Големина на текста:
1. Ситуационното стати-
стическо изследване
има за цел да: - опише
проявле-нието и/или
развитието на изучава-
ното явление в
конкретни условия
2. В едно емперично
разпределение степента
на разсейване е по-голя-
ма когато: стандарт-
ното отклонение е по-
голямо
3. Безвъзвратния под-
бор: се прилага само
когато наблюдението
на единиците е
свързано с тяхното
унищожаване
4. Резултатите от изуча-
ване на две съвкупности
са както следва: 1-ва
съвкупност: х = 10; ?
2
=19
2-ра съвкупност: х = 19;
?
2
=10
Къде разсейванета е по-
го-лямо: В първа
съвкупност
5. Коефициент на еди-
нична корелация равен
на (-0,7) показва,че:
0,7% от вариацията на
зависимата променли-
ва се обеснява с дей-
ствието на изследвана-
та факторна
променлива
6. Кога ще е необходимо
по-голям обем на извад-
ката при безвъзвратен
прост слу-чаен подбор:
За да намалим разли-
ката между точковата
оценка и действител-
ната стойност на
оценявания параметър
7. Видът на статистичес-
кия тест се определя от:
вида на тестваните
параметри
8. С помощта на диагно-
стично статистическо
изследване може да се:
разкриват фактори,
оказващи влияние
върху изменението на
дадено явление
9. С какъв показател ще
измерим абсолютното
изменение в обема на
изследваното явление
през всеки наблюдаван
период спрямо предще-
стващия? – абсолютен
прираст при верижна
основа
13. С какъв показател
ще измерим относител-
ното изменение в обема
на изследваното явле-
ние през всеки наблюда-
ван период спрямо пред-
шестващия? – темп на
растеж при верижна
основа
10. Какъв е характера на
зависимостта между пе-
чалбата и размера на
инвестиции при строи-
телните фирми:
Корелационна
зависимост
55. Какъв е характера на
зависимостта между пе-
чалбата и размера на
инвестиции при строи-
телните фирми: Функ-
ционална зависимост
11. С помощта на диаг-
ностично статистическо
изслидване може да се:
разкрива фактори, ока-
зващи влияние върху
изменението на дадено
явление
12. Регресивнният кое-
фициент (b
r
) на еднофа-
кторен линеен регресио-
нен модел показва: аб-
солютното изменение
на следствието (Y) за
единица абсолютно из-
менение на фактор (Х)
14. При статистическата
проверка на хипотези от-
носно средна на 1 гене-
рална съвкупност мощ-
носта на критерия показ-
ва: - вероятността да
се приеме Н
1
когато тя
вярна
15. Точкова оценка на
относителен дял на ге-
нерална съвкупност мо-
же да се изчисли само
възоднова на данни от:
репрезентивна извадка
16.Вида на критичната
област при статистичес-
ката проверка на хипоте-
зи зависи от: начина на
дефиниране на нулева
хипотеза
17.За определяне обема
на извадката при прост
случаен възвратен под-
бор е необходима инфо-
рмация за:
гаранционната вероят-
ност, разсейването в
генералната съвкуп-
ност и максимално
допустимата грешка на
оценката
18.Статистическият ред
“Годишен брой на откри-
ти телефони постове в Р
България” за периода
2000-2014г. е: периоден
динамичен ред
19. Критичната област
при статистическа про-
верка на хипотези възос-
нова на 1 извадка показ-
ва: за кои стойности на
емперичната харекте-
ристика отхвърляме Н
0
20. Алтернативната хи-
потеза при СПХ относно
разлика между средни
величини е винаги:
съставна хипотеза
21.Кога ще е необходим
по-голям обем на извад-
ката при безвъзвратен
прост случаен подбор:
За да увеличим гара-
нционната вероятност
22. Простата случайна
извадка се характери-
зира с това, че: всички
единици на генерал-
ната съвкупност имат
равен шанс да бъдат
избрани
23. Коефициента на де-
терминация измерва:
делът на измененията
в зависимото явление,
предизвикани от
факторите в модела
24. При приложението
на еднофакторен дис-
персионен анализ когато
F
em
>F
T
следва, че:
фактора оказва съще-
ствено въздействие
върху резултативното
явление
25. Стохатична грешка
на оценките на статисти-
чески параметри може
да се измери само кога-
то: данните са събрани
чрез представителни
извадки
26. Според начина на
организация и провеж-
дане статистическите
изследвания са:
постоянни и временни
27. Асиметрия в емпе-
ричното разпределение
означава: изкривяване
на полигона на разпре-
делението спрямо
перпендикуляра през
неговия връх
28. Емперично разпре-
деление се нарича:
съответствието между
значенията на един
групиращ признак и
техните честоти
29. Коя от изброените
видове извадки е пред-
ставителна: гнездова
30. Сумата от отклоне-
нията на индивидуал-
ните значения от тяхна-
та средна аритметична:
винаги е равна на нула
31. Признакът „Образо-
вание” е измерен на:
номинална скала
32. Грешка от 1-ви род
се нарича грешката, коя-
то допускаме при: отх-
върляне на нулева хи-
потеза ако тя е вярна
33. Алтернативната хи-
потеза се дефинира ка-
то: съставна хипотеза
34. За изучаване месеч-
ните разходи за храна в
домакинствата са наб-
людавани няколко дома-
кинства в община Н. Да
се определи единицата
на наблюдение: разхода
за храна на отделно
домакинство
35. При дискретната ста-
тистическа групировка
групите съдържат: по
едно значение на
групиращия признак
36. Стойностите на прос-
тата /непретеглена/ и
претеглената средна
аритметична, получени
от едни и същи индиви-
дуални данни предста-
вени съответно като
първични или групирани,
може да се различават
когато: групираните
данни са в интервален
ред
37. Наблюдението на
„общите разходи” на
търговските фирми в
страната за последния
месец се осъществява с
помощта на: периодна
съвкупност
38. При изчисляване на
средна хронологична ве-
личина от моментни ре-
дове: може периодите
между отделните
моменти да са равни
или различни
39. Простата случайна
извадка се характеризи-
ра с това, че: всички
единици на генерална-
та съвкупност имот
равен шанс да бъдат
избрани
40. Ако средногодишния
темп на растеж на про-
изводството на колбаси
за периода 2000-2014г е
= на 0,85, това означава
че: производството се
увеличава средно
годишно 0,85 пъти
41. Разликата между
интервална и пропор-
ционална скала се
изразява в следното:
едната има абсолютна
нула, а другата –
експертно определена
42. Средният абсолютен
прираст се изчислява
като: средна аритме-
тична от абсолютните
прирасти при
постоянна база
43. Статистическия тест
е параметричен когато:
стохастичното разпре-
деление на тестваните
параметри е нормално
44. При статистическа
проверка на хипотези
възоснова на 1 извадка
относно относителен
дял критичната област
може да бъде: двустра-
нна или едностранна
45. Влиянието на сезо-
нния фактор върху раз-
витието на едно влияние
може да се изучи с по-
мощта на: метод на
отношенията на факти-
ческите към изгладе-
ните стойности
46. Коефициентът на
ексцес показва: височи-
ната на полигона на
разпределението спря-
мо този на нормалното
стандартизирано
разпределение
47. Стойността на тео-
ритичната характеристи-
ка на t-критерия на
Стюдънт се определя с
помощта на специално
разработени таблици
възоснтова на: степени
на свобода
48. Най-подходящо гра-
фично изображение за
представяне разпреде-
лението по наблюдаван
метриран признак е:
полигон на
разпределението
49. Абсолютната честота
се нарича: броя на еди-
ниците, които имат
определено значение
на групиращия признак
50. При оценка на пара-
метрите на една генера-
лна съвкупност чрез ре-
презентивно изучаване
можем да определим
размера на:
стохастичната грешка
51. Стохастична грешка
на оценките на статисти-
чески параметри може
да се измери само кога-
то: данните са събрани
чрез представителни
извадки
52. Доверителен интер-
вал е интервалът, в ко-
йто: се очаква да се
намира действителна
стойност на оценява-
ния параметър
53. Посочете вярното
твърдение: Модата не
може да е = на мини-
малното или макси-
малното значение на
признака
54. Кога ще е необходим
по-голям обем на извад-
ката при безвъзвратен
простслучаен подбор: За
да увеличим гаранцио-
нната вероятност
56. Алтернативните при-
знаци: показват две
противоположни стра-
ни на едно явление
57. Хистограмата е пра-
воъгълна диаграма,
представяща:
емперичното разпре-
деление по метриран
стратегически признак
58. Мениджър е получил
данни за седмичните
продажби на автомо-
били за пет от своите
дилари. Резултатите
показват, че трима от
тях са продали най-
много до 4 автомобила.
Това означава, че:
модата е = на 4
59. Стойността на сред-
ната аритметична прете-
глена величинасе опре-
деля от: Значенията на
признака и съответни-
те абсолютни честоти
60.Метриран статистиче-
ски признак е този, който
има количествени зна-
чения /числови/
61. Какви са границите, в
които може с гаранцион-
на вероятност 0,9545 да
очакваме, че ще бъде
относителния дял на
желаещите да напуснат
страната студенти, ако
от проведено репрезен-
тативно изучаване всред
100 студенти е известно,
че този дял е р=43% със
стандартна грешка
µ
р
=2%: [от 39%до47%]
Реш: P
(Z)
=0.9545 Z=2,00
n=100; p=43%; µ
0
=2%
p-?<=p<=p+?
p
?
p
=Zµ
0
=2 2=4%
43% - 4%<=43<=43%+4%
39%<=43%<=47%
62. С коя характеристика
може да сравним къде е
по-голямо разсейването
по признака „месечна ко-
нсумация на месо от до-
макинствата” – в област
София или в област
Пловдив: стандартно
отклонение
63. С какъв показател
ще измерим абсолютно-
то изменение в обем на
изследваното явление
през всеки наблюдаван
период спрямо предще-
стващия? Абсолютен
прираст при верижна
основа
64. Периодичен динами-
чен ред е статистически
ред, който съдържа:
абсолютния обем на
изследваното явление
в последователни
периоди от време

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 яну 2022 в 10:04 студент на 40 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Факултет електротехника и електроника, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Статистическо изследване

13 ное 2008
·
241
·
8
·
733
·
259

Статистическо изследване наричаме процеса на събиране, обобщаване и анализ на данни за проявлението на интересуващи ни масови явления и процеси с цел получаване на подходящи обобщаващи характеристики за описание...
 

Извадки и извадкови изследвания

29 апр 2007
·
660
·
1
·
316
·
345
·
4

1. Основни понятия 2. Етапи на проектиране на извадката 3. Видове извадки 4. Детелминилани извадки 5. Вероятностни извадки
 

Статистиката като наука и практика

28 мар 2006
·
2,259
·
79
·
13,854
·
939
·
4
·

Статистиката като наука и практика - 80 страници, засягаща всички точки по темата.
 

Статистическо изследване

03 ное 2008
·
32
·
4
·
223
·
29

На тема “Необходимо ли е създаването на аквапарк във Велинград?”
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Статистика
Тест по статистика
междинен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Тест за проверка знанията на студентите по предмета "Статистика". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
19
138
1
02.09.2013
Статистика - Тест 3
изходен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
24
220
1
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по статистика

Статистика

Материал № 1363192, от 01 фев 2020
Свален: 46 пъти
Прегледан: 97 пъти
Предмет: Статистика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,293
Брой символи: 7,375

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Статистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Добринка Стойчева
преподава по Статистика
в град Шумен
с опит от  26 години
2 656 144

виж още преподаватели...
Последно видяха материала