Големина на текста:
- 1 -
ТЕМА № 16
Публични блага. Дефиниция и характерни особености на публичните блага.
Чисти блага.
Смесени блага.
Проблемът „свободен ездач“.
Ефективно доставяне на публичните блага.
1.Публични блага – дефиниция и характерни особености
Основно предназначение на финансовите ресурси, с които се разпорежда държавата е
осигуряването на потребностите на обществото от особен род блага – публични блага.
Тяхното производство, разпределение и доставка се осъществява от публичния сектор
(публичното стопанство) в икономиката.
На пазара на частните блага съществува конкуренция. При тях всички разходи за
производството им се поемат от производителите и всички ползи от тях са само за този, който
е успял да си ги закупи. След покупката те стават негова собственост. За индивидите извън
пазарната сделка няма разходи и ползи. Другият вид блага предлагани в смесените
икономики са публичните (обществените) блага.
Към публичните блага се отнасят: материални обекти училища, болници,
автомагистрали, паркове, градини и др.; нематериални – образование, здравеопазване,
държавно управление, национална сигурност и др. Публичните блага не приличат на
обикновените стоки и услуги. Въпреки това тези блага са икономически, те притежават
определена полезност за притежателите и за тяхното създаване се изискват ресурси.
Особеностите, които отличават публичните блага от стоките и услугите се изразяват в:
1.При публичните блага липсва качеството делимост. Те представляват такива големи
единици или съвкупности, които не могат да се ползват на части от отделни
потребители (например националната сигурност, производствена и социална
инфраструктура, държавното управление и др.).
2.Достъп до частните стоки имат само тези, които заплатят тяхната цена, които не искат
или не могат да направят това са изключени от потреблението. При публичните блага
не действа принципът на изключването. Не може да се ограничи консумацията на тези
блага за част от потребителите съобразно приноса им за тяхното осигуряване. Пример
е националната сигурност. Независимо от това какъв е приносът на отделните
граждани за осигуряването й, всички имат еднакви възможности да се ползват от това
благо и никой няма възможност да вземе отделна част от армията на страната, която да
защитава само него. Населението се ползва от целия обем национална сигурност,
предоставен на дадената територия.
Достъпът на всички граждани до публичните блага, без изключение, се налага поради
няколко причини:
- 2 -
Невъзможността да се изключат отделни лица от потреблението поради
невъзможност за установяване на пазарни цени;
Изключването е невъзможно и поради физическа невъзможност (как да определим
кой да се разхожда по осветената улица или добре поддържания тротоар?) или
поради високите разходи за изключване в сравнение с възможните изгоди.;
Невъзможността за изключване може да се предопределя и от голямата социална
значимост и висшите цели и интереси, за които служат някои публични блага, като
гарантиране на определена степен на образование и здравеопазване, социална
защита, законов ред и др.В тези случаи потреблението е свързано със значителни
положителни обществени ефекти и е въпрос на обществена справедливост.
Неизключването от потреблението на публичните блага показва, че производителят няма
избор да предоставя благата само на тези, които платят за тях, или за всички желаещи.
3. Потребителите на публични блага не се намират в конкурентни отношения помежду
си. Потреблението на публичните блага от отделните индивиди не пречи и не
ограничава потреблението им от други. Увеличението на броя на потребителите на
публични блага не води до намаляване на полезността, доставена за всеки от
тях(светофарът на улицата свети еднакво ярко, независимо дали преминават двама,
трима или повече индивиди или автомобили).
Неконкурентността при потреблението на публичните блага поражда необичайна за
пазарната икономика ситуация – ако се появи индивид, който иска да се възползва от дадено
благо, но не може да плати за него, оптималното използване на ресурсите предполага то да му
се предостави даром. В този случай пределният разход за предлагането на благото на всеки
явил се допълнително индивид е нула, защото не възникват допълнителни разходи.
Ръководейки се от икономическото правило, че цената е равна на пределните разходи, което е
критерий за ефективна употреба на ресурсите, то в случаите, когато пределните разходи са
нула, значи и цената е нула, т.е. предоставянето на благото на още един потребител не струва
нищо.
Условието за неконкурентността в потреблението на публичните блага може да се
представи в следния вид: Y=Yn, n=1,2,...,s Y – количеството публично благо, n –
индивидите. При публичните блага всеки един от потребителите ползва пълния обем от
благото, без това да намалява неговата полезност за другите.
4.Инвестициите в публични блага обикновено имат дълъг период на възвръщаемост и
неопределен, висок инвестиционен риск. Инвестиции в научно-изследователски
проекти, в областта на ядрена енергетика, космос, опазване на околната среда, развитие
на животинските видове, математика, физика и др.
Публичните блага са блага, които задоволяват важни колективни потребности и се
отличават с липса на възможност за изключване, неделимост и неконкурентност при
потреблението.
- 3 -
2.Проблемът „свободен ездач“
От тези особености за публичните блага произтича обстоятелството, че икономическата
дейност, която ги осигурява, не може да бъде ефективна за частния бизнес. Липсва
икономическа мотивация за производството им и пазарният сектор не е в състояние да
осигури тяхното създаване и разпределение. Невъзможността да се изключат от
потреблението на много блага индивиди, които не могат или не искат да платят за тях, води
до пазарен провал. Тъй като те не могат да бъдат изключени от потреблението и се възползват
от публичните блага, без да платят за тях, се явяват в положението на „пътници без билет“
или „свободни ездачи“, гратисчии. Нежеланието на хората да участват във финансирането на
публичните блага се нарича „проблем на пътника без билет“. Поради тази причина тук се
намесва държавата, обособявайки и финансирайки публичното стопанство посредством
държавните разходи.
3.Чисти публични блага
Могат да се ползват само общо, съвместно от всички индивиди. Тяхното консумиране не
може да се индивидуализира или персонифицира при тях действа принципът на
неизключване в потреблението и неконкурентност между отделните индивиди. Типични
чисти публични блага са: полицейската защита, националната сигурност, държавното
управление, паркове и алеи, светофари и др. При тях е невъзможно или прекалено скъпо
изключването и не съществува пределен разход за доставката на още един допълнителен
човек. Те се финансират изцяло за сметка на събраните данъци от данъкоплатците.
Чистите публични блага са блага, които се ползват само общо и неконкурентно и не е
възможно изключването на даден потребител от достъпа до тях.
4.Смесени блага
Притежават някои, но не всички свойства на чистите публични блага – неделимост,
неконкурентност и невъзможност за изключване в процеса на потреблението. Това са блага,
които са персонифицирани – предназначени са за отделни групи хора – възрастни, деца,
учащи се, болни, инвалиди и т.н. Това са образование, здравеопазване, социално осигуряване,
ползване на улици и автомагистрали, полицейска и пожарна охрана, библиотеки и музей и др.
При ползването на посочените обществени публични блага напълно или частично се
прилагат принципите на изключването, на конкурентността и делимостта.
Смесени публични блага са такъв вид публични блага, при които в определена степен са
приложими принципите на изключване, конкурентност и делимост, тъй като са
предназначени за определени групи от хора. Те се наричат още квази (почти) публични блага.
Осигуряването на необходимите ресурси за производството им има три източника:
Държавни разходи;
Такси – плащани от гражданите, ползватели на публичните блага;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Публични блага.

Дефиниция и характерни особености на публичните блага. Чисти блага. Смесени блага. Проблемът „свободен ездач“. Ефективно доставяне на публичните блага...
Изпратен от:
Teodora Eneva
на 2020-03-23
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,586
·
3
·
617
·
585

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Приходи и разходи на фирмата

16 дек 2007
·
1,275
·
5
·
765
·
427
·
1
·
2

Основните променливи, от които зависи поведението на фирмата са нейните приходи и разходи. Фирмата е стпанска единица, която използва производствени фактори...
 

Финансови показатели на фирма

26 юни 2008
·
543
·
2
·
405
·
246

Задълбоченото познаване на икономическия и финансовия статут на предприятията е от сьществено значение за тяхното нормално функциониране в условията на общото проспериращо бьдеще и новите реалности, което поставя акцент вьрху актуалността на...
 

Държавни финанси

01 окт 2008
·
348
·
12
·
5,883

Това са лекциите от изпит по държавни финанси при доц. П. Иванов.
 

Анализ и оценка на банковите приходи и разходи

14 авг 2008
·
73
·
4
·
500
·
39

1. Отчет за приходите и разходите; 1.1. Едностранен - може да се представи по следния начин: Приходи от лихви; Разходи за лихви; Нетен резултат от лихви; Приходи от такси и комисионни; Разходи за такси и комисионни...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
16
2
2 мин
31.08.2018
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
3
1
15 мин
03.01.2020
» виж всички онлайн тестове по финанси

Публични блага.

Материал № 1368421, от 23 мар 2020
Свален: 0 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,656
Брой символи: 10,560

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публични блага."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Сродни търсения