Големина на текста:
19.Поземлени ресурси в земеделието. Земята като производствен фактор.
Поземлени ресурси – размер и структура. Използване на земята. Оценка на земята.
Пазар и цена на земята
1. Земята като производствен фактор
Земята в земеделието е важен производствен фактор и основно средство за производство.
Земята е природна даденост, пространствено е ограничена и не може да се възпроизвежда.
Незаменимо национално богатсво, участва в производствения процес преди всичко с
почвеното си плодородия. Като продукт на природата в резултат действието на редица
почвообразователни процеси, земята птитежава естествено плодородие. Участието на
човека в производствения процес или влаганите от него ресурси, торене, напояване и т.н.
създават ново допълнително плодородие, т.нар. изкуствено плодородие на земята. То както
и естественото образуват икономическото плодородие на земята, което от своя страна
определя нейните производствени възможности. Земята е предпоставка и естествена
основа за всяко земедско производство. По-важните специфики на земята като средство за
производство са:
1.Природна даденост, която не може да се произвежда по изкуствен начин.
2.Уникално средство за производство- от една страна земята функционира като
предмет на труда, върху който работника въздейства върху процеса на труда, а от друга
страна като средство на труда с помощта, на което работника въздейства върху растенията
с цел получаване на желаните продукти.
3.Ограниченост на земята по размер като ресурс – изразява се в 2 форми:
-Абсолютна ограниченост – изразяваща се във факта, че земята има физическа
граница
-Относителна – при дадено равнище на развитие на науката и техниката земята може
да бъде използвана само за определяне размера на земеделското производство.
Тези особености налагат да се търсят средства за повишаване на почвеното плодородие с
цел на по-високо качествена произведена продукция от наличната земя в страната.
4.Пространственост на земята - отделните участаци земя се намират на различно
разстояние от стоковите пазарни центрове, което в значителна степен влияе на размера на
доходите приходите на земеделската продукция.
5.Неподвижност на земята – тази ососбеност определя подвижността на останалите
средства за производство и преди всичко на техниката, машините, съоръженията, както и
значителността на фактора организиране на територията на земеделското
предприятие за повишаване на земеделското производство.
6.Легитимиране на собствеността върху земята - има значение за факта, че земята е
основен дълготраен актив в земеделското производство и определя имотното състояние на
земеделските производители.
Собственоста на земята позволява да се прави собствен избор за производствена дейност ,
влагане на инвестиции и поемане на отговорност за крайните резултати.
Поземлените ресурси са съвкупност от всички земи, с които разполага дадена държава. В
зависимост от предназначението поземлените ресурси са класифицирани по следния
начин:
1) Земи със селскостопанско предназначение ( земеделски земи ) – те заемат 51 % от
територията на страната;
2) Горски фонд – около 35 % от територията на страната;
3) Други земи – пустеещи, пътища, водоеми и т.н. около 6% от територията на
страната.
Земята със селскостопанско предназначение по същество представлява поземлените
ресурси ( стопанстваната земя в земеделието). От своя страна те включват:
-Обработваема – подразделя се на:
•Ниви
•Трайни насаждения
•Естесвени ливади
•Изкуствени пасища
•Семейни градини
-Необработваема – включва:
•Мери
•Естесвени пасища
Обработваемата земя в България е около 31 млн дка ( 60% от изпозлваната земделска
земя). Районът с най- мн обработваема земя е североизточен – около 32 %, следван от
североцентрален около 6 млн дка (22%), юженцентрален – 5млн дка(17%). В България
стопанисваната и обработваемата земя подаща се на човек от населението е с малък
размер 6,2 дка стопанисваната и 5.2 дка обработваната. В отделните страни размерът на
обработваемата земя на човек от населението се колебае в широки граници – Австралия –
430 дка, Аржентина – 75 дка, САЩ - 22 дка, Япония – 0,7 дка, Виетнам 0,5 дка. България е
с най-малък размер обработваема земя на човек от населението в сравненние със
съседните страна - Турция – 17 дка, сърбия – 14 дка, Гърция – 12 дка.
Структурата на обработваемата земя се изменя в зависимост от изискванията на
пазара на стоки и от промените в търсенето на различните продукти. Сравнително най-
бързи промени са възможни в категорията на нивите, а значително по-бавни промени в
трайните насаждения. Промените в структурата на обработваемата земя в голяма степен се
определя от иконическите интереси на производителите и преди всичко от размера на
притежавания от тях капитал. Поземлените ресурси са неравномерно разположени на
територията на страната. На територията на Добричка, Силистренска, Варненска,
Ловешка, Русенска и Монтанска област е разположена около 60 % от обработваемата земя
и 61 % от нивите в страната. В Бургаска, Пловдиска, Ловешка област са концентрирани
около 48% от трайните насаждения.
+Земята в селското стопанство е оригинален активен производствен фактор,
първостепенно условие и най-важно средство за производство. Тя е дар на природата,
пространствено е ограничена и не може да се възпроизвежда. Участва в производствения
процес преди всичко с почвеното си плодородие, което при правилна експлоатация може
да се възстановява и повишава.
+Земеделската земя е основен и скъпо струващ производствен фактор, заема важно
място в бизнеса, определя имотнотот състояние на фермерите, намалява риска от
производственатат дейност и е сигурна гаранция за предоставяне на кредити от
финансовите институции.
+Развитието на земеделието напоследък се свързва все повече и със замърсяването на
околната среда. С особена острота се поставя проблемът за замърсяването на почвата,
въздуха и водата, промяната на климата и влошаването на условията за съществуване на
човека, растенията и животните.
2.Поземлени ресурси – размер и структура
+Поземлените ресурси включват всички земи, с които обществото разполага. В
зависимост от предназначението си, те се подразделят на:
- земи със селскостопанско предназначение; земи на горския фонд; земи, заети с водни
ресурси земи на населените места; земи на промишлени обекти, транспортни артерии и
т.н.
+Стопанисваната земя включва две основни категории: обработваема земя и
необработваема земя.
+Обработваемата земя у нас е 46 430 хил. dka, което представлява 42 % от територията
на страната. Главно поради изграждане на население места, промишлени обекти и
инфраструктура, тази земя постоянно намалява.
+В структурата на обработваемата земя най-голям е относителният дял на нивите –
87,6%, траните насаждения заемат 5,2%, естествените ливади – 6,0%, а 1,2% са пасища и
други категории земя.
+Съществено значение за производствените възможности на земята има нейното
качество. По-специално внимание заслужават показателите релеф, надморска височина и
плодородие на почвата. Около 72% от територията на страната е с надморска височина
до 600м, около 15% - от 600 до 1000 м. И около 13% от територията – над 1000м.
+Поземлените ресурси са разпространени неравномерно по територията в страната. На
територията на Ловешка, Врненска, Русенска област и Монтана е разположена почти
60% от обработваемата земя и 61% от нивите в страната.
3.Използване на земята
+От икономическа гледна точка особеното значение на земята в комплекса от
производствени фактори в земеделието поставя въпроса за нейното най-ефективно
използване. Това означава да се получава максимално производство в натура и стойност
при минимални производствени разходи.
+Продуктивността на земята се изразява с произведената продукция от единица площ за
определен период от време. В зависимост от мерните единици, с които се изразява
продукцията, за определяне на продуктивността на земята се използват два основни
метода:
- натурален метод – количеството произведена продукция / килограми, тонове, литри,
броя/ от всеки вид. Получава се показателят “среден добив от единrца площ”.
- Стойностен метод – продукцията се изразява в пари. Той позволява продуктивността на
земята да се изчислява за различни продукти, за група култури, по отрасли и стопанства,
както и общо за земеделието в страната.
+Известно значение за степента на използване има и коефициентът на използване на
земята, който показва как се използва една и съща площ през годината и се установява
по формулата:
К из =
П
1
– П
2
+ …..+ П
n
1.
П
Където: П
1
, П
2,
П
n
- културите върху една и съща площ;
П – физическата площ
+Този коефициент е толкова по-висок, колкото по-голям е броят на културите, които са
отгледани върху една и съща площ през годината.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 ное 2020 в 00:01 в момента не учи на 49 години от Плевен
20 ное 2020 в 14:26 ученик на 24 години от София - 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски", випуск 2015
19 окт 2020 в 20:25 ученик на 22 години от Каварна - СОУ "Стефан Караджа", випуск 2017
17 окт 2020 в 10:29 студентка на 34 години от Варна - ВИНС, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2012
20 сеп 2020 в 23:54 в момента не учи на 49 години от София
17 сеп 2020 в 00:34 студент на 34 години от Благоевград - Технически колеж, Благоевград, факулетет - Електроника и комуникационна техника и технологии, специалност - КТТ, випуск 2017
08 юли 2020 в 21:12 в момента не учи на 42 години от София
01 юли 2020 в 20:35 студент на 42 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - икономика и бизнес, випуск 2020
01 юни 2020 в 12:28 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Аграрен бизнес, випуск 2018
25 май 2020 в 14:55 потребител на 24 години от София
 
Подобни материали
 

Кадастър и оценка на поземления фонд

01 май 2007
·
831
·
14
·
3,828

Кратка история на кадастъра, концепция за кадастъра, основана главно на ЗКИР, имотен регистър, кадастъра в селското стопанство, оценка на земята и формиране на текущи пазарни цени на земеделските земи.
 

Производство на сушени плодове и зеленчуци

14 апр 2007
·
433
·
2
·
370
·
567
·
1

Производството на сушени плодове и зеленчуци минава през следните фази...
 

Земеделието в България

23 окт 2007
·
930
·
9
·
946

Земеделието е основният източник на доход за 25,6 % от българското население. Земеделието е важен фактор за заетостта в страната и има голямо социално и икономическо значение.
 

Земеделието- основен отрасъл на националната икономика

14 дек 2007
·
396
·
3
·
1,314

Производството на земеделска продукция е първата сфера на общественото производство. Това е основния жизнено необходим отрасъл на националното стопанство...
 

Производство на царевица

08 яну 2008
·
442
·
5
·
1,199
·
391
·
2

Поради финансовите възможности, които притежаваме сме решили да образуваме косорциум за производство на сладка царевица и търговска деиност. Фирмата ще се занимава с производство и продажба на сладка царевица...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Аграрен бизнес - теми за държавен изпит

Материал № 1349615, от 06 юни 2019
Свален: 32 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Конспект
Брой страници: 191
Брой думи: 44,805
Брой символи: 290,619

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Аграрен бизнес - теми за държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала