Големина на текста:
К У Р С О В А Р А Б О Т А
по учебна дисциплина:
ЖИВОТНОВЪДНИ ТЕХНОЛОГИИ
ВЕТИРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ
/ПРОФИЛАКТИЧНИ И СПЕЦИАЛНИ/ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА
ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ В ДАДЕНА ФЕРМА
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД
1.ПОСТОЯННИ МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЗДРАВИТЕ СТОПАНСТВА /ФЕРМИ/
ОТ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
2. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ПРИ ПОЯВАТА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
2.1 ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКИ МЕРКИ
2.2 ПОЛИЦЕЙСКИ МЕРКИ
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.УВОД
Пред ветеринарномедицинската наука и практика стоят много и разностранни задачи.
Една от най-значимите и отговорни от тях е опазването на животните / косвено и на хората
/ от заразни болести. Ветеринарната медицина като единен комплекс от науки и
практическа дейност се е зародила и се е развивала поради неизбежната необходимост
човекът успешно да се противопостави на опустошителните болести при домашните
животни, които са били епизоотии / епидемии /. Ето защо епизоотологията и
профилактиката на животните от инфекциозни болести са неразривно свързани.
Дисциплината, която изучава проявлението на епизоотичните процеси и общите
принципи за предотвратяването на появата им, за тяхното ограничаване и ликвидиране е
известна под названието Епизоотология.
С разработването на настоящата курсова работа ще посоча и опиша какви са
ветеринарно – медицинските мероприятия, в това число профилактични и специални при
възникването на заразно заболяване.
2.ПОСТОЯННИ МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЗДРАВИТЕ СТОПАНСТВА
/ФЕРМИ/ ОТ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В Р България е изготвена и приета от Българска агенция по безопасност на храните
/ БАБХ / към Министерство на земеделието и храните Национална програма за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите
/ НПБЖЗ /, която се има за цел опазването на здравето на животните и хората в България
и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската общност -
свободно движение на животни и животински продукти на територията на Общността.
Националната програма е изготвена съгласно:
? Закона за ветеринарномедицинската дейност;
? Националното и европейско законодателство за здравеопазване на животните;
? Стандартната оперативна процедура за изготвяне на държавната профилактична
програма – СОП ЗХОЖ - 14, утвърдена със Заповед № РД 11-1913/21.12.2015 г. на
изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните.
НПБЖЗ ще се изпълнява на цялата територия на България за периода 2016 – 2018 г.
За предпазване на животните от инфекциозни болести е необходимо добре да се
познават закономерностите, които определят появата, развитието и прекъсването на
епизоотиите, т.е. движещите сили на епизоотичния процес. Зоопрофилактиката разработва
и предоставя на практиката средствата и мерките, които се прилагат за предпазване,
ограничаване и ликвидиране на епизоотиите. Тези общовалидни правила включват
следните важни моменти:
Мерки за предпазване на страната и отделните стопанства от инфекциозни болести.
Профилактични прегледи и необходими условия за точна и навременна диагностика
на инфекциозните заболявания.
Пълно разкриване на източниците на инфекцията и тяхното ликвидиране.
Навременно отстраняване на начините за предаване на инфекцията и факторите,
съдействащи за разпространяване на инфекциозните болести.
Провеждане на комплексни мероприятия за подобряване на общата и специфичната
резистентност на животните.
Профилактиката на инфекциозните болести се осъществява чрез едновременното
прилагане на мероприятия, които по своя характер са постоянни и временни.
ПОСТОЯННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Те са насочени към предотвратяване на появата и
развитието на епизоотите. Прилагат се в стопанствата и фермите редовно и не зависят от
това, дали има или не инфекциозна болест при животните.
ВРЕМЕННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Те по същество те не се отличават от мероприятията,
които се прилагат непрекъснато за предпазване от появата на епизоотиите.Те също са
насочени към ограничаване или премахване на трите движещи сили на епизоотичния
процес / източника на инфекцията, фактора на предаване и възприемчивостта на
животните /. За разлика от постоянните профилактични мероприятия те се прилагат при
поява на епизоотия, и то само в определени стопанства и ферми, за определено време,
поради което имат временен характер. С тези мероприятия се цели бързо и ефикасно да се
ограничи и да се ликвидира появилата се вече инфекциозна болест.
За да се гарантира здравния статус на животните в една ферма е необходимо просто да
се изпълняват следните профилактични мерки:
- Задължително карантиниране на новозакупените животни от страната и чужбина за
срок от 30 дни, като за целта във всяка ферма е задължително да има изградено
карантинно помещение, където животните се отглеждат изолирано, с отделни гледачи,
водопой и отделни принадлежности за храна и почистване. Като през цялото време се
подлагат на системен клиничен преглед и се провеждат специални изследвания.
- Контрол чрез системата на пътните листове, които се издават задължително във
всички случаи на предвиждане на животни и животински видове. По същество пътния
лист представлява свидетелство за произход и здравословно състояние, гарантиращо
пълната безопасност от разпространяване на инфекциозни болести на подлежащите на
предвижване животни и животински суровини. Пътните листове са задължителни при
придвижването на животните от една страна в друга, като тогава освидетелстването на
здравното състояние на животните и произхода им става чрез идване на сертификат.
- Дезинфекция на транспортните средства, с които става предвижването на животните
и животинските сурови.
- Правилен избор на място за построяване на животновъдна ферма.
- Ограждане на животновъдната ферма с цел ограничаване достъпа на външни лица
и животни.
- Наблюдаване и клинични прегледи на животните : Важна постоянна задължителна
противоепизоотична мярка представлява наблюдаването и постоянното следене на
здравното състояние на животните. С него се цели своевременното откриване и
елиминиране на заболелите, които представляват най-опасен източник на инфекция, тъй
като отделят заразния причинител в голямо количество и с висока вирулентност.
- Редовни предпазни ваксинации- извършвани в случаите, когато се създава постоянно
опасност за внасяне на инфекция отвън.
- Изграждане на дезинфекционна площадка на входа на фермата.
- Осигуряване на храна и вода на животните - Насочване на ветеринарно-санитарния
контрол към проверка на фуражите за безвредност и чистота. Водата за водопой да бъда
само от централен източник съгласно Наредба №9/2001г. на качеството на питейната вода.
- Обеззаразяване на средата, в която се отглеждат животните, чрез редовно извършване
на : Дезинфекция, Дератизация и Дезинсекция.
- Изграждане на торохранилище и трупосъбирателен пункт, като важни звена със
здравно и екологично значение Известно от епизоотологията, труповете на умрелите или
убитите болни от заразни болести или заразоносители са твърде опасни източници на
зараза, ето защо е необходимо да бъде изграден трупосъбирателен пункт, като стопаните са
длъжни да съобщават веднага за умрели животни. След което труповете на умрелите
животни се прибират, обезвреждат, аутопсират. Известно е, че заразното начало при
повечето 'инфекциозни болести се отделя чрез фекалиите и урината и се съхранява за по-
къс или по-дълъг период. Това налага да се прилагат постоянни ветеринарни мероприятия
за сигурно обезвреждане на тора и урината. Проблемът за правилното унищожаване на
тора и урината е твърде голям, което налага редовното им събиране и извозване на
определено за целта място, Това място /торохранилище/ да бъде отдалечено от
животновъдните ферми и населените места, далеч от естествени и изкуствени водни
източници, да бъде построено от бетон, за да не се замърсяват подпочвените води.
Торохранилището трябва да бъде с размери, които позволяват да се съхранява тора от
съответната ферма, и то така, че да престоява по-дълго време, за да настъпва биотермично
обезвреждане. В съвременното промишлено животновъдство торът, урината, отмивните
води и др. се обеззаразяват в специални инсталации за прочистване, обеззаразяване и
обезмирисване, като торът се използва за наторяване.
- Намаляване броя на безстопанствените кучета – превантивна мярка за предпазване
от Бяс и Ехинококоза.
- Спазване на режима на хранене и гледане, както и редовно и правилно издояване на
млекодайните животни /за предпазване от Мастит/ .
2. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ПРИ ПОЯВАТА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
След констатиране на инфекциозната болест се прилагат мерки, с които се цели да се
предотврати нейното по-нататъшно разпространяване извън пределите на заразното
огнище. Тези мерки имат комплексен характер, т.е. насочени са срещу преките и косвените
движещи сили на епизоотичния процес. Сърцевината им обаче представляват
ветеринарноограничителните мерки, насочени срещу втората пряка движеща сила, а на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 май 2020 в 11:08 в момента не учи
09 яну 2020 в 11:20 студент на 48 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
18 юли 2019 в 08:56 в момента не учи на 70 години от Русе
 
 
Онлайн тестове по Животновъдство
Тест по животновъдни технологии
изпитен тест по Животновъдство за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по животновъдни технологии. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
21
46
1
1 мин
23.09.2013
Тест по животновъдство
тематичен тест по Животновъдство за Студенти
Тестът съдържа 47 въпроса от сферата на животновъдството, като всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти и ученици, както и за широк кръг от заинтересовани в областта.
(Труден)
47
34
1
5 мин
27.08.2013
» виж всички онлайн тестове по животновъдство

Ветиринарно-медицински мероприятия (профилактични и специални) при възникване на заразно заболяване в дадена ферма

Материал № 1348307, от 21 май 2019
Свален: 9 пъти
Прегледан: 6 пъти
Предмет: Животновъдство, Селско стопанство
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,863
Брой символи: 18,247

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ветиринарно-медицински мероприятия (профилактич ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Д-р Атанасов
преподава по Животновъдство
в град Варна
с опит от  6 години
21

виж още преподаватели...
Последно видяха материала