Големина на текста:
ООД – дружество с ограничена отговорност, може да се образува от едно или
повече лица, които носят отговорност за задълженията на дружеството с дялова си
вноска в капитала на дружеството.
Характеристики на дружество с ограничена отговорност:
1. ООД е междинна дружествена форма;
2. ООД е договорно дружество;
3. ООД е юридическо лице;
4. ООД е търговско дружество;
5. Съдружниците носят ограничена отговорност за дружествените задължения,
именно до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Учредяване на ООД.
1. Сключване на учредителен (дружествен) договор. Той се сключва в писмена
форма и трябва да съдържа:
- фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
- предметана дейност и срока на договора;
- размера на капитала;
- размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала;
- управлението и начина на представителство;
- предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
- други права и задължения на съдружниците.
2. Вписване в търговския регистър. Легитимиран да иска вписване е
управителят, той има и задължението да го иска. Вписването се извършва с
представяне на:
- дружествения договор;
- нотариално заверен образец от подписа на управителя;
- протокол от учредителното събрание;
- всеки съдружник да е изплатил най-малко 1/3 от дела си;
- да е внесен най-малко 70% от капитала;
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от
2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки
от 1 лев.
Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял
трябва да бъде кратна на 1.
Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.
Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.
Права и задължения на съдружниците:
Права:
Имуществени: право на дивидент(право на част от печалбата), право на
ликвидационен дял(неотменяемо), право да участва в управлението на
дружеството, право да бъде уведомяван за хода на дружествените дела.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА
Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участвува в
управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата
дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.
Приемане на нов съдружник:
Нов съдружник се приема от ОС по негова писмена молба, в която той заявява,
приема условията на дружествения договор. Решението за приемането се вписва в
ТР.
Дружественият дял може да се прехвърля и приема. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети
лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето
на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се
вписва в ТР.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО
)Участието на съдружника се прекратява:
при смърт или поставяне под пълно запрещение;
при изключване;
при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
при обявяване в несъстоятелност.
Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено
предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.
Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края
на месеца, през който е настъпило прекратяването.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК
Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не
изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок,
който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство
повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за
допълнителния срок и го предупреждава за изключването.
Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено
предупреждение, когато:
не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността
на дружеството;
не изпълнява решенията на общото събрание;действува против интересите на
дружеството;
ВИДОВЕ ОРГАНИ
Органи на дружеството са:
общо събрание;
управител (управители).
Управителят може да не е съдружник.
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Общото събрание се състои от съдружниците.
Управителят на дружеството участвува в заседанията на общото събрание със
съвещателен глас, ако не е съдружник.
Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото
събрание с право на съвещателен глас.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Общото събрание:изменя и допълва дружествения договор;приема и изключва
съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;приема
годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното
изплащане;взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;избира
управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;взема
решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;взема
решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху
тях;взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или
контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;взема
решение за допълнителни парични вноски.Всеки съдружник има толкова гласа в
общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
Подобни материали
 

Търговски дружества - определение, образуване, видове

10 май 2007
·
1,330
·
3
·
428
·
202

Търговското дружество е основен стопански субект, като това е неговото икономическо качество. На второ място то е юридическо лице, което определя неговото правно качество...
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
284
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Придобиване и прекратяване на членство с ограничена отговорност

04 юни 2009
·
29
·
24
·
2,616

Принципно съдружникът в дружество с ограничена отговорност (ООД) може да прекрати членството си в дружеството както поради причини, които не зависят от волята му (например смърт, изключване от дружеството и други), така и по собствено желание...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
89
1
09.11.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

ООД - дружество с ограничена отговорност

Материал № 1346896, от 06 май 2019
Свален: 0 пъти
Прегледан: 1 пъти
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 1,049
Брой символи: 6,551

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ООД - дружество с ограничена отговорност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения