърдишки/ се използват непълноценно, поради трудностите за почистването им от
снега през зимата.
Източната граница на региона също е условна, тъй като влиянието на В.Търново и
Свищов се простира върху редица селища от Североизточния придунавски регион.
В така очертаните граници територията на Северния централен регион има площ
15239,9км2 или тя обхваща 13,7% от територията на България. По този показател
Северният централен регион отстъпва единствено на Югозападния.
В административно отношение регионът обхваща 4 области - В.Търновска, Плевенска,
Ловешка и Габровска. В сегашните си граници те съществуват от 1959г., което
повлиява силно върху междуселищните връзки в тях. Същевременно 4-те
административни области се допълват взаимно в природно, демографско и стопанско
отношение, което определя и компактността на територията на региона.
ІІ.Природни условия и ресурси.
Природните условия и ресурси в територията на Северния централен регион до голяма
степен предопределят неговото демографско, стопанско и селищно развитие.
Влиянието на природните компоненти е комплексно, но всеки от тях оказва влияние с
различна сила в различни части от региона.
1.Релефът на територията е разнообразен, тъй като от север на юг могат да се
разграничат следните негови разновидности:
а/.Низинен релеф. Подобен е релефът на Чернополската и Свищовско-Беленската
крайдунавски низини. Средната им надморска височина е 50-60м.
б /.Равнинен е релефът на по-голямата част от територията на региона - на юг до град
Павликени и поредицата височини /Ловчански, Микренски, Търновски, Севлиевски/,
спадащи към Предбалкана. Средната надморска височина в тази част от региона е 100 -
150м, но край Плевен тя достига 300м.
в /.Нископланински и хълмист е релефът на Предбалкана, представен от
горепосочените височини и ридовете Стражата и Антоновски. Средната надморска
височина е между 400 и 500м, а изброените релефни форми имат западно-източно
простиране. Това определя до голяма степен направленията на основните транспортни
магистрали в региона.
г /.Планински характер има релефът в най-южните части от региона, които са заети от
следните дялове на Стара планина: Златишки, Тетевенски, Троянски, Калоферски и
Елено-Твърдишки. Поради голямата надморска височина /2376м на връх Ботев от
Калоферския дял и 2198м на връх Вежен от Тетевенския дял/, транспортните връзки с
Южна България са силно затруднени през зимата. Тези връзки се осъществяват основно
през проходите Шипка и Витиня.
Имайки предвид горепосочените особености на релефа в региона може да се каже, че
като цяло той е благоприятен за развитието на селското стопанство, транспорта,
туризма и селищната мрежа.
2.Полезни изкопаеми.
В качествено и количествено отношение полезните изкопаеми са ограничени и със
слабо влияние върху развитието на добивни и обработващи промишлени отрасли.
Северният централен регион не разполага с промишлени запаси от горива и метални
руди. Някои находища на горивни полезни изкопаеми /нефт и газ/ са пред изчерпване и
добивът им е силно ограничен. Все още нефт се добива край Луковит и Долни Дъбник,
като регионът дава 99,1% от продукцията на нефтодобивната и газодобивна
промишленост в страната.
Без стопанско значение е находището на желязна руда край с.Нешковци /Троянско/,
тъй като запасите му са ограничени, а съдържанието на желязо е ниско.
Със значително по-голямо значение за стопанското развитие на региона са запасите му
от нерудни полезни изкопаеми.
Находищата на обикновени и отнеупорни глини край селата Буковлък, Опанец, Бутово,
Овча могила и край градовете Полски Тръмбеш, Горна Оряховица и Севлиево са
основа за производството на тухли, керемиди, цигли, капаци и други строителни
материали.
Край Полски Тръмбеш се експлоатират находища на мергели и шисти, които се
използват като суровина в производството на огнеупорни тухли.
Находищата на пясъчници в Еленския и Габровски Балкан се експлоатират за
производството на тротоарни плочи и други строителни материали.
Базалтът, добиван край градовете Плачковци, Свищов и Сухиндол се използва за
производството на базалтови облицовъчни плочи.
Край селата Бяла вода /Плевенско/ и Самоводене /В.Търновско/ се добиват креда и
варовик, които са суровини за производството на цимент и вар /негасена и гасена/.
3.Климатични условия и ресурси.
Територията на Северния централен регион попада в умерено-континенталната
климатична област, което определя до голяма степен особеностите на климата.
Значителното вертикално разчленение обаче определя разнообразието както в
останалите природни компоненти, така и в климатичните условия и ресурси.
Крайдунавските низини, Дунавската равнина и Предбалканът се характеризират със
засилен континентален характер на климата. Това се дължи на отвореността им на
североизток, което позволява честите нахлувания на студени въздушни маси през
зимата. Средногодишната температура в тези части от региона е между 11,5оС
/Плевенско и Ловешко/ и 12оС /В.Търновско/. Количеството на валежите е между 500 и
600мм/м2, а на места в Предбалкана то достига и 700мм/м2.
С нарастването на надморската височина в южните части от региона се засилва
планинският характер на климата. Това се проявява в нарастването на валежните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2020 в 09:43 потребител на 36 години
27 май 2020 в 21:36 родител
20 апр 2020 в 12:13 родител на 48 години
07 апр 2020 в 00:40 в момента не учи на 41 години
05 апр 2020 в 16:31 ученичка на 24 години от Варна - ОУ "Иван Вазов"
05 апр 2020 в 16:29 в момента не учи на 49 години
31 мар 2020 в 18:38 учител на 52 години от Самоков
22 мар 2020 в 21:45 учител
18 мар 2020 в 10:43 ученичка на 29 години от Кърджали - СОУ "Петко Рачов Славейков", випуск 2015
27 яну 2020 в 18:29 ученик на 19 години от Тетевен - ПГГСД "Сава Младенов", випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Географско съобщение
добавена от aleksandra5050 06.04.2020
0
9
Опишетш българия през своите очи
добавена от valensiq.mitkova 12.11.2016
0
9
Географски региони в България
добавена от amoris_99 02.11.2016
0
14
Още за географската карта Урок 2
добавена от cankoff 08.10.2014
1
8
Пристанища по река Дунав не само в България
добавена от anichkasmile 25.11.2013
2
13
Подобни материали
 

Северен Централен район

12 май 2010
·
55
·
3
·
551
·
115

Географско положение, граници и големина. Природна среда. Население и селищна мрежа. Стопанство и социална среда. Териториални особености. Селища. Екологична ситуация...
 

Северозападен регион

25 дек 2011
·
630
·
19
·
545
·
899

Северозападен регион е най-близката територия на България до Централна и Западна Европа. Регионът е разположен между р. Дунав на север, билото на Стара планина на запад и на юг долината на р. Искър на изток...
 

Югоизточен регион

19 яну 2009
·
182
·
2
·
566
·
211

Югоизточен регион : географско положение, граници,големина, природни условия и ресурси ...
 

Примерен тест по география

10 мар 2009
·
224
·
7
·
417
·
1

Верните отговори са изписани с по-плътен шрифт. На “отворените” въпроси са дадени примерни отговори като свободен текст. Структурата на теста е примерна и може да търпи промени...
 

Тест по География за учениците след 7 клас

29 мар 2009
·
119
·
5
·
599
·
1

Този тест е в помощ на кандидатстващите след 7клас ученици....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Тест по География - входно ниво за 6-ти клас
входен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът ще покаже резултатите и натрупаните знания по география през 5-ти клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
8
188
1
07.08.2019
Пробна матура по география
матура тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците от 12-ти клас преди държавния зрелостен изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
38
18
1
5 мин
20.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Северен централен регион на България

Материал № 1399, от 21 мар 2006
Свален: 1,775 пъти
Прегледан: 490 пъти
Предмет: География
Тип: Урок
Брой страници: 25
Брой думи: 6,369
Брой символи: 55,944

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Северен централен регион на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
18

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
221 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения