Големина на текста:
Същност и функции на финансовите пазари
Финансовите пазари са съвкупност от взаимосвързани и
взаимообусловени помежду си пазари. Колкото те са по-развити, толкова
повече се улеснява превръщането на спестяванията в инвестиции,намалява
отливът на спестявания и се привличат чужди. Това е важна предпоставка за
икономически растеж.
Във функционален аспект финансовите пазари опосредстват
взаимоотношенията между две групи икономически субекти – спестители и
заематели.
В институционален аспект това са фондовите борси, извънборсовите
пазари и финансовите институции, които опосредстват процесите на
финансиране и инвестиране.
До скоро се приемаше, че пазарите се делят на две основни групи:
пазари на стоки и услуги и финансови пазари. В този по-тесен смисъл
финансовият пазар е пазар за обмен на финансови активи. Това могат да са
пари в брой или реални активи – налични или безналични. Финансовите
активи могат да са акции, облигации, полици, менителници и други
финансови инструменти.
Вече се срещат мнения, че четирите основни типа финансови пазари са
фондовите, стоковите, валутните и облигационните. Те взаимно си влияят
и инвеститорите трябва да умеят да следят тенденциите и доходността на
всеки от тях. Умението за междупазарен анализ разширява в голяма степен
кръгозора на инвеститора при вземането на инвестиционни решения,
отколкото наблюдението само на един пазар.
Много често промените във валутните курсове и тенденциите на
валутния пазар могат да подскажат на инвеститора кои акции се очертават
като по-изгодни. Ако валутата на една страна поевтинее, нейният износ на
стоки и услуги става по-атрактивен. Очаква се предприятия от страната, които
работят основно за износ, да реализират по-висока доходност и това да се
отрази на курса на техните книжа. И обратно.
Съществува тясна връзка и между стоковите и финансовите пазари.
Котировките на някои основни стоки и суровини и тенденциите в тях
също са важни при вземане на инвестиционните решения. Поскъпването на
петрола например определено би влошило показателите на транспортни
компании и такива, чиято конкурентоспособност се влияе в по-голяма от
поскъпването на енергийните източници. Показателите на предприятието от
енергийния сектор съответно биха се подобрили. Понижението на лихвите
намалява привлекателността на пазара на дългови инструменти и
институционалните инвеститори започват да навлизат на стоковите борси, за
да инвестират.
Курсовете на някои валути като канадският, американският,
австралийският и новозеландският долар са обвързани тясно с търговията с
някои суровини – най-вече с петрол. Тъй като Япония внася почти изцяло
необходимия и петрол, всяко повишение на цените на петрола обикновено
води до понижаване на курса на японската йена. Тази връзка се използва от
участниците на валутния пазар.
Облигационният пазар също предоставя ценна информация за
участниците на фондовите, валутните и стоковите пазари. Особено е важно
свойството му да отразява някои тенденции преди всички останали пазари и
това придава прогнозна стойност на тенденциите, които се проявяват в
неговото развитие. Той, образно казано, подава първите сигнали за възможен
възходящ или низходящ тренд в бъдеще на фондовия пазар. Обикновено
оживление на фондовия пазар след продължителен спад се забелязва, след
като вече е регистрирано определено повишение на облигационния пазар. И
обратно.
Чрез финансовите пазари се реализира възможността за прехвърляне
или за разделяне на риск между отделни участници. Състоянието на
финансовия пазар се обуславя от действията и предпочитанията на две
основни групи участници спестители и заематели. В институционален
аспект това са финансовите институции, фондовите борси и извънборсовите
пазари, които осъществяват непрекъснати трансформации на потоци от
доходи в глобални суми паричен капитал и обратно. Благодарение на тяхната
дейност различните компоненти на търговските и капиталовите ценни книжа
непрекъснато променят своите собственици и капиталът се пренасочва към
сфери на по-ефективна употреба.
На финансовите пазари се осъществява покупко-продажбата на
финансови инструменти. Дори в някои източници до това се свежда
дефиницията на финансовивя пазар – че това е пазар, на който се търгуват
финансови инструменти.
По смисъла на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови
инструменти / Държавен вестник, бр.84 / 2006 г./ това са:
а) - ценни книжа, които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с
изключение на платежните инструменти;
- дялове от дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в
капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица,
както и депозитарни разписки за акции;
- облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни
разписки за такива ценни книжа;
- други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на
такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено
посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност,
стоки или други индекси или показатели;
б) дялове на колективни инвестиционни схеми;
в) инструменти на паричния пазар;
г) финансови фючърси;
д) форуърдни лихвени споразумения;
е) суапови договори върху лихвени проценти, валута или ценни книжа;
ж) опции за придобиване или прехвърляне на финансови инструменти,
включително опции върху лихвени проценти и валута;
з) деривати върху стоки;
и) други инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар или за които
е поискано допускане до търговия на такъв пазар.
Законът за публично предлагане на ценни книжа конкретизира видовете
ценни книжа, които са обект на неговата регулация.
Съгласно чл2, ал2 на ЗППЦК ценните книжа са прехвърлими права,
регистрирани по сметки в Централния депозитар, а за държавните ценни
книжа - регистрирани по сметки в Българската народна банка или в
поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции,
извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи,
материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да
бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните
инструменти, като:
1. акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акциите в
капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица,
както и депозитарни разписки за акции;
2. облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни
разписки за такива ценни книжа;
3. други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба
на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено
посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност,
стоки или други индекси или показатели.
В закона бяха осъществени промени с оглед съдържанието му да се
приведе в съответствие с правото на ЕС. Разшири се понятието ценна книга и
се въведе понятието финансов инструмент. Усъвършенства се определението
за регулиран пазар и се създадоха допълнителни задължения за разкриване на
информация от регулирания пазар.
Ценните книжа най-общо са документи, изразяващи парично-
имуществени отношения. Участниците на пазара на ценни книжа, които

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансови пазари

Финансовите пазари са съвкупност от взаимосвързани и взаимообусловени помежду си пазари. Колкото те са по-развити, толкова повече се улеснява превръщането на...
Изпратен от:
Десислава Апостолова
на 2019-10-05
Добавен в:
Учебници
по Финанси
Статистика:
42 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Учебници по Финанси от Велико Търново за Студенти несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,840
·
4
·
924
·
506
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика

16 мар 2006
·
2,814
·
11
·
1,749
·
545
·
1

Видове ценни книжа, които се търгуват на фондовата борса – кратка характеристика - реферат.
 

Лекции по финанси

11 яну 2008
·
373
·
10
·
4,170
·
139

Трябва да се анализира капиталовата и финансова структура през призмата на състоянието на финансовите пазари от гледна точка на лихви, валутни курсове и т.н...
 

Валутен курс. Фактори. Валутни режими

29 дек 2007
·
792
·
2
·
633
·
113
·
1

Същност и фактори, обуславящи валутния курс, основни особености на теорията за паритета на покупателните сили, валутни режими...
 

Международният валутен пазар ФОРЕКС

14 ное 2007
·
433
·
3
·
683

Международният валутен пазар ФОРЕКС (Foreign Exchange Market — FOREX) — това е съвкупност от сделки на участници на валутния пазар по стандартни валутни единици от една страна и текущи валутни курсове от друга страна...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по финанси за 11 клас
междинен тест по Финанси за Ученици от 11 клас
Тестът се състои от 12 въпроса от затворен тип, като към всеки въпрос е посочен верният отговор.
(Лесен)
12
1
3 мин
12.10.2021
Публични финанси
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест по Публични финанси, предназначен за студенти от втори курс. Съдържа 12 въпроса от затворен тип с по един верен отговор.
(Много лесен)
12
1
01.04.2022
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансови пазари

Материал № 1353815, от 05 окт 2019
Свален: 42 пъти
Прегледан: 49 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Учебник
Брой страници: 129
Брой думи: 33,259
Брой символи: 203,875

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Славена Христова
преподава по Финанси
в град Търговище
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала