Големина на текста:
I- ва тема: Предмет на психопатологията
Психопатологията е наука за разнообразните прояви на разстройства и отклоненията на психичната
дейност.
Общата изучава разстройства на възприятията, представи, мислене, интелект, воля и емоции.
Клиничната изучава отделните психични заболявания – шизофрения, биполярно афективно
разстроство /БАР/, зависимости, обсесивно-компулсивно разстройство /ОКР/ и психопатии.
Психична болест- разстройство или аномалия на психичната дейност. Променени функции на главния
мозък или разстроена дейност на висшите нервни функции.
Психоза – има органично увреждане на мозъка
Невроза – разстройство във функциите на нервите, безорганика .
II- ра тема: Синдром, симптом,нозологична единица, норма, здраве, болест
Симптом: най-малката единица на болестта. В медицината е начало на болестно състояние или
процес. Отделни симптоми може да се наблюдават и при здрави хора, но са признак на психично
разстройство, когато се проявяват с определена интензивност, честота и продължителност.
Предизвикват тревожност, разстройство на адаптацията, функционирането и интеграцията в
обществото. Има нарушени психични функции, процеси и личностни качества. Самите симптоми
имат динамичен характер, като могат да бъдат временни, или да съпътстват разстройството през
цялото протичане.
Симптомите са предболестни психични състояния. Делят се на позитивни, които усилват психичните
функции и процеси и негативни, които се свързват със спад на интелектуален, емоционален или друг тип
психичен живот. Често водят до регрес или личностова промяна.
Синдром: Група от симптоми, характерни за определено психично разстройство или вид поведение.
Ядро на синдрома – водещият симптом, който се появява с появата на психичното разстройство и го
съпровожда до излекуване или утежняване.
Нозологична единица:общите изходни черти в появата, развитието, протичането, терапията и
изхода от болестта. С нея дефинираме, диференцираме и диагностицираме отделните психични болести,
въпреки индивидуалния им характер и специфика на протичането.
Норма : Поведението на повечето хора, определени по пол, възраст, социален статус и професия, в
определена критична ситуация, криза, фрустрация, стрес.
Индивидуална норма: предимно в консултирането и терапията, отнася се към конкретния човек.
Идеална норма: това са оптималните критерии за социално и личностово развитие и поведение.
Здраве: Човек, който успява да се справи адекватно с целите и задачите си, преодолява страдания,
произтичащи от социални и природни фактори и успява да съхрани баланса между своя собствен АЗ и
другите.
Болест: частично/пълно, временно/постоянно нарушаване на способността на човек да управлява
собствената си съдба и живот. В психологията е разстройство на адаптацията, неспособност за творческо
и ефективно решаване на житейски проблеми, като може да са нарушени и социалните интеракции.
III ВЪПРОС. РАЗТРОЙСТВА НА ВОЛЯТА
Волевият акт се състои от 3 етапа:
-Възникване на цел;
-Вземане на решение, при борба на мотиви и контрамотиви;
-Осъществяване на решението.
Количествени и качествени разстройства на волевата дейност, както и особени синдроми с волеви
нарушения
I.Количествени разстройства на волевата дейност
1.Абулия пълно отпадане на волевата дейност. Болните са безинициативни и безразлични към
заобикалящата ги реалност. Много често се съчетава с апатия и се формира Апатико-абуличен синдром –
при тумори, хронична шизофрения и тежки травмени болести на мозъка.
2.Хипобулияболестно намалена волева активност.Болните са безинициативни; трудно извършват
дори и най-незначителни дейности, като при някои случаи може да се стигне до пълно потискане на всяко
движение. При депресивния ступор, болните са потиснати, както двигателно, така и емоционално.
Хипобулията е важен индикатор при редица органични заболявания на ЦНС, освен това е характерна и за
различните зависимости.
Депресивен синдром (депресивна триада): хипобулия + дистимия + забавен мисловен процес.
3.Хипербулия– болестно повишена волева и двигателна активност – характерна е за маниакалната фаза
на БАР; болните са оживени, целите възникват много лесно, контрамотивите отпадат и се наблюдава
хиперактивност; характерно е че болните вършат постоянно нещо, но без да го приключват.
Маниен синдром = Хипербулия + Хипертимия + Ускорен мисловен процес.
II. Качествени разстройства на волевата дейност Парабулия – болестна дисоциация на трите
основни звена на волевия акт:
1.Късо съединителни реакцииафективно силни наситени импулси, породени от външен дразнител,
които заобикалят съзнанието на личността и се разрешават директно в моториката, или в двигателни
реакции.
2.Импулсивни действия –вътрешни за личостта, представляват непреодолим порив и остават
неразбираеми, както за болния, така и за околните.
3.Автоматизми –откъснати от личността актове. При тях движенията се разгръщат без участието
на волята на самия болен; болният ги възприема като резултат от чуждо влияние- при
шизофренията.
4.негативизъм и автоматична подчиняемост - необоснован отказ да се извършат елементарни
прости,безропотно изпълняване на команди като робот - шизофрения
5.Парабулични реакции.Пренасят се афекти от един обект на друг. Отклонения от адекватните
реакции. Характерни при шизофрения и при подобни психози.
III.Синдроми с волеви нарушения:
Кататонните състояния са характерни са за шизофренията (най-често) и се проявяват в две
противоположности – кататонна възбуда и кататонен ступор.
1.Кататонна възбуда- силна психомоторна възбуда, склонност към движения, а не към действия. Самите
движения, по същество, са импулсивни, неосмислени и липсват мотиви.
-Двигателни стереотипи на краката или клатене на тялото;
- повтаряне на една и съща дума;
- повтаряне на цели изречения;
-Ехолалия – повтаряне на чути от друг думи или звуци;
-Ехопраксия – повтаряне на видени движения.
Понякога при двигателна възбуда болните остават напълно мълчаливи и без реакция.
Синдроми с аналогична структура могат да се наблюдават и извън шизофренията, най-често
при интоксикации и инфекции.
2.Кататонен ступор- протича от тежко сковаване до пълно обездвижване. Болните остават с дни,
седмици, месеци в едно и също положение.- Ако са в леглото, са свързани с ембрионално разположение
на тялото (синдрома на въздушната възглавница).
Синдром на Кандински – Клерамбо – предлага богато разнообразие на волеви нарушения
,откъснати от личността актове, като много често, отделни преживявания на болния се осъзнават
като чужди, без участие на волята му.
IV ТЕМА – РАЗСТРОЙСТВА НА МИСЛЕНЕТО
Мисленето може да бъде нарушено по протичане, форма и съдържание.
1.СКОРОСТ НА ПРОТИЧАНЕ НА МИСЛОВНИЯ ПРОЦЕС:
- УСКОРЕНО МИСЛЕНЕ : по правило се съпътства от повишено настроение и субективно се
преживява като лекота в протичане на асоциациите. Те обаче са повърхностни, без да се осъзнава
причинно-следствената връзка. Болните са твърде отвлекаеми, със силно изострено пасивно внимание,
като всяка промяна в околната обстановка води до възникване на нови асоциации. Характернза това
мислене е неустойчивостта или отпадането на ръководната идея. Ускорено мислене се наблюдава при
маниакалната фаза на биполярното-афективно разстройство (БАР).
- ЗАБАВЕНО МИСЛЕНЕ : при него асоциациите текат на фона на потиснато настроение, като се
образуват много бавно и мъчително. Много често, една мисъл (обикновено свързана с налудната
продукция) владее съзнанието на болните дълго време. Наблюдава се при депресивната фаза на БАР,
челни мозъчни тумори, хронични стадии на шизофрения и при апатико-абуличен синдром.
- ВНЕЗАПНО ПРЕКЪСВАНЕ на мисловния процесшперунг. Мисълта е прекъсната, без да е
завършена. Спира се по средата на изречението, без възможност да с продължи натам. Болните
споделят, че главата им е останала празна, което е резултат от чуждо въздействие, характерно за
шизофренията.
- НАПЛИВ НА МИСЛИ - болните усещат, че в главата им нахлуват много мисли
едновременно,които я разпъват до пръсване. Приемат го за чуждо въздействие,влагане на чужди мисли
в главата им. Характерно е за шизофренията.
2. НАРУШЕНИЕ В СТРУКТУРАТА /ФОРМАТА/ НА МИСЛОВНИЯ ПРОЦЕС:
- Обстоятелствено мислене- разказът на болните е изпълнен с излишни детайли, които затрудняват
разбирането на основната мисъл.В случая ръководната идея не отпада. Наблюдава се при епилепсия,
интоксикации, инфекциозни психози, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). При епилепсията,
обстоятелствено мислене се съчетава с вискозност, която се проявява в забележително еднообразният
начин, по който болните разказват дадено свое преживяване многократно и по един и същ начин.
- Резоньорство – склонността да се говори по псевдонаучен и високопарен начин за обикновени,
ежедневни неща. Наблюдава се при шизофрения и личности с психопатна структура.
3 . РАЗСТРОЙСТВО НА МИСЛЕНЕТО ПО СЪДЪРЖАНИЕ:
А / БЕЗ ПАТОЛОГИЧНИ ИДЕИ:
- ИНКОХЕРНЕТНО МИСЛЕНЕ : при него има тежък разпад на мисловната дейност. Нарушават се,
не само логическите връзки, но и граматичните форми; понякога се разпадат и дори отделните
думи, и в речта на болните се откриват само отломки от тях. Този тип мислене по правило се
проявява на фона на помрачено съзнание. При шизофрения, то се съчетава със маниерност и
символност.
-МИСЛОВНА РАЗПОКЪСАНОСТ : – нарушена е само логическата връзка, като се запазва
граматичната форма. Това води до разпад на понятията, като се нарушават границите между тях и
се наблюдава преливане на съдържание на едно понятие в друго; много често се откриват
неологизми. Има отпадане на ръководната идея.
- ПАРАЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ : не се откриват груби смислови и граматични нарушения, но тук
логическата връзка се извращава по характерен начин – смесва се общото с частното, цялото със
частите и символите с нещата, които символизират.
- СИМВОЛНО МИСЛЕНЕ : Произволно тълкуване на писмената и говорима реч, съчетано със
символно изразяване на собствените мисли.Характерно е за шизофренията.
- АМБИВАЛЕНТНО МИСЛЕНЕ : Едновременно възникване на противоположни мисли, най-често
съчетано съчетано с възникването на емоции,стремежи и импулси. Характерно за шизофренията.
Б/ С ПАТОЛОГИЧНИ ИДЕИ:
Първо се формират върху грешки на разсъждението и умозаключението.
- свръхценни идеи - деформация на адекватното отражение на реалността, под влияние на много силни
емоции.Това са грешки, към които липсва критично отношение, които обаче могат да бъдат коригирани –
най-вече с личен опит на болния. Наблюдават се,както при психопатология,така и при здрави хора.
Срещат се при неврози, психопатна личностова структура, психопатна истерия и при някои психози.
- Натрапливи мисли - също са грешки в разсъждението и умозаключението, към които обаче болния има
критично отношение, без да може да се освободи от тях, което го измъчва твърде тежко. Тези мисли се
съчетават обикновено с натрапливи емоции, спомени и действие. Срещат се при ОКР, при началния
стадий на шизофрения в юношеска възраст, при някои неврози.
- Налудни идеи - те са в разрез, или в грубо противоречие, с реалността. При тях болните, по един
или друг начин, отнасят всичко към себе си, независимо че то се случва вън, или около тях .
Параноидни налудности :
а) налудни идеи за отношение- болните са изключително мнителни и отнасят към себе си всичко,
което става около тях.
б) налудни идеи за въздействие – болните са подложени на физическо и психическо въздействие,
облъчване, хипноза, телепатия/шизофрения и всяка друга психоза/;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 фев 2020 в 13:55 ученик на 20 години от Стралджа - СОУ "Пейо Крачолов Яворов", випуск 2018
15 фев 2020 в 15:38 ученичка на 27 години от Добрич - ФСГ "Васил Левски", випуск 2011
12 фев 2020 в 16:36 студент на 46 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2018
12 фев 2020 в 14:54 студент на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
11 фев 2020 в 10:08 ученик на 17 години от София - 001 АЕГ, випуск 2022
03 фев 2020 в 15:18 ученичка от Варна - ВМГ "Св. Н. Чудотворец"
03 фев 2020 в 09:29 ученичка на 24 години от Тетевен - СОУ "Георги Бенковски", випуск 2012
02 фев 2020 в 18:35 ученик на 21 години от Добрич - СОУ "Димитър Талев", випуск 2017
21 яну 2020 в 23:48 студент на 26 години от Варна - Варненски свободен университет, факулетет - Юридически, специалност - Психология, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,171
·
18
·
4,816
·
2,886
·
9
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,105
·
2
·
380
·
599
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Теми по психология на личността

19 окт 2008
·
1,099
·
14
·
5,270
·
738
·
2

Това са теми по психология на личността при проф. Александрова от СУ.
 

Знание и мислене

18 мар 2008
·
221
·
5
·
559
·
71
·
2

Човек винаги се е самоопределял като мислещо същество или поне от времето, когато е разбрал, че мисли. И винаги се е стремял кум някакво обяснение на собственото си мислене. Мисленето е обобщено и опосредствено познание на действителността...
 

Лекции по психология на личността

31 май 2009
·
1,355
·
57
·
7,340
·
1,329
·
7
·
1
·

Лекции за втори курс - психология на личността - специалност психология...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
178
1
1 мин
25.11.2016
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Психопатология

Материал № 1355944, от 11 ное 2019
Свален: 22 пъти
Прегледан: 24 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 9,480
Брой символи: 61,933

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психопатология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
48

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
393

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения