Големина на текста:
Въпрос23.Обекти на индустриална собственост.Функции и икономически изгоди от
наличието на патент.Критерии за патентоспособност на изобретенията.Съпоставка
между ноу-хау и патент.Форми на патентна политика.
1.Обекти на индустриална собственост
Основният обект на индустриалната собственост, който подлежи на патентна закрила и
по повод на който може да се каже, че са създадени патентните закони и самата патентна
систeмае изобретението. Под изобретение най-често се разбира някаква новост,
създадена в областта на науката и техниката. Но , не всички интелектуални продукти се
считат за изобретения и не всички изобретения могат да бъдат защитени с патент.
За да бъде един интелектуален продукт определен като изобретение задължително
трябва да представлява техническо решение на задача. Същественото тук е, че не самата
задача, а нейното решение трябва да бъде с технически характер. Ако интелектуалният
продукт не е техническо решение, то той не се счита за изобретение и не може да бъде
защитен с патент.
Думата техника се разглежда в широк смисъл, а не само за машини, устройства и т.н., но
и за техникакато метод, методика или пък техника (като начин) на лечение и т.н.
Не могат да бъдат патентовани следните продукти:
- открития, научни идеи и теории;
- математически методи и формули;
- резултати от художествено творчество;
- планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност;
- програми за електроизчислителни машини;
- представяне на информация.
Второто обстоятелство, възпрепятстващо получаването на патент, е, че не всички
интелектуални продукти, които се считат за изобретения, могат да бъдат патентно
защитени, ако например не отговарят на критериите за патентноспособност или защото
всеки национален патентен закон изрично упоменава кои изобретения не подлежат на
патентоване. В България не могат да бъдат получени патенти за:
-изобретения, чиято публикация или използване влиза в противоречие с обществения ред
и добрите нрави;
- вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военно
ползване;
- сортове растения и породи животни, както и биологични методи за създаването им.
Видове патенти:
Основен патенткогато за едно изобретение се издаде патент, то този патент се нарича
основен.
Допълнителен патенттой се издава за изобретение, което доразвива или
усъвършенства изобретение, за което вече е издаден основен патент.
Зависим патенттова е патент за изобретение, което не може да бъде използвано, без
да се използва друго, вече патентовано защитено изобретение от трето лице. То не
допълва, не доразвива и не усъвършенства друго изобретение, но изисква използването
на друго изобретение, което вече е патентовано.
Секретни патентистатусът на тези патенти е възприет във всички патентни
законодателства в света, те се издават за изобретения, свързани с отбраната и
сигурността на страната, това не означава обаче, че изобретението не може да има и
гражданско предназначение.
Патенти аналозиполучените патенти в различни държави за едно и също изобретение
1
се наричатпатентни аналози“ (аналози на първия патент).
2.Основни икономически изгоди от наличието на патент.
Основни икономически изгоди от наличието на патентен монопол върху изобретението
реализиране на свръхпечалба, максимизиране на масата на печалба и изследователски
предимства и тенденция към постоянство на икономическите изгоди във времето.
Реализиране на свртхпечалбаПроизводствената реализация на изобретението води до
понижаване на индивидуалните производствени разходи на производителите, като те
стават по-ниски от тези на конкурентите. Вследствие на това производителят, използващ
изобретението, освен средната норма на печалба, реализира и допълнителна
свръхпечалба.
Максимизиране на масата на печалбаВследствие на това, че благодарение на патента,
отсъстват конкуренти, патентопритежателят може сам да определя количеството и
цената на предлаганата продукция на пазара и да съчетае така количеството на
предлаганата продукция и цената и на реализация, че да получи максимално голяма маса
на печалба.
Изследователски предимства и тенденция към постоянство на икономическите изгоди
във времетопритежаващ изследователското предимство в лицето на патентованото
изобретение, патентопритежателят, много по-бързо и лесно от останалите да постигне
нови изобретения в същата област и да получи нови патенти. Те от своя страна могат да
бъдат в такава техническа конфигурация, че да се получиблок от патенти“, чрез който
се блокират и монополизират цели производства или дори отрасли.
ПАТЕНТОВАНЕ В ЧУЖБИНАосновава се на две предпоставкипървата е свързана
с териториалния характер на действието на патента, в смисъл, че той действа само на
територията на страната, която го е издала, както и на териториите, където
изобретението не е патентно защитено, то е свободно за ползване от всяко
заинтересовано лице. Втората предпоставка е свързана с желанието и стремежа на всеки
национален патентопритежател неговото изобретение освен реализация на националната
територия да получи и външноикономическа реализация на територията на други
държави.
Патентната защита в чужбина е необходимо и задължително условие за
външноикономическа реализация на изобретението. Патентът в чужбина дава същите
икономически предимства на патентопритежателя, каквито той получава от патента,
издаден на националната територия. Наличието на патент в чужбина осигурява следните
пътища за икономическа реализация на изобретенията:
- организиране на производствтото в чужбина на основата на патентовото изобретение;
- износ на продукция
- продажба на лицензи
- продажба на самия патент.
Начини за получаване на патент в чужбиначрез използването на т.нар. национален ред
за получаване на патент, чрез използване на международната патентна система или чрез
регионални патентни системи за издаване на патент.
Според принципите на Парижката конвенция валидни при патентоването в чужбина са
принципът на национален режим, принципът на конвенционалния приоритет и принципът
на изложбения приоритет.
Принцип на националния приоритетспоред този принцип на чуждестранните
2
граждани се предоставят същите права, каквито имат и местните граждани.
Принцип на конвенционалния приоритетедин заявител при редовно подадена заявка
за патент в една страна членка на Парижката конвенция, ако подаде заявка за патент за
същия обект в която и да е друга страна чл1енка в определен срок (за индустриалните
модели 12 месеца, за индустриалния дизайн – 6 месеца), то за всички заявки в чужбина
се приема, че са подадени на датата, на която е подадена първата заявка.
Изложбен приоритеттой е свързан с излагането на официално признати изложби на
изобретения или други обекти на индустриална собственост, които не са патентно
защитени, но ако в определен срок след това (най-често 3 месеца) се подаде заявка за
тях, за приоритетна дата се счита датата на откриването на изложбата.
Национален ред за получаване на патент в чужбина - във всяка държава, в която
желаем да получим патент се поадава отделнанационалназаявка за изобретението и
се получава отделен патент. Всяка една заявка трябва да бъде изготвена на езика на
държавата, в която се подава и във всяка държава се заплащат патентни такси.
Регионални системи за получаване на патент в чужбинасъздава се едно регионално
патентно ведомство, в което се извършва цялостната процедура по издаването на патент;
подава се само една заявка в регионалното патентно ведомство; патентът, издаден от
регионалното патентно ведомство, е в сила на територията на всички страни членки или
на една част от тях, в зависимост от желанието на заявителя.
3. Критерии за патентоспособност на изобретенията
Критерии за патентноспособносттова са изисквания, на които е необходимо да
отговаря едно изобретение, за да може да бъде патентно защитено. Тези изисквания са
записани изрично в патентни закони и имат кумулативен характер. Изобретението
трябва да отговаря едновременно на всички критерии, за да бъде патентно защитено.
Критериите са 3 на бройновост, изобретателско ревнище и промишлена приложимост.
Новостизобретението не трябва да бъде част от състоянието на техниката в рамките
на една държава или по отношение на целия свят. Новостта може да се разглежда като
новост за изобретателя, новост в рамките на държавата, в която е създадено
изобретението и новост по отношение на целият свят. Обществена значимост имат само
последните две. Обикновено се приема, че едно изобретение е ново, когато до датата на
подаване на заявката за патент неговата същност не е била разгласена и не е станала
общодостъпна чрез писмено или устно описание. Има обаче един привилигирован срок
от 6-12 месеца, в рамките на който, ако е извършено разгласяване, то това разгласяване
не се приема за нарушаване на новостта, стига в този срок да бъде подадена заявка за
патент.
Изобретателско равнищетози критерий включва наличието на един специалист,
запознат със съществуващото състояние на техниката в същата област, в която е
създадено изобретението. След като се запознае със същността на изобретението, у този
специалист трябва да възникне усещане за учудване от изобретателността на автора на
изобретението. За да е налице изобретателско равнище в изобретението, то трябва да е
крачка напред от това, което вече съществува и да е налице творчество.
Промишлена приложимосттова изискване означава, че предмета на промишената
приложимост трява да може да бъде произвеждан или многократно използване, в който
и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство. Предметът на
изобретението трябва да бъдеработоспособен, възпроизводим по промишлен начин и
осъществим с технически средства.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обекти на индустриална собственост. Функции и икономически изгоди от наличието на патент

Критерии за патентоспособност на изобретенията. Съпоставка между ноу-хау и патент. Форми на патентна политика...
Изпратен от:
anchitas
на 2020-05-02
Добавен в:
Теми
по Изобретателско, авторско и патентно право
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 

Обекти на индустриална собственост. Функции и икономически изгоди от наличието на патент

Материал № 1374399, от 02 май 2020
Свален: 0 пъти
Предмет: Изобретателско, авторско и патентно право, Право
Тип: Тема
Брой страници: 11
Брой думи: 4,739
Брой символи: 27,698

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обекти на индустриална собственост. Функции и и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения