Големина на текста:
ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
СТЕПЕН''МАГИСТЪР''
ВЪПРОСНИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ МАГИСТРИ
СПЕЦ.’’СК’’
1. . Методически подход при определяне емисионната стойност на акциите. Отчетна трактовка на
емисионните разлики.
2. Счетоводно отчитане на разходите по учредяване и на емисионните разходи.
3. Правна, данъчна и счетоводна трактовка на непаричните вноски.
4 Изкупуване на собствени акции-подходи за текущо отчитане, оценяване и представяне във
финансовите отчети.
5. Други капиталови операции-плащания, базирани на акции.
6. Методически подход при определяне емисионната стойност на облигациите. Отчетна трактовка на
емисионните разлики.
7. Конвертиране на облигации в акции-счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети.
8. Печалба на една акция-методически подходи за изчисляване на показателя и изисквания за
оповестяване във финансовите отчети.
9. Организация на документирането и счетоводното отчитане на вноса на стоките и на ВОД и ВОП.
10. Особености при отчитане на биологичните активи
11. Отчитане на операциите по обслужване на организирани туристи (ваучери, транспорт, хранене и
настаняване)
12. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции в
индивидуалните финансови отчети
13. Организация на синтетичното и анлаитично отчитане на дългосрочните капиталови и нвестиции, в
консолидираните финансови отчети
14. Организация на документирането, синтетичното и аналитично отчитане на инвестициите, в
дългови финансови инструменти
15. Организация на синтетичното и аналитично отчитане на инвестиционните имоти
16. Финансовото счетоводство: международни аспекти. Основни етапи в развитието му през ХХ-ти
век и до момента. Счетоводната хармонизация и конвергенция.
17. Философия на МСС/МСФО. Общи положения към МСС.
18. Представяне на финансовите отчети - МСС 1, МСС 7. Структура, съдържание и основни
изисквания към финансов отчет, изготвен съгласно МСС/МСФО.
19. Отчитане, представяне и оповестяване на промени в счетоводната политика и значими грешки
МСС 8
20. Отчитане, представяне и оповестяване на приблизителни оценки и провизии - МСС 8, МСС 37.
21. Отчитане, представяне и оповестяване на събития след балансовата дата - МСС 10.
22. Отчитане, представяне и оповестяване на свързани лица - МСС 24.
23. Сегментно отчитанеМСФО 8.
24. Особености при изготвяне на междинни отчети - МСС 34.
25. Отчитане, представяне и оповестяване на нетекущи активи, държани за продажба и преустановени
дейности -МСФО 5.
26. Отчитане на бизнескомбинации - МСФО 3.
27. Изготвяне на консолидирани финансови отчети - МСС 27 и МСФО 10.
28. Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - МСС 28.
29. Отчитане на съвместни дейности - МСФО 11.
30. Прилагане на МСС за първа година - МСФО 1.
31. Същност и теории за професиите. Счетоводството като професия. Професионален монопол.
Професионална етика в счетоводството: същност, възникване и развитие.
32. Правно регламентиране на професионалната етика - ЗНФО и Кодекс по етика за
професионалните счетоводители. Принципно-базиран подход.
33. Технология на контрола върху спазването на Етичния кодекс от страна на ИДЕС и от Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори.
34. Модел за разрешаване на професионално-етични дилеми. Най-типични етични дилеми в
счетоводната професия и фактори, които ги обуславят.
35. Същност и основни принципи на одита
36. Поемане на одиторски ангажимент.
37. Планиране на одита.
38. Одиторска същественост.
39. Одиторски риск.
40. Одиторска извадка.
41. Одиторски заключения.
42. Данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС по смисъла на ЗДДС.
43. Документиране на доставките по ЗДДС
44. Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС и освободени доставки
45. Облагане с ДДС на вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания на стоки
46. Облагане с ДДС на тристранните операции и на дистанционните продажби
47. Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС.
48. Данъчен финансов резултатданъчни постоянни , данъчни временни разлики и суми, участващи
при преобразуването на данъчния финансов резултат.
49. Данъчен амортизационен план съгласно ЗКПО.
50. Пренасяне на данъчна загуба , счетоводни грешки и промени в счетоводната политика по смисъла
на ЗКПО
51. Данъци при източника, данъци върху разходите и алтернативни данъци съгласно ЗКПО,
52. Установяване на данъчни задължения и тяхното прихващане, възстановяване и изменение.
53. Практика на прилагане на спогодбите за избягване на международно двойно данъчно облагане
54. Обжалване на ревизионни актове по административен и съдебен ред.
1. . Методически подход при определяне емисионната стойност на
акциите. Отчетна трактовка на емисионните разлики.
?Методически подход при определяне емисионната стойност на акциите
Този методически подход съдържа в себе си едно прог¬нозно изчисление на потенциалната
пазарна цена на предвидените за емисия акции, доколкото на този етап ЕС се разглежда като
справедлива цена на емитирания капиталов финансов инструмент. Възприемането на
справедливата цена изисква прилагането на концепцията за настоящата стойност .
Дисконтирането, като основна техника при определяне на спр. с/ст изхожда от позицията, че
стой¬ността на парите се променя във времето.
При прилагането на тази концепция от гледна точка на инвеститора ЕС на всеки фин.инструмент се
разглежда като спр. стойност на бъдещите парични потоци на инвестицията преведени от бъдещето
към настоящето.
Паричният поток от инвестицията в акции се свързва с полу¬чаване на доход от инвестицията като
дисконтов фактор е очакваната норма на доход.
ЕС = Доход / Изискуема норма на доход ИНД
Доходът, който инвеститорът реализира от даден капиталов инструмент е: дивидентен доход и
капиталов доход. Дивидентният доход при началото на емисията е трудно определима величина, но
той зависи от : - преспективите за растеж : печалба (+) или загуба (-); - ориентацията на сч.политика
при определяне на фин.резултат; - избора на схема за разпределяне на печалбата; - очакваните
промени в данъците; - прилагания модел на дивидентна политика
Капиталовият доход зависи от: - Настроението на инвеститорите, пазарната цена на дружеството
като цяло, и от развитието на капиталовите ; - Реализирането на дивидентен доход изключва
реализиране¬то на капиталов доход или ограничава неговия размер; - През първата година след
създаване на дружеството, дори неговите акции да са регистрирани, инвеститорите трудно могат да
разчитат на капиталов доход, доколкото все още не са ориентирани в дейността на дружеството п
перспективите на неговото финансово състояние.
Изискуемата норма на доход (ИНД зависи от : - основен лихвен процент; - инфлационна премия ; -
премия за риск;
Основната лихва носи на инвеститора стандартна норма на доход, сравнима с алтернативни,
безрискови финансови вложения, без да се отчита влиянието на инфлационния фактор в
националната икономика. Инфлационната премия компенсира инвеститора за загубата в
покупателната сила на неговата инвестиция, но без той да поема никакъв риск. Премията за риск
определя мястото на личната капиталова инвестиция сред различните типове финансови
инструменти.
От връзката м/у Дохода и ИНД произтичат 3 съотношения :
1. Ако ИНД (Д1) съвпада с дохода, осигурен от дружеството (До), ЕС (Ц1) е равна на НС (Цо),
доколкото очакванията на инвеститора в акции съвпадат с осигурения от дружеството доход;
2. Ако ИНД (Д2) е по-ниска от дохода. осигурен от дружеството (До), ЕС (Ц2) е по-висока от НС (Цо).
Премията над НС на акцията следва да се разглежда като цена, която инвеститорът е съгласен да
заплати за това, че дружеството му осигурява доход, по-висок от очаквания или желан от него;
3. Ако ИНД (ДЗ) е по-висока от дохода, осигурен от дружеството (До), ЕС (ЦЗ) е по-ниска от НС (Цо).
Отстъпката от НС на акцията, която дружеството прави следва да компенсира инвеститора за
невъзможността му да получи от дружеството желания и очакван от него доход.
? Счетоводна трактовка на разликата между НС и ЕС
а) От Математическа гл.т. – премията се свързва с положителната разлика между ЕС-НС на
акцията;
б) Като финансова категория премията възниква в резултат на положителната разлика между по-
ниската изискуема от инвеститора в акции норма на доход и осигурената от дружеството
действителна норма на възвръщаемост.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпросник за държавен изпит, счетоводство и контрол, степен ''магистър''

Въпросник за комплексен държавен изпит за студентите магистри спец.’’ск’’.Разработка на вепрос от: професионална етика в счетоводството, одит, МСС/МСФО, данъчно облагане, счетоводство, счетоводство в капиталовите дружества, данъчно осигурителен процес...
Изпратен от:
Стойчева С.
на 2019-09-04
Добавен в:
Общи материали
по Счетоводство
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Счетоводство за Студенти несваляни с 20 - 1 страници Авторски
 
Домашни по темата на материала
казус по счетоводна политика на нефинансовите предприятия
добавена от melisa94111 26.10.2019
1
15
Подобни материали
 

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане

11 сеп 2007
·
2,246
·
6
·
1,366
·
1,853
·
2

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на създадената продукция и на операциите с нея.
 

Отчитане на приходите от продажби

31 мар 2007
·
1,685
·
4
·
1,014
·
564

Нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал...
 

Банково счетоводно отчитане

21 мар 2007
·
1,677
·
24
·
4,478
·
440
·
1

Счетоводно отчитане на собствения и привлечения капитал, на емисионните и касовите операции, на кредитите и на разплащателните операции...
 

Отчитане намалението на материалите, продукцията и стоките

31 мар 2007
·
689
·
6
·
1,514
·
112

Намалението на материалите в предприятието е пряко или косвено свързано с осъществяване на текущата му дейност...
 

Отчитане на паричните средства

31 мар 2007
·
1,208
·
8
·
2,343

Паричните средства във валута се изразяват в левова равностойност на основата на валутен курс...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
41
1
2 мин
03.08.2018
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
4 мин
13.08.2020
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Въпросник за държавен изпит, счетоводство и контрол, степен ''магистър''

Материал № 1352569, от 04 сеп 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 135
Брой думи: 56,876
Брой символи: 348,653
Цена: 30.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
58

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
75

виж още преподаватели...
Последно видяха материала