Големина на текста:
КОНСЕНСУС ОТНОСНО ДИАГНОЗАТА, ЛЕЧЕНИЕТО И
ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА БОЛНИ С ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
1. Какво е значението на хроничните вирусни хепатити за
Общественото здравеопазване?
Днес се приема, че около 500 милиона хора по света са инфектирани с
вируса на хепатит В (HBV) и около 150 милиона - с вируса на хепатит С (HCV).
Данните за България сочат до 8% честота на HBV и около 1,5% честота на HCV
сред населението, което поставя страната ни на едно от първите места в Европа
по разпространение на хепатит В и хепатит С. Около 11% от носителите на HBV
са инфектирани и с хепатит Делта (HDV).
Около 20% от болните с хроничен вирусен хепатит развиват чернодробна
цироза с трайна загуба на трудоспособност и с нисък процент на преживяемост.
Честотата на първичния рак на черния дроб при тези болни е висока (4-5%
годишно). Отнесена към цялото население тя е 8 заболели на 100 000 души.
2. Какво е определението за хроничен вирусен хепатит?
Под хроничен вирусен хепатит се разбира вирусна инфекция на черния дроб
с НВV, НDV и НСV, която продължава повече от 6 месеца, с хистологични
данни за хроничен хепатит.
3. Кога се поставя диагноза хроничен вирусен хепатит?
Диагноза за хроничен вирусен хепатит се поставя при установяване на
клинични и биохимични данни за чернодробно увреждане (АСАТ, АЛАТ, АФ,
ГГТП) за повече от 6 месеца, наличие на серологични маркери за инфекция с
HBV (HBsAg /ELISA/), HDV (anti-HDV total /ELISA/) или HCV (anti-
HCV /ELISA III или IV генерация/), както и хистологични данни за хроничен
хепатит.
При носителство на anti-HCV антитела и наличие на серумни нива на
АСАТ и АЛАТ в референтни стойности, само доказването на HCV РНК чрез
PCR подтвърждава наличието на актуална инфекция с HCV.
Наличието на повишени чернодробни ензими над 6 месеца при липса на
маркери за HBV, HDV или HCV, налага търсене на друга причина за
чернодробното увреждане стеатоза, хемохроматоза, болест на Уилсон,
автоимунен хепатит, алкохолна консумация, токсичен хепатит, обменни
нарушения, EBV и CMV при имуносупресирани болни.
4. Какви допълнителни стъпки са необходими за доуточняване на
диагнозата хроничен вирусен хепатит?
Лабораторни изследвания, отразяващи състоянието на черния дроб и на
системите, пряко свързани с него: СУЕ, ПКК, Общ белтък, Албумин,
Протромбиново време, Билирубин, Креатинин, Кр. захар, Холестерол, 3-
глицериди, TSH (само при предстоящо лечение с интерферон-алфа).
Допълнителни вирусната маркери, уточняващи вирусната репликация и
генотип:
=>при HBV инфекция: HBeAg / anti-HBe, IgM anti-HBc чрез ELISA;
HBV ДНК чрез хибридизация, количествен PCR или количествен
анализ чрез разклонена ДНК (bDNA);
1
=> при HDV инфекция: HDAg, чрез имунохистохимия в
чернодробна
тъкан. При липса на възможност за изследване – проследяване титъра
на IgM anti-HDV .
=>при HCV инфекция: HCV Генотип чрез серологично
генотипизиране или ДНК хибридизационен тест. HCV RNA чрез
количествен PCR или количествен анализ чрез bDNA; При негативни
количествени тестове за HCV РНК и носителство на anti-HCV
задължително HCV РНК се изследва чрез качествен PCR.
Ехографско изследване на черния дроб.
Чернодробна биопсия, задължителна при пациенти, подлежащи на
антивирусно лечение. При контраиндикации за извършване на чернодробна
биопсия, преценката за активността на заболяването и необходимостта от
провеждане на противовирусно лечение, се осъществява от експерти.
Уточняване на придружаващи заболявания и състояния, имащи отношение
към избора на лечение, като нерво-психиатрични разтройства, заболявания
на щитовидната жлеза, затлъстяване, употреба на алкохол, зависимост от
наркотици в миналото и сега, хемофилия, таласемия, хронична бъбречна
недостатъчност, инфекция с HIV.
5. Кои болни подлежат на антивирусно лечение?
Пациенти, които са с доказана виремия (наличие HBV ДНК или HCV
РНК в серума), независимо от използвания метод за изследване. При тяхното
ежемесечно клинично и биохмично проследяване за най-малко 6 месеца, е
неоходимо да се установят поне 2 стойности на АЛАТ > 1,5 пъти над горната
референтна граница. Хистологичното изследване трябва да показва белези
на фиброза, оценена описателно или чрез индекси ( Knodell/ Ischak, METAVIR
SCORE). При липса на фиброза, но при наличие на биохимични и
хистологични данни за активност се приема, че болните също са
подходящи за антивирусно лечение, ако са проследени 6 месеца.
Лечение не се започва при аминотрансферази в референтни граници
независимо от хистологичната находка. В тези случаи болните се проследяват
биохимично на всеки 3-6 месеца.
В случайте на компенсирана чернодробна цироза антивирусното лечение
се провежда при наличие на ензимна активност и виремия.
На антивирусно лечение подлежат и болните, неотговорели на
предхождащо антивирусно лечение или са с рецидив на болестта при
последвалото проследяване от поне 6 месеца. Индикацийте за лечение при тези
болни са същите, както при нелекуваните болни – биохимична и хистологична
(доказана с повторна биопсия) активност, виремия.
Болните с хронична алкохолна злоупотреба и хроничен вирусен хепатит
подлежат на антивирусно лечение 6 месеца след спиране на алкохолната
консумацията. Лицата употребявали наркотици, трябва да са спрели
използването им най-малкото 6 месеца преди началото на антивирусното
лечение, документирано с поне 3 уринни тестове за наркотици.
Основни индикации за лечение на пациенти с хронична НВV инфекция
HbeAgHBV АЛАТТерапевтична стратегия
2
ДНК
++Нормален Проследяване на пациентите и започване на лечение при
повишаване на AЛАT.
++Повишен Започва се с курс IFN . При наличие на
противопоказания или неотговорили на лечението –
Lamivudin.
- +Повишен
Лечение с IFN-? или Lamivudine. Необходима е
продължителна терапия.
- - НормаленНе се налага лечение.
+/- +Цироза с
биохимична
активност
Компенсирана: Lamivudine или ниски дози IFN-? (при
чест контрол с повишено внимание).
Декомпенсирана: Лечение с Lamivudine с различна
продължителност.
+/- - Цироза без
биохимична
активност
Наблюдение, симптоматично лечение.
Основни индикации за лечение на пациенти с хронична НСV инфекция
Анти НСV HСV
РНК
ALTТерапевтична стратегия
++НормаленПроследяване на пациентите и започване на лечение при
повишаване на AЛАT.
++Повишен
Лечение с PEG IFN-? и Ribavirin или с IFN-? и Ribavirin.
+- НормаленНе се налага лечение.
+- ПовишенТърси се друга причина за повишения АЛАТ.
++Цироза с
биохимична
активност
Компенсирана: Лечение с PEG IFN-? и Ribavirin; IFN-?
и Ribavirin, IFN-?, самостоятелно или в съчетание с
Ribavirin. Необходим е чест контрол с повишено
внимание.
Декомпенсирана: симптоматично лечение.
++Цироза без
биохимична
активност
Наблюдение, симптоматично лечение.
6. Кои болни не подлежат на антивирусно лечение?
Не могат да се подлагат на антивирусно лечение болни, злоупотребяващи
системно с алкохол; наркомани, продължаващи употребата на наркотици, както
и такива, без чист от интоксикация период, не по-малък от 6 месеца; болни с
тежки придружаващи заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната системи;
системни заболявания на съединителната тъкан, усложнен захарен диабет, ХБН
без диализа, бременни жени и кърмачки. Забременяването на жени от мъже,
които се лекуват с противовирусни средства е недопустимо, поради опасност от
уродства. Болни със съпътваща HIV инфекция не подлежат на антивирусно
лечение при патологичен брой на CD4 (<200).
При различните антивирусни медикаменти са на лице и други абсолютни
противопоказания:
1.Интерферон-алфа не се прилага при автоимунни, психични
заболявания и такива на щитовидната жлеза; след органна
трансплантация; хиперспленизъм и декомпенсирана чернодробна
цироза, лица над 65 годишна възраст.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лечение на болни от хепатит

Днес се приема, че около 500 милиона хора по света са инфектирани с вируса на хепатит В (HBV) и около 150 милиона - с вируса на хепатит С (HCV). Данните за България сочат до 8% честота на HBV и около 1,5% честота на HCV...
Изпратен от:

на 2008-04-28
Добавен в:
Доклади
по Медицина
Статистика:
116 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Наследствени болести при човека

06 яну 2008
·
1,034
·
3
·
856
·
437
·
5

Зависимостта между наследствеността и заболяванията при човека е предмет на медицинската генетика. Медицинската генетика решава задачи, свързани с диагностиката, лечението, прогонозирането и профилактиката на наследствените болести...
 

Наследствени болести при човека

15 ное 2006
·
3,606
·
4
·
1,126
·
1
·
9

Наследствените болести при човека са предмет на медицинската генетика. Тази наука изучава закономерностите на наследствеността при човека, като си служи с пет основни метода за генетично изследване...
 

Унаследяване на болести

03 яну 2007
·
1,122
·
2
·
235
·
88
·
2

Голяма част от генетичните дефекти могат да бъдат установени чрез изследване на околоплодната течност. Околоплодната течност се взима чрез метод, наречен амниоцентеза...
 

Рак на щитовидната жлеза

10 май 2007
·
175
·
2
·
264
·
110

Ракът /карциномът/ на щитовидната жлеза се среща сравнително рядко и представлява около 2% от злокачествените тумори у човека.
 

Генетични заболявания

07 мар 2006
·
4,042
·
4
·
951
·
16

Честота и етиология. Честотата на този синдром е м/у 1:8000 и 1: 10000....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Медицина
Долекарска помощ
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за специалност "Рехабилитация". Съдържа въпроси от целия материал за изпита. Въпросите са смесени - има само с един верен, но и такива с множество верни отговори.
(Лесен)
80
3
1
21 мин
26.09.2019
Тест по обща нозология
входен тест по Медицина за Студенти от 3 курс
Тест по обща нозология. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
23
39
1
1 мин
11.10.2012
» виж всички онлайн тестове по медицина

Лечение на болни от хепатит

Материал № 137555, от 28 апр 2008
Свален: 116 пъти
Прегледан: 139 пъти
Качен от:
Предмет: Медицина
Тип: Доклад
Брой страници: 10
Брой думи: 1,601
Брой символи: 15,336

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лечение на болни от хепатит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения