Големина на текста:
Глава първа
Място и роля на международните финанси в съвременната световна икономика
ТЕМА 1
Съвременни тенденции в развитието на световната икономика и мястото на международните финанси
Съвременната световна икономика е единна глобална икономическа система, която включва националните стопанства на
държавите в света, транс националните корпорации и банки, икономическите съюзи между отделни страни, големите
мегаполиси, офшорните зони, международните организации и отделните физически лица, олицетворяващи големи
транснационални компании. Посочените елементи на световната икономика са свързани помежду си с многообразни
икономически отношения, което придава на системата органично единство.
Сегашният вид на световната стопанска система се формира в края на 70-те и началото на 80-те години на XX век. От тогава
тенденциите, които довеждат до формирането на нейния нов вид непрекъснато се развиват и задълбочават и се превръщат в
неотменими свойства на световната икономика, която често се нарича мегаикономика, с което се подчертават качествените
различия на сегашната, от преди посочения период световна икономика.
При анализа на съвременните международни финанси, трябва да се имат предвид редицата специфични свойства и
тенденции в световната икономика, които основно могат да се представят по следния начин:
Първо – Глобализацията, като тенденция в развитието на световната икономика надхвърля рамките на чисто
икономическите процеси и обуславя зараждането на единен глобален свят.
Глобализацията може да се определи като комплекс от протичащи в планетарен мащаб взаимно свързани и обусловени
процеси, във всеки от които съществува механизъм за саморегулиране.
Саморегулирането трябва да се разбира като процес, който е свързан относително с най-малкото недоволство или
въздействие и протичащ в някоя от точките на света, и който винаги в една или друга степен се отразява на хода на събитията в
световен мащаб. Получавайки сигнали за изразяваните недоволства или промени, единната глобална система си изработва
компенсаторни реакции, които преодоляват съществуващите недоволства и процесът се възвръща в състояние на равновесие.
Когато изразяваните недоволства са с мощно въздействие, компенсаторните сили може да не овладеят процеса и тогава се
преминава във фаза на неравновесие.
Съвременният глобален свят може да се дефинира като съвкупност от взаимосвързани и частично саморегулиращи се
процеси. Глобалните процеси постепенно и еволюционно създават общопланетарните очертания за обратна връзка. Точно тези
глобални връзки осигуряват единството на световната икономика.
Второ – Формиране на постиндустриални общества в развитите страни. За постиндустриалната икономика е характерен
високият относителен дял на услугите в брутния вътрешен продукт /БВП/, /обикновено над 60 на сто/.
В този контекст може да се говори за развитите в икономическо отношение страни, преди всичко САЩ и страните от
Европейския съюз /ЕС/, че са постиндустриални страни. Трябва да се има предвид, че процеса на постиндустриализация е
особено сложен и се развива двуяко. От една страна протичат процеси, които са свързани с развитието на информационните
дейности и информационните технологии, а от друга страна протичат процесите на превръщането на икономиката в икономика
на обслужването, и на услугите. Същността на втория аспект от този процес се заключава в обстоятелството, че все повече хора
напускат промишлеността и преминават на работа в сферата на туризма, транспорта, хотелиерството, общественото хранене,
търговията и т.н. Често пъти това преминаване от промишлеността и селското стопанство има принудителен характер, тъй като с
внедряването на нови технологии в тези отрасли, се намалява нуждата от работна сила в тях.
Трето – Създаване и развитие на информационни икономики, т.е. информатизация на икономиката. Същността на тази
особеност и тенденция се проявяват като процес на постепенно повишаване на делът на хората, които се занимават с
информационна дейност, при относително намаляване на онази част от хората, работещи в промишлеността и селското
стопанство. Информационната икономика има редица характерни черти, основните от които са:
- нарастване на относителния дял на доходите от информационна дейност към общия обем на доходите в страните. Към
информационните дейности се отнасят, тези извършвани в сферата на управлението, финансите, научно-изследователските
работи и др. Информационната дейност се оценява за над 12 трил. долара, което е около 35 на сто от световния БВП.
- голям относителен дял на по-високото образование и информацията в нарастването на БВП. Информационно-
иновационния фактор формира около 85 на сто от ръста на БВП в САЩ и другите развити страни. Използването на
информационния фактор за развитието на съответната страна е в тясна зависимост от икономическата мощ на страната. В тази
област на съвременния етап безспорен лидер са САЩ, на които се пада над 70 на сто от общия размер на базата данни, както по
количество, така и по съхранение.
- висок относителен дял на информационния сектор в БВП на страните. Обикновенно към информационния сектор на
икономиките се отнасят не всички информационни дейности, а само непосредственото производство на информационни стоки.
Световният информационен производствен отрасъл се оценява на около 4 трил. долара. Основата на този отрасъл е
информационната индустрия, т.е. производството на разнообразна компютърна техника, средства за информатизация и
комуникация, програмни продукти и др. Обемът на произвежданата от тази индустрия продукция надхвърля 1,2 трил. долара.
Специалисти прогнозират, че към 2010 г. в информационната индустрия може да бъде заето до 50 на сто от населението на
някои развити страни.
Структурата на информационната икономика непрекъснато се усъвършенства и изменя. През последните години в
информационната индустрия се обособява интернет-икономиката, която включва интернет-търговията, интернет-банкирането,
интернет рекламата и др. Това дава основание да се счита, че интернет-икономиката е затворена самостоятелна и в голяма
степен завършена подсистема на световната икономическа система.
Четвърто – Утвърждаването на единни информационно-финансови институти. Финансовото обръщение в съвременни
условия може да се формулира като определена форма на значителен оборот от информация. Парите се проявяват преди всичко
като информационен продукт. Това особено ясно се вижда с появата на електронните пари. Парите, ценните книжа и другите
финансови инструменти, постепенно се откъсват от видимите и осезаеми материални носители и все повече показват
информационната си същност. Протичащите процеси в това направление се характеризират с редица особености в проявлението
си като:
- формиране на организационни и технологични информационни обединения и финансово-компютърни мрежи. Повечето
от глобалните мрежи като FOREX, Global Costadien, SWIFT и др., са едновременно и информационни, и финансови системи.
Междубанковата компютърна система за електронни разплащания SWIFT, обединява около 5 хил. банки, обслужва търговски
операции, извършват се сделки с ценни книжа. Тази система предава над 1,4 млн. съобщения на ден.
- развитие на електронното банкиране. Съвременните банки се утвърждават не само като финансови, но и като
информационни организации. Често пъти тяхната дейност наподобява работата в информационно изчислителните центрове
или консултантските компании.
- формира се единна световна информационно-финансова организация, която ръководи основните финансово-
информационни потоци и определя правилата за функциониране на информационно-финансовата система.
Пето – Протичат процеси свързани с финансизацията на икономиката. Те показват увеличаването на относителния дял на
финансовия сектор на икономиките в БВП на света и развитите страни. Значението на този сектор все повече нараства и намира
следните основни проявления.
- увеличава се общото количество на финансовите услуги в общото количество услуги. В развитите страни финансовите
услуги представляват над 50 на сто от всички услуги.
- увеличава се частта на финансовите активи в балансите на предприятията.
- увеличава се обема на операциите на финансовите пазари в сравнение със стоковите пазари. Срещу всеки долар вложен на
стоковия пазар, стоят 60 долара вложени на финансовите пазари.
- увеличава се частта на финансовите инструменти в имуществата и спестяванията на населението, при намаляване на дела
на банковите депозити и реалните активи. Като потвърждение, е обстоятелството, че над 45 на сто от населението на САЩ са
притежатели на акции и колебанията на цените на фондовите пазари в значителна степен определят тяхното лично богатство.
Шесто – В световната икономика протичат процеси на транснационализация. Транснационалните корпорации /ТНК/ на
съвременния етап са около 60 хил., а техните дъщерни задгранични филиали са над 500 хил. в почти всички страни. Те
контролират около 50 на сто от световното промишлено производство, над 63 на сто от световната външна търговия, около 80 на
сто от патентите и лицензите на нова техника, технологии и ноу-хау. Транснационалните компании контролират до 90 на сто от
световния пазар на пшеница, кафе, дървен материал и др., около 75-80 на сто от търговията с бананите, нефта, оловото, чая и др.
В Сингапур до 90 на сто от експорта се осъществява от ТНК. Във Великобритания този дял е около 80 на сто, а в САЩ – около 50
на сто
[1]
.
Седмо – В световната икономика са на лице тенденции на създаване на идеологическо и институционално единство.
В основата на глобализацията са либералните ценности за свобода, равенство и собственост. Чрез образователната система,
чрез средствата за масова информация и глобалната информационна система тази идеология успешно се разпространява и се
формира общественото съзнание. В света постепенно се налагат правила за пазарно и обществено поведение.
В юридическата област този процес се проявява в признаването на водещата роля на международните правни норми над
националните, в уеднаквяване на законодателните норми и принципи, в сближаването на националните законодателства с
правните уредби на англоезичните страни или страните от континентална Западна Европа /у нас законодателствата със
страните, членки на Европейския съюз/.
Съществена роля за глобализацията на институциите играе ООН с нейните дъщерни организации, а също и икономическите
и финансово-кредитните организации, Международния валутен фонд /МВФ/, Международната банка за възстановяване и
развитие, известна повече като Световната банка и др. Под силното въздействие на световните информационни средства за
масова информация повсеместно /особено в големите световни градове/ се формират еднакви стандарти за делово и житейско
поведение. Хората от много страни ,гледайки едни или други телевизионни предавания или ползвайки информацията в
Инернет, все повече се идентифицират с представителите на единната глобална цивилизация, все повече се чувстват като
граждани на света.
Осмо – Световната икономика все повече се екологизира. Относителният дял на разходите, които правят държавите или
отделните компании за екологични проекти, все повече се увеличават. Все повече се разширява и усъвършенства екологичното
законодателство в страните по света. Стандартизират се екологичните правила и норми. Все повече нараства значението на
глобалните екологични проблеми, свързани със затоплянето на климата на планетата, замърсяване на околната среда,
унищожаването на горите и др., които изискват обединените усилия на хората от различните страни, за да бъдат решени.
Тези и други тенденции и процеси, протичащи в световната икономика, оказват съществено влияние на международните
финанси и предявяват към тях нови изисквания, продиктувани от реалния съвременен живот.
ТЕМА 2
Международни икономически и валутни отношения
Международните икономически отношения са правно регламентираните икономически взаимоотношения между отделните
държави, организации и физически лица от различни страни. Тези отношения обикновено се основават на система от
международни договори, с които се свързват отделните национални икономики и върху тях се изгражда основната част от
икономическата дейност на юридическите и физическите лица.
Основните форми, в които се проявяват международните икономически отношения са:
- международните суровини и енергийни пазари.
- международните пазари на стоки и услуги.
- международните пазари на технологиите.
- международните финансови пазари.
На международните енергийни суровинни пазари се търгуват за над 1,5 млрд. долара нефт и над 0,32 трил. м
3
газ. Цените на
петрола от 2 долара за един барел
[1]
през 1970 г., достигат 25 долара през 2001 г. И надхвърлиха 52 долара през есента на 2004г.
Цените на енергийните ресурси и суровините се увеличават бавно и непрекъснато, а цените на високотехнологичните продукти
нарастват многократно по-бързо. Тези пазари оказват съществено влияние на съвременните международни финанси.
На съвременните международни пазари на стоки и услуги, обемът на международните търговски сделки възлиза на около 6
трил. долара, а на международните услуги на около 1,5 трил. долара. По прогнозни данни през 2004 г. обемът на
международната търговия ще надхвърли 7 трил. долара. За динамиката на развитие на международната търговия може да се
съди и по обстоятелството, че през 90 години на XX век нейният обем се е увеличил 5 пъти по-бързо в сравнение със световното
производство. Това безспорно е свидетелство за нарастващата глобализация на световната икономика. По голямата част от
световната търговия се пада на трите основни икономически центрове на света – САЩ, Европейският съюз и Япония.
През последните десетилетия е изпреварващо нарастването на относителния дял на услугите, в структурата на
международната търговия. По данни от Международния валутен фонд, световният износ на услуги, в т.ч. транспорт, туризъм,
правителствени и други видове услуги, за периода 1988 до 1998 г., се увеличава от над 650 млрд. долара до 1,4 млрд. долара. В
началото на XXI век услугите заемат над 30 на сто от световния износ.
Особено бързо се развива международният пазар на технологиите, на който развитите в икономическо отношение страни
продават патенти и лицензи за производство на съответни стоки по определена технология. През последните 40 години,
търговията с лицензии се увеличава над 35 пъти. Водещите страни продават над 80 на сто от лицензиите, а само на САЩ се падат
около 66 на сто.
На международните финансови пазари на съвременния етап междубанковите операции са за около 1,5 трил. долара. През
1987 г. те са били за около 600 млрд. долара, през 1989 г. – 800 млрд. долара, през 1993 – около 1 трил. долара.
Международното движение на капиталите под формата на международни кредити, търговия с ценни книжа, международни
помощи, валутни операции и др., превишава с 50 пъти международния стокооборот. В международните икономически
отношения важна роля играят и международните валутни задължения, които в днешни условия надхвърлят 2 трил. долара.
На практика всичките форми на международните икономически отношения изискват от участниците да встъпват във
валутни отношения. Международните валутни икономически отношения, са свързани с операции с чуждестранни валути.
Участниците в тези отношения са държавите, националните и международните /транснационалните/ компании,
международните финансови организации и физическите лица.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
fbcrew написа на 26 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 34 години от София , Технически университет
супер точно каквото ми трябва!!
fono написа на 16 ное 2008 ОТГОВОРИ
студент
супер много се радвам за този материял номер 1 е
monikastef написа на 06 ное 2008 ОТГОВОРИ
ученичка
супер е
monikastef написа на 06 ное 2008 ОТГОВОРИ
ученичка
супер е
 
Домашни по темата на материала
Какъв е валутния режим в Бразилия?
добавена от simona2008 17.11.2015
0
2
определяне цена на капитала
добавена от rayamirova84 07.04.2013
0
18
Регулиране на външната търговия на селскостопанската продукция
добавена от dimitar.yanachkov 10.04.2012
0
17
Интеграция под формата на стратегически съюз - курсова работа
добавена от ani9977 27.05.2018
1
11
източници за финансиране на фирма
добавена от ioanamuhova 22.04.2018
1
16
Подобни материали
 

Тестове по мита и митническа политика

15 фев 2008
·
608
·
8
·
1,194
·
445

Тестове по мита и митническа политика - "СА Д.А. Ценов".
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
309
·
7
·
1,202
·
325
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,610
·
1
·
1,184
·
352
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
176
·
33
·
1,960

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Капиталови пазари

06 юли 2011
·
122
·
15
·
1,584
·
233

Структура на капиталовия пазар. Основни участници. Финансови критерии. Борсова и извънборсова търговия...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
40
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Съвременни тенденции в развитието на световната икономика и мястото на международните финанси

Материал № 138574, от 01 май 2008
Свален: 1,649 пъти
Прегледан: 872 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 77
Брой думи: 32,792
Брой символи: 292,926

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременни тенденции в развитието на световната ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
таблици за транснационалните корпорации субрегионални банки реализация на международните икономически отношения в глобален план швейцарска банкова система центрове на световната икономика съвременни тенденции в световните капиталови потоци дубай златна и стоково борса бюджетни предпиятия тенденции в общо застраховане съвременни процеси в развитието на организациите mejdunarodni turgovski operacii световната финансова криза резултат и фактор на глобализацията борси място роля в световната икономика сингапурски метод каква е ролята на международното икономическо сътрудничество за развитието на даден регион влиянието на световната икономическа криза върху бизнес средата у нас ОСНОВНИ ФОРМИ НА ПЛАЩАНЕ ПРИ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ СДЕЛКИ цели на международните финанси преки инвестиции състоянието на американската валута в световната финансова криза