Големина на текста:
- 1 -
ТЕМА № 17
Историческа еволюция на публичните финанси.
История на бюджета и данъка.
Основни икономически течения и тяхното влияние върху дебатите за ролята на
държавата в икономиката.
Бюджетни политики и принципи през 20 век.
1.Историческа еволюция на публичните финанси
Публичните финанси са съвкупност от финансови правила, процедури и законодателства,
свързани с дейността на държавата и нейните институции. В основата на публичните
финанси са паричните потоци, насочени към държавата и паричните потоци, насочени към
обществото (държавни разходи, трансферни плащания). Публичните финанси изразяват
взаимоотношенията между държавата и нейните граждани.
Публичните финанси са един непрекъснато променящ се сектор, зараждането на който
започва от Римската епоха, когато е съществувала управлявана, чрез специално създадена
администрация, финансова власт. Характеристиките на публичните финанси се променят в
зависимост от историческия период. Публични финанси можем да търсим в Ри, където
финансовата мощ се контролира чрез изградена слабо развита, но ефикасна за
икономическата структура на държавата администрация, която изчезва със загиването на
Западната Римска империя през 5 век. Тя е била унифицирана на отделни административни
райони.
Финансовите системи започват да се развиват едва от 10 век насам, с навлизане на
феодалните структури.
Феодализмът от началото на 10 век се характеризира с преплитането на публичния и
частния сектор. Не се прави разлика между приходите на управляващите и тези ресурси,
необходими за организацията на обществения живот в областта. Територията е разделена на
райони, които се управляват от владетел – собственик по наследство, както на хора, така и на
земя.
През 12-14 век развитието на италианските градове и навлизането на Ренесанса,
въвеждането на паричните и разплащателните иновации, нарастването на кралската власт,
създават условия за навлизане на нов тип управленски отговорности, поддържане на
постоянна армия и поява на необходимостта от създаването на специализирана
администрация. Създаването на тази администрация води със себе си нови техники за
захранване на хазната.
През 17-18 век владетелите на отделните държави започват все по-добре да разбират
взаимовръзката между фискалната система и икономиката: данъчната структура може да
повлияе на решенията на икономическите субекти.
От организацията на публичните финанси зависи поддържането на държавните нужди
като техният размер разкрива и важността на ролята на държавата в обществото.
През 20 век, данъкът е основният инструмент, чрез който се преразпределят доходите и
който е в основата на социалната справедливост.
Финансовите системи на държавите в Западна Европа се изграждат в процеса на
трансформация от феодализъм към модернизиране на държавата.
Публичните финанси са пресечна точка между юридически, икономически, финансови,
политически, исторически и социологически науки. Важното в публичните финанси е как
функционират институциите, как въздействат политическите, икономическите и социалните
сили в обществото и какви са последствията от политическите решения върху обществото.
- 2 -
Публичните финанси са чувствителни към трансформациите в обществото и към процесите
на гласуване.
2.История на бюджета и данъка
Държавният бюджет отразява икономическата програма на правителството. Той свързва
очакваните приходи и предложените разходи за бюджетния период – дава представа за
тяхното състояние и движение през годината.
Наченки на бюджетно-подобна практика са се срещали още в древна Гърция и Рим и при
Абасадите в Багдат. За регулиране на държавните финанси пише още Аристотел.
През Средновековието, при абсолютната власт и собственост на владетеля, бюджетът не е
бил познат. Държавната собственост реално е била собственост на владетеля и само той е
решавал какви нови приходи да се съберат и за какво те да се изразходват. Войската се е
издържала от населението, а приходите от войните са постъпвали в хазната на владетеля.
Когато започва разпадането на феодализма се появяват и предпоставките за зараждането
на бюджета. Част от градовете, срещу голяма еднократна сума, откупуват свободата си от
феотдала и това довежда до намаляване на неговите постоянни приходи. За да си набави
необходимите средства, владетелят е принуден да иска разрешение от съсловните
представители да обложи градовете с един или друг данък. Необходимо е да представи
обосновка за какво ще изразходва средствата и дали не би могъл да покрие тези разходи със
собствени средства.
Като предпоставки за възникване на бюджета в днешния му вид можем да посочим:
Развитие на стоково-паричните отношения;
Създаването на държавата;
Установяване на парламентарно-демократична форма на държавно управление.
Развитието на бюджетната практика се извършва основно в периода от 9 до 18 век, когато
бюджетът се превръща в задължителен атрибутна законодателната и изпълнителната власт в
развитите европейски страни – Англия, Франция, Германия.
В България този процес започва след Освобождаването от турско робство. Създава се
разходна сметка за периода 1 март 1879год. До 1 март 1880г. написана е на руски език и е
съставена във френски франкове, тъй като българската парична единица все още не е била
доизградена. Впоследствие Върховната сметна палата признава тази сметка като първия
български бюджет. Той има само разходна част, а приходна не е съставена. Едва третия
бюджет на страната за периода 1881-1882г е съставен и с приходна, и с разходна част.
Названието „бюджет” произхожда от латинската дума “bulga” (кесия, торба, чанта),
преминала при французите в “bougette”, а при англичаните в “budget” (кожена чанта).
Бюджетът е синтезиран израз на държавните приходи и държавните разходи. Той е
хазната, където се събират средствата и от където се извършват разходите. При развита
банкова система това са специални бюджетни сметки, които се контролират и отчитат от
централната банка. Бюджетът, това е държавната хазна или държавното съкровище,
приходите, от което се събират и изразходват с общонационално предназначение.
От социално-икономическа гледна точка бюджетът е основният държавен финансов план,
чрез който се предвиждат очакваните приходи, които ще постъпят в разпореждане на
държавата, и се разпределят необходимите разходи за осъществяване на нейните цели. Той
съсредоточава онази част от БВП, която е предназначена за финансиране на дейности от
общодържавно предназначение. С бюджета държавата може да оказва широко въздействие
върху икономиката и икономическото значение на страната в една или друга насока – чрез
събиране на данъци или чрез отпускане на субсидии и финансирания. Чрез държавния
бюджет се осигуряват и финансират значителни социални потребности, инвестира се в
- 3 -
човешкия фактор чрез финансиране на образование, здравеопазване, субсидии за
подпомагане издръжката на социално-слабите слоеве от населението.
Данъците възникват и се утвърждават успоредно с държавата. Те обаче не се считат като
творение на държавата. Данъци е налагала и църквата за издръжка на духовенството.
Развитието и оформянето на данъка е успоредно с това на държавата. Данъкът е възникнал
спонтанно и исторически се е наложил като главен метод за акумулиране и осигуряване
необходимите на държавата финансови средства или материални ресурси. Развитието, което е
претърпял данъкът може да се формулира така:
От „пожертвование” към „даване”, т.е. от едно в значителна степен свободно,
колективно дарение към задължително и принудително даване.
От безплатна работа в полза на владетеля към вноски в обществената хазна
От частно или получастно-полудържавно задължение към установяване и налагане на
строго определено публично-правно плащане.
От спорадично или извънредно задължение, към постоянен и регулярен финансов
метод
От данък предназначен за покриване на точно и строго определени разходи, към общо
и регулярно задължение за покриване на разходи въобще.
От задължително само за определен кръг лица, към всеобщо и без изключение
задължение за всички поданици.
От натурален данък или повинност към парично задължение.
От допълнително към главно средство за покриване на потребностите на държавата.
Има множество теории за възникването и утвърждаването на данъците. Като
основоположник на теорията за данъчно облагане се счита Адам Смит. Идеите му оказват
кардинално влияние върху финансовия и стопанския живот в много държави.
Данъчната теория е система от научни знания за същността и природата на данъците,
тяхната роля и значение в живота на обществото. По-известни теории за произхода и
същността на данъка са:
?Теория за обмена – Средновековие - чрез данъка гражданите купуват от държавата
услугите по охрана, поддържане на реда, собствеността, сигурността и др.
?Теория за данъка като застрахователна премия – плащане срещу възникване на някакъв
риск. Данъкоплатецът, в зависимост от доходите си, застрахова своята собственост
срещу риска от война, стихийни бедствия, пожар и др. пред държавата, която го
осигурява при настъпването на риска.
?Класическа теория – държавата предоставя различни видове услуги като защита на
собствеността, поддържане на вътрешния ред и сигурност и др. гражданите заплащат
тези услуги чрез данъците. Държавата произвежда и продава услуги, а гражданите
ползват и заплащат тези услуги чрез данъка.
?Теория за жертвата и теория за колективните потребности – принудителния характер на
данъка като задължение, произтичащо от самата същност на държавното устройство на
обществото. През 19-20 век данъкът е жертвата, която гражданите правят за държавата,
без която не е възможно съществуването на обществото.
?Кейнсианска теория – данъците са главният лост за регулиране на икономиката и
нейното развитие.
?Монетарна теория – данъците, наред с други компоненти, въздействат на обръщението,
като чрез тях се изземва излишното количество пари и се намалява действието на
неблагоприятните фактори за развитието на икономиката.
?Теория на икономиката на предлагането – данъците са един от факторите на
икономическото развитие и регулиране.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Историческа еволюция на публичните финанси.

История на бюджета и данъка. Основни икономически течения и тяхното влияние върху дебатите за ролята на държавата в икономиката. Бюджетни политики и принципи през 20 век...
Изпратен от:
Teodora Eneva
на 2020-03-23
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,612
·
1
·
1,184
·
359
·
2
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Местни финанси - характеристика и особености

01 май 2007
·
1,174
·
3
·
901
·
152

1. Местно държавно управление 2. Крайна характеристика на административно-териториалните райони 3. Приходи, разходи и имуществото на общините 4. Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети...
 

Публични финанси. Понятие. Правната концепция за финансите

09 юли 2007
·
654
·
4
·
1,244

Учението на публичните финанси се основава на известното класическо разграничение между индивидуалните и колективните потребности...
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,586
·
3
·
617
·
585

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Данък върху доходите на физическите лица

12 мар 2006
·
3,853
·
62
·
26,446
·
836
·
1

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
4
1
4 мин
03.09.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
16
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Историческа еволюция на публичните финанси.

Материал № 1368422, от 23 мар 2020
Свален: 0 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 3,392
Брой символи: 22,082

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Историческа еволюция на публичните финанси."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Сродни търсения