Големина на текста:
Тема № 11
СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА
СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Изключително травмиращо е деянието експлоатиране на деца. Една от формите на
експлоатация деца е сексуалната експлоатация. Сексуалната експлоатация на деца включва:
детска порнография, детска проституция и трафик на деца с цел използването им за развратни
дейности. С други думи, сексуалната експлоатация на деца предполага използването на лице под
18-годишна възраст с оглед задоволяване на сексуални потребности или желания на друго лице
срещу парично възнаграждение или друго заплащане, предложено на детето или на други лица.
Друг вид нечовешко отношение, свързано спогазване на достойнството и правата на децата е
сексуалната злоупотреба. Тя може да бъде дефинирана като: контакти или взаимодействия между
дете с по-голямо или притежаващо повече познания дете или възрастеннепознат, роднина или
лице, упражняващо власт като родител или гледач/ка, като детето е използвано за удовлетворяване
на сексуалните им нужди. Обикновено тези контакти или взаимодействия се осъществяват като се
използва сила, измама, подкупи, заплахи или натиск от страна на злоупотребяващите.
Сексуалната злоупотреба може да бъде:
-физическа;
-словестна;
-емоционална.
Обикновено сексуалната злоупотреба се изразява в следните дейности:
-докосване и милване на половите части на детското тяло;
-докозване на гърдите на съзряващи лица от женски пол;
-докосване от детето на половите части от тялото на партньора му;
-сексуални целувки;
-проникване, което включва провикване с пенис, дигитално проникване или проникване чрез
обект във вагина, уста или анус;
-излагане на показ пред децата на сексуални действия, извършвани от възрастни или на
порнографски филми или фотография;
-изказване на неприлични коментари за тялото на детето;
-принуждаване на детето да позира, да се съблича или да се държи сексуално на филми или
на живо;
-воайорство в бани или спални, за да се наблюдава тайно детето.
Може да се обобщи, че сексуалната експлоатация на деца в процесуален план може да бъде
сексуална експлоатация или злоупотреба с дете, реализирана чрез сексуално насилие, чрез подкуп
или чрез измама.
Сексуалната експлоатация на деца може да бъде и търговска сексуална експлоатация в
случаите, когато сексуалната експлоатация се осъществява, поради финансови или други
икономически съображения, чрез използване на дете за сексуални цели в замяна на пари или други
материални услуги между клиент, посредник и агент и други облагодетелстващи се от търговията с
дететородител, член на семейството, сводник, учител и др.
ООН дифинира три форми на търговска сексуална експлоатация на деца: детска
проституция, незаконен трафик и продажба на деца през граница или в рамките на държавната
територия за сексуални цели и порнография.
Могат да се изведат следните фактори, определящи степента на травмата за детето в
следствие на сексуална злоупотреба:
-травмична сексуализацияв следствие от преждевременна стимулация, която води до
неподходящо ранно сексуално поведение, обслужващо сексуални и несексуални потребности;
-безсилиепроизтича от обстоятелствата, които детето не може да контролира, като се
фрмира страх, тревожност и бедпомощност;
-стигматизациякато следствие от чувството на детето, че е лошо или увредено, а когато
сексуалната злоупотреба е разкрита това води до формиране на чувство за срам и за вина;
-предателствопроизтича от остра загуба на илюзии, когато детето е саксуално
експлоатирано от родител или близък човек, от който се очаква любов и проекция, това води до
фрмиране на враждебност и гняв.
При сексуално малтретираното дете могат да се проявят остри и хронични симптоми.
Острите състояния варират от разстройства на съня и соматични оплаквания до посттравматично
стресово разстройство. Специалистите твърдят, че често срещано е и регресивно поведение, като
смукане на пръст, енуреза (напикаване), енкопреза (насиране). Възможно е да се появи и депресия
със суицидни намерения. Хроничните състояния могат да се реализират под формата на еротично
1
Тема № 11
поведениесексуални игри, маструбиране, прелъстително поведение, генерализирана ниска
самооценка, чувство за изолация от околните и др.
Характеристики на деца, жертви на сексуална експлоатация.
Физиологичен статус. В следствие на преживяния шок и унижение, децата развиват
различни психо-соматични разствойства. Най-често те страдат от главоболие, разстройство на съня
и апетита, болки в стомаха, язвя, сърдечно-съдови заболявания и др. Поради безразборните полови
контакти и слабата информираност, много от децата са носители на различни кожно-венерически
болести. Положението, в което се намират, ги поставя в състояние на крайно изтощение и някои от
децата значително отлабват. Проблемът, който имат, се приема от тях като омърсяване не само
душевно и емоционално, но и физически. Повечето от пострадалите деца изразяват чрез тялото си
психическата травма, която обикновено не осъзнават в ранната си възраст, но която може да
повлияе върху тяхната идентичност и да я разруши. Изследователите са на мнение, че появата на
енкопрезата е вследствие на изнасилване, а енурезата се приема като симптом на регрес на
личността.
Психически статус. Всяка една от проявите на сексуална експлоатация дава своето
специфично отражение върху детската психика. Но независимо от начините на сексуална
експлоатация, може да се каже, че е обща болката, срама и страданието, които изпитват децата.
Сексуално експлоятираните деца често изпадат в лошо настроение, обикновено са мрачни и
нерядко стават зависими от определени всекидневни ритуали, като напр.непрестанно миене на
ръцете, къпане и т.н. Случката е толкова травмираща за тяхната крехка психика, че те предпочитат
да я запазят в мълчание, най-вече от страх, срам или пък, ако са жертва на изнудване или шантаж. В
повечето случаи се обвиняват, че са предизвикали с нещо насилника, особено ако е близък, което
съдейства за формирането на дълбоко и разрушаващо чувство за вина.
В ежедневието си децата демонстрират висока обща тревожност и изпитват предварителни
страхове от всеки непознат човек. Често са спохождани от непреодоличи и неспокойни мисли.
Вследствие на преживяното, непрекъснато са нащрек, дебнат погледа и на непознатия човек. Това
съдейства за формиране на непрекъсната напрегнатост и свръхвъзбуда. Интерес представлява
фактът, че за да избегнат насилието, децата стават все по-мили и сговорчиви с непознатите,
скривайки страха дълбоко в душата си. Освен това те заживяват с илюзията, че ако се държат добре
с всички, никой няма да разбере нищо.
Децата преживели сексуално насилие, разрушават дълбоко и трайно своите възприятия. Те
започват да се съмняват в тях и предпочитат да останат в самота, която обикновено ги довежда до
шокови състояния. Много силно при тях е изразено чувството за безполезност, за безсилие, за
унижение и за безизходица. При сексуално насилените деца много лесно се отключва депресията,
която води след себе си пстоянно чувство на безпокойство, което от своя страна е прелюдия към
хроничен страх от всичко предстоящо. Преживяното може да доведе до състояние на дисоциация
(разпадане на личността). За да могат да се справят с порожението, децата често употребяват
успокоителни лекарства, като понякога преминават и към по-силни ПАВ.
Поведенчески статус. Травмиращата ситуация се отразява не само на физиологичното
състояние на детето и на неговата психика, но и на поведението му като цяло. Децата, жертва на
сексуална експлоатация, обикновено в различни ежедневни ситуации заемат защитна позиция, като
се отбраняват от несъществуващи опасности. Преживяното от тях е наситено с толкова много
отрицателни емоции, че повечето от тях се затварят в себе си и рядко говорят за сексуалното
насилие. Обикновено те се смятат за виновни за извършеното над тях престъпно деяние, като на
базата на своя житейски опит, търсят логични обяснения за случилото им се. В повечето случаи
насочват вината към себе си, но когато осъзнаят какво всъщност се е случило, се чувстват измамени
и омърсени. Чувството, че са злоупотребили с тях, че са проявили неуважение към личността им, ги
преследва в поведенчески план дълго време, като те търсят възможност да сереванширатза
злодеянието над тях. Това се оказва доста сериозен мотив някои от сексуално насилените деца да
тръгнат по пътя на престъпните прояви.
В много от случаите насилените сексуално деца проявяват буйни поведенчески реакции,
които са опит на подрастващите да бъдат чути и забелязани, като напр.- нервни кризи на публично
място, прояви на недружелюбност, скарване без причина с други. Не са малко случаите на проявена
автоагресия, като доста често децата приемат самоубийството за единствения начин за разрешаване
на проблема им. Те отдавна са загубили самоуважението и достойнството си. Срамуват се от
снизходителността, която са проявили и която е позволила насилието над тях.
Социалнопедагогическа работа с деца, жертви на сексуална експлоатация
2
Тема № 11
Един от подходите за превенция на сексуалната експлоатация на деца е урегулирането на
законово-нормативната уредба с такава тежест, че сериозните мерки за наказание, относно
деянието да бъдат вид ограничение по отношение на това негативно социално явление.
Не са малко международните и националните инициативи за овладяване на проблема с
детската сексуална експлоатация, но въпреки множеството усилия, проблемът съществува и дори в
някои страни се задълбочава.
Конвенцията за правата на детето категорично задължава държавите - страни по
Конвенцията, да защитават детето от всички форми на сексуална експлоатация и от сексуално
насилие. За тези цели държавите - страни по Конвенцията, вземат всички подходящи мерки на
национално, двустранно и многостранно равнище за предотвратяване на: а) подбуждане или
принуждаване на дете да се занимава с каквато и да е незаконна сексуална дейност; б)
експлоатация на деца с цел проституция или друга незаконна сексуална практика; в) експлоатация
на деца с цел производство на порнографски представления и материали.
През септември 1991г. е приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа Препоръка
11 относно сексуалната експлоатация, порнографията, проституцията и трафика на деца и
младежи, която е първият международен текст, който разглежда тези проблеми в изчерпателната
им форма. През 1996г. се провежда и Първият световен конгрес срещу комерсиалната
сексуална експлоатация на деца (Стокхолм, Швеция), на която се приема Декларация и План за
действие срещу сексуалната експлоатация на деца.
Европейският съюз след отчитане пропуските от Препоръка 11, продължава да се бори
със сексуалната експлоатация на децата и да предприема нови инструменти за борба с детската
прнография и ескплоатация в интернет. През октомври 2001г. се приема Препоръка 16 на
Комитета на министрите към страните членки за защита на децата от сексуална
експлоатация.
По отношение на общите мерки, заложени в Препоръката, може да се каже, че се
предприема засилване на инициативите за повишаване на общественото съзнание, просвета и
информацията по прблема, като се апелира непрестанно и на всички равнища, че сексуалната
ескплоатация на деца във всичките и форми съставлява криминално деяние и подлежи на
наказателно преследване. Очертани са конкретни мерки, които до голяма степен предопределят
перспективата на проблема, като:
- Да се разработи и подкрепи финансово многоведомствен и мултидисциплинарен подход за
предотвратяването и разкриването на сексуалната експлоатация на деца, както и да се предостави
психологическа, юридическа, социална или каквато и да е друга подходяща помощ или лечение на
жертвите, като се обърне особено внимание на групите с висока степен на риск.
- Да се създадат или разработят обществени или частни услуги за защита на децата в риск
или такива, които вече са жертви, с оглед предотвратяването и разкриването на всички форми на
сексуална експлоатация.
- Да се признае и подкрепя ключовата роля на НПО при предотвратяването на сексуалната
експлоатация и оказването на помощ на жертвите.
- Да се осигури разнообразен набор от средства, чрез които всяко лице, и особено децата, да
съобщават за случаи на сексуална експлоатация (включително горещи телефонни линии, агенции,
печатни материали и страници в Интернет).
- Да се гарантира, че децата, предоставени на обществени грижи, са защитени от подходящи
разпоредби, насоки и процедури и че всички лица от персонала, който отговаря за тях, разполагат с
необходимия ценз и разрешителни.
- Да се насърчават медиите за техния конструктивен принос към общото съзнание за
сексуалната експлоатация на децата и нейното въздействие, като разработят подходящи правила за
поведение и разпоредби за печатните, аудиовизуалните и електронните медии, и в особена степен
засегнат зачитането на неприкосновеността, идентичността и достойнството на децата.
-Да се привлекат доставчиците на Интернет-услуги за повишаване на съзнанието относно
сексуалната експлоатация и рисковете, особено в Интернет и при използването на съвременните
комуникационни технологии.
-Да се насърчават доставчиците на Интернет-услуги за разработване на морален кодекс,
съответстващ на съвременните информационни и комуникационни технологии, за предотвратяване
на сексуалната експлоатация на деца, установяване на нарушенията на визирания кодекс и
вземането на мерки за забраната и ограничаването на тези нарушения.
- Да се признае необходимостта правоприлагащите ведомства и институции да използват
данните на връзката, за да могат да проследят материалите със съмнително съдържание и да
установят местонахождението и самоличността, както и да разпитат лицата, които редактират или
разпространяват детска порнография, насърчават или подбуждат към детска проституция.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално-педагогически характеристики на деца, жертви на сексуална експлоатация

Обикновено тези контакти или взаимодействия се осъществяват като се използва сила, измама, подкупи, заплахи или натиск от страна на злоупотребяващите. Сексуалната злоупотреба може да бъде физическа, словесна, емоционална...
Изпратен от:
Galia Lubenova
на 2020-05-07
Добавен в:
Лекции
по Специална педагогика
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Специална педагогика за Неучащи несваляни с 5 страници Други
 
Подобни материали
 

Права на децата

08 окт 2008
·
54
·
3
·
541

Всяко общество се надява и очаква неговите деца да израснат като граждани с възможности и отговорности, които да допринесат за благоденствието н а неговите общности...
 

Ролята на родителите за развитието и възпитанието на децата

20 окт 2008
·
575
·
11
·
2,425
·
596

1.Схващане на Джон Дюи за развитието и възпитанието на детето. 2.Ролята на родителите за развитието и възпитанието на детето. 3.Оказване помощ на родителите от обществените организации и социални работници във възпитанието на детето
 

Детето и ученика в условията на масовата комуникация

12 ное 2008
·
122
·
8
·
1,279
·
74

Установено е, че подрастващите често смесват реалност с измислица. При гледането на репортаж за убийство, в който се вижда труп, те реагират с репликата: "Това е като в някой тъп екшън." Притеснително е, че гледайки насилие в новините и филмит...
 

Педагогическа характеристика

16 мар 2009
·
111
·
8
·
589

Мая все още не посещава детска ясла. Мая живее в пълно семейство и е отглеждана при оптимални условия. Тя е първо и единствено дете, което обуславя по-специално внимание в отношението на близките към нея...
 

Семейство и насилие

13 апр 2009
·
155
·
11
·
1,675

Разглежда типични за семейството проблеми свързани с домашното насилие.
« 1 2 3 4 5 6 » 9
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
108
1
3 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Социално-педагогически характеристики на деца, жертви на сексуална експлоатация

Материал № 1375034, от 07 май 2020
Свален: 0 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 3,015
Брой символи: 17,330

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално-педагогически характеристики на деца,  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
14

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
151

виж още преподаватели...