Големина на текста:
1.Конвенционално
земеделие-същност,
цели. . Конвенционално
земеделие включва в
себе си всички видове
методи за отглеждане
на културите и борба с
вредителите по тях. При
него имаме за цел
развитие на пълния
биологичен потенциал
на растенията,като
борбата с болести,
неприятели и плевели
се извежда основно ч/з
употребата на химични
продукти.Основна цел е
получаване на качестве-
на и икономически
обоснована хранителна
продукция.Не се
отричат някои
негативни страни на
конвенционалното
земеделие,съответно за
това са създадени
ограничения и добри
земеделски практики,
които са задължителни
за спазване от всички
земеделски стопани.
Използването на
органични торове и
почвени подобрители,
може да намали
употребата на
химически продукти за
растителна защита,да
поддържа почвената
структура и плодородие
и да се постигне
успешно съчетание м/у
конвенционално
получаваните добиви с
грижа за чистотата на
продукция и природа.
2.Екологични фактори-
видове,взаимодействие и
влиянието им в
растениевъдството.
Фактори за живот-
необходимите фактори
за съществуването на
растенията са:
Климатични-вода,
топлина, светлина
Вегетационни- вода и
хранителни в-ва.
Фактори на добива:
-Фактори на почвата-
почвен тип, мощност
на профила, плодородие
и др.
-Фактори на релефа
/теренни/- характер на
релефа, експозиция на
склоновете, наклон и
др.;
-Агротехнически-
структура на културите
и сортова структура,
обработка на почвата,
торене, напояване,
растителна защита и др.
-Климатични -
продължителност на
деня, слънчево греене,
температури на въздух
и почва, вид и количе-
ство на валежите и
тяхното разпределение
по месеци и сезони,
интензивност, посока и
скорост на вятъра и др.
Действие и взаимодей-
ствие на факторите на
добива -Действие на
факторите-граници на
интензивност-минимум,
оптимум, максимум.
Под минимума и над
максимума растенията
загиват. Оптималната
граница е тази степен
на интензивност на
даден фактор, при която
растенията дават
максимален добив с
високо качество.
Взаимодействие на
факторите Продуктив-
ността е резултат от
взаимодействието м/у
факторите. Сложните
взаимодействия между
факторите се изразяват
3.Светлината като
екологичен факто в
растениевъдството.
Светлината е основен
източник на енергия, която
в процеса на
фотосинтезата се
преобразува от лъчиста в
химическа. Според
изискванията към
светлината растенията се
класифицират на:
Светлолюбиви – развиват
се на открити места, при
пълно слънчево греене и
не понасят засенчване.
Сенколюбиви– развиват
се при слабо осветление.
Сенкоиздържливи –
развиват се при нормално
осветление, но понасят и
засенчване
На полумрачните места -
развиват се в горските
ценози при недостиг на
светлина.
Класификация на
растенията- растения на
дългия ден- развитието
им достига при дължина
на деня над 12 часа- лук,
ечемик, грах пшеница.
растения на късия ден
развитието им достига при
дължина на деня под 12
часа-картофи, соя ,пипер,
фасул,памук,просо.
неутрални растения- не
се влияят от продъл-
жителността на деня-
домати, царевица.
М-ди за регулиране
използваемостта на
светлината
1. Правилно разположение
на посева според релефа.
2 .Правилно ориентиране
на редовете в посевите
3 .Увеличаване продъл. на
периода на активно
използване на светлината
от културните растения ч/з
уплътнено използване на
площите
4. Създаване на подходяща
структура на посевите-
Регулиране гъстотата на
посевите.
Създаване на смесени
посеви -от светлолюбиви и
сенколюбиви култури;от
дървесни, полухрастовид-
ни и тревисти видове.
5. Промяна на морфологич-
ната стр-ра на растенията-
Въвеждане на видове и
сортове,които се ха-рат с
4.Топлината като
екологичен факто в
растениевъдството. М-ди
Топлината влияе в/у
възможностите за распро-
странение на отделните
култури и сортове в
различните географски
области и надморски
височини.Определяща е за
интензивността на
физиологичните процеси в
растението – фотосинтеза,
дишане, транспирация.Тя
е определяща за актив-
ността на почвените
микроорганизми. Влияе
в/у степента на развитие
на болестите и неприяте-
лите по растeнията.
Топлината влияе в/у
растежа на растенията
1Влияние в/у покълването
и поникването на семената
-Поникващи при по-ниски
температури - 5 -10
о
С –
пшеница, , грах, ечемик,
люцерна фий и др. ранни
пролетни култури;
- Поникващи при средни
температури - 10 -15
о
С –
цвекло, слънчоглед,
картофи и др. средно
ранни пролетни култури
-Поникващи при по-
високи температури – 15-
25
о
С – царевица, памук,
фъстъци и др. късни
пролетни култури
Растенията се
класифицират спрямо
светлината-топлолюбиви
студоустойчиви и с
умерени изисквания към
светлината.
При минимална темпера-
тура 5 – 10 °С - растежът е
слаб,при максимална 30 –
35 °С при повишаване на
температурите над 35 °С
растежът спира.При липса
на влага растенията
загиват.Оптимална
температура – 20 – 25 °С
Методи за рационално
използване на топлината
-райониране на културите
според изискванията им
към топлината – топлолю-
бивите в равнинните
райони, студоустойчивите
в планинските зони.
-правилно разположение
по склоновете – топлолю-
бивите култури по южните
склонове, студоустойчи-
вите на северните
чрез т. нар. Основни
закони на земеделието
Закон на независимост-
та и равнозначността на
факторите на живот -
Недостигът на един
фактор не може да се
компенсира от увеличе-
нието на друг фактор.
Закон на минимума-
добивът от културите се
определя от фактора,
който се намира в
относителен минимум.
Закон на минимума,
оптимума и максимума
- Увеличението на да-
ден фактор от минимал-
но към максимално
равнище води до
нарастване на добива до
достигането на
оптимума на този
фактор.
Закон на взаимодей-
ствие и едновременното
взаимодействие на
всички ф-ри.
благоприятно съотноше-
ние м/у стопански ценните
си органи-листна площ и
общата биомаса.
6. Прилагане на агротехни-
чески мероприятия
свързани със създаване на
посевите и отглеждането
на културите
-Спазването на оптимални
срокове на сеитба
-Сеитбата на оптимална
дълбочина.
-Осигуряване на
достатъчно количество
хранителни вещества за
растенията.
-Прилагането на
оптимален воден режим.
-Прилагането на
оптимална система на
защита на растенията от
болести и неприятели.
-Контрол върху
нежеланата плевелна
растителност.
7.Пряко регулиране на
интензивността и
продължителността на
осветяване в култива-
ционни съоражения.
склонове
-спазване на оптимални
срокове за сеитба или
засаждане.
М-ди за натрупване на
повече топлина в почва-
та Мулчиране (покриване
на почвата с растителни
остатъци) - предпазва
почвата от изстиване и
изпарение.;
Покриване с фолио -
използването на покривно
фолио спомага за по-бързо
затопляне на почвата
Ч/з снегозадържане
- Снежната покривка
задържа топлината и
увеличава студоустойчи-
востта и зимоустойчи-
востта на растенията
(рапица).
М-ди за предпазване на
почвата от прегряване
-ч/з напояване-добър
ефект има капковото
напояване;
-Повишаване на
въздушната влажност чрез
аерозолни поливки
(особено дъждуване)
-ч/з засенчване и
обдухване-Обдухване на
посевите с вятърни
машини
-за засенчване се
използват мрежи от вида
на маскировъчните.
-Мулчиране на почвената
повърхност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Растениевъдство

Включени са темите от 1 до 4 въпрос от конспекта за изпита...
Изпратен от:
марлени
на 2019-10-23
Добавен в:
Пищови
по Земеделие
Статистика:
8 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Преход към биологично земеделие

04 дек 2011
·
275
·
11
·
2,745
·
386
·
1

Биологично змеделие и конвенционално земеделие и неговите положителни страни...
 

Биологично земеделие

06 апр 2012
·
827
·
16
·
5,570
·
1,214
·
3

Биологичното земеделие е специфичен метод на производство, който поддържа екологичното равновесие и чиито продукти са произведени при спазване на максимално равновесие при...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Растениевъдство

Материал № 1354714, от 23 окт 2019
Свален: 8 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 884
Брой символи: 5,761

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Растениевъдство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала