Големина на текста:
ТЕМА 1 ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИСТОРИЯТА
НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Историята на социалната работа в системата на духовните и социалните
науки заема заслужено място. В българската историография тя е нова научна
област и има за цел да запознае студентите и всички, които проявяват интерес
към тази проблематика, с възникването и развитието на грижите, помощта и
закрилата на бедни, както и със създаването и функционирането на съответните
социални заведения и институции. Важна част от историческия преглед заема и
нормативната уредба, т. н. социално законодателство в отделните държави, чрез
което се проследяват начините и средствата за регламентиране, контролиране и
администриране на различните видове социални грижи и услуги.
Историческата конкретност изисква да се изясни понятието „социална
работа“.
Първо, социалната работа възниква като преднамерена и организирана
дейност в края на XIX и началото на XX век, когато започва да се използва това
обозначение. Преди това въвеждането на този термин е условно.
Второ, днес се налага едно по-широко разбиране за социалната работа, което
надхвърля рамките на свеждането и до конкретна професионално ориентирана
дейност.
В англоезичната литература със „social work“ се обобщават всички групови
и индивидуални усилия както на държавно-политическо (обществено), така и на
религиозно-благотворително (частно) ниво.
В немската езична литература в последните години се забелязва вместо
„социална педагогика“ да се пише и говори за социална работа или двата
термина да се използват паралелно.
Най-рано исторически, и като понятие, и като дейност, се налага
милостинята и свързаните с нея форми на проявление и регламентиране. През
цялото средновековие даването и приемането на милостиня има етично-
нормативен характер, което е обусловено от християнската религия. През този
период също се използва думата „caritas“, която в превод от латински език
означава любов, голямо уважение. По-късно тя става синоним на грижите за
бедни, осъществени от християнската църква, в смисъл милосърдие. Понятието
се използва и като прилагателно – „каритативни дейности“, т. е. оказване на
помощ на ближния, ръководейки се от голямата си любов и уважение към него.
През късното средновековие се легитимира и понятието „бедност“ и свързаните
с него инициативи за подпомагане и регламентиране на просията, която се явява
следствие от бедността. Определят се и различните категории бедни, спрямо
които се осъществяват различни грижи.
През XVI, XVII и XVIII век проблемът с регулиране на бедността и най-вече
с намиране на работа на бедните и с оказване на помощ на нуждаещите се става
основен и се отразява върху всички законодателни инициативи от този период,
като възниква т. нар. законодателство за бедните – Poor Low на английски език.
Постепенно се извежда и ролята на държавата, като водеща по отношение на
осъществяване на грижи за всички групи и категории нуждаещи се.
През XIX век настъпват коренни промени в обществено-политическия и
икономически живот, което дава отражение и върху начина за решаване на
проблемите, свързани със защитата и закрилата на бедните. Към тази категория
хора се причисляват и фабричните наемни работници, които формират мощно
движение, насочено към промяна на съществуващите условия на труд и на
живот. В средата на века се появява и т. нар. социален въпрос, за решаването на
който се ангажират държавата, църквата и различните професионални
сдружения и съюзи. За първи път се използва терминът „социален“, като се
съчетава с грижи, в смисъл социални грижи (social care), с подпомагане –
социално подпомагане (social relief), с осигуряване (social assistance), както и със
социална политика (social policy).
През 20-те години на XX век се заражда социално движение, чрез което в
публичното пространство се налага използването на термина (welfare)
благоденствие, реализирането на което трябва да се осъществява от държавата.
Така се създава „държава на благоденствието“, която трябва да бъде лоялна към
своите граждани и да гарантира социална защита на всички. През този период се
изгражда и системата на социалното общественото осигуряване, чрез която се
осъществява справедливост и солидарност.
До 90-те години на XX век, социалната работа се реализира основно в
нейния медицински контекст, като грижа за инвалидите, за психично болните и
другите социални групи, основно чрез благотворителни дружества и фондации.
В годините на прехода към пазарна икономика като следствие от
икономическите промени се наблюдават редица социални проблеми, на отделни
групи лица към непрекъстнато променящите се изисквания на живота в
обществото. Това извежда на преден план необходимостта от развитието на
социалната работа като професия разработването на научна теория и
практическа концепция за помощ и взаимопомощ.
Социална работа се отнася до подобряване на живота на всеки член на
обществото като оказваната помощ търпи промяна, съобразно географските,
социално икономически, народопсихологически и политически условия на
живот, като се влияе и от индивидуалното развитие на хората и техните
общности. През различните етапи от историческото развитие социалното
подмагане намира своето начало в помощ за спасяването на рода, преминава в
оказване на жизнена помощ за ближния, намира разнообразни форми на
благотворителност и подкрепа и накрая достига до институционализирането и
превръщането на дейността по подобряване живота на хората в елемент от
функционирането на държавата .
Главната цел на социалната работа е осигуряванато на качествен
стандарт на живот на всички членовете на обществото, чрез реализиране на
ефективни политики и стратегии, гарантиращи равновесие между
индивидуалната жизнена дейност и условията на средата и защита от жизненно
неблагополучие. Означава подпомагане на индивидите, общностите и групите в
процеса на тяхната интеграция и социална адаптация, както и разрешаването на
техните социални и личностни проблеми.
Категорията „социална работа“ в специализираната литература се
разглежда от позицията на системния подход, като система от вида “социален
работник – клиент“. Основава се на необходимостта от предоставяне на помощ.
По своята същност тя е човешка, обществена, професионална и най-вече
социална дейност и е свързана със стремеж към постигане на определено
социално благополучие. Включва в себе си както практиката така и нейното
управление.
Социалната работа (сложно организирана система) е дейност на
конкретна организационна структура. В нея всеки елемент изпълнява
определена функция и се намира в неразривна връзка и зависимост с
останалите елементи.
Основните елементи на социалната работа са: субект на социална
работа, съдържание на социална работа, цел на социална работа,
управление на социална работа, функция на социална работа, обект на
социална работа, предмет на социалната работа, принципи на социална
работа, форми на социалната работа.
Субекти на социалната работа са:
- социалните организации, извършващи и управляващи тази специализирана
дейност, като тяхната работа се подчинява и управлява от държавата и нейните
органи, осъществяващи общата социална политика;
- правителствените и неправителствени организации, фондации и
благотворителни дружества, които извършват социална работа;
- основен субект на социалната работа на решаващото микро ниво е
социалният работник, извършващ конкретната социална дейност.
Съдържанието на социалната работа е тясно свързано и до голяма степен
определено от:
- функциите на социална работа информационна, диагностична,
прогностична, организационна, психологическа, управленска и оказване на
практическа помощ;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на социална работа - обект, предмет, цел и задачи

Историята на социалната работа в системата на духовните и социалните науки заема заслужено място. В българската историография тя е нова научна област и има за цел да запознае студентите и всички, които проявяват интерес към тази проблематика...
Изпратен от:
Lora Rashkova
на 2020-12-29
Добавен в:
Доклади
по Социална политика
Статистика:
2 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Доклади по Социална политика от Шумен за Студенти в Шуменски университет от специалност Педагогика несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
764
·
18
·
5,674
·
488
·
1
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
809
·
1
·
289
·
326
·
2

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
2,024
·
10
·
1,236
·
507
·
2

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Термини в социалните дейности

06 окт 2008
·
144
·
2
·
618
·
144

Дефиниране на основния понятиен апарат на социалните дейности:социален, социална дейност, социално осигуряване, здравно осигуряване, социални грижи – социално подпомагане и социално обслужване.Първа и втора защитни мрежи.Социално, социален, социална група
 

Предмет и метод на социалната политика

06 мар 2008
·
519
·
3
·
458
·
133
·
2

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОСНОВНИ ВЪПРОСИ: Макроикономическа концепция за държавната социалната политика Социална държава и социална политика Фискално регулиране на социалните процеси Социални програми...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

История на социална работа - обект, предмет, цел и задачи

Материал № 1396471, от 29 дек 2020
Свален: 2 пъти
Прегледан: 3 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 1,835
Брой символи: 12,518

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на социална работа - обект, предмет, це ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала