Големина на текста:
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
Педагогически факултет
Катедра „Социална и специална педагогика“
КАЗУС
по
Приобщаващо образование
на тема:
Какво определя Държавния образователен стандарт за Приобщаващо
образование. Оценка на случай.
Изработил:
„Специална педагогика - Логопедия“
Проверил:
1
Какво определя Държавният образователен стандарт за приобщаващо
образование?
СПОРЕД НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 2016 г.Приета с
ПМС № 286 от 04.11.2016 г. - Чл. 2. „Държавният образователен стандарт за
приобщаващото образование определя:1. принципите на приобщаващото
образование;2. условията и реда за осигуряване на обща подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците; 3. условията и реда за осигуряване на допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците по чл. 187, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и предоставянето и въз основа на
оценката на индивидуалните им потребности, както и изготвянето на план за подкрепа
на детето или на ученика от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина
или в училището;4. условията и реда за осъществяване на дейностите по чл. 186, ал. 1,
т. 1 - 7 ЗПУО;5. условията и реда за поощряване на децата и учениците с материални и
морални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по
интереси и за приноса им към развитието на училищната общност;6. условията и реда
за участие на родителя на ученика в процедурата по налагане на санкциите по чл. 199,
ал. 1 ЗПУО, както и конкретните условия и ред за налагане на тези санкции;7.
структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни планове и на
индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни
потребности и на ученици с изявени дарби по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 ЗПУО;8. условията и
реда за постъпване и организацията на обучение на децата и учениците със специални
образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици
със сензорни увреждания;9. условията и реда за обучение на деца и ученици в център за
специална образователна подкрепа, за организиране на обучението на деца и ученици
по чл. 195, ал. 1 ЗПУО в паралелките и групите в центровете за специална
образователна подкрепа, както и за изготвяне на доклад-оценка за извършеното
обучение по чл. 195, ал. 7 ЗПУО за всяко дете или ученик.”
Какви видове подкрепа се оказва на учениците според Наредбата за
приобщаващо образование?
Според наредбата се определя два вида подкрепа:
1.Обща подкрепа.
2.Допълнителна подкрепа.
Според Чл. 4.
„(3) Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява в детските
градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в случаите
по чл. 111, ал. 1, т. 1 ЗПУО - в домашни или в болнични условия.”
На кои групи деца се оказва допълнителна подкрепа?
Според Чл.8 :
Допълнителна подкрепа– по т.3 а)-в) за деца със здравословни проблеми и СОП,
както и за деца с изявено дарби – по т.3 г)
В Глава III. се разглежда осигуряването на допълнителната подкрепа.
Според Чл.8 (3 ) при:
а) затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното,
емоционалното, творческото развитие на детето спрямо децата от същата възрастова
група;
б) наличие на рискови фактори и обстоятелства в средата на детето;
2
в) наличие на хронични заболявания, които възпрепятстват обучението, научаването и
участието на детето в дейността на детската градина;
г) наличие на изявени силни страни на детето в областта на изкуствата и спорта, които
се нуждаят от развитие и стимулиране.
Деца и ученици със СОП в общообразователна среда
Наредбата конкретизира случаите, в които детето със СОП може да се
обучава в общообразователна среда, както и случаите, в които се налага да бъде
обучавано според чл. 2 т.9. в център за специална образователна подкрепа, като в
общообразователна среда се осигурява допълнителна подкрепа според
чл. 68. (1) : „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се
предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на детето
или ученика, утвърден със заповед на директора на детската градина или училището за
конкретно дете или ученик по чл. 187, ал. 2 ЗПУО.”
Според Наредбата „Чл. 104. Институциите в системата на предучилищното и
училищното образование предоставят условия за равен достъп до образование за децата
и учениците […] достъпност на информацията и комуникацията, достъп до учебните
програми и учебното съдържание, разумни улеснения, технически средства,
специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда, дидактически
материали, методики и специалисти .”
Според чл. Чл. 110. „Детската градина, училището и центърът за подкрепа за
личностно развитие в зависимост от индивидуалните потребности на децата и
учениците осигуряват следните специалисти за допълнителна подкрепа за личностно
развитие:
1. при сензорни и/или неврологични увреждания и при множество увреждания -
ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с
нарушено зрение, логопед, психолог, а при необходимост - лекар, социален работник,
както и помощник на учителя;
2. при обучителни трудности - логопед, психолог, ресурсен учител;
3. при прояви от аутистичния спектър - ресурсен учител, логопед, психолог, както и
помощник на учителя .”
А чл. 111 конкретизира : „(1) Ресурсен учител се осигурява на всяко дете или ученик
със специални образователни потребности, което се нуждае от допълнителна подкрепа
за личностно развитие, въз основа на оценката на индивидуалните му потребности.”
Мерки за оптимизиране на педагогическата среда в следните параметри:
(ако имате случай от Вашата практика, опишете него):
Организация на учебната среда и план за работа за детето със СОП:
?Редуцира ли се учебното съдържание за детето/ученика със СОП или му се
предоставя различна, несвързана с текущия урок задача.
Чл. 149 (2) за индивидуалния учебен план освен отпадането на предмети уточнява: „3.
намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети, като
намаляването в основната степен на образование не може да е повече от 50 на сто, а в
средната степен на образование не може да е повече от 70 на сто за всеки отделен
учебен предмет.”
Чл. 152. (1) Оценяването на учениците със специални образователни потребности,
които се обучават по индивидуални учебни програми, се извършва в съответствие с чл.
120, ал. 7 и 8 ЗПУО и при условието на чл. 118, ал. 4 ЗПУО.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Какво определя Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование? Оценка на случай

Мерки за оптимизиране на педагогическата среда в параметри: Организация на учебната среда и план за работа за детето със СОП; Редуцира ли се учебното съдържание за детето/ученика със СОП или му се предоставя различна, несвързана с текущия урок задача...
Изпратен от:
Aneliya Dimitrova Pro
на 2020-04-19
Добавен в:
Казуси
по Специална педагогика
Статистика:
50 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Приобщаващо образование

13 ное 2012
·
707
·
7
·
1,249
·
964

Правото на образование е основно човешко право, гарантирано от Международната конвенция за правата на детето, както и Конституцията на Република България и Закона за народната просвета...
 

Приобщаващо образование

06 юли 2018
·
203
·
21
·
1,144
·
333
·
3

Приобщаващото образование е правилният избор! Но, за да бъде възможно да се случва във всяко училище, приобщаващото образование се нуждае от подкрепата на обществото и на онези, които взимат решения...
 

Приобщаващо образование за деца със слухова недостатъчност


Приобщаващото образование осигурява възможности за физическото, социалното и личностното развитие на децата. Създава, поддържа и популяризира информационна база в областите на...
 

Приобщаващо образование на дете със СОП


Курсова работа за интегриране на дете със специални образователни потребности в масово училище...
 

Приобщаващо образование - деца с множество увреждания

20 юни 2018
·
100
·
12
·
2,297
·
155
·
1

Често децата с определен вид увреждане имат допълнителни нарушения в психофизическото си развитие. В подобни случаи се говори за деца със смесени или комбинирани нарушения...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
108
1
3 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Какво определя Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование? Оценка на случай

Материал № 1374012, от 19 апр 2020
Свален: 50 пъти
Прегледан: 75 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Казус
Брой страници: 12
Брой думи: 3,892
Брой символи: 24,248

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Какво определя Държавния образователен стандарт ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала