Петър Петров
преподава по Химия
в град Пловдив
Големина на текста:
химия
ХРОМАТОГРАФСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
Хроматографията е метод за разделяне и анализ на смеси от органични съединения.
Осъществява се качествен и количествен анализ на химични структури.
Основни понятия:
- Неподвижна фаза, която се насипва в колоната (колонна хроматография) или се
фиксира върху плака ( планарна хроматография).
- Подвижна фаза - (газ или течност), която се движи през колоната или слоя сорбент.
- Елуиране - пренасяне на даден компонент от анализираната смес през неподвижната
фаза при пропускане на подвижната фаза.
Изократично елуиране - подвижната фаза е с постоянен състав при анализа.
Градиентно елуиране - непрекъснато изменение на подвижната фаза при анализа.
- Графичният запис при хроматографиране се нарича хроматограма.
Хроматографското разделяне може да се осъществи на основата на различни механизми,
в зависимост от обекта на анализа и избрания за тази цел сорбент.
- Адсорбционна хроматография - неподвижната фаза е адсорбент и разделянето на
компонентите на анализираната смес става на база различната им адсорбция при анализа
- Разделителна хроматография - върху сорбента, който е инертен твърд материал, има
нанесен тънък слой течност. В този слой се разтварят молекулите на анализираните
съединения в зависимост от специфичната си разтворимост, което води до
различна скорост на придвижване.
- Гел хроматография - неподвижната фаза е твърд порест материал с определен диаметър
на порите. Молекулите с по-голям размер от този на порите премитават по-бързо от тези с
по-малък размер, защото те проникват в порите
- Йонообменна хроматография - като сорбент се използва материал, на чиято
повърхност има функционални групи способни да обменят йони с изследваната проба.
Класифицирането на хроматографските системи може да стане по няколко признака:
- агрегатно състояние на подвижната и неподвижната фази,
- механизъм на разделителния процес
- по техника на изпълнение.
Тънкослойната хроматография (ТСХ) е широко използвана в аналитичната практика за
качествено доказване (идентификация) на вещества и на химични структури, при
провеждане на тестове за чистота, кинетика на химични реакции.
start
front
A
A
A
B
a
b
Rf
=
a
b
Тънкослойната хроматография се състои в разделяне на веществата върху тънък слой
от сорбента, закрепен върху плака. В долния край на плаката, т.нар. стартова линия,
с помощта на капилярна пипета се накапват последователно изследваната смес и т.нар.
свидетели (стандартни разтвори). Те предсавляват чисти вещества, за които се
предполага, че се съдържат в изследваната проба. Плаката се изсушава, поставя се в
стъклена вана (камера), като долният край на плаката се потапя в разтворител, като
неговото ниво е малко по-ниско от стартовата линия. Под действие на капилярни сили
подвижната фаза се изкачва нагоре по тънкия слой от сорбента, преминава през старта и
достига до една експириментално избрана или зададена от фармакопеята височина,
наречена фронт. В процеса на движение на разтворителя, компонентите на изследваната
смес, а също и свидетелите, се придвижват с различна скорост. Затова при завършвне на
този процес, нар. проявяване (развиване), те се оказват на различни височини.
За идентифицирането на веществата в ТСХ се използва величината
Rf (reference to the front). Rf представлява отношение на разстоянията от старта до
центъра на петното (а) и от старта до фронта (b). Rf = a ...
. b
Тъй като b не може да бъде по-голямо от а, то Rf има стойност от 0 до 1.
Rf e постоянна величина за дадено вещество при определен абсорбент и подвижна фаза,
при точно спазване на едни и същи условия на изследването и може да се използва за
качествено доказванена веществото.
Проявяването на хроматографската плака се извършва в камера, предварително
наситена с парите на разтворителя.
Крайният етап на ТСХ предствлява визуализирането на хроматографските петна.
Най-лесно се визуализират петната на цветните съединения и тези, притежаващи
собствена флуоресценция. Преобладаващата част от веществата, които се разделят чрез
ТСХ са безцветни, което налага тяхното визуализиране. За тази цел се използват:
наблюдение под УВ – светлина 254 nm или 365 nm, въздействие с йодни пари,
напръскване с нинхидрин, с разтвор на калиев перманганат и др.
Идентификацията се извършва или чрез Rf сойността или с помощта на свидетели,
което е по-сигурно.
ТСХ освен за целите на качествения анализ може да се използва и в количествения
анализ. Количествена ТСХ - класификация:
1. Полуколичествена – петното на изследваното вещество се сравнява със серия от
стандарти, като е необходимо интензитетът на петното да попадне в интервал мужду
стандартите или да има съвпадение с някое от тях.
2. Количествено определение, най-често спектрофотометрично, след елуиране на
петното от хроматограмата– много рядко.
3. Директно измерване на петната направо върху получената хроматографска плака -
денситометрия. Денситометрията е полуколичествен метод за аналитично
охарактеризиране, съчетаващ условия от ТСХ и спектрани резултати. Отчита се
намаляването на интензитета на светлина, което е право пропорционално на
концентрацията на веществото.
Течна хроматография
Течната хроматография е метод, при който разделянето на веществата се осъществява в
система от твърда неподвижна фаза - сорбент и течна, подвижна фаза - елуент.
Европейска Фармакопея – качествен и количествен анализ, определяне на примеси,
установяване на компонентен състав.
Високоефективната течна хроматография, ВЕТХ (HPLC)
При ВЕТХ компонентите на сместа се разделят поради различната степен на
взаимодействие с абсорбиращите частици. Това води до различни скорости на елуиране за
различните компоненти и води до отделяне на компонентите, докато изтекат от колоната.
В колоната елуирането на пробата се извършва под налягане.
HPLC е силно автоматизирана и изключително чувствителна.
Като сорбент във ВЕТХ най-напред е намерил приложение силикагелът с прилагане на
неполярна подвижна фаза. При използванена такава ситема, нар.
система с нормални фази, полярните вещества имат по-дълго време на задържане,
докато неполярните напускат колоната много бързо.
Понастоящем се използва вариант на хроматографското разделяне, протичащо между
т.нар. обърнати фази (Reversed Phase, RP). В този случай се използва модифицитан
силикагел, на повърхността на който химически са свързани различни по дължина
въглеводородни радикали. Подвижната фаза е полярен разтворител - метанол,
ацетонитрил или техни смеси с вода.
ВЕТХ с йонни двойки представлява вариант на ВЕТХ с обърнати фази. При нея се
използват същите модифицирани с алкилови радикали сорбенти, а в подвижната фаза е
прибавено йонно органично съединение, с което противоположно заредените йони на
изследвания компонент образуват йонна двойка, като последната има поведение на
неутрална частица с нови хроматографски свойства.
Основни параметри на ВЕТХ
Хроматограма - всеки пик в хроматограматасъответства на определен компонент от
анализираната смес, а площта (височината на пика) - на количественото съдържание на
съответното вещество.
Ефективност на хроматографската система
Една хроматографска система е толкова по-ефективна, колкото повече вещества може да
раздели. Колкото по-тесни и по-високи са пиковете на хроматограмата, толкова по-
ефективна е хроматографската система, защото в съответната хроматограма могат да се
вместят повече добре разделени вещества.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по фармацевтична химия

Хроматографски методи за анализ. Хроматографията е метод за разделяне и анализ на смеси от органични съединения. Осъществява се качествен и количествен анализ на химични структури. Основни понятия...
Изпратен от:
aneliastefanova89
на 2020-09-03
Добавен в:
Общи материали
по Химия
Статистика:
14 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Адсорбция, дисперсни системи, разтворимост

10 яну 2008
·
369
·
3
·
804
·
249

Записки по трите урока - адсорбция, дисперсни системи и разтворимост.
 

Хроматография

03 мар 2010
·
129
·
2
·
296
·
146

Метод за химичен анализ, при който една подвижна фаза, носеща анализираната смес, се принуждава да се движи в контакт с изберателно поглъщаща стационарна фаза...
 

Афинитетна хроматография

10 дек 2008
·
76
·
16
·
2,064
·
105

Природата на лиганда различава афинитетната хроматография от йонно-обменната хроматография...
 

Белтъци - доклад

09 юни 2007
·
533
·
17
·
5,232
·
381
·
1

Белтъците са хетеробиополимери, които се получават при поликонденсация на 20 т.н. "природни" -аминокиселини, 19 от които са оптично-активни (всички от L-стеричен ред)...
 

Йод - физични и химични свойства

13 апр 2008
·
97
·
1
·
273
·
180

Свойства и употреба на йода! Йодът е химичен елемент от VII периодична група. Йодът е единственият от халоген, който се намира в твърдо кристално състояние при нормални условия с черно-виолетов цвят и метален блясък...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Химия
Киселини и основи
тематичен тест по Химия за Ученици от 9 клас
Тестът е на тема киселини и основи. Обхваща двата раздела химия - органична и неорганична. Има само един верен отговор на въпросите.
(Лесен)
15
12
1
2 мин
13.08.2019
Химия и опазване на околната среда - 7-ми клас
изходен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тестът е за проверка на изходящото ниво на знания на учениците и включва въпроси, свързани с учебното съдържание на предмета "Химия и ООС" за 7-ми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
19
25
2
2 мин
15.07.2019
» виж всички онлайн тестове по химия

Теми за държавен изпит по фармацевтична химия

Материал № 1384249, от 03 сеп 2020
Свален: 14 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Химия
Тип: Общ материал
Брой страници: 27
Брой думи: 5,409
Брой символи: 36,054

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по фармацевтична химия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Петър Петров
преподава по Химия
в град Пловдив
с опит от  22 години
137 11

Аделина Маджарова
преподава по Химия
в град Стара Загора
с опит от  13 години
143 16

виж още преподаватели...
Последно видяха материала