Големина на текста:
1.Научен статут на Методика обучението по математика – предмет и задачи.Обект на методиката е учебно-възпитателната практика по
математика. Това може да бъде обект на изследване и от други науки, например дидактика.За разлика от дидактиката МОМ изучава такива страни на
обекта като: зависимостта м/у образователните и възпитателните цели и задачи, принципите методите и формите на обучение, дейността на учителя и
учениците.За разлика от дидактиката МОМ изследва своя предмет като държи строга сметка за особеностите на математическото учебно съдържание
и възрастта на учениците. Законите и закономерностите на МОМ имат по-частен характер, но обектите които тя проучва са педагогически по своя
характер.Приоритет на МОМ са законите и закономерностите на възпитателния процес.Предметът се променя с вътрешното развитие на методиката, с
развитието на математиката , дидактиката и др. Законите и закономерностите които установява математика отразяват съвместната дейност на учителя и
учениците, тяхното диалектическо единство.Методиката определя целите и задачите на обучението по математика, задачите се променят.Тази
промяна зависи от постиженията и информатиката. Методиката определя кое точно от натрупаните от човечеството математически знания да се даде на
децата. Тези знания трябва да отговарят на следните изисквания – да са съобразени с възрастовите възприемателни възможности на учениците., да
отговарят на обществените потребности, да дават добри перспективи за по-нататъшна математическа подготовка, да се направи подбор и стуктуриране
на учебното съдържание за всеки клас.В миналото МОМ се нарича мотодика на преподаването, има се впредвид само дейността на учителя.По-късно се
превръща в МОМ, но се има впредвид учебно-възпитателния процес по математика,т.е. дейността на учителя и дейността на учениците.Задачи на
МОМ: 1.Да определи целите и задачите на обучението по математика(целите и задачите не са веднъж завинаги зададени, те се развиват с развитието на
науките); 2.Да определи обема на учебното съдържание.От многото знания, които натрупва човечеството, методиката определя кои знания да се
изучават от учениците в началните класове; 3. Да направи подбор и структуриране на учебното съдържание – от кои науки точно да се вземат знания;
4.Да определи организационните форми на обучение-урока е конкретна форма на обучение, общите форми на убучение са фронтална, групова и
ииндивидуалн.Методиката трябва да определи кое уч.съдържание към какъв тип урок принадлежи. Съществуват 6 типа уроци – урок за нови знания,
урок за затвърдяване на знания, урок за формиране на изчислителни умения и навици, обобщителен урок, урок за оценка и проверка и урок за
поправка.; 5.Да определи принципите и методите на обучение – трябва да определи специфични принципи и методи за обучението по математика.; 6.Да
изследва учебно-възпитателни процес по матемаъика – да изследва взаимодействитя м/у учителя и учениците.; 7.Да съдейства за подобряване на
учебно-възпитателния процес; 8.Да проучва началното математическо образование и да очертае перспективите за усъвършенстване на учебно-
възпитателния процес по математика. Научни основи на методиката.Като всяка наука методиката има понятиен апарат.Основните понятия са тези от
дидактиката – напр. учител, ученик, принципи, урок. Методика има и специфичен категориален апарат – теоритико-множествен подход, метод на
действията, метод на числата и др. Съвкупността от понятията и основните съждения които отразяват важни закономерности от учебно възпитателния
процес по математика са научна основа на методиката. Методика търси научните основи в себе си, а не в други науки.
2. Източници, методи, връзка с другите науки и значение. Източници на науката- за всяко историко-педагогическо изследване по методическите
проблеми могат да се използват следните източници – учебници, учебни помагала издадени на БЕ, педагогически и методически ръководства за
обучение по математика, публикувани на български или чужд език, методически ръководства за обучение по аритметика, литературни източници,
учебници за ученици, резултати от учебно-възпитателната практика-резултати на ученици.Методи на методиката.1.Теоретично проучване – неговата
цел е да се различи обективните закономерности на уч.възпитателния процес, с цел усъвършенстването им.Теоретичното изследване се провежда в
областта на принципите, методите, формите и др. За провеждане на теоретично проучване трябва да се определи целта на проучването, обхвата на
темата и обектите и средствата за реализиране на проучването. Важните етапи от теоретичното проучване са: формулиране на хипатеза, събиране на
фактически материал, систематизиране и обобщаване на материала.Наблюдението- е целенасочено и системно наблюдаване на фактите и явленията от
учебно възпитателния процес по математика. То бива колективно и индивидуално. В зависимост от целта, времетраенето на наблюдението е различна.
Наблюдението е съставна част на дидактическия експеримент.Дидактически експеримент – той е метод на изследване, при който има систематично
изменение на условията на условията на наблюдаването явление и на връзките му с други явления с цел да се изяснят неговата природа, произход и
начинът на съзнателно овладяване на дедения процес от децата.Дидактическия експеримент има 3 етапа: 1.констатираю етап-дава се контролна работа
за установяване на входното равнище в експерименталния и конторлния клас; 2.формиращ етап-работи се в експерименталния клас по нетрадиционен
начин; 3.контролен етап-съпоставят се резултатите на двата класа и експерименталния клас следва да бъде с по-високи резултати, ако се случи
обратното онзачава че хипотезата(предположението) не се потвърждава. За експеримент.метод трябва да се определят хипотеза, обектите и
документацията, която ще се води по време на изследването.Експериментът се реализира, чрез опитни уроци и експериментални знания. Опитните
уроци се провеждат от цял клас, а експерименталните занятие с гтупа ученици.. Опитните уроци се осъществяват по определен план, следи се как
учениците участват в учебния процес.Всички условия в двата класа трябва да са еднакви с изключение на тези, които се пручват. Моделирането – като
метод на методиката – моделът е аналог на определен фрагмент от природната или социалната реалност.Той трбява пълно да представя оригинала.Към
модела се прибягва тогава, когато не може да се изследва оригинала. Моделирането е свързано с формализацията, абстрахирането и конкретизацията.
Срезово и лонгитудинално изледване.Срезовите излседвания са тези,при които за опредеелено време с определена програма се проучва извадката,
която е представителна по отношение на генералната съвкупсност. Срезовите изследвания дават състоянието на дадените явления, те не отговарят на
въпроса за тенденции в развитоето.Лонгтидуналното излседване дава отг на въпроса за тенденциите в развитието.То се провежда по-дълго време в/у
едни и същи ученици по една и съща програма.За да се осъществи и реализира такова проучване са необходими най-малко 4г. Връзка на методиката с
други науки: връзка с дидактиката; връзка с психологическите науки – с възрастовата психология най-вече, връзка с общата психология; връзки на
методиката с математически науки – аритметика, алгебра, геометрия, теория на множествата и математическа логика; връзка с хигиенна и здравни
науки; връзка с биологията; връзка с всички науки, които в една или друга степен имат предмет и обект детето и учебно възпитателния процес.
Значение на методиката. Методиката съдейства за: непрекъснато усъвършенстване на учебно възпитателния процес по математика; за подготовката на
начални учители и педагози; за обогатяване на общата дидактика и психологията на обучението по математика.
6.Цел и задачи на обучението по математика. Целта на обучението е: чрез специфичните особености на уч.съдържание да се съдейства за
интелектуалното, нравственото, естетическото, педагогическото и трудово възпитание, образование и развитие на учениците.По конкретните цели са:
учениците да получат знания и умения за количествено определяне на нещата и влеченията от действителността; да могат да записват с езика на
математиката най-елементарна информация(напр. напишете сбора на числата 3+5); да могат да определят количеството като особено свойство на
предметите и явленията от действителността; да се осигури успешно усвояване на математическите знания в следващите класове.Задачи на обуч.по
математика: Образователни задачи – да се усвояват знания за числата до и над милиард, вкл и числото 0; да знаят позиционният принцип(всички
естествени числа се записват с помощта на 10 цифри – десетична позиционна система, принцип за образуване на редицата на естествените числа (като
към предходното число се прибави единица),този принцип се повтаря от 1 до 4 клас); да се формират умения за четене,писане и сравняване на
естествените числа; да могат да броят в прав и обратен ред; да се усвояват знания за четирите аритметични действия(+,-,*,/) на естествените числа; да се
усвоят разместителното и съдружителното св-во на + и *, * и / на сбор с число; да се усвояват алгоритмите за устно и писмено смятане, да се усвояват
свойствата на аритметичните действия; да се формират умения за решаване на текстови задачи; да се усвояват знания за величините-
дължина,маса,площ,време,вместимост,ъгъл,стойност; да извършват действия с именувани числа; да се формират общи представи за точка, отсечка,
ъгъл, лъч, права и начупена линия, триъгълни, четириъгълник(квадрат,праваоъгълник),окръжност и кръг; да се изградят умения за чертане в квадратна
мрежа; да се изградят умения за намиране на лице на правоъгълник и квадрат и обиколка; да се формират умения за решаване на уравнения с едно
неизвестно; да се формират умения за намиране на числена стойност на израз; да ес формират умения за четене и писане на ревенства и неравенства; да
се фромират умения за работа с буквена символика(как се означава ъгъл); уравнения с неизвестни числа – намиране на неизвестно събираемо,
множество , умалител, делимо, делител. Развиващи задачи- чрез обучението по математика се развиват познавателните възможности на учениците,
развива се тяхното логическо мислене и качествата на мисленето – гъвкавост и рационалност;, развиват се уменията за анализ, синтез, сравнение и др.;
развитие на вниманието,наблюдателността, паметта(въпреки че тенденцията е за облекчаване на паметта – 8*8,8*9,8*10) и развитие на мисленето.Като
решават текстови задачи учениците са учат да моделират жизнени ситуации, при усвояването на геометричните понятия се развиват пространствените
представи, въображението , мисленето и вниманието.Възпитателни задачи. Възпитателните цели се търсят в решаването на текстовите задачи, в
организацията на учебната работа, в съдържанието на урока. Пред децата не се чертае на ръка.Обучението по математика съдейства за формиране на
самостоятелност, настойчивост, инициативност, воля, умения за самоконтрол и самооценка. Обучението по математика съдейства за обогатяване на
речта на учениците, изграждат се умения за точен език и др.Интергративни функции – в обуч.по математика се синтезира уч.съдържание от
аритметика, алгебра, геометрия, знания от теоритико-множествения подход(напр. за числата: 3 чинийки, 3 чашки – има ли за всяк чинийка чашка, след
това е количеството на предметите, всички предмети имат нещо общо и това е тяхното количество; към този подход спада и аксиоматичната теория-
формула на Пиано – N+1-всяко следващо число се образува като към предходното се прибави единица – 5 се формира като към 4 се прибави 1) и знания
от математическата логика.Всички тези знания се дават в единен поток и това прави интергративността. Обуч.по математика подпомага формирането
на някой специфични понятия – нови методи на обучението, нови педагогически системи, спазване изискванията на педагогиката и други.
8.Средства на обучение – учебници, учебни тетрадки, нагледни средства и дидактически материали. Учебникът – основно средство на обучение.
Учебника по математика включва уч.съдържание предвидено за всеки клас и предвидено в уч.програма. Той е система от упражнения, чрез която се
подготвят, въвеждат, затвърдяват и обобщават нови знания. Той е масова учебна книга, която разкрива съдържанието на образованието, предназначен е
за всички ученици. Материала в него е задължителен и преобладава числовия материал.Дидактически функции на учебника поматематика:
информационна-той е основния източник на информация; трансформираща-математическите знания са педагогически редуциран така, че да са
достъпни за възрастта на учениците и възприемателните им възможности; систематизираща-учебното съдържание в учебника е предложено в
систематизиращ вид, не е хаотично, до колкото позволяват възможностите на учениците за усвояване на учебното съдържание; затвърдяване и
самоконтрол -в учебника се включват задачи, чрез които учениците осъюествяват самоконтрол; самообразователна-учебника дава възмножност за
самостоятелно усвояване на знания; интегративна-в учебника е включено уч съдържание от пет математически области –
аритметика,алгебра,геометрия,знания от теория на множествата,знания от математическата логика; координираща- има символи и знаци които показват
различна дейност(напр задачи с повишена трудност, гтупова работа и др); допълнителни функции на учебника- учебника се използва като уч тетрадка(1
клас), служи за методично ръководство на учителя, той е сборник от задачи. Структура на учебника по математика – вътрешна и външа. Външна
структура- текстът е основата на учебника и от него се развива учебно съдържание. Текстът бива основен, обяснителен и допълнителен. Основния
текст е носител на уч.съдържание, той се дели на теоретико познавателен и иструментално практически. Към допълнителния текст спадат материали
обслужващи основния текст, към пояснителния текст спадат пояснения към задачи. Извънтекстовия компонент се състои от три части: апарат на
организиране на усвояването-включва инструктажи,инструктивни материали,цветови и шрифтови отделени; апарат за ориентиране-това са предговор,
заглавия,темите, чрез които учениците се ориентират в учебника; илюстративен материал-това са илюстрации,схеми,чертежи,таблици.Илюстрацията
може да изпълнява 3 функции: водеща(1 клас), равностойна(равнозначна) и обслужваща(4 клас). Вътрешна структура – определя се от дяловете,
темите и уроците.Уч.съдържание във всяка тема е разработено по урочно, всеки урок започва и завършва на една и съща страница. При подредбата на
уч.съдържание се спазва принципа за концентричност. Математическите знания във всеки урок се изучава в единен поток. Учебна тетрадка на
печатна основа – служи за формиране на умения и самостоятелно работа. Те също са разработени по урочно. Задачите на всеки урок са продължение
на урока от учебника.Обикновено се дават за домашна работа. Задължително е първо да се изпълнят задачите от учебника и тетрдката,а после към
сборника.Учебните тетрадки спестяват времето на учителя и на учениците.те са разработени от авторския колектив,който е разработил учебника.
Методически ръководства за учителя- всеки автроски колектив разработава и методически ръководства. Видове нагледни средства и дидактически
материали. Нагледни средств и материали: пластмасови пръчици,цифри,знаци,индивидуални (индивидуално сметало-предназначено за ученици от 1
до 4 клас),колективни,двуредови бодливи сметала(предназначено за учениците,когато изучават числата до 20, + и – 2
клас),уреди(часовник,календар,кантар). Видове: фабрично изработени,ръчно изработени,предназначени за индивидуално и колективно ползване.
Нагледните средства и дидактическите материали съдействат за преодоляване на противоречието м/у нагледно-образното мислене на учениците и
абстрактно-логическия характер на математическите знания.
11.Принципи на обучението по математика.Думата принцип има латински произход и означава основание или някакво начало.Принципите на
обучението произтичат от закономерностите на уч.процес и отразяват изискванията на тези закономерности към целите, съдържанието, методите и
формите на организация на обучението. Обучението по математика не може да се изгражда само в/у един принцип, а в/у диалектическото единство от
принципи образуващи система.Характеристика на принципите на обучението. Принцип на нагледност – неговата същност се състои в това че
обогатява и разширява сетивната дейност на учениците. Необходимостта от нагледност се обуславя от преобладаващата роля на конкретнообразното
мислене на учениците от една страна и от друга страна абстрактния характер на математическите знания.Колкото по-малки са учениците,толкова е по-
голяма необходимостта от спазване на този прнцип.Видове нагледност: предметно образна-използване на предмети от от околната действителност или
техни изображения; условно изобразителна-онагледяване с таблици,чертежи,схеми; динамична; словестно-образна-когато с думите описваме нещо,
подходяща е за по-големите ученици,напр 4 клас. Отрицателна роля на онагледяването има когато продължаваме да онагледяваме,въпреки че това вече
не е необходими; когато нагледните ср-ва вече имат разсейваща форма и цвят,избягват се съществените признаци; имат отризателна роля,когато
отвличат вниманието на ученика. Нагледните ср-ва трябва да отговарят на определени хигиенни изисквания.При обучението по математика е
необходимо да се спазва необходимата мяра в онагледяването, да се пристъпва към диференцирано онагледяване, да се варират несъществените
признаци, да се използват нагледни средства, които ангажират различни анализатори, да се сравняват сходни и противоположни математически понятия,
нагледните средства да се съчетават със словото.Принцип на съзнателност – състои се в целенасочено активно възприемане на изучаваните явления, в
тяхното осмисляне. За повишаване равнището на съзнателността на учениците трябва да се организират дейности при които се наблюдава, сравнява,
анализира, систематизира. Фактори за съзнателност: социално значима мотивация-за да се усвои уч.съдържание учениците трябва да са
мотивирани,поставяне и мотивиране на темата-простичко и ясно; практическа насоченост на уч.съдържание; самостоятелна работа на учениците-тук
съзнателността е в най-висока степен. Принцип за активност-същността му се състои в отразително преобразуващо отношение на ученика към обекта
на познанието към учебния материал.Колкото по активни са учениците,толкова по-бързо и лесн о се усвояват знанията. Фактори за активност:
емоционална приповдигната атмосфера; практическа насоченост на учебното съдържание; положително отношение м/у учител-ученик и отношение
ученик-ученик; самостоятелна работа; дидактични ифри и занимателни задачи; използване на съвременни технически средства; поощряване на
учениците.Принцип на достъпност – достъпността е съответствие на съдържанието и обема на изучаваните знания с възрастовите особености на
учениците. Знанията и уменията трябва да се усвояват с нормално напрежение на силите. Преодоляването на трудностите трябва да е съобразено с
възможностите на учениците. Правила за достъпност: от просото към сложното,от лекото към трудното,от известното към неизвестното,от близкото
към далечното. Критерии за достъпност- 90 на 90 – 90% от учениците усвояват 90% от учения материал за определено време. Принцип за системност-
свързан е с логиката на учебното съдържание в учебниците. В учебното съдържание е реализирана системност в трудността на задачите при текущия
преговор,при преноса на знания.Сситемност-подредба на уч.съдържание.Всяко ново знание трябва да заеме своето място в системата от познания,която
учениците имат. Принцип за трайност на знанията, уменията,навиците- означава,че тези знания,умения и навици да са усвоени трайно и да могат
да се възпроизвеждат във всеки един момент. Фактори за трайност на знанията: положително отношение на учениците към математиката; активно
учстие на учениците в учебния процес; текущо повторение и преговорни учроци; самостоятелна работа на учениците и др.Принцип на индивидуалния
подход – същността на принципа се състои в изучаването и съобразяването с индивидуалните особености на всеки ученик в уч.процес с цел
максимално развитие на положителните и преодоляване на отрицателните индивидуални особености. Неговото обособяване се обуславя от
индивидуалните различия на учениците. При реализацията на принципа важно значение имат индивидуалните особености на учениците при
усвояването на математическите знания. Фактори: индивидуализацията и диферециазацията на обучението: индивидуализация-да се дава
индивидуална задача на всеки ученик,диференциация-дават се арзлични задачи на групи задачи-силни,средни и слаби ученици; поощряване
постиженията на учениците; възпитаване на чувството за лична отговорност; съблюдаване на изискванията на принципа за достъпност-учителя трябва
да изучава индивидуалн ите способности на всеки ученик и да се съобразява с тях. Принцип за научност- уч.съдържание,което се изучава трябва да
бъде научно,т.е. учениците да овладяват верни математически знания,отговарящи на постиженията на съвременната наука.
12.Методи на обучението по математика.Методът на обучение представлява съвместно регулирани действия на учителя и ученика за постигане
целите на обучението по математика.Методът е движение на уч.възпитателния процес и последователно преодоляване на противоречията.Методите са
тези с помоща на които се разрешават противоречията.1.Методи за организация и реализация на учебно познавателната дейност.1.1.Методи за
съобщаване и възприемане на нова инфформация.Към тях се отнасят словесните,нагледните и практическите методи.1.1.1. Словесни методи-разказ и
беседа; Беседата бива 2. вида: евристична и репродуктивна.Репродуктивната беседа- въпросите в нея са построени така че,учениците да повтарят нещо
което са усвоили предния час.Евристична-идва от думата евристика която значи открователство-въпросите са построени така,че учениците
самостоятелно да стигнат до новите знания,евр.беседа се прилага тогава когато съответното умение което трябва да се усвои е вече усвоено при друга
съвкупност от числа.Пр.”Таблицата за умножение по 5” . Беседата е диалогична форма за организиране на учебната дейност на учениците.В зависимост
от дидактическата цел има различни видове беседа. В зависимост от дидактическата цел беседата може да бъде в началото на урока когато се
актуализират знания,в средата на урока когато се въвеждат новите знания и при затвърдяване на знанията а също така има и беседа в заключителната
част. Съществуват различни видове беседа според математическото съдържание.Различна е беседата при усвояване на геометрични знания и при
усвояване на алгебрични знания.1.1.2. Нагледни методи: При обучението по математика нагледните методи служат като източник на информация.Чрез
нагледните методи се разрешава противоречието между абстрактния характер на математическите знания и нагледно-образното мислене на уч.към
нагледните методи се отнасят демонстрацията и наблюдението.Тези два метода вървят заедно зашото учителят демонстрира а учениците
наблюдават.Учителя демонстрира с помоща на сметалото,нагледни предмети,изобразни предмети, с помоща на чертажни елементи а учениците
наблюдават.Колкото са по-малки учениците толкова по-голяма е необходимостта от нагледните средства.1.1.3. Практически методи. Към тях е най-
разпространения метод в обучението по математика.Всияки задачи включени в учебниците са упражнения. Упражнението е съзнателно и целенасочено
повтарение на определени похвати за по съвършенно изпълнение на дадени пресмятания.В зависимост от дидактическите цели упражненията биват:за
актуализиране на знанията;-за затвърдяване на знанията;за попълване на пропуските в знанията;за разширяване за задълбочаване на знанията;Следващ
признак: Според степентта на самостоятелност и съзнателност упражненията биват:упражнения по образец- прилагат се при първично затвърдяване на
знанията;коментарни упражнения-при тях ученикът обяснява какво прави и защо така го прави;вариативни упражнения-това са упр.които се изпълняват
без еталон;творчески упражнения-всички задачи които са за съставяне на числови изрази, на текстови задачи(съставяне на текстови задачи по числов
израз).Изисквания към упражненията:колкото е по-сложен даден навик,толкова повече упражнения са необходими;помощта на учителя трябва
постепенно да намалява;след всяко упражнение ученика да знае какво е постигнал и какво предстои.1.2.Логически методи:Към тях се
отнасят:индуктивните,дедуктивните,аналитичните,синтетичните и аналитико-синтетичните методи.1.2.1.Индуктивни методи-в обучението се използва
не пълна индукция.След подробното разглеждане на един представителен пример се прави заключение за целия клас обект(От частното към
общото.).1.2.2.Дедуктивни метод-основан на дедикцията. От общото към частното. Формулирането се отнася за всички предмети от даден
клас.Делението със „0” е невъзможно.1.2.3.Аналогия. Аналогията е познавателен похват при който от определена степен на познания за един обект се
стига до същата степен на познания за друг обект.1.2.4.Интуицията като познавателен похват представлява способността да се решава задача без да
може да се обясни начина на решение.Целта е да се развива интуитивното мислене9по интуиция).1.2.5.Аналитичен метод. В основата стои
анализа.Анализа представлява мислено разчленяване на цялото на отделни части със цел на тяхното изучаване.1.2.6.Синтеза е обратната на анализа
операция.Чрез синтеза частите се обединяват във цялото.Цялото не е механичен сбор от съставящите го части.1.2.7.Аналитико-синтетичен метод се
прилага при решаването на текстови задачи и при аналитико-синт.упражнения(представяне на трицифрено число на единици, десетици и
стотици).1.2.8.Сравнението се извършва по разлика и прилики.Сравняват се числови изрази, числа, число и числови изрази,сравняване на текстови
изрази,сравнение на геометрични фигури.Сравнението се извършва в мисловен план.1.2.9.Съвместно изучаване на сходни противоположни знания.Този
метод изисква мат.понятия които са сходни или противоположни да се изучават съвместно( едновременно).Сходните и противоположните знания на
определен етап трябва да се съпоставят.Противоположни знания са умножение,деление,събиране,изваждане.Сходни геометрични фигури-
четириъгълник,правоъгълник.1.3.Евристични и репродуктивни методи.Евристичните методи са: евристичната беседа за развитиеспособността на
учениците;Репродуктивни методи-упражнението,наблюдението,демонстрацията.1.4.Методи за управление на учебната дейност.1.4.1.Работа с
учебника-чрез този метод учениците се учат да работят с учебника(1 клас-да пишат и попълват цифри в учебника).1.4.2.Лабораторна работа-Работата с
пластмасови пръчици,цифри,знаци,клубчета,предмети.Когато се осъществява в училищна среда се нарича лабор.работа.2.Методи за стимулиране
интереса на учениците: 2.1.Създаване на емоционално-приповдигната атмосфера. От този метод зависи активността на учениците.2.2.Дидактически и
гри и занимателни задачи. 3.Методи за проверка и самопроверка на придобитите знания,умения и навици.3.1.Устна проверка-тя се провежда във
всеки урок при актуализиране на знания под формата на беседа в началните класове.3.2.Писмена проверка-това са самостоятелни
работи(контролни,тест).3.3.Самопроверка-самостоятелната проверка на решените задачи,ученика сам проверява дейността си.За да бъде
уч.възпитателната работа ефективна методите на обучение трябва да се използват не изолирано един от друг а съвместно.
13.Планиране на учебно-възпитателния процес. Плановост и целенасоченост са съществени дейности на всяка човешка дейност. Планът е идеална
представа за това какви са целите, елементите, структурата и крайния продукт на дадена дейност.Планът може да бъде материализиваран под формата
на писмено описание или материално конструиран модел.При учебно възпитателната работа по математика, обект на планиране е диалектическото
единство на дейността на учителя и ученика.При това обекта на планиране е активен и проявява винаги избирателно действие.Обект на планиране са –
целите, организационни форми чрез които се реализира уч.въз.работа по математика, дидактическите и специфичните методи и принципи които трябва
да се спазват в дейността на учителя и учениците, методите чрез които учителя ръководи познавателните дейности на учениците, уч.съдържание което е
в учебника, а също така се планират в по-дългосрочен план знанията,уменията и навиците(психическите резултати) от обучението.Годишен план или
годишно разпределение. Годишния план е целенасочен план по който се реализира обучението по математика в съответния клас. Годишното
разпределение е официален документ.Изготвя се от учителя,преглежда се и се утвърждава от директора. Разработва се на основата на актуални
учебници и учебни програми. Годишния план съдържа:дата,тема на урока,тип на урока,цели на урока,методи,нагледни ср-ва,м/упредметни
връзки,забележки.Тематичен план - той обединява система от уроци с цел тематично разглеждане на проблемите. Учителя трябва да реши на какви
подтеми да раздели материала, колко уроци са за нови знания, за затвърдяване на знания, за систематизиране на знания, за проверка на знанията.
Урочен план- съществуват два вида урочни плана и това са план-схема и план-конспект.План-схемата е кратко описание на учебното
съдържцание.План-конспекта съдържа: тема на урока;тип на урока;образователни,възпитателни иразвиващи цели;методи на обучение;нагледни ср-ва и
дидактически материали;ход на урока.
14. Урокът – основна форма на обучение. Изисквания към съвременния урок по математика. Методически анализ на урок по
математика.Урокът е основна организационна форма на обучение по математик.Тя е конкретна форма.Тя е логогически завършена,цялостна част от
учебното съдържание,която е ограничена в определено време.В урокът участват в сложно взаимодесйтвие цел,съдържание,задачи,методи и форми на
обучение.Типове уроци по математика.В обучението по математика има 6 типа уроци: 1.урок за нови знания; 2.урок за затвърдяване на знания; 3.урок
за формиране на изчислителни умения и навици; 4.урок за обобщаване и систематизиране на знанията(преговорен урок); 5.урок за проверка и оценка на
знанията(контролна работа или тест); 6.урок за поправка на контролните работи. Урок за нови знания.Компоненти: техническа подготовка на учителя и
учениците за урока; актуализиране на знанията,необходими за възприемане на новото учебно съдържание; мотивиране на новите знания,поставяне на
темата; предлагане на новото учебно съдържание; задаване на самостоятелна работа с по-ниска степен на трудност и проверка; задаване на нова
самостоятелна работа с по-висопка степен на трудност и проверка; систематизиране и обобщаване на знанията от урока; преценка на работата на класа
като цяло и на отделни ученици; задаване на домашна работа. План-конспек на урок за нови знания: 1)определя се темата на урока; 2)тип на урока-
пишем урок за нови знания; 3)цели на урока: а)образователни цели, например: да се усвои съзнателно алгоритъма за събиране на двуцифрени числа с
преминаване на десетицата, допълнителна образователна цел-да се затвърдят знанията за изграждане на съкратен запис на текстова задача, затвърдяване
на уменията за решаване на задачи с числови изрази със скоби, да се усвоят знания с таблица за умножение с числото 4.; б)възпитателни цели-
например:да подреждат числата правилнио-изграждане на умение, формиране на умения за другарство-взаимопощ по време на групова работа;
в)развиващи цели-развитие на логическо мислене,развитие на вниманието,развитие на наблюдателността,развитие на качествата на мисленето-
гъвкавост и рационалност; 4)методи на обучение-най-честоизползвани методи са: упражнение,беседа-евристична или репродуктивна,от логическите
методи-сравнение,аналитико-синтетичен метод,демонстрация и наблюдение,лабораторна работа,работа с учебник; 5)нагледни ср-ва и дидактически
материали-описват се-ср-во за чертане,теглилка,часовник,сметало,календар,пластмасови рпъчици и др.; 6)ход на урока-урока се разделя на три части-
уводна част-3 до 5 мин, основна част- 20 до 25 мин, заключителна част-3 до 5 мин.Структурни компоненти: 1)техническа подготовказа урока-тя се
дели на две: -подготовка на план-конспект и подготовка на дъската(преди час,добре е да се напище на лист А4),централно в средата на дъската се
записва темата на урока(ръкописно-може да се запише и преди часа),от лявата страна на дъската се записват задачи за привличане на
вниманието,централно в средата на дъската под темата се записват новите знания,от дясната страна на дъската се записват допълнителните задачи,които
са след новите знания(може да се записват и допълнителни задачи за най-бързите); техническа подготовка за учениците-предварително да си подредят
работното място-учебник,тетрадка,линия,моливи,несесери и т.н.; 2)актуализиране на знанията за усвояване на новото уч съдържание(движим се по
урока)-например: задача коклко е 3*3(имаме събиране на едноцифрени числа 3+3+3), проверка на домашната работа; 3)мотивиране и поставяне на
темата-в рози час ще се научим да смятаме двуцифр числа с преминаване на десетицата,запишете си темата в тетрадката; 4)разясняване на новото уч
съдържцание-въвеждане на нова задача; 5)задаване на самостоятелна работа с по-ниска степен на трудност-задачата се решава
сампостоятелни,проверява се,след това с помощта на коментарни упражнения се прави проверка (дете излиза на дъската); 6)задаване на нова
самостоятелн задача с по-висока степен на трудност-решава се задачата и пак се проверява; 7)обобщаване и систематизиране на знанията от урока-напр:
кой ще повтори какво правихме този час; 8)преценка на работата на класа като цяло и на отделни ученици-повече поощряваме,по-малко критикуваме;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 юли 2021 в 12:23 ученик на 16 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2024
13 юли 2021 в 16:13 студент на 38 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - педагогически, специалност - ПНУП, випуск 2022
12 юли 2021 в 19:59 студент на 40 години от Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - ПНУП, випуск 2017
06 юли 2021 в 17:58 студент на 40 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
02 юли 2021 в 07:15 учител
30 юни 2021 в 09:22 студентка на 34 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ИПО, випуск 2022
29 юни 2021 в 16:16 в момента не учи на 35 години от Димитровград
29 юни 2021 в 09:33 в момента не учи на 31 години
26 юни 2021 в 15:31 потребител
23 юни 2021 в 10:22 студентка на 31 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - НУПИТ, специалност - Начална училищна педагогика и информационни технологии, випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методика на обучението по математика 1-4. клас

Материал № 1354261, от 15 окт 2019
Свален: 196 пъти
Прегледан: 418 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 7,022
Брой символи: 43,652

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на обучението по математика 1-4. клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала