Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КатедраМаркетинг и стратегическо планиране
ДисциплинаПрогнозиране и планиране
Доклад на тема: Цели и достижения на плана за развитие на община
Гулянци
Изготвил:Мариела Здравкова Диамандиева
Факултетен :13110449
Група:1016
Поток:102
София, 2014 г.
Цел на доклада:Целта на доклада е да бъдат изведени приоритетите и мерките за изпозлване на
силните и преодоляване на слабите страни на общината,за да бъде постигнато устойчивото й
развитие.
Обща характеристика:
Географска характеристика:Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен.
На север граничи река Дунав от км. 604 до км. 639.,на юг с община Плевен, на изток с община
Никопол, на запад с община Долна Митрополия. През територията на общината протичат в долните
си течения реките Вит и Искър, и се вливат в река Дунав.Географското положение на общината
попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина,което поределя неговия стратегически характер.
Релефът е предимно равнинен с надморска височина от 30 до 60 метра. Преобладават черноземно
карбонатни почви на по-голяма част от територията. В района няма разработени полезни
изкопаеми, освен няколко кариери за инертни материали по поречието на реките.Типични низини са
поречията на реките Дунав, Искър и Вит. Климатът е умерено континентален с горещо лято и
студена зима.
Демографска структура и тенденции: Административният център на общината е град Гулянци.
Общината се състои от 12 населени местаобщинският център - гр. Гулянци и 11 села - Брест,
Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Д.Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета.Общата
площ на общината е 459 кв. км., което представлява около 10 % от територията на област Плевен и
2.4 % от територията на Северозападния район.
Гъстотата на населението е 26.88 души на кв. км. В община Гулянци живее 4.6 % от населението
на областта. Към 2013г.населението на община Гулянци е 11 584 души. От тях 5 665 са мъже и 5
919 са жени. В гр. Гулянци живеят 3 106 души, или 26 % от населението на общината. В селата
живеят 8 478 души, или 74 % от населението на общината. Най-голям относителен дял във
възрастовата структура на населението заемат лицата на възраст между 65 и 69 години след това е
делът на децата и младежите до 19 години,а най-малко на брой са младите хора на възраст от 20 до
29г. Въпреки това структурата на населението по възрастови групи е по-благоприятна от средните
стойности на показателя за страната и близка до тази на областта и на Северозападен район.
Естественият прираст на населението на община Гулянци е отрицателен, като бележи слаба
тенденция на намаляване от -306 души през 2010 г. до -298 души през 2012 г.
Механичният прираст бележи слаба, но положителна величина. В цифрово изражение той изглежда
по следния начин: от -127 души през 2010 г. се забелязва положително покачване на стойностите на
+65 през 2011 г., което е следствие на поголемия брой заселили се на територията на общината,
но към 2012 отново бележи спад на +6 души.
Броят на живородените деца намалява през 2012 спрямо 2010г.с близо 23 деца. до 60 (под нивото
от 2010г. – 83 живородени деца). Изводът, който се налага е, че населението на община Гулянци
бележи трайна, но все още слаба тенденция на застаряване.
Заетост и безработица -като цяло безработицата в общината е висока – 44,56 % за 2014 г.
Важен показател за състоянието на безработните в общината е продължителността на застояване на
едно лице без работа. Продължителността на безработицата е в тясна връзка с притежаваната
професионална квалификация и с образователното равнище. По този показател в община Гулянци
се наблюдава отрицателна тенденция-броят на безработните през 2014 спрямо 2010 г. е с 280 души
повече. При показателяЗаети лицас най-голям относителен дял през 2012 г. е сектор Търговия и
ремонт на автомобили и мотоциклети (38%), следван от сектор Селско, горско и рибно стопанство
(30%). С най-нисък дял са секторите Операции с недвижими имоти (1 %) и Създаване и
разпространяване на творчески продукти и далекосъобщения (1 %). Основен източник на доходи са
доходи в населените места извън града е селското стопанство. То е и сред основните отрасли в
общинската икономика на като осигурява и суровини за част от преработвателните предприятия в
общината. Средната годишна работна заплата в община Гулянци нараства с 1 389 лева през 2009
спрямо 2007 г. Тенденцията на повишаване е постоянна. Средната годишна работна заплата за 2009
г. е 4 961 лв. Това е с 2 335 лева по-малко от средната годишна работна заплата в България – 7296
лева.
Състояние на местната икономика:Община Гулянци е една от развитите общини в Плевенска
област, което е благоприятствано от географксото й местоположение. Икономическото развитие на
община Гулянци през последните години се характеризира с различна динамикаръст до 2008 г. и
спад след общата финансова и икономическа криза през 2009 г. и 2010 г. В структурата на
общината са представени всички важни стопански сектори, като към края на 2012 г. са
регистрирани 216 предприятия. Този показател отбелязва спад с около 10 единици в сравнение с
2009 г. – 226 предприятия. Преобладаваща част от стопанските субекти на територията на
общината – 93% са микропредприятия с до 9 заети лица. Болшинството от тях развиват дейността
си в областта на търговията и на услугите. С най-голям дял в края на 2012 г. са предприятията от
сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети: 48 % като той формира едва 8 % от
произведената продукция през 2012 г.Секторът Селско, горско и рибно стопанство формира 24%
от предприятията в общината като по отношение на показателПроизведена продукция“ (в хил.лв)
има най-голям дял (76%).Този факт определя сектора като ефективен и формиращ потенциал за
сравнително високи нива на добавена стойност за общинската икономика. С най-нисък дял са
секторите Операции с недвижими имоти (1 %) и Създаване и разпространяване на творчески
продукти и далекосъобщения (1 %).Най-висок дял в показателяДМАима сектор Селско, горско
и рибно стопанство (83,80%), следван от сектор Операции с недвижими имоти (9,16%) и
Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (5,87 %),а най-нисък дял сектора Преработваща
промишленост (1,17 %).
Инвестиции:Установява се повишена ефективност на дейността на администрацията по
отношение на привличането на външно финансиране за извършване на инвестиционни разходи. През
2012 г. техният размер е нараснал близо 4% млн. лв. спрямо предходните две години.
Образование: В общината е приета Харта за участие на младите хора в живота на община Гулянци.
През учебната 2010/2011 г. училищната мрежа на територията на общината се състои от 4 учебни
заведения в 12-те населени места:
гр. Гулянци - СОУ "Хр. Смирненски";
с. Гиген - СОУ "Ас. Златаров;
с. БрестОУ "Хр. Ботев";
с. Милковица - ОУ "Хр. Ботев".
През 2008 г. е извършен ремонт на училището в гр. Гулянци, през 2009 г.общината получава
безвъзмездно 2 училищни автобуса за училищата в града и с. Гиген, а през 2010 г. е извършила
доставка на обзавеждане и оборудване за училищата в селата Брест и Гиген. През последните
години са закрити 2 учебни заведения. Редуцираният брой на училищата до голяма степен се дължи
на отрицателните демографски характеристики и намаляването на учениците, както и на
оптимизиране на училищната мрежа и създаване на средищни училища. За учебните години от
2010/11 до 2012/13 г. броят на учениците в общината е нараснал с повече от 70. Към 01.02.2011 г.
повече от 1/4 (26,30 %) от населението на община Гулянци е със средно и 40,60% основно
образование. С начално образование са 1 367 души, а 215 души никога не са посещавали училище и
са напълно неграмотни. Броят на висшистите в общината е 336 или 2,01 % от населението. В града
живеят 125 лица с висше образование, а в селата - 211. Мрежата от детски заведения в общината
към 2010 г. вклюва 8 детски градини. През 2008 г. са извършени ремонтни дейности в детските
градини в селата Брест и Милковица. През 2009 г. е извършен ремонт на детската градина в с.
Долни Вит, а по програма Красива България е сменена дограмата в детските
градини в селата Гиген и Брест. През същата година е извършено преустройство в тази в с.
Милковца на детска ясла. През 2010 г. е извършен ремонт и на детските градини в селата Шияково
и Дъбован.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Цели и достижения на плана за развитие на Община Гулянци

Целта на доклада е да бъдат изведени приоритетите и мерките за използване на силните и преодоляване на слабите страни на общината, за да бъде постигнато устойчивото ѝ развитие...
Изпратен от:
mariela_diamandieva
на 2019-10-07
Добавен в:
Доклади
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
3 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Доклади по Планиране и прогнозиране от София за Студенти несваляни с 7 - 10 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по бизнес планиране. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
354
1
1 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Цели и достижения на плана за развитие на Община Гулянци

Материал № 1353906, от 07 окт 2019
Свален: 3 пъти
Прегледан: 4 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 3,165
Брой символи: 20,508

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цели и достижения на плана за развитие на Общин ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала