Големина на текста:
Глава пета. Изграждане на релационни бази данни
с MS ACCESS 2003
5.1. Проектиране на базата данни и нормализация
5.1.1. Общо за базата данни
Базата данни е съставна част от една Компютъризирана информационна сис-
тема (КИС). Тя представлява нейното ядро.
Базата данни е структура, която съхранява данни за множество типове
от същности и връзките между тях.
Реалният свят може да се разглежда като съвкупност от същности (обекти),
които влизат във взаимодействие помежду си. От кибернетична гледна точка се
различават само три неща: същности (обекти), връзки между тях, както свойства
на обектите и връзките. Обикновено същностите, връзките и свойствата са име-
новани. Чрез свойствата (характеристиките), които по-нататък ще наричаме и
атрибути, се описват същностите. Начинът на взаимодействие между обектите
се представя с различните видове връзки (фиг. 5.1).
Атрибути
?
Атрибути
Фиг. 5.1.
Потребителят комуникира с базата данни посредством софтуерен продукт,
наречен Система за управление на базата данни (СУБД). Това е програмен па-
кет, чрез който се създава, поддържа базата данни и предоставя средства за об-
работка на данните за целите на потребителя. СУБД се характеризират посредст-
вом моделите на данните, които те представят. Моделите на данните се състоят
от два компонента: структури и операции. Структурите се отнасят до начина, по
който системите подреждат данните в базата данни, а операциите са средствата,
които предоставя една СУБД на потребителя за манипулиране на данните в БД.
Има три основни типа модели, които се използват в СУБД: мрежови,
йерархичен и релационен.
Мрежовият модел може да се разглежда като колекция от типове записи и
8
№ на поръчка Дата на поръчка № на клиент
№ на клиент Име на клиент
поръчкапоръчка
Връзка
едно към много
Същност
поръчка
Същност
клиент
връзки между тях. Типовете записи се представят чрез таблици. Даден тип, съот-
ветно таблица, идентифицира отделна същност от разглежданата предметна об-
ласт. Мрежовите модели обикновено се представят с помощта на графи, като на
върховете се разполагат същностите, а дъгите между тях съответствуват на връз-
ките.
Йерархичният модел е частен случай на мрежовия модел. Той е колекция от
йерархии или дървовидни структури. Не е възможно даден връх (същност) да
има повече от една входяща дъга (връзка). За изходящите дъги това ограничение
не съществува.
Релационният модел може да се разглежда като колекция от таблици, които
се наричат още отношения. Връзките между таблиците се изпълняват чрез общи
колони в две или повече таблици. За една релационна таблица важи:
входовете в таблицата са атомарни стойности;
всяка колона има различно име (нарича се още атрибут, съответно поле);
всички стойности в колоната са стойности на един и същи атрибут (атри-
бутът, който се идентифицира с името на колоната);
последователността на колоните не е от значение;
всеки ред (нарича се още кортеж, съответно запис) е различен;
последователността на редовете не е от значение;
броят на атрибутите определя степента на релация;
броят на редовете определя съответно мощността на релацията.
В изложението по-горе се вижда, че едно и също понятие може да се назове
с няколко различни термина. Общо взето в практиката се използват три множес-
тва от термини (фиг5.2). По-нататък в изложението, с цел да се избегне честото
повторение, се използват термините и от трите групи.
Име на
групата
Формални
термини
Алтернатива
едно
Алтернатива
две
Имена на
термините
Отношение ТаблицаФайл
КортежРедЗапис
АтрибутКолонаПоле
Фиг. 5.2.
От съществено значение за едно отношение е ключовият атрибут.
Ключов атрибут е всеки атрибут или група от атрибути, които
еднозначно идентифицират един кортеж (запис) на отношението.
Схемата на БД е съвкупността от отношения, които представят
същностите и връзките в предметната област
Мрежовите и йерархичните модели изразяват взаимоотношенията чрез
връзки. Релационният модел изразява една връзка чрез релация между таблици.
5.1.2. Нормализация на базата данни
Проектирането на базата данни е пряко свързано с процеса нормализация. В
резултат на нея се постига една по-фина настройка на базата данни. Процесът
може да доведе до появата на нови таблици и връзки, ако моделът на данните до
този момент не съдържа най-простите форми на типовете отношения.
Нормализираният модел на данните води до такава организация на данните, при
9
която актуализирането на даден елемент ще изисква в общия случай действие
само на едно място, а изтриването на елемент от данните няма да доведе до
нежелана загуба на други данни. Крайната цел на нормализацията е да се
получат типове отношения, връзки и атрибути, които да са нормализирани. Едно
отношение с ключов атрибут или съставен ключов атрибут е нормализирано,
ако:
Всеки неключов атрибут е един “факт” за ключовия атрибут, за състав-
ния ключов атрибут и за нищо друго, освен за ключовия атрибут.
Това състояние на отношението се постига след преминаването през първа,
втора и трета нормална форма. Процесът на нормализация ще се проследи на
основата на примерното отношение “Поръчка”. Първоначалната структура на
неговата таблица е дадена на фиг. 5.3.
№ на
поръчката
Дата на
поръчката
№ на
клиент
Име на
клиент
№ на
изделие
Име на
изделие
Коли-
чество
Ед.
цена
2312/01/02111 Алев 12
14
15
23
Моливи
Дискети
CD ROM
Батерии
10
5
7
3
5
6
7
10
2812/01/02112 Иванов 11
14
Хартия
Дискети
2
8
8
6
2913/01/02111 Алев 13
14
Мастило
Дискети
2
2
9
6
Фиг. 5.3.
Първа нормална форма. Едно отношение, което съдържа повтарящи се
групи, се нарича ненормализирано отношение. На практика то изобщо не е
отношение. Процесът по премахването на повтарящите се групи се нарича
привеждане на отношението в първа нормална форма.
Едно отношение е в първа нормална форма, ако не съдържа повтарящи
се групи.
В разглежданото отношение “Поръчка” един кортеж съдържа атрибутите:
Поръчка (№ на поръчка, Дата на поръчка, № на клиент, Име на клиент, № на
изделие, Име на изделие, Количество, Ед. Цена)
Подчертаният атрибут (№ на поръчка) е ключовият атрибут, а зачеркнатите
атрибути (№ на изделие, Име на изделие, Количество, Ед. цена) са повтарящи се
атрибути (виж фиг. 5.3). Преминаването в първа нормална форма става като се
премахнат от отношението повтарящите се атрибути. С тях се създава ново
отношение с име “Детайли на поръчката” (фиг. 5.4).
10

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изграждане на релационни бази данни с MS ACCESS 2003

Реалният свят може да се разглежда като съвкупност от същности (обекти), които влизат във взаимодействие помежду си. От кибернетична гледна точка се различават само три неща: същности (обекти), връзки между тях, както свойства на обектите и връзките...
Изпратен от:
t_veni
на 2008-05-02
Добавен в:
Лекции
по Информатика, ИТ
Статистика:
395 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
MS access задача програмиране
добавена от donidarkowow 08.05.2018
0
6
Курсова задача без значение на какъв език ще е написана
добавена от lam0k 20.02.2015
0
13
Подобни материали
 

Ръководство за работа с IRIS RADAR

13 мар 2008
·
91
·
153
·
19,827
·
100

IRIS е мощна система за наблюдение, проследяване и предсказване на метеорологичните явления, която работи на базата на разнообразни хардуерни и софтуерни платформи, свързани в мрежа...
 

База от данни на Access на фирмата “Техносвят”

13 яну 2009
·
415
·
30
·
1,862
·
311
·
4
·
1
·

Търговска фирма „Техносвят” се занимава с доставка и продажба на електроуреди за бита главно бяла и черна техника.
 

Разработване на проект с помощта на MS Project за създаване на софтуерна фирма

05 апр 2011
·
637
·
55
·
8,776
·
1,016
·
1

Целта на настоящата дипломна работа е разработване на проект за създаване на малка фирма BST ООД, занимаваща се със изработката на софтуер по поръчка като за целта ще използваме Мicrosoft Рroject...
 

PowerPoint

30 юни 2007
·
1,811
·
27
·
4,907
·
302
·
1

За да ви помогне да направите презентация на компютъра си, Microsoft Office съдържа специална програма, наречена PowerPoint.
 

Скаларни типове данни. Аритметични и булеви изрази

16 дек 2007
·
98
·
2
·
322
·
137

Същност на скаларните типове данни- данните, принадлежащи към скаларните типове се харектеризират с това, че всяка от тях се състои от един единствен компонент, поради което може да съдържа и представлява една единствена стойност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Изходно ниво по Информатика за 6-ти клас
изходен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 6 клас
Тест за проверка на изученият материал в края на учебната година. Може да се ползва като тест на входно ниво в 7. клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
19
5
1
8 мин
26.07.2019
Компютърна грамотност
изходен тест по Информатика, ИТ за
Тест за първоначална компютърна грамотност - включва хардуер и софтуер, въпроси за Windows, текстообработка в MS Word и работа с таблици в MS Excel. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
8
1
13 мин
04.10.2019
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Изграждане на релационни бази данни с MS ACCESS 2003

Материал № 138682, от 02 май 2008
Свален: 395 пъти
Прегледан: 283 пъти
Качен от:
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 73
Брой думи: 11,303
Брой символи: 64,362

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане на релационни бази данни с MS ACCESS ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Евелина Събева
преподава по Информатика, ИТ
в град Варна
с опит от  18 години
70

Мирослав Банев
преподава по Информатика, ИТ
в град Плевен
с опит от  2 години
7

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения