Големина на текста:
1
ТЕМА ПЕТНАДЕСЕТА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ БЛОК.
СТОПАНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1944-1989 г.
Въведение в учебната тема:
Темата запознава с икономическото развитие на държавите от социалистическия
блок след Втората световна война и с приложението на социалистическия модел в
България. След усвояването на материала в тази част студентите ще могат:
1. да познават основните характеристики на социалистическия
икономически модел;
2. да посочват основните етапи в развитието на държавите от
социалистическия блок;
3. да характеризират особеностите в развитието и в опитите за реформи
в отделните социалистически страни;
4. да анализират процеса на индустриализация и на колективизация на
селското стопанство в България и резултатите от тях;
5. да разберат какви опити за реформи се правят у нас и защо те не
успяват.
Темата съдържа следните основни въпроси:
І. Обща характеристика и основни етапи в икономическото развитие на
социалистическите страни
ІІ. Стопанството на България от 1944 до 1989 г.
І. Обща характеристика и основни етапи в икономическото развитие на
социалистическите страни
Групата на социалистическите държави се формира окончателно в края на 40-те
години, когато в резултат на сериозни политически промени многопартийната
политическа система е премахната в Полша, Чехословакия, Унгария, Източна Германия
(Германска демократична република – ГДР от 1949 г.), Югославия, Албания, Румъния и
България и се установява еднопартийно управление на комунистическите партии.
Лидер в блока е СССР. По-късно към тази група се присъединяват и Китай, Северна
Корея, Виетнам, Монголия и Куба. Главната икономическа задача пред страните от
тази група е изграждане на социалистическа планова икономика. Тя трябва да се
основава на съветския икономически модел от 20-30-те години на ХХ в. В отделните
държави обаче новият тип стопанство се установява с някои специфични черти и
различия. Постигат се и различни резултати. Те се влияят от довоенното индустриално
ниво, от степента на концентрация на поземлената собственост, от размера на
наличните природни ресурси, от степента на квалификация на работната сила и др.
Изграждането на социалистическата икономика преминава през няколко
етапа.
В годините от 1945 до 1948 г. държавите преодоляват военновременното
разстройство на икономиката и достигнат довоенните показатели. Тъй като във всички
2
страни от блока селското население е мнозинство и неговото поведение в бъдеще ще се
определя от това доколко е задоволен гладът му за земя, се извършват радикални
аграрни реформи. Едрото земевладение се ликвидира. Конфискуваните земи се
раздават на селяните, като едновременно с това те се насочват към влизане в нов тип
кооперативни стопанства. Към края на периода довоенните нива на производство са
достигнати и се правят първите стъпки към национализация на промишлените
предприятия. Най-рано промишлените предприятия стават собственост на държавата в
Полша, тъй като там веднага след войната се конфискуват всички обекти, които са
собственост на немци или на поляци, които са им сътрудничили. В Чехословакия и
Унгария национализацията започва през 1946 г., преминава през различни етапи и
завършва към 1949 г. В Румъния национализацията завършва към 1949 г., а в ГДР
през 1950 г.
През втория етап от развитието на социалистическото стопанство
1948-1963/64 г. развитието се ускорява. Преминава се към по-обширно и дългосрочно
планиране на стопанството по примера на Съветския съюз. Приемат се четиригодишни
народностопански планове. В тях детайлно се очертават задачите в различните сектори
и показателите, които трябва да се достигнат. Завършва кооперирането на селското
стопанство. За разлика от СССР земята не се национализира. Процесът върви по-бавно
поради честата съпротива на селяните и завършва в началото на 60-те години
1
. Опитът
на Полша да наложи социализма в селото среща огромни трудности и не е успешен. До
1955 г. само 9% от земята е кооперирана, а през 1956 г. в сложната политическа
обстановка повечето от кооперативите се разпускат. В средата на 60-те години само
14% от земята е на разположение на кооперативите. В хода на преустройството
нараства техническата съоръженост на селското стопанство, прилагат се съвременна
агротехника и химизация, увеличават се средните добиви и обема на произвежданата
продукция. Селяните запазват правото да имат свои малки лични стопанства. От края
на 50-те години държавата повишава изкупните цени на продукцията, които до тогава
са твърде ниски. Преминава се и към уедряване на кооперативите. Намалява се делът на
натуралното заплащане на кооператорите за сметка на увеличаване на паричното
възнаграждение. В СССР през 50-те години селскостопанското производство бележи
спад, тъй като държавата отделя малко средства за отрасъла, а и изкупните цени на
продукцията са силно занижени. За да се компенсира този спад започва разработване на
целините.
Завършва и национализацията на крупните индустриални предприятия, банки,
застрахователни компании, търговски дружества (окончателно към края на 50-те
години). Стратегическата цел е ускорена индустриализация. Изграждат се мощни
предприятия. В условията на ускорена индустриализация през 50-60-те години делът на
промишлеността в националния доход и заетото в сектора население се увеличава.
Първоначално годишният темп на нарастване на индустриалното производство е
твърде висок – рядко под 12%. В Албания, Унгария, Румъния темповете се движат
между 19-42%. Това се дължи на ниското изходно равнище в повечето страни (с
изключение на СССР, ГДР, Чехословакия). Променя се отрасловата структура на
промишленото производство (изключение от това правило се забелязва в СССР, ГДР и
Чехословакия). Приоритет има тежката промишленост – машиностроене, химия.
Едновременно с това се променя данъчната система. Възприема се съветският модел и
основният данък за приходи в бюджета става данъка върху оборота.
1
В Румъния процесът завършва към 1959-1961 г., тъй като там стопанствата с над 200 дка владеят 44%
от цялата обработваема земя и сред селяните има съпротива, в ГДР - към 1960 г., когато 92% от земята е
включена в новия тип стопанства, в Чехословакия – към 1962 г.
3
В хода на икономическото развитие през 50-те и 60-те години възникват
сериозни проблеми. Главният от тях е изоставането в производителността на труда.
Причината за това е, че постигнатите до тогава успехи в развитието се дължат на
екстензивни фактори (увеличаване на инвестициите, на работната ръка, на разхода на
енергията), а те могат да действат резултатно само ограничено време. Сериозен
проблем е и снабдяването със суровини и техническото модернизиране на
промишлеността. В основата си тези негативни явления се дължат на това, че
централизираната командно-административна система често не се съобразява с
обективните икономически закономерности и игнорира действието и използването на
чисто икономическите механизми при ръководството на стопанството.
През третия период в развитието на социалистическото стопанство – от
1963/64 до 1985 г. се правят опити за икономически нововъведения. Чрез тях трябва да
се преодолеят недостатъците като се реорганизира работата на предприятията от
индустрията, търговията и транспорта. Търси се вариантът, при който да се синтезират
в едно най-доброто от практиката на капитализма и социализма, икономическата
система да се „поотпусне”, да стане тя по-гъвкава и така да се повиши нейната
ефективност. Самата политика на реорганизация се обозначава с общото название
политика за въвеждане на нов икономически механизъм (НИМ). Разработват се нови
бюрократични правила за подобряване функционирането и резултатността на
държавната собственост. Най-сериозни промени настъпват в планирането и
мениджмънта. Подробните планови директиви се заменят с по-общо насочени планове.
На отделните предприятия се дава по-голяма степен на независимост в процеса на
управление. Централизираните планови отдели се оттеглят от директното ръководство
на индустриалните единици и се насочват към общото външно контролиране на
ресурсите.
Започват да се прилагат и пазарни механизми. Печалбата на предприятието става
критерий за успех, като печалбата вече се начислява не върху произведената, а върху
реализираната продукция. Промени настъпват и в инвестиционната политика и
финансирането. Драстично се намалява предишната практика на свободно
разпределение на капиталите между предприятията. Те вече имат възможност сами да
финансират по-голямата част от инвестициите си от собствени приходи. Държавният
монопол върху външната търговия се поотпуска и на отделните търговски единици се
дава по-голяма свобода да водят директно преговори на външните пазари. По-голяма
свобода се допуска и в сферата на услугите. Промени настъпват и в системата на
заплащане, като се появяват възможности за допълнителни възнаграждения при
изпълнение и преизпълнение на плана.
Най-сериозен опит за радикални икономически нововъведения се правят в
Унгария. Там още през 1958 г. земеделските кооперации получават широка автономия
(прекратяват се задължителните държавни доставки, възможности за избор на
доставчици и клиенти), подкрепят се индивидуалните дребни земеделски стопанства.
За няколко години Унгария вече може сама да задоволява нуждите си от
селскостопанска продукция и дори да изнася продукция за социалистическите страни.
Продукция се изнася и за страните от Запада (особено търсено е там токайското вино).
Новият икономически механизъм в Унгария се въвежда през 1968 г. Реорганизацията
обаче отива доста напред. Предприятията получават реална автономия. Държавата
ориентира и регулира икономиката чрез планиране, инвестиции, данъци, а
предприятията сами отговарят за производството си и за политиката в областта на
заплащането на труда. Резултатите са много добри. Унгария обаче като по-отворена
към света от останалите социалистически страни, е силно засегната от кризата през 70-
те години. При първия петролен шок различието между вътрешните и международните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическо развитие на социалистическия блок. Стопанството на България в периода 1944-1989 г.

Икономическото развитие на държавите от социалистическия блок след Втората световна война и приложението на социалистическия модел в България...
Изпратен от:
Jana Yankova
на 2020-05-09
Добавен в:
Лекции
по Стопанска история
Статистика:
15 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Стопанска история от София за Студенти в СУ от специалност Стопанско управление бакалавър несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Икономиката на България в следвоенния период (1919 - 1929 г.)

01 мар 2006
·
475
·
7
·
3,321
·
217

В икономически аспект периодът от завършването на Първата световна война до 1924 г. може да бъде определен най-общо като възстановителен. Това е времето, когато България трябва да излезе от пълната си икономическа разруха.
 

Стопанска политика на българските правителства след Съединението до края на XIX в.

29 мар 2007
·
482
·
2
·
810
·
58

Съединението на Източна Румелия с Княжество България през 1885 г.е от изключително значение за по-нататъшното икономическо, политическо и културно значение на страната.
 

Световно икономическо развитие от 70-те години на 19 в. до ПСВ

29 мар 2007
·
251
·
3
·
1,118
·
84
·
1

Новите научно-технически постижения не засягат типа на производството...
 

Стопанската история като наука

15 дек 2007
·
124
·
2
·
434

Стоп. ист. възниква през втората пол на 19-ти век в резултат на вътрешното развитие на историческата и стоп. наука. Ист престава да се разбира само като полит. ист.,а стоп. ист. престава да се разбира само като полит икономия и то в нейния класически...
 

Икономическото развитие на социалистическите страни след Втората световна война

29 мар 2007
·
394
·
2
·
1,021

Първият етап обхваща втората половина на 40-те години и се характеризира с усилията за преодоляване разрушенията от войната и възстановяване на икономиката до довоенното равнище.
 
Онлайн тестове по Стопанска история
Тест по Стопанска история за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Стопанска история за Студенти от 2 курс
Общ тест върху лекциите от УНСС по Стопанска история за 2-ри курс. В помощ на бъдещите курсисти. 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
5
1
6 мин
03.08.2018
Стопанска история
тематичен тест по Стопанска история за Студенти от 1 курс
Най-често давания вариант на тест по стопанска история в Тракийски университет - Стара Загора. Има въпроси от затворен тип - само с един верен отговор, но и такива с много верни отговори.
(Труден)
25
2
1
5 мин
30.07.2019
» виж всички онлайн тестове по стопанска история

Икономическо развитие на социалистическия блок. Стопанството на България в периода 1944-1989 г.

Материал № 1378390, от 09 май 2020
Свален: 15 пъти
Прегледан: 24 пъти
Предмет: Стопанска история, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 10,560
Брой символи: 67,697

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическо развитие на социалистическия блок. ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала