Големина на текста:
10. Капитал на АД. Акции – понятие и сделки с акции.
Права и задължения на акционерите. Облигации –
понятие и видове. Права на облигационерите.
Конвертиране на облигациите в акции.
І. Капитал
1.Понятие – формира първоначалното имущество на АД и представлява определена в
устава парична сума, която е разделена на акции и се състои от сбора на номиналните
вноски на всички акционери. Винаги е в лева.
Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лв. Той трябва да бъде изцяло
записан при учредяването и всяка част от него да се знае на кого принадлежи. В
момента на първоначалното емитиране на акции няма анонимност, за да се защитят
интересите на кредиторите. Чрез записването на акции, дори и да не е внесен целият
капитал, ще има задължено лице.
Капиталът по принцип не може да се набира преди Учредителното събрание, защото
тогава се записват всички акции и едва след това ще може да се изпълни задължението
за вноска. За да се впише АД е необходимо да бъдат внесени поне 25% от номиналната
стойност.
Паричните се внасят по набирателна банкова сметка на името на дружеството с
посочване името на вносителя. Открива се от управителния орган - съвет на
директорите/управителен съвет.
2.Увеличаване на капитала
А) Изискванията са: капиталът да е изцяло внесен; да има решение на Общото
събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените акции, акциите от
новата емисия да бъдат записани, като АД не може да записва собствени акции (може
подписка по ред и условия, установени със закон и потвърждение за проспект); да са
внесени поне 25% от номиналната стойност на акциите; да е внесена разликата между
номиналната и емисионната стойност на новите акции; да се представи в търговския
регистър списък със записалите акции, удостоверен от управителния орган.
Б) видове
-ефективно (внасяне на ново имущество) – може да стане чрез:
Чрез издаването на нови акции – записване на нови акции, подписка, непарични
вноски, увели1аване под условие (ако акциите се купят от опр. Лица и за опр.цена.).
решение на управителния орган.
Чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
- номинално (за сметка на печалбата от текуща или минали години) - чрез превръщане
на част от печалбата в капитал. Това увеличение може да се извърши до 3 месеца от
приемане на ГФО за изтеклата година, като решението трябва да бъде взето с
мнозинство 3/4 от представените акции. Новите акции се разпределят между
акционерите (включително и АД, ако има собствени акции), съразмерно с дела им в
капитала. При вписване на решението се представя баланса и се посочва, че
увеличаването е от собствени средства.
3. Намаляване на капитала – означава намаляване на числото, което изразява
капитала. Не може да се намалява под изискуемия от закона минумум. Намаляването
на капитала става с решение на ОСА (ако акциите са с различни класове - отделно
решение за всеки клас акционери), съдържащо целта и начина.
Номинално - Чрез намаляване номиналната стойност на акциите;
Ефективно - Чрез обезсилване на акции – може да се обезсилят принудително или
доброволно (след придобиването им от АД).
Защита на кредиторите. Защитата е същата като при ООД (чл.150-153) по отношение
на кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението за
намаляване в търговския регистър, освен ако:
намаляването се извършва с цел покриване на загуби (в този случай акционерите не
се освобождават от задължението си за вноска);
намаляването се извършва със собствени акции, напълно изплатени, придобити
безвъзмездно или със средства от дивиденти и лихви при условията на чл. 247а, ал.
1 - 3 ТЗ ( за изплащане на лихви и дивиденти).
Едновременно намаляване и увеличаване на капитала. Прави се така, че
намаляването да има действие, само ако има увеличаване. Тогава капиталът може да се
намали и под законоустановения минимум. Не трябва обаче да се достига или
надвишава размера на капитала преди изменението.
II. Акцията – чл.175 от ТЗ - ценна книга, която удостоверява, че притежателят й
участва с посочената от нея номинална стойност в капитала.
1.Акцията като част от капитала - число, на което той се дели. Сумата от акциите е
равна на капитала, но те самите могат да са различни по стойност. Номиналната
стойност на акциите обаче винаги е еднаква (1, 5, 10 и кратни на 10).
-За една акция минималната номинална стойност е един лев.
-Акциите имат и емисионна стойност – това е стойността, по която акциите се
поемат от учредителите, респективно от лицата, които записват акции при набиране на
капитала. Емисионната стойност не може да бъде по малка от номиналната. Разликата
отива във Фонд "Резервен".
-Акциите имат и пазарна стойност. Това е цената на акциите при продажба на
вторичния пазар.
- Акциите имат балансова стойност -представлява стойността на имуществото,
съответстващо на акциите.
2.Акцията като ценна книга
Тя представлява частен документ, който материализира членствените права на
акционера. Тя съдържа: означението акция, вид на акциите, поредни номера на
включените в купюрата акции, фирма и седалище, размер на капитала и др.
А)Временни удостоверения акцията трябва да се разграничава от тях.
Акционерите ги получават срещу направени имуществени вноски при учредяване на
АД или увеличаване на капитала. Те не са акции, а ценни книги, които заместват
акциите до издаването им.
Б)Купони – те са част от документа, върху който е материализирана акцията.
Самите купони материализират правото на дивидент. Продължителността им е 20
години, освен ако в Устава не е предвидено друго.
Не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
В)купюри – акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5 или 10 и кратни на 10
акции. Те са ценни книги, които могат да материализират повече от 1 акция.
3.Видове акции:
А) налични и безналични – АД ги издава
-налични – материализирани са на хартиен носител
-безналични- не са материализирани на хартиен носител. Вписват се в определен
регистър - Книгата за безналичните акции към Централния депозитар. За тях се издават
удостоверения, които не са ценни книги. Издаването на такива акции става по Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
Б) поименни и на приносител
- поименни налични акции. Те са ценни книги на заповед (в тях е вписано името на
първия акционер). Прехвърлят се чрез джиро и трябва да бъде вписано в книгата на
поименните акционери
-на приносител – ТЗ не допуска издаването им. в тях не фигурира име и се прехвърлят с
предаването им. Преносителят се легитимира като акционер.
В) обикновени и привилегировани
-Обикновени – дават еднакви права на всички акционери (право на глас, дивидент и
ликвидационен дял);
-Привилегировани – дават допълнителни права на акционера като гарантиран дивидент
(той се изплаща независимо дали има печалба), допълнителен дивидент, гарантиран и
допълнителен ликвидационен дял, повече от един глас или други права;
Г)свободно прехвърлими и винкулирани (има ограничение при прехвърлянето им.
Пр: акции се прехвърлят само със съгласие на изпълнителния орган)
4. Сделки с акции
А) продажба – чрез договор
?с джиро – поименни акции
?с прехвърлителна сделка – на приносител
б) Апорт на акции – когато акциите са непарична вноска при учредяването на друго
ТД.
В) заем – може да се отдават ако заема е само за потребление
Г) поемане на акции – това е договор, сключен между АД (емитент) и поемател
(инвестиционен посредник), по силата на който поемателя записва за своя сметка част
или цялата емисия от ценни книга и я предлага за първоначална публична продан
ІІІ. Права и задължения на акционерите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Капитал на АД

Темата е разработена за държавен изпит по гражданскоправни науки, като са използвани различни източници на информация...
Изпратен от:
Mimi
на 2020-11-20
Добавен в:
Лекции
по Гражданско право
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Гражданско право от Варна за Студенти специалност Право магистър несваляни с 6 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Гражданско право
Тест по Гражданско Процесуално право за 5-ти курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 5 курс
Тест по Гражданско Процесуално право, от упражнения. Пети курс студенти ПРАВО. Тестът съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
23
35
1
2 мин
21.08.2014
Тест по Гражданско право за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Тест по гражданско право, които съдържа 13 въпроса. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
77
1
1 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по гражданско право

Капитал на АД

Материал № 1390536, от 20 ное 2020
Свален: 0 пъти
Прегледан: 1 пъти
Предмет: Гражданско право
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,653
Брой символи: 9,620

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Капитал на АД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала