Големина на текста:
Тема № 6
СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕДНИ ДЕЦА
Бедността е един от сериозните социални феномени, поставящи децата в неравнопоставеност
и в риск, тъй като децата, които израстват в семейства, където родителите работят, са много по-
добре адаптирани, отколкото децата израснали в домове, където се ползват предимно социални
помощи.
Могат да се приемат два типа бедностдългосрочна и краткосрочна (временна).
Дългсрочната бедност е тясно свързана с расата, етноса, структурата на семейството, здравето на
родителите и местонахождението. Установява се, че общността на бедните е изградена от
временно бедни“, които зживяватхронично бедствиеилипостоянно бедни“. Анализите сочат,
че дългосрочната бедност е по-концентрирана от временната. Детското благосъстояние зависи от
това, колко са наличните ресурси на семейството и как възрастните ги разпределят между
семейните членове.
Добре е да се изведат факторите, водещи до риск от бедност:
-раждането в бедно семейство;
-отказ от житейски блага, за благото на идните поколения;
-лошо здраве, генитични фактори, тежки заболявания, травми;
-ниските заплати;
-безработицата;
-ниско равнище на образованост;
-ранно напускане на училище;
-ранен брак;
-неадекватна оценка на способностите при правенето на избор за професия в живота;
-личностни черти на характераотсъствие на воля, страх от риск, пасивност, мързел,
склонност към сктничество.
Семейните доходи могат да повлияят сериозно живота на децата, като негативните ефекти
варират в зависимост от дълбочината и продължителността на детското излагане на бедността.
Установява се, че ниският доход през предучилищната и ранна училищна възраст е много по-
вероятно да доведе до лоши оценки в ученето, отколкото ниският доход през по-късното детство и
юношеството.
Друг безспорен факт е, че бедните деца страдат в по-голяма степен от лошо здраве и
развитие, отколкото другите деца. Множество изследвания сочат, че бедността се отразява върху
познавателния, психологическия и поведенчески статус на децата. Променя се ценностната
ориентация на подрастващите, отрязава се на житейската им перспектива.
Отражения на бедността върху децата
Физическо здраве. Според данни за здравния статус, бедните деца изживяват постепенно
влошаване на здравето в сравнение с небедните.
Спиране на растежа. Дефицитите в детската храна са асоциирани в бедността.
Изкуственото спиране на растежа е по-характерно за бедните, отклкото за небедните деца.
Познавателни способности. Деца, живеещи под линията на бедноста, са с 1.3 пъти по-
голяма вероятност да имат проблеми в ученето и забавено развитие от небедните деца. При
сравнение на деца в семейства с доходи по-малки от полвината на прага на бедността, с деца в
семейства с доходи един път и половинадва над този праг, по-бедните деца са показали между 6
и 13 точки по-ниски резултати при различни стандарстни тестове за интелигентност, за езикова
способност и постижения. Тези разлики са много големи и съществуват, въпреки контролирането
на възрастта при раждане, семейното положение, образованието и етноса.
Въз основа на емпирични проучвания на влиянието на бедността върху децата се установиха
сериозни предпоставки за изменения в психо-физиолгчния, личностно-поведенческия и социалния
статус на децата. Чрез проведени изследвания на влиянието на бедността върху
взаимоотношенията между родителите и децата, се доказа негативното и отражение, като
някои от промените са свързани с:
-понижен интензитет на разговори между родители и деца;
-децата приемат семействата си като неблагоприятна среда за споделяне, за съвети и
внимание към тях; обезценен родителски авторитет;
-характерът на родителската подкрепа е оценен от децата катодаване на повече пари,
отколкото на съвети и внимание“ –вид компенсация на невъзможността на родителите от общуване
или от липса на време;
-бедността променя възпитателния подход на родителите, като контактите с децата са по-
ограничени и по-слабо съдържателни, а семейната възпитателна стратегия се характеризира с по-
голяма освободеност.
1
Тема № 6
Бедността и училищните постижения на децата
-децата в бедност са по-слабо активни в училище, имат по-ниски постижения и търсят
своеобарзни заместители на утвърдения начин за просперитет чрез овладяване на знания, като
изявяват желания да работят;
-стойността на знанията е преосмислена от децата в посока –„уча, защото така искат
родителите ми“, отколкото от осъзнатост на перспективите чрез ученето;
-променена е нагласата на учениците към основната функция на училището: те възприемат
училищната среда, като място за срещи с приятели и запрекарванена времето;
-отчита се следната зависимост в следствие на бедността: понижен интерес на родителите
към училищните проблеми на децата, по-слаба заинтерисованост на децата към образованието, по-
нисък успех, следователно по-малък шанс за просперитет, като се откроява определен пренос
какъвто модел на заинтерисованост към училището развиват родителите, такъв е интересът на
децата към него.
Бедността и ценностните ориентации на децата
-приоритет за децата в бедност представляват материалните ценности, а реалността
определя нагласата им, че красивото в живота е само мечта;
-съществува пренос на ценностни ориентации от родителите към децата, като при по-нисък
материален статус по-предпочитани от родителите са материалните ценности, като се засилво
песимизмът и неудовлетвореността от социалната ситуация в страната.
Бедността и жизнените ориентации на децата
-откроява се разочарование при децата от несгодите в живота;
-отчита се обезсърченост и подчертано примиренчество със статуквото;
-установява се неориентираност по отношение на жизнените им перспективи.
Влияние на бедността върху личностния статус на децата
Понижаването на материалния статус води до затворен тип на поведение на децата, като
характеристиките се свеждат до: изявена по принцип външна самоувереност, но съпроводена със
страх от поемане на отговорност чрез собствени решения, несамостоятелност; липса на собствено
мнение; трудна приспособимост към непознати; отстъпчивост и примиренчество с трудни
ситуации; потиснатост; притеснение, раздразнителност, тъга; усамотеност и др.
В литературата се описват няколко типични механизма на защита, които проявяват
приспособяващите се към бедността.
Първият е смирението. Примирението с бедността помага на хората да мислят за това, че
парите не са най-важното в живота, че има много по-тежки изпитания. При съпоставка между
семейството и парите, приоритет има семейството, което за разлика от парите се приема като
неизменна ценност.
Вторият способ е морализаторско отрицание на пазара. Неспособността на
съвременните хора да се приспособят към сегашния начин на живот, т.е. към пазарно ориентирано
поведение, ги подтиква да го отричат. Пазарните навици и ценности са чужди на децата, както и на
техните родители, по морални съображения. Отчита се, че при тази компенсация в съзнанието на
обедняващите хора е залегналоние сме добри, но неудачници, а те са успяващи, но престъпват
нравствените норми и точно за това успяват“.
Третият способ е приемането, че бедността е норма на сегашният животи логиката на
тези хора е: „парите са зло, всички нормални хора са бедни“. Съзнанието, че бедността в този
момент е неизбежна за повечето хора, дава възможност да не се чувстват самотни и отхвърлени. Те
са с нагласа, че разделят обща беда.
Четвъртият способ е самоизолацията. Чувството, че са по-лоши от другите, в
действителност не е изживяно. Хората правят всичко възможно да не го допускат до съзнанието,
особено, за да не обременят децата.
Петият способ за защита е самоопределянето на хоратание сме бедни, ние сме
средни. В определениетобедниима нещо, което звучи за тях дълбоко унижаващо. Отчита се, че
това е причина хората да избягват пряко да се определят като бедни. Те описват огромните си
материални проблеми- своите и на семейството, но избягват да се наричат бедни, по-скоро се
определят катосредни“.
СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С БЕДНИ ДЕЦА
За превенция и овладяване на проблемите, свързани с бедността, се разкрива потребността
от целенасочена и системна социалнопедагогическа работа. Съществуващите социални и
педагогически системи спомагат развитието на детето, но не съобразяват дейностите си с
проблемите на ниския материален статус на семейството и отражението им върху детето. Затова
2
Тема № 6
комплексната системна социалнопедагогическа работа изисква дейност от друг тип, организирана
по различен начин, за компенсиране на последиците от бедността върху развитието и изграждането
на младата личност.
С приемането на Стратегия за борба с бедността и социалната изолация, едва пред 2003г.
българската социална политика заяви преход от пасивна социална защита на населението към
активно включване на хората при решаване на техните проблеми. Въпреки това, работата по
преодоляване на бедността не може да се окачестви като основана на индивидуалния подход.
Отчитат се следните нерешени проблеми:
-труден контрол върху размера на доходите, декларирани от получателите на помощи, което
е предпоставка за измама;
-твърде нисък праг, определен за подлежащите за социално осигуряване и тези, които са
малко над него, реално не могат да бъдат подпомогнати от държавата;
-ниска покупателна способност на реалните потребители на социални услуги, което пък
стеснява възможностите за търсене на съответните услуги;
Решаването на проблема с бедността изисква комплексен подход и комплексна намеса на
институциите, имащи отношение към него, както и активна позиция на гражданското общество и
НПО. За активизирането на целенасочена работа за бедните деца, за повишаване на личностната им
функционалност, за удовлетворяване на физиологичните, духовните, емоционалните и
материалните им потребности, може да се предложат дейности в следните аспекти:
-своевременно реагиране на проблемите чрез разностранна помощ, насочена към конкретния
случай;
-координиране, интегриране и колаборация при работата, а не работа изолирано и на
парче“;
-фокусиране на усилията върху подобряване на социално-личностната ситуация при децата и
семействата, а не само предоставяне на социални помощи и услуги;
-акцентиране върху предотвратяването или реагиране при ранна проява на криза, вследствие
на бедността;
-насърчаване на активното участие на гражданите, на обществените организации при грижата
за бедните деца и семейства.
Функцията на системата за социалнопедагогическа помощ за бедни деца е да съдейства за
справяне със социалните проблеми, породени от бедността, за нормалното физическо, психическо и
социално развитие на детската личност, за адекватно и пълноценно взаимодействие в групата на
връстници, в семейството, в училището и в обществото, преодолявайки трудностите, свързани с
бедността.
Социалнопедагогическата помощ за бедни деца се реализира в три аспектапревенция,
рехабилитация и корекция.
Целта на работата в системата е чрез превантивна и корекционна дейност по отношение на
поведението и състоянието на децата, вследствие на ниския материален статус на семейството, да
се съдейства за подобряване статуса им в училище, в семейството, сред връстници, за придобиване
на умения за самопомощ, т.е. за собствен принос в актуализацията на личността им в
комплицираната ситуация на бедност, за подпомагане на жизнените им ориентации и за
стимулиране на ценностите в позитивна посока. В дългсрочен план се цели придобиване на умения
за самопомощ чрез обединяване и насърчаване усилията за подпомагане на тези деца от институции,
организации и частни лица на местно, регионално и национално равнище.
Социалнопедагогическата работа е насочена към превенция на негативно открояващите се
процеси вследствие на бедността, като се акцентира върху самопознанието, себеприемането, върху
стимулиране на личностната инициативност и осъществяването на личностната неповторимост,
както и върху развитието на умения за справяне с трудности в живота. В случаите, когато вече са
изявени дестабилизиращи личността процеси, като отражение на бедността и са формирани
негативни личностни състояния, като депресивност, малоценност и др., е необходимо усилията да
се фокусират върху рехабилитацията на изявените състояния.
Много често бедността е предпоставка за поведенчески отклонения като кражби, детски
труд в различните му лоши форми, като просия, проституиране и др., тогава е необходима
корекционна работа в партньорство със съответните институции.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социалнопедагогически характеристики на бедни деца

Бедността е един от сериозните социални феномени, поставящи децата в неравнопоставеност и в риск, тъй като децата, които израстват в семейства, където родителите работят, са много по-добре адаптирани, отколкото децата израснали в домове...
Изпратен от:
Galia Lubenova
на 2020-03-23
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Педагогика за Неучащи несваляни с 3 страници Други
 
Подобни материали
 

Развитие на началното училище в България

06 фев 2007
·
701
·
12
·
2,900
·
433
·
1

Кратък исторически преглед на развитието на началното училище в България.
 

Поглед към бъдещото ни училище

07 май 2007
·
450
·
10
·
1,146
·
172

Идеята на този проект е обществото да разбере проблемите, които съществуват в училищното ежедневие през погледа на истината, през погледа на “Нас”, тези които се сблъскваме всеки ден с реалността.
 

Училищната политика за социализиране и интегриране на учениците роми в условията за хетерогенна културна среда

18 апр 2008
·
321
·
11
·
2,037

Поставянето на дневен ред в обществото на проблема за интегрирането на учениците роми в българското училище доведе до създаването и на цяла поредица от политически и педагогически митове. Те, като факти на културната антропология, може да са любопитни и..
 

Педагогическо образование на родителите

10 апр 2008
·
209
·
6
·
998
·
106
·
1

Цел на педагогическото образование на родителите. Основната цел на педагогическото образование на родителите е насочена към: - Изграждане у родителите на чувство за собствено достойнство, комфорт и увереност в себе си, което да им позволи да бъдат...
 

Моето училище – каквото пожелая. Неговите мисий. Мойте права и задължения.

08 апр 2008
·
124
·
16
·
580
·
106
·
1

Българското училище и българското образование все още се намират на кръстопът,опитвайки се да изберат възможно най-вярната посока за своето бъдещо по-успешно развитие...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
28
1
7 мин
18.09.2013
Тест по социално партньорство
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти, магистри от специалност "Управление на образованието". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
11
1
6 мин
12.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Социалнопедагогически характеристики на бедни деца

Материал № 1368074, от 23 мар 2020
Свален: 0 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,731
Брой символи: 10,269

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социалнопедагогически характеристики на бедни деца"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 38 3

Виолета Филипова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  23 години
12 3

виж още преподаватели...
Сродни търсения