Големина на текста:
Въпрос №1 Класификация на двигателите. Общо устройство, основни понятия и
параметри на ДВГ.
1. Двигатели с вътрешно горене – предназначение.
Двигателите с вътрешно горене широко се използват в транспорта, земеделието
строителството и промишлеността. Двигателите с вътрешно горене са бутални топлинни
машини. В тях се подава гориво, което изгаря в работните им цилиндри. Броят на
цилиндрите на автомобилните и тракторните двигатели обикновено е четно число (2,4,6,12),
но се срещат и трицилиндрови и петцилиндрови двигатели. В многоцилиндровия двигател
механичната енергия се предава от отделените цилиндри на общия колянов вал
последователно, в определен ред наречен работен ред на цилиндрите. Отделената при
горенето топлина се преобразува в механична енергия. Двигателите с вътрешно горене
преобразуват топлинната енергия в механична чрез изгаряне на горивото в цилиндри с
подвижни бутала. Тяхното устройство все още е най - подходящо за непосредствено
превръщане на топлинната енергия в механична. Това се постига чрез възвратно
праволинейно движение на буталото в цилиндър под действието на разширяващите се при
изгаряне на горивото газове. Праволинейното движение на буталото се превръща във
въртеливо движение на коляновия вал чрез коляно- мотовилков механизъм. Най-често обаче
в практиката под „двигател с вътрешно горене“ се разбира „бутален двигател с вътрешно
горене“.
При двигателите с външно горене като парната машина и двигателя на Стърлинг горивният
процес става извън двигателя.
Двигателите с вътрешно горене най-често се използват за задвижване на превозни средства -
(автомобили, мотоциклети,кораби, локомотиви, самолети) и други подвижни машини. Те са
удобни за тази цел, тъй като имат високо съотношение на мощност към маса, а горивото им
- обикновено различни нефтопродукти - е с много добра плътност на енергията.
Буталните двигатели могат да бъдат класифицирани по различни признаци.
Според принципа на действие те са двутактови и четиритактови, а според вида на
използуваното гориво - двигатели за леко гориво (бензинови двигатели) и двигатели за
тежко гориво (дизелови двигатели). Според разположението на цилиндрите ДВГ могат да
бъдат вертикални, хоризонтални, едноредови, двуредови, V-образни, боксерни,
звездообразни и др. Според начина на охлаждане ДВГ са: с водно (течностно) охлаждане и с
въздушно охлаждане.
Според начина на приготвяне на горивната смес ДВГ биват: с външно смесообразуване
(бензиновите и газовите двигатели) и с вътрешно смесообразуване (дизеловите двигатели).
Според начина на запалване на горивната смес ДВГ са с външно (искрово) запалване и със
самозапалване, вследствие на високите температура и налягане на сгъстения въздух.
Бензиновите двигатели, в зависимост от начина на смесването на бензина и въздуха, биват:
с карбураторно смесообразуване и с впръскване на бензин.
Дизеловите двигатели, в зависимост от формата и разположението на горивното
пространство, са с неразделно горивно пространство (обикновено разположено в буталото)
и разделено (една част в буталото, а друга - в главата на ДВГ).
Според честота на въртене двигателите са бавноходни (до 1500 ); средноходни (до 2500 ) и
бързоходни (над 2500 ).
Според начина на напълване на цилиндрите на двигателя с работно вещество, двигателите
биват: с естествено пълнене и със свръхпълнене, посредством механично задвижван
компресор или чрез турбокомпресор.
Основните изисквания към буталните двигатели са:
1.Да имат добри пускови качества при всякакви атмосферни условия
2.Да имат голяма литрова мощност
3.Да имат минимална маса и размери
4.Да имат надеждна работа и голям моторесурс
5.Да имат малък шум и вибрации
2.Класификация на буталните ДВГ
?Според областта на приложение:
-стационарни двигатели – двигатели, предназначени да задвижват машини и
съоръжения, които се монтират на неподвижен фундамент (има се в предвид място с
постоянни географски координати).
-Автомобилни двигатели – двигатели за задвижване на автомобили.
-Мотоциклетни двигатели – двигатели за задвижване на мотоциклети.
-Тракторни двигатели – двигатели за задвижване на трактори.
-Корабни двигатели.
-Авиационни двигатели – за въздухоплавателни средства.
-Локомотивни двигатели.
-Двигатели за извънпътна техника такива двигатели са: двигателите задвижващи
машини, които се носят от оператор по време на изпълнение на работата, за която са
създадени. Също така и двигателите, които са предназначени за монтиране в или на
превозни средства, без да осигуряват тяхното задвижване.
-Двигатели с друга област на приложение.
Двигателите, които са предназначени за задвижване на превозни средства, често се
използват и като източник на механична енергия за задвижване на работното оборудване.
Например двигателя задвижващ ПП автоцистерни е и за ПП помпа, с която те са
оборудвани.
?според вида на горивото, с което работят.
-бензинови двигатели
-дизелови двигатели
-газови двигатели
-газо-дизелови двигатели - двигател работещ с основна порция газообразно гориво,
което се запалва чрез впръскване в цилиндъра на запалваща порция дизелово гориво под
високо налягане.
-Двугоривни двигатели – двигатели, които могат да работят както с втечнен нефтен
газ(пропан – бутан) или сгъстен природен газ, така също и с бензин.
?според начина, по който се запалва горивото
-двигатели с принудително запалване – двигатели работещи на принципа на запалване
с искра
-двигатели с компресионно запалване – това са двигатели, работещи на принципа на
запалване чрез сгъстяване. Дизелови двигатели. Газо-дизелови двигатели – при тях
основната порция гориво се приготвя както при газовите двигатели, но се запалва, не с
искра, а чрез запалваща порция дизелово гориво, което се впръсква в цилиндъра под високо
налягане, аналогично на дизеловите двигатели.
?според начина, по който се осъществява работния цикъл
-четиритактов двигател – този, при който работния цикъл се осъществява за четири
такта (четири хода) на буталото.
-Двутактов двигател – работния цикъл се осъществява за два такта (хода) на буталото
?според начина на смесо-образуване
-двигатели с външно смесо-образуване – двигателите, при които горивната смес се
образува в специални устройства, разположени извън цилиндъра. Такива са: бензиновите
двигатели, оборудвани с карбуратор; газовите двигатели; бензинови двигатели с впръскване
на горивото в смукателния колектор – този тип двигатели се нарича двигатели с централно
(едноточково) впръскване – двигатели с моно-инжекционни системи; двугоривните
двигатели.
-двигатели с вътрешно смесо-образуване – двигатели, при които горивната смес се
образува в работните цилиндри, където въздухът и горивото се подават поотделно.
Примери: двигатели с компресионно запалване на работната смес; двигатели с
принудително запалване на работната смес, при които горивото се впръсква в цилиндъра
чрез дюза – тези двигатели се наричат двигатели с разделно или многоточково впръскване
(двигатели с пълен инжекцион).
?според начина, по който цилиндъра се пълни с въздух.
-двигатели с естествено пълнене – двигатели, при които въздухът постъпва директно в
цилиндъра, под влияние на полложителната разлика между атмосферното налягане и
налягането, което се получава в надбуталното пространство на цилиндъра при движение на
буталото от горна към долна мъртва точка.
-Двигатели с принудително пълнене двигатели, при които цилиндърът се пълни
принудително под налягане чрез компресор (двигатели със свръхпълнене). Целта на свръх
пълненето е да се увеличи заряда и в крайна сметка да се получи относително по- голяма
мощност на двигателя.
?според броя на цилиндрите

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Двигатели с вътрешно горене

Класификация на двигателите. Общо устройство, основни понятия и параметри на ДВГ. КММ, ГРМ, деиствителни цикли в ДВГ...
Изпратен от:
Galia Hristova
на 2019-11-24
Добавен в:
Лекции
по Двигатели с вътрешно горене
Статистика:
102 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Топлинно изчисление и проектиране на двигател Перкинс Д3900
добавена от kukuior02 11.12.2019
0
12
Подобни материали
 

Развитие на двигателите. Ванкелов двигател. Автоматичната трансмисия на Антонов


През 1954 година Феликс Ванкел /Felix Wankel/ открива, че при въртенето на един триъгълен ротор или т.н. триъгълно бутало, в един наподобяващ по своята вътрешна форма осем-образен (епитрохоидна форма) протича един четиритактов работен процес...
 

Лекции по "Двигатели с вътрешно горене"

22 авг 2008
·
938
·
15
·
5,739
·
1,101
·
1

Изучаването на термодинамичните цикли позволява да се направи преценка за доусъвършенството на процесите, които протичат в двигателите, като установява максимално възможното използване на внесената топлина за получаване на механична работа при дадени...
 

Обща схема на хранителната система на дизеловите двигатели.


В някои хранителни системи има известни различия. Така например някои двигатели се пускат не само с четири секционни горивонагнетателни помпи, но и с еднобутални; някои системи имат манометър, а в други филтърът за грубо пречистване...
 

Двигатели с вътрешно горене

15 юни 2010
·
872
·
56
·
5,632
·
1,365
·
5

Лекциите са написани в съответствие с одобрена учебна програма за специалностите 'Двигатели с вътрешно горене' и 'Експлоатация и ремонт на автомобили и кари'...
 

Common rail по двигатели с вътрешно горене


Кòмън рèйл (common rail) е система за управление на впръскването на горивото, използвана в съвременните дизелови двигатели с вътрешно горене...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Двигатели с вътрешно горене
Тест по двигатели с вътрешно горене
професионален тест по Двигатели с вътрешно горене за Ученици от 12 клас
Засяга материал за индикаторните показатели на двигателя с вътрешно горене: като индикаторна мощност, индикаторен КПД, специфичния индикаторен разход на гориво, ефективните показатели на двигателя. За проверка на знанията по този материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
46
1
2 мин
27.06.2013
Двигатели с вътрешно горене
изпитен тест по Двигатели с вътрешно горене за Ученици от 11 клас
Тестът е подходящ за ученици, изучаващи "Двигатели с вътрешно горене" за проверка на знанията. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
15
1
01.10.2019
» виж всички онлайн тестове по двигатели с вътрешно горене

Двигатели с вътрешно горене

Материал № 1356949, от 24 ное 2019
Свален: 102 пъти
Прегледан: 166 пъти
Предмет: Двигатели с вътрешно горене, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 100
Брой думи: 11,817
Брой символи: 72,893

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Двигатели с вътрешно горене"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислав Маринов
преподава по Технологии, машини и системи
в град Две могили
с опит от  25 години
58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала